(LV)  English  Latvian

Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs (VeSIFA)

Ir noslēdzies projekts "VESELĪBAS UN SOCIĀLIE INDIKATORI BĒRNU AR INVALIDITĀTI DALĪBAI FIZISKĀS AKTIVITĀTĒS"

Projekts, kurš ir aizsācies 2015. gada augustā ir veiksmīgi noslēdzies š.g. 31. martā. Projekta iesniedzēji bija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija un tās sadarbības partneri bija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA), Norvēģijas Sporta zinātnes skola (Norwegian School of Sport Science – NSSS) un Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI).

RPIVA darba grupa šī projekta ietvaros izzināja zinātnisko literatūru par bērnu ar īpašām vajadzībām intelektuālām un kognitīvām īpatnībām un iekļaujošo izglītību, veikts empīriskais pētījums, testējot bērnus ar īpašām vajadzībām. Kopumā tika notestēti 65 bērni no dažādām Latvijas skolām. Pētījumā piedalījās bērni no Rīgas 5.internātskolas – attīstības centra, Cēsu internātpamatskolas – Meža skolas, Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem, Strazdmuižas speciālās internātskolas, Rīgas 71. vidusskolas bērnu – invalīdu izglītības un rehabilitācijas centra, Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra un Vaivaru pamatskolas.

Bērni tika sadalīti 4 grupās – bērni ar redzes, dzirdes, kustību un intelektuāliem traucējumiem. Katrā pētāmajā grupā tika veikti 3 – 4 testi, lai konstatētu bērnu intelekta, atmiņas, uzmanības un stresa noturības līmeņus. Kopā projekta ietvaros tika veikti 228 testi.

Par projekta atziņām un rezultātiem tika referēts vairākās Starptautiskās konferencēs un sagatavotas vairākas zinātniskās publikācijas.
 Ievietots: 2017-04-07 Id=3392

Par kognitīvo un intelektuālo spēju analīzes rezultātiem tiks referēts RPIVA 10. Starptautiskā Zinātniskā konferencē

2017. gada 6.- 7. aprīlim Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā notiks 10.Starptautiskā Zinātniskā konference Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā (10th International Scientific Conference THEORY FOR PRACTICE IN THE EDUCATION OF CONTEMPORARY SOCIETY), kurā Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa piedalīsies ar referātu "9- 11 gadīgo bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem uzmanības īpatnību analīze", savukārt Mg.paed. Irēna Trubina piedalīsies ar referātu "Uzmanības rādītāji bērniem ar īpašām vajadzībām". Referātos tiks atspoguļoti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.- 2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" projekta NFI/R/2014/070 "Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs" teorētiskie aspekti un pētījuma rezultāti.
 Ievietots: 2017-03-27 Id=3387
Nospiediet, lai palielinātu

Informatīvais seminārs par pētījuma rezultātiem

2017. gada 10. martā projekta "Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs" (nr. NFI/R/2014/070) zinātniskā asistente Irēna Trubina vadīja semināru par projekta teorētiskām atziņām, gaitām un pētījuma rezultātiem Vaivaru pamatskolas skolotājiem, skolotāju palīgiem, asistentiem un vecākiem.
Vaivaru pamatskola ir viena no Latvijas vispārizglītojošām skolām, kurā ir iekļaujošā izglītība un tajā mācās arī bērni ar īpašām vajadzībām. Projekta ietvaros tika testēti 12 Vaivaru pamatskolas skolēni ar intelektuālajiem, redzes un kustību traucējumiem.
Visiem klātesošajiem bija liela interese iegūt informāciju par pētījuma rezultātiem, kurus var izmantot turpmākā darbā iekļaujošās izglītības attīstībai.
 Ievietots: 2017-03-13 Id=3374
Nospiediet, lai palielinātu

Respondentu testēšana Attīstības centrā

RPIVA pētnieki viesojās Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā, kurā tikai testēti bērni Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" projekta NFI/R/2014/070 “Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” pētījuma ietvaros. Izsakām pateicību skolas direktorei Ilutai Vilnītei.
 Ievietots: 2016-12-16 Id=3304

VTS testu dažādība pētot kognitīvos procesus bērniem ar īpašām vajadzībām

Lai izpētītu kognitīvos procesus bērniem ar redzes, dzirdes, intelektuālajiem un kustību traucējumiem, Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas ”Pētniecība un stipendijas” projekta NFI/R/2014/070 “Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” pētījuma ietvaros tiek izmantota Vīnes Testu sistēma.

 Vīnes testu sistēma ir unikāls testu komplekss – viena no vadošajām datorizētajām psihofizioloģiskajā novērtējuma sistēmām Eiropā. RPIVA Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskais institūts ir saņēmis licenci to izmantošanai, novērtēšanai un diagnostikai izglītības, veselības un klīniskajā psiholoģijā, neiropsiholoģijā, personības psiholoģijā, sporta psiholoģijā, satiksmes psiholoģijā, aviācijas  psiholoģijā un citās jomās.

Katrai no pētāmajām grupām tiek izmantoti atbilstoši testi, lai pārbaudītu:
 1. Neverbālo intelektu balstoties uz respondenta loģisko spriestspēju tiek izmantots Reivena progresīvo matricu tests Raven’s Coloured Progressive Matrices (CPM);
 2. Dzirdes, redzes un dzirdes-redzes uzmanības noteikšanai tiek izmantots Uzmanības koncentrēšanās spēju tests Perception and Attention Functions (WAFF);
 3. Stresa noturības līmeņa un reakcijas laika noteikšanai tiek izmantots Stresa noturības tests bērniem Determination Test for children (DTKI);
 4. Īslaicīgās atmiņas un darba redzes atmiņas apjoma noteikšanai tiek izmantots Īslaicīgās atmiņas tests Corsi Block-Tapping Test (CORSI);
 5. Sensorimotorās koordinācijas jeb saskaņotas roku-acu darbības noteikšanai tiek izmantots Dubulto labirintu tests Double Labyrinth Test (B19);
 6. Īslaicīgās iegaumēšanas un atpazīšanas noteikšanai tiek izmantots Īslaicīgās iegaumēšanas un atpazīšanas tests Continuous Visual Rcognition Task (FVW).
Bērniem ar redzes traucējumiem tiek izmantots CPM, WAFF un DTKI testi, savukārt bērniem ar dzirdes traucējumiem – CPM, WAFF, CORSI, bērniem ar garīgiem traucējumiem - CPM, B19, WAFF, DTKI un  bērniem ar motoriem traucējumiem – CPM, FVW un WAFF (lasīt vairāk).
 Ievietots: 2016-12-16 Id=3303    lasīt vairāk...

RPIVA pētniece Anda Kauliņa referē 9. starptautiskā zinātniskā konferencē "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā"

No 2016. gada 14. -15. aprīlim notika Rīgas Pedagoģijas un izglītības akadēmijas rīkotā 9. starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" (9th International Scientific Conference THEORY FOR PRACTICE IN THE EDUCATION OF CONTEMPORARY SOCIETY), kurā Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa piedalījās ar referātu "Bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanās izglītības sistēmā: pedagoģiski psiholoģiskie aspekti". 
Referātā tika atspoguļoti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" projekta NFI/R/2014/070 "Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs" teorētiskie aspekti. Referāta līdzautori – Prof., Dr.biol. Daina Voita, Mg.sc. Toms Voits un Mg.paed. Irēna Trubina.
 Ievietots: 2016-12-05 Id=3279

Pētījuma ietvaros ir uzsākta pedagogu aptauja par iekļaujošu izglītību

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" projekta NFI/R/2014/070 "Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs" pētījuma ietvaros ir uzsākta pedagogu aptauja par bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanos izglītības sistēmā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot pedagogu viedokli par iekļaujošu izglītību, problēmam un risinajumiem darbā ar bērniem kuriem ir īpašas vajadzības.

 Ievietots: 2016-12-05 Id=3278

VTS pielāgojums bērniem ar īpašām vajadzībām

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas ”Pētniecība un stipendijas” projekta NFI/R/2014/070 “Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” pētījumā piedalās bērni ar īpašām vajadzībām.
 Ievietots: 2016-06-14 Id=3146    lasīt vairāk...
Nospiediet, lai palielinātu

Pētījuma ietvaros ir uzsākts pilotpētījums

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas ”Pētniecība un stipendijas” projekta NFI/R/2014/070 “Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” ietvaros ir uzsākts pilotpētījums Vaivaru pamatskolā. Atbilstīgi projekta mērķim, izmantojot  Vīnes testu sistēmas testus, RPIVA zinātniskā asistente I.Trubina veica bērnu atmiņas, uzmanības un stresa noturības izpēti.
Projekta grupas vārdā izsakām paldies par atsaucību Vaivaru pamatskolas direktorei Inesei Kārkliņai.
 Ievietots: 2016-04-01 Id=3068    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA piedalās Latvijas partneru darba sanāksmē LSPA starptautiskajā projektā  "VESELĪBAS UN SOCIĀLIE INDIKATORI BĒRNU AR INVALIDITĀTI DALĪBAI FIZISKĀS AKTIVITĀTĒS"

2015. gada 30. oktobrī RPIVA pētnieku Anda Kauliņa, Toms Voits un zinātniskā asistente Irēna Trubina apmeklēja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) starptautiskā projekta "Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs" (nr. NFI/R/2014/070) Latvijas partneru - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas un Latvijas Elektronikas un datorzinātņu institūta, darba sanāksmi par pirmajiem projekta pētniecības gaitā iegūtajiem rezultātiem un tālāko projekta virzību nākamajos darba cēlienos. 
Projektu līdzfinansē  Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. –2014. gada perioda programma "Pētniecība un stipendijas". 
Projekta zinātniskā vadītāja, LSPA prof. Aija Kļaviņa sanāksmes dalībniekus informēja, ka, neraugoties uz projekta sākuma stadiju, jau panākts zināms progress un sasniegti pirmie rezultāti. 
LSPA un sadarbības partneru - Norvēģijas Sporta zinātnes augstskolas, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas un Latvijas Elektronikas un datorzinātņu institūta, īstenotā projekta mērķis ir demonstrēt inovatīvu pieeju ar izglītības un veselības faktoriem saistītām fiziskām aktivitātēm bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem iekļaujošā vidē. Projekta gaitā izstrādās un ieviesīs starpdisciplināru novērtēšanas modeli, pamatojoties uz Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju (PVO, 2001). Projekts veicinās sadarbību starp pētniekiem izglītības un veselības aprūpes jomās Latvijā un Norvēģijā.a.
 Ievietots: 2016-04-01 Id=3067

Projekta ietvaros tiek iegādāti jauni VTS testi

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Pētniecība un stipendijas” projekta NFI/R/2014/070 „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (VeSIFA) ietvaros strādājot pie WP2 - Starpdisciplinārs detalizētas fiziskās aktivitātes administrācijas modeļa, RPIVA pētnieki ir izveidojuši testu kopu, izmantojot vadošo psihofizioloģisko izpētes, starptautiski sertificēto Vīnes testu sistēmu (VTS). Projekta laikā tiks pētītas kognitīvās spējas vairāk kā 200 bērniem, tai skaitā bērniem ar redzes, dzirdes, kustību un intelektuāliem traucējumiem.
Projekta ietvaros ir iegādāti un atjaunoti jau esošie RPIVA PPZPI laboratorija esošie VTS testi, kuri tiks izmantoti pētījumā:
 • Reivena progresīvo matricu tests neverbālā intelekta noteikšanai (CPM - Raven’s Coloured Progressive Matrices)
 • Īslaicīgās atmiņas tests darba redzes atmiņas apjoma noteikšanai (CORSI - Corsi Block-Tapping Test)
 • Dubulto labirintu tests sensomotoro koordināciju jeb saskaņotu roku-acu darbību noteikšanai (B19-Double Labyrinth test)
 • Tests īslaicīgās iegaumēšanas un atpazīšanas noteikšanai (FVW – Continuous Visual Rcognition Task)
 • Tests stresa noturības līmeņa un reakcijas laika noteikšanai bērniem (DTKI – Determination Test for children).
 Ievietots: 2016-04-01 Id=3066

vesifa

(EEA and Norway Grants 2009-2014)
(Programme LV05 “Research and Scholarship Programme”)
„Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (VeSIFA)
Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities
Nr.: NFI/R/2014/070

Pētījums tiek veikts projekta „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs”  projekta numurs: NFI/R/2014/070, kuru līdzfinansē  Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas” ietvaros.
Projekta iesniedzēja:

 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA), projekta vadītāja Aija Kļaviņa.

Projekta partneri:

 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA);
 • Norvēģijas Sporta zinātnes skola (Norwegian School of Sport Science – NSSS);
 • Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI).

Projekta mērķis ir demonstrēt inovatīvu pieeju ar izglītības un veselības faktoriem saistītām fiziskām aktivitātēm bērniem ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem iekļaujošā vidē.
Projekta gaitā:

 • Tiks izveidots un ieviests starpdisciplinārs novērtēšanas modelis, pamatojoties uz Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju (PVO, 2001);
 • Tiks izstrādāti kvalitatīvi un kvantitatīvi veselības un sociālie indikatori, lai sekmētu dalību ikdienas fiziskās aktivitātēs bērniem, kuriem ir paaugstināts sekundāro veselības problēmu risks saistībā ar invaliditāti.
 • Tiks veicināta starpdisciplināra sadarbība starp pētniekiem Latvijā un Norvēģijā izglītības un veselības aprūpes jomās. 

Projektam ir trīs darba posmi (Work package – WP):

 • WP1 - Kvalitatīvi un kvantitatīvi indikatori ar veselības stāvokli saistītai dalībai sporta nodarbībās (Qualitative and quantitative indicators of health related participation in physical education) (06/2015- 03/2016):
  • Pilota pētījumi – LSPA, RPIVA;
  • Vizīte uz NSSS;
  • NSSS padziļināta kvalitatīvo indikatoru izpēte;
  • NSSS pētnieku vizīte Rīgā 27.11.2015.
 • WP2 - Starpdisciplinārs detalizētas fiziskās aktivitātes administrācijas modelis (Interdisciplinary model for comprehensive physical activity management) (10/2015-03/2017):
  • Galvenie pētījumi – LSPA, RPIVA: 200 bērni (tiek sadalīti 4 grupās - redzes, dzirdes, kustību un intelektuāli traucējumi).
 • WP3 - 08/2015 – 03/2017 Valkājamu sensoru un viedtālruņu izmantošana objektīvai fiziskas aktivitātes monitorēšanai (Wearable sensors and smart phones for objective activity monitoring):
  • Iespēja monitorēt fizisko aktivitāšu apjomu ikdienā (augstas un vidējas intensitātes slodzes).

RPIVA  pētnieces Anda Kauliņa un Irēna Trubina projekta ietvaros 200 bērniem, kuri ir sadalīti 4 grupās - redzes, dzirdes, kustību un intelektuāli traucējumi - pētīs kognitīvās un intelektuālās spējas. Pētījumā tiks izmantota Vīnes testu sistēma – viena no vadošajām datorizētajām psihofizioloģiskā novērtējuma sistēmām Eiropā.


Pēdējās izmaiņas veiktas 01.04.2016.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv