(LV)  English  Latvian

Studiju programmas

RPIVA īstenojamās studiju programmas (kopsavilkums)

"Psiholoģija"

Studiju virziens:Psiholoģija 
Programmas nosaukums:"Psiholoģija" 
Programmas līmenis:Bakalaura studiju programma 
Klasifikācijas kods:43310 
Akreditācijas dati:Akreditēta 
Nepilna laika studiju ilgums:3 gadi un 3 mēneši 
Pilna laika studiju ilgums:3 gadi 
Iegūstamais grāds:Sociālo zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds psiholoģijā 
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija:nav 
Programmas apjoms (ECTS):180 
Programmas apjoms (KP):120 
Prasības, uzsākot studijas programmas apguvi:Vidējā izglītība  
Prasības kvalifikācijas iegūšanai:-Apgūt psiholoģijas teorētisko bāzi;
-Apgūt izpratni par psiholoģisko pētījumu;
-Attīstīt prasmi atlasīt adekvātas teorijas un metodikas, saskaņojot to ar sava pētījuma tematu un problēmu;
-Attīstīt iemaņas veikt novērojumus un izvirzīt problēmu jautājumu;
-Apgūt pētnieciskā darba iemaņas, prast tās pielietot pētījumu projektu, studiju darbu, bakalaura darba izstrādē. 
Mērķi:Apgūt zināšanas par klasiskajām un mūsdienu teorijām psiholoģijā un apgūt prasmes veikt zinātnisku pētījumu psiholoģijā 
Profesionālais statuss:Nav paredzēts piešķirt 
Tiesības uz tālākām studijām:Tiesības stāties maģistrantūrā un profesionālajās studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves 
Studiju rezultāti:Programmas apguve nodrošina:

• Iespēju izprast psiholoģijas vispārīgās likumsakarības;
• Izprast un attīstīt savas komunikācijas procesus;
• Izprast un novērot cilvēku vecumposmu īpatnības;
• Apgūt psiholoģijas teorētisko bāzi;
• Apgūt izpratni par psiholoģisko pētījumu;
• Attīstīt prasmi atlasīt adekvātas teorijas un metodikas, saskaņojot to ar sava
pētījuma tematu un problēmu;
• Attīstīt iemaņas veikt novērojumus un izvirzīt problēmu jautājumu;
• Apgūt pētnieciskā darba iemaņas, prast tās pielietot pētījumu projektu, studiju darbu, bakalaura darba izstrādē.

Programmas apguve nodrošina iespēju tālāk studēt psiholoģiju profesionālajās programmās, piemēram, izvēloties studijas profesionālā maģistra psiholoģijā programmā. Pēc Eiropas Savienības direktīvām par psihologa izglītību psiholoģija ir jāstudē kopā 6 gadi, un RPIVA piedāvātā bakalaura programma psiholoģijā nodrošina šos pirmos trīs gadus, kad students iegūst iespēju izprast psiholoģijas pamatus un tad turpināt studijas vēl trīs gadus, lai apgūtu profesionālās prasmes psihologa darbam. 
Programmas direktors:Dr. psych. Guna Svence 
Fakultāte:Sociālo zinātņu fakultāte 
Informācija par uzņemšanu:T. Dīķe, tālr. 67808130, 29434520, bezmaksas tālr. 80002002, e-pasts: uznemsana@rpiva.lv 
Erasmus studiju koordinators:Tālr. 67808032, e-pasts: international@rpiva.lv 
Piezīmes:Programma tiek īstenota arī angļu valodā 
Studiju programmas īstenošanas vietas:Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, LV-1083
Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 2, Cēsu nov., LV-4100 
Studiju valodas:Latviešu valoda 
Studiju programmas izmaksas (par 1 studentu):2014./2015. st. g. 

Studiju programmas struktūra:

Pilna laika klātienes studijas  Nepilna laika klātienes studijas  

Pēdējās izmaiņas veiktas 19.04.2016.   

Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv