(LV)  English  Latvian

Stratēģiskie uzdevumi RPIVA attīstībai kā zinātniskai institūcijai

RPIVA attīstības stratēģija 2015-2020

RPIVA kā zinātniskās institūcijas zinātniskās pētniecības attīstības virzieni tiek balstīti uz tiem stratēģiskās attīstības principiem, kas noteikti RPIVA attīstības stratēģijā 2015.–2020. gadam (stratēģija apstiprināta RPIVA Senāta sēdē 2015. gada 25. maijā (lēmums nr. 13–6).

Atbilstoši RPIVA misijai un nākotnes redzējumam akadēmija turpina pārstāvēto zinātnes nozaru un studiju virzienu attīstību, lai kļūtu par starpnozaru izglītības iestādi ar plašu sadarbības tīklu un nodrošinātu zinātniskās pētniecības konkurētspēju starpinstitūciju, reģionāliem, starpvalstu pētniecības projektiem, inovācijām un darītu visu, kas nepieciešams patentu iegūšanai.

Svarīgākie uzdevumi, lai īstenotu RPIVA stratēģisko mērķi ilgtspējīgas pētniecības, inovāciju un komercializācijas jomā

 1. Pētniecībā iesaistīto jauno zinātnieku, pēcdoktorantu un doktorantu skaita palielināšana.
 2. Doktorantu piesaistīšana katedrām un akadēmiskā personāla, vadošo pētnieku un pētnieku sadarbība.
 3. Zinātnisko darbinieku, pētnieku skaita palielināšana (PLE izteiksmē)
 4. Institūcijā strādājošo zinātņu doktoru skaita palielināšana, īpaši vadības zinātņu jomā (PLE izteiksmē).
 5. Jauno zinātnieku skaita palielināšana (PLE izteiksmē).
 6. Pasūtījuma pētījumi tautsaimniecībai (pašvaldībām, valsts iestādēm u.c.).
 7. Ar starptautiskām organizācijām un institūtiem kopīgi izstrādāti projekti.
 8. Komerciālie piedāvājumi un pētnieciskie projekti pēc pasūtījuma.
 9. Promocijas padomes pedagoģijā pastāvīga darbība.
 10. Profesoru padomes pedagoģijā pastāvīga darbība.
 11. RPIVA akadēmiskā personāla – LZP ekspertu skaita palielināšana visās akadēmiju pārstāvošajās pētnieciskās darbības jomās.
 12. Patstāvīga RPIVA starptautiskā zinātniskā redkolēģija projektu, publikāciju u.c. zinātnisko darbu izvērtēšanai.
 13. Akadēmiskā personāla, vadošo pētnieku un pētnieku dalības palielināšana starptautiskajās zinātniskajās organizācijās, zinātniskajās un redakcijas padomēs.
 14. Publikāciju skaita palielināšana starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos.
 15. Rakstu krājuma “Signum Temporis” iekļaušana Web of Science vai SCOPUS datu bāzē.
 16. Ar starptautiskām organizācijām un institūtiem kopīgi izstrādāto publikāciju skaita palielināšana.
 17. Sagatavotas monogrāfijas par zinātnisko pētījumu rezultātiem.
 18. Katru gadu Starptautiskā zinātniskā konference «Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā».
 19. Katru gadu Starptautiskā Jauno zinātnieku konference.
 20. Semināri, praktiskās konferences ar sadarbības partneriem.
 21. Ar starptautiskām organizācijām un institūtiem kopīgi organizētas konferences.
 22. Bibliotēkas fondu regulāra papildināšana ar iespiestajiem un elektroniskajiem resursiem Rīgā un filiālēs.
 23. Studējošo un akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko darbu RPIVA datu bāzes izveidošana un uzturēšana.
 24. Regulāra Latvijas sabiedrības informēšana par visiem akadēmijas zinātniski pētnieciskās darbības rezultātiem dažādos izdevumos.
 25. Mobilitātes programmā ERASMUS+ iesaistīto studentu un akadēmiskā personāla skaita palielināšana.
 26. Filiāļu studentu aktīvāka iesaistīšanās  Mobilitātes programmā ERASMUS+ un pētnieciskajos projektos.
 27. Docētāju finansiāls u.c. veida atbalsts tikai pēc akadēmiskā un zinātniski pētnieciskā darba izvērtēšanas rezultātiem.
Pēdējās izmaiņas veiktas 25.09.2015.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv