(LV)  English  Latvian

Studiju kursi

Nr.p.k.Studiju kurssKredītpunktiDocētājs(-i)
1.2. specializācijas prakse mājturībā un tehnoloģijās2pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa, prof. Dr.paed. Elita Volāne
2.Agrobioloģija2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
3.Akadēmiskā lekcija par promocijas darba saturu4prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina, prof. Dr.habil.paed. Ausma Špona, asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
4.Aktiera meistarība2pasn. Rita Lūriņa
5.Aktualitātes mājturībā un tehnoloģijās1prof. Dr.paed. Elita Volāne
6.Aktualitātes mūzikas psiholoģijā2viesdoc. Dr.art. Valdis Bernhofs
7.Aktualitātes pedagoģijā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
8.Algebra6pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
9.Anatomija un fizioloģija4prof. Dr.biol. Juris Porozovs
10.Angļu valoda6pasn. Ināra Bagone
11.Angļu valoda profesijā6lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
12.Angļu valodas fonētika3lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
13.Angļu valodas mācību metodika6doc. Dr.paed. Diāna Liepa
14.Angļu valodas mācību saturs un metodika2doc. Dr.paed. Diāna Liepa
15.Ansambļu organizēšanas un vadības metodika2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
16.Apdāvinātie bērni2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
17.Arodveselība un darba medicīna2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
18.Ārpusstundu darbs pedagoģiskajā procesā2prof. Dr.paed. Anita Petere
19.Attīstības psiholoģija2pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
20.Attīstības psiholoģija4prof. Dr.psych. Guna Svence
21.Attīstības psiholoģija un bioloģija3pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis, asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
22.Attīstības psiholoģijas mūsdienu teorijas2prof. Dr.psych. Guna Svence
23.Audzināšanas teorija un metodika2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, prof. Dr.paed. Anna Līduma
24.Audzināšanas teorijas2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, prof. Dr.paed. Anna Līduma
25.Augstākās matemātikas pamati3doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
26.Augstākās matemātikas pamati4lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
27.Banku pakalpojumi un ieguldījumu fondi3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
28.Bērna emociju, jūtu un gribas attīstības sekmēšanas pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi2prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
29.Bērna gatavība skolai2asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
30.Bērna individuālo spēju un sociālo prasmju pilnveide, attieksmes un uzvedības modeļi2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova, asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
31.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: elementāro matemātisko priekšstatu veidošanas metodika3doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
32.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm metodika3doc. Dr.paed. Antra Randoha, lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
33.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: iepazīstināšanas ar dabu metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
34.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: mājturības pamati4lekt. Mg.paed. Ligita Priede
35.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: mūzikas metodika2asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
36.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: mūzikas metodika3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
37.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: pirmsskolas izglītības satura integrēšanas pamati2doc. Dr.paed. Inese Freiberga
38.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: rokdarbu metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
39.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: runas attīstības metodika3asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
40.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: sporta metodika2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
41.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: sporta metodika3lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
42.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: tēlotājdarbības metodika3doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, doc. Dr.paed. Antra Randoha
43.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
44.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika3doc. Dr.paed. Inese Freiberga, asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
45.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika4asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
46.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
47.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: matemātikas metodika3doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
48.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika2asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
49.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
50.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: pirmsskolas izglītības satura integrēšanas pamati2doc. Dr.paed. Inese Freiberga
51.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sociālo zinību metodika3pasn. Mg.paed. Zane Eņģele, doc. Dr.paed. Antra Randoha, pasn. Dace Vītola, lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
52.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
53.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika3lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, vec.pasn. Dr.paed. Inta Bula-Biteniece, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
54.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika3doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, doc. Dr.paed. Antra Randoha, pasn. Jolanta Skrastiņa
55.Bērna personības audzināšana ģimenē un iekļaušanās multikulturālā vidē2prof. Dr.paed. Anita Petere
56.Bērnības koncepti teorijā un praksē2prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
57.Bērnu ar mācību grūtībām psiholoģiskā izpēte un konsultēšana teorijā un praksē2lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
58.Bērnu ar speciālām vajadzībām psiholoģiskā izpēte un konsultēšana teorijā un praksē2lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
59.Bērnu dejas metodika2lekt. Alda Skrastiņa
60.Bērnu dejas metodika4lekt. Alda Skrastiņa
61.Bērnu filozofija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
62.Bērnu filozofija un valoda2prof. Dr.habil.philol. Dace Markus, lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
63.Bērnu filozofija un valoda3prof. Dr.habil.philol. Dace Markus, lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
64.Bērnu literatūra2lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
65.Bērnu literatūra pirmsskolā2lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
66.Bērnu literatūra sākumskolā2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
67.Bērnu literatūra un folklora3lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
68.Bērnu psiholoģiskā izpēte un konsultēšana skolā2doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa
69.Bērnu radošā pašizpausme: gleznošana2doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
70.Bērnu radošā pašizpausme: teātra veidi pirmsskolā3doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
71.Bezmugurkaulnieku zooloģija2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
72.Bilingvisms un bilingvālā izglītība skolā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
73.Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
74.Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati3lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
75.Bioķīmija2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
76.Bioloģijas mācību metodika vidējās izglītības pakāpē2doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
77.Bioloģijas mācību saturs un metodika2doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
78.Bioloģijas un ķīmijas mācību saturs un metodika2pasn. Jānis Butins, vec.pasn. Dagnija Cēdere
79.Biroja darba organizēšana un vadīšana (ar integrētu studiju darbu)5pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone
80.Biznesa angļu valoda2lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, lekt. Mg.Phil. Ainārs Faibuševičs
81.Biznesa angļu valoda5lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
82.Biznesa krievu valoda2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
83.Biznesa svešvaloda2pasn. Ināra Bagone
84.Biznesa un vadības psiholoģija2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
85.Biznesa un vadības psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
86.Biznesa vērtēšana2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
87.Botānika un augu fizioloģija4pasn. Dzintra Porozova
88.Cilvēka augšana un attīstība2doc. Dr.biol. Gunita Praulīte, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
89.Cilvēka bioloģija un veselība2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
90.Cilvēkresursu vadība3vec.pasn. Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
91.Cilvēkresursu vadība3pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
92.Cilvēkresursu vadība izglītībā3vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
93.Citoloģija un histoloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs
94.Citoloģija, histoloģija un embrioloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs
95.Cittautu deja2doc. Mg.art. Guna Ezermale
96.Cittautu deja3doc. Mg.art. Guna Ezermale
97.Civilā aizsardzība un arodveselība1prof. Dr.biol. Juris Porozovs
98.Civilā aizsardzība un arodveselība2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, prof. Dr.biol. Juris Porozovs
99.Civilā un darba aizsardzība2prof. Dr.biol. Juris Porozovs, pasn. Mārtiņš Pužuls
100.Civilā un darba aizsardzība4pasn. Mārtiņš Pužuls
101.Civilās aizsardzības pamati un individuālie aizsardzības līdzekļi2pasn. Mārtiņš Pužuls
102.Dabaszinības un ilgtspējīga attīstība2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
103.Dabaszinību mācību metodika 4. - 6. klasei2pasn. Jānis Butins
104.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā3lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
105.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā4lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
106.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā5lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
107.Darba aizsardzības sistēmas izveide un vadīšana4pasn. Mārtiņš Pužuls, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
108.Darba likumdošana Latvijā2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
109.Darba likumdošana Latvijā4pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
110.Darba psiholoģija5asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
111.Darba psiholoģija ar integrētu studiju darbu5asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
112.Darba vide nozarēs2pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
113.Darba vides novērtējuma metodoloģija un metodes4pasn. Mārtiņš Pužuls
114.Darbs ar koncertmeistaru2koncertm. Astra Vilde, koncertm. Mg.art. Eiženija Zavadska
115.Datori izglītībā4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
116.Datorika un mūzikas jaunrade2doc. Mg.art. Viktors Ritovs
117.Datoru aparatūra un datoru tīkli4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
118.Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
119.Dejas analīze2prof. Dr.paed. Rita Spalva
120.Dejas anatomija2pasn. Liene Ķince
121.Dejas anatomija3pasn. Liene Ķince
122.Dejas kompozīcija I3prof. Dr.paed. Rita Spalva
123.Dejas kompozīcija II3prof. Dr.paed. Rita Spalva
124.Dejas kompozīcija III3prof. Dr.paed. Rita Spalva
125.Dejas kompozīcija IV3prof. Dr.paed. Rita Spalva
126.Dejas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Rita Spalva
127.Dejas pētniecība6prof. Dr.paed. Rita Spalva
128.Dejas semiotika2prof. Dr.paed. Rita Spalva
129.Dejas stilu un žanru vēsture4prof. Dr.paed. Rita Spalva
130.Dejas teorija un vēsture4prof. Dr.paed. Rita Spalva
131.Dejas terapija2pasn. Liene Ķince
132.Dejas terapija3pasn. Liene Ķince
133.Dialoga metode3prof. Dr.psych. Guna Svence
134.Didaktika2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
135.Diferenciālā psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
136.Diriģenta profesionalitāte1prof. Dr.paed. Māra Marnauza
137.Diriģēšana2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
138.Diriģēšana I2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
139.Diriģēšana II4prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
140.Diriģēšana III3prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
141.Diriģēšana IV2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
142.Drošība izglītības iestādē4pasn. Mārtiņš Pužuls
143.Džeza deja3pasn. Alisa Košeļeva
144.Džeza deja4pasn. Alisa Košeļeva
145.Džeza harmonija un solfedžo2doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
146.Džeza vokāls I3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, lekt. Mg.paed. Evelina Korehova
147.Džeza vokāls II3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, lekt. Mg.paed. Evelina Korehova
148.Džeza vokāls III3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa
149.Džeza vokāls IV3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa
150.Dziedāšanas pamati2doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, pasn. Annija Putniņa
151.E-komercija2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks
152.Ekoloģija un vides aizsardzība3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
153.Ekonomika2pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
154.Ekonomikas mācību saturs un metodika3lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka
155.Ekonomikas teorijas2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, asoc.prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
156.Eksperimentālā psiholoģija2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
157.Elektrodrošība darba vidē2pasn. Mārtiņš Pužuls
158.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā4asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
159.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā5asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
160.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā6asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
161.Embrioloģija2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
162.Emociju psiholoģija2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
163.Emociju un komunikāciju psiholoģija3pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
164.Emociju, prāta un ķermeņa mijiedarbība4prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
165.Ergonomika un darba vide2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
166.Ētika un estētika2lekt. Mg.paed. Silvija Geikina
167.Etnopsiholoģija2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
168.Feldenkraisa metode2pasn. Ramona Galkina
169.Filozofija2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
170.Filozofijas pamati2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
171.Finanšu teorijas pamati2pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
172.Finanšu un vadības grāmatvedības pamati4pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
173.Finanšu vadība2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
174.Fizikas mācību saturs un metodika2pasn. Līga Vabulniece
175.Fizikas pamati4pasn. Līga Vabulniece
176.Folklora: saturs un metodika pirmsskolai un sākumskolai2doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča
177.Fonētika2prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
178.Ģenētika ar evolūcijas pamatiem3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
179.Ģenētikas pamati2vad.pētn. Dr.biol. Juris Porozovs, pedagogs Dr.biol. Daina Voita
180.Ģeogrāfija3pasn. Līga Vabulniece
181.Ģeogrāfijas mācību saturs un metodika2pasn. Līga Vabulniece
182.Ģeometrija6lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
183.Ģimenes pedagoģija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
184.Ģimenes sistēmiskās terapijas metodes teorijā un praksē3doc. Dr.psych. Gatis Bušs
185.Grāmatvedība2pasn. Ginta Miezere, pasn. Daiga Šuste, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
186.Grāmatvedība3doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
187.Grāmatvedība un finanses2pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
188.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība izglītības iestādē2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
189.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība komercorganizācijās2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
190.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība sociālās labklājības jomas iestādē2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
191.Grāmatvedība un nodokļi6lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
192.Grāmatvedības pamati2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
193.Harmonija4doc. Dr.art. Inese Žune
194.Iekļaujošā izglītība daudzkultūru sabiedrībā1pasn. Mg.paed., Mg.psych. Ilze Kricka, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
195.Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā4pasn. Ināra Bagone
196.Ievads astronomijā2doc. Ilgonis Vilks
197.Ievads bērnu psihoterapijā2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
198.Ievads komercdarbībā un vadībā2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
199.Ievads komercdarbībā un vadībā (ar integrētu studiju darbu)3lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
200.Ievads kvalitatīvajā pētniecībā2prof. Dr.psych. Guna Svence
201.Ievads logopēdijā2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
202.Ievads logopēdijā (saīsinātais)1lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
203.Ievads neiropatoloģijā2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
204.Ievads pētnieciskajā darbā2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
205.Ievads profesionālajās psiholoģijas studijās2lekt. Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
206.Ievads psihiatrijā4pasn. Mg.paed. Kristiāna Lapiņa
207.Ievads psiholoģijas studijās2prof. Dr.psych. Guna Svence
208.Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā4doc. Dr.psych. Egita Gritāne
209.Ievads psihoterapijā4doc. Dr.psych. Alla Plaude
210.Ievads speciālajā pedagoģijā2asoc.prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele, prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
211.Ievads valodniecībā1prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
212.Improvizācija2pasn. Raimonds Petrauskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs
213.Indivīda un grupas psiholoģiskā izpēte6lekt. Rita Strautmane
214.Informācijas sistēmas izglītībā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
215.Informācijas sistēmas un to pārvaldība organizāciju darbībā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
216.Informācijas tehnoloģija personāla vadītāja darbā6pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
217.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
218.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, pasn. Arturs Teihmanis, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
219.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija I3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
220.Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā (ar integrētu studiju darbu)1pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, pasn. Inese Strode, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
221.Informātika pedagoģijā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
222.Informātikas mācību metodika6pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
223.Informātikas mācību saturs un metodika3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
224.Informātikas un matemātikas mācību saturs un metodika2lekt. Mg.paed. Irina Milaša, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
225.Inovācijas dejas pedagoģijā2doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
226.Inovācijas dejas pedagoģijā I4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
227.Inovācijas personāla vadībā3pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
228.Inovācijas un cilvēka uzvedība organizācijā I2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
229.Inovācijas un cilvēka uzvedība organizācijā II2viesdoc. Dr.psych. Anita Lasmane
230.Inovācijas un stratēģiskā vadība4prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
231.Inovācijas vispārīgajā pedagoģijā2prof. Dr.paed. Inese Jurgena
232.Instrumentspēles mācīšanas metodika I1doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
233.Instrumentspēles mācīšanas metodika II1pasn. Raitis Ašmanis, pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš, pasn. Mg.art. Dace Bičkovska, lekt. Andrejs Jevsjukovs, pasn. Ņikita Košeļevs, pasn. Mg.paed. Irina Kozjura, pasn. Kristīne Kupča, pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš, pasn. Oskars Petrauskis, asist. Una Sedola, pasn. Kristiāna Strade, vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
234.Instrumentspēles mācīšanas metodika III1asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
235.Integrētā mācība pamatizglītībā2prof. Dr.paed. Anita Petere
236.Integrētais dabaszinību kurss2vec.pasn. Dagnija Cēdere
237.Interaktīvi mācību materiāli2lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
238.Izglītība ilgtspējīgai attīstībai2doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
239.Izglītības attīstības plānošana2vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
240.Izglītības ekonomika4asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, vec.pasn. Dr.paed. Liesma Ose
241.Izglītības ekonomika un izglītības iestādes saimnieciskā darbība2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
242.Izglītības ekonomika un izglītības iestādes saimnieciskā darbība4lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
243.Izglītības filozofija1asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
244.Izglītības iestādes stratēģiskā plānošana un vadība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
245.Izglītības iestādes tiesiskais regulējums2pasn. Juris Zīvarts
246.Izglītības iestāžu starptautiskā sadarbība2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, vec.pasn. Dr.paed. Liesma Ose, vec.pasn. Dr.paed. Sandra Rone
247.Izglītības kvalitāte un kvalitātes vadība4lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, pasn. Mg.psych. Māris Majors
248.Izglītības kvalitāte un kvalitātes vadība izglītībā2lekt. Mg.chem. Emīls Liepiņš
249.Izglītības kvalitāte un vērtēšana2lekt. Mg.chem. Emīls Liepiņš
250.Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
251.Izglītības politika1vad.pētn. Dr.paed. Liesma Ose
252.Izglītības politika2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
253.Izglītības vadība2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
254.Izglītības vadība (ar integrētu studiju darbu)3lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne
255.Izglītības vadības darba tiesiskie pamati3lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
256.Izglītības vadības pedagoģiskie principi2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed. Iveta Kāposta, vec.pasn. Dr.paed. Liesma Ose
257.Izglītības vadības teorija un prakse3lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
258.Izglītības vadības tiesiskais regulējums I2pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
259.Izglītības vadības tiesiskais regulējums II3pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
260.Izpētes darba metodoloģija sociālajās zinātnēs4doc. Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone, lekt. Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
261.Izpētes prakse I - Izziņas procesu un personības izpēte pieaugušajiem6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
262.Izpētes prakse II - Izziņas procesu un personības izpēte bērniem6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
263.Izpētes prakse III - Grupas procesu izpēte6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
264.Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
265.Kameransamblis2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts, prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
266.Kameransamblis II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts, prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
267.Karjeras izglītība2pasn. Mg.paed. Inta Lemešonoka
268.Karjeras vadība skolā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
269.Ķīmijas mācību saturs un metodika2vec.pasn. Dagnija Cēdere
270.Ķīmijas pamati4prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
271.Ķīmiskās vielas un radiācijas drošība4pasn. Daina Pužule
272.Klasiskā deja I3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
273.Klasiskā deja II3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
274.Klasiskā deja III3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
275.Klasiskā deja IV3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
276.Klasiskā deja V3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
277.Klasiskā deja VI3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
278.Klavieru duets2pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
279.Klavieru duets II2pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
280.Klīniskā psiholoģija3pasn. Inese Jokste
281.Komandas un grupas vadība2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne
282.Komercdarbības tiesības4lekt. Mg.iur. Linda Daldere, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
283.Komercdarbības tiesības6pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis, asist. Mg.iur. Maruta Ozoliņa
284.Komercdarbības vadīšana (ar integrētu studiju darbu)3pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
285.Komercprodukta kvalitāte un kvalitātes vadība4doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
286.Komerctiesības3pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis, asist. Mg.iur. Maruta Ozoliņa, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene, pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
287.Komercuzņēmuma stratēģiskā plānošana un vadība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
288.Kompozīcija un metodika2pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
289.Komunikatīvā video treniņa metodika2prof. Dr.psych. Guna Svence
290.Koncertmeistara klase2doc. Agnese Egliņa, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
291.Koncertmeistara klase II2doc. Agnese Egliņa, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
292.Kora darba metodika1doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
293.Koris I2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
294.Koris II2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
295.Koris III2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
296.Koris IV2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
297.Korporatīvā sociālā atbildība2doc. Dr.psych. Egita Gritāne, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, vec.pasn. Dr.paed. Sandra Rone, pasn. Linda Vītola-Barānova
298.Kreativitāte organizācijas vadībā2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
299.Kreativitātes un daiļrades psiholoģija2prof. Dr.psych. Rita Bebre
300.Krievu valodas mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
301.Kulturoloģija2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
302.Kultūru teorija un vēsture2doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška
303.Kvalitātes vadība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, pasn. Mg.sc.soc. Mikus Zelmenis
304.Kvalitātes vadība3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
305.Kvalitatīvās un kvantitatīvās izpētes metodes3doc. Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone
306.Laikmetu zīmes Latvijas mūzikā2asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
307.Latviešu deja4lekt. Alda Skrastiņa
308.Latviešu deja I2lekt. Alda Skrastiņa
309.Latviešu deja II2lekt. Alda Skrastiņa
310.Latviešu dejas notācija2lekt. Alda Skrastiņa
311.Latviešu valoda (cittautiešiem)6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
312.Latviešu valodas kultūra4prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
313.Latviešu valodas kultūra I2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
314.Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
315.Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika3prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
316.Latviešu valodas mācību metodika pamatskolā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
317.Latviešu valodas stilistika2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
318.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
319.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā5prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča, pasn. Mg.sc.soc. Liene Valdmane
320.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā6prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča, pasn. Mg.sc.soc. Liene Valdmane
321.Latviešu valodas vēsture1lekt. Mg.paed. Aija Kalve
322.Latvijas mūzikas vēsture2asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
323.Leksikoloģija6lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga
324.Leksikoloģija un frazeoloģija1prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
325.Līderība un menedžments3pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
326.Līdzdalība vadībā2vec.pasn. Dr.paed. Sandra Rone
327.Lietišķā angļu valoda3pasn. Ināra Bagone
328.Lietišķā ekonomika2prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
329.Lietišķā etiķete un ētikas normas uzņēmumā2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
330.Lietišķā informātika2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
331.Lietišķā komunikācija un etiķete4doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa
332.Lietišķā krievu valoda2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
333.Lietišķā krievu valoda6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
334.Lietišķā svešvaloda2pasn. Ināra Bagone
335.Lietišķā svešvaloda4lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
336.Lietišķā svešvaloda I (angļu)3pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
337.Lietišķā svešvaloda II (angļu)3pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece, lekt. Mg.paed. Ilona Riekstiņa
338.Lietišķā svešvaloda II (angļu, vācu, krievu val.)3prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina, lekt. Mg.paed. Ilona Riekstiņa
339.Lietišķā vācu valoda4prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
340.Lietišķās spēles2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
341.Lietišķās spēles sociālajās zinībās2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
342.Lietišķo spēļu metodika2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
343.Lietojumprogrammatūra7pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
344.Lietvedība2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.oec. Kristīne Limbaha
345.Lietvedība darba aizsardzībā2pasn. Dr.paed. Nils Sautiņš
346.Lietvedība personāla vadītāja darbā3pasn. Ilze Apoga, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
347.Lietvedība un arhīvs4pasn. Mg.commerc, Mg.paed. Inguna Kaļķe, pasn. Dr.paed. Nils Sautiņš
348.Likumdošana un organizācijas dokumentācija2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
349.Lingvodidaktika3prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
350.Literatūras mācības metodika pamatskolā1prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
351.Literatūras teorija2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
352.Literatūras vēsture5lekt. Mg.paed. Aija Kalve
353.Loģika2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
354.Loģistika4lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks
355.Loģistikas pamati2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Arturs Teihmanis, pasn. Mg.sc.soc. Mikus Zelmenis
356.Logopēdija pirmsskolā9lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
357.Logopēdija sākumskolā9prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
358.Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar psihiskās attīstības aizturi, garīgās attīstības traucējumiem; diferenciālā diagnostika3lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa, asoc.prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele
359.Logoritmika2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa, pasn. Mg.paed. Ginta Ozoliņa
360.Lomas un pozīcijas ģimenē2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
361.Mācību jomu saturs un metodika I1asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
362.Mācību teorijas2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
363.Mācīšanās organizācija pieaugušo auditorijai2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
364.Mājas ekonomika, sociālās zinības un telpas kultūra2pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
365.Mājmācības pamati2lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
366.Mājmācības tehnoloģijas latviešu valodā un literatūrā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
367.Mājmācības tehnoloģijas matemātikā2asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane, lekt. Mg.paed. Irina Milaša
368.Mājturības un tehnoloģiju kursa satura līnijas3prof. Dr.paed. Elita Volāne
369.Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā3prof. Dr.paed. Elita Volāne
370.Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā4prof. Dr.paed. Elita Volāne
371.Mājturības un tehnoloģiju teorētiskie pamati2prof. Dr.paed. Elita Volāne
372.Makroekonomika3pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Svetlana Polovko, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene, pasn. Mg.paed. Laimrota Surska, pasn. Mg.oec. Līga Vovere
373.Makroekonomika (ar integrētu studiju darbu "Ekonomika")4doc. Dr.oec. Inga Šīna
374.Māksla un personības izaugsme2asoc.prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
375.Māksla un psihofizioloģija2prof. Dr.biol. Daina Voita
376.Mārketinga analīze un pētījumi2prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
377.Mārketinga pamati2pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka
378.Mārketings3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
379.Mārketings4lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
380.Mārketings5pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, pasn. Bc.paed., Mg.sc.soc. Jolanta Batina, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova, pasn. Mg.theol. Guntars Agate Paeglis
381.Mārketings (ar integrētu studiju darbu)5pasn. Bc.paed., Mg.sc.soc. Jolanta Batina, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.theol. Guntars Agate Paeglis
382.Mārketings un mārketinga pētījumi6prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
383.Mārketings un sabiedriskās attiecības3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
384.Matemātika ekonomikā2pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
385.Matemātika ekonomistiem4pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
386.Matemātikas mācību metodika7lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
387.Matemātikas praktikums3pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
388.Matemātiskā statistika4viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
389.Matemātiskās spēles mācībās un savam priekam2lekt. Mg.paed. Irina Milaša
390.Mātes un bērna veselības pamati2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
391.Mazo un vidējo uzņēmumu veidošanas pamati2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
392.Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vadīšana2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
393.Mazumtridzniecības un vairumtirdzniecības vadīšana2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
394.Meistarklase I "Emociju psiholoģija kustībā un dejā"2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
395.Meistarklase III "Pozitīvā psiholoģijas intervences metodes I"2prof. Dr.psych. Guna Svence
396.Meistarklase IV "Jogas dejas stresa profilaksei"2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
397.Meistarklase mūzikā2doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
398.Meistarklase V "Stresa vadības metodes un izpēte"2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
399.Meistarklase VI "Māksla un veselība"4doc. Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
400.Menedžments3prof. Dr.paed. Ivars Muzis, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
401.Menedžments, reklāma2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
402.Metodiskais darbs skolā2vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
403.Metodiskās pieejas grupu psiholoģiskajā konsultēšanā2pasn. Mg.psych. Zane Veinberga
404.Mikrobioloģija un biotehnoloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
405.Mikroekonomika3pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Svetlana Polovko, pasn. Mg.paed. Laimrota Surska
406.Modernā deja I3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
407.Modernā deja I4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
408.Modernā deja II3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
409.Modernā deja II4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
410.Molekulārā biloloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis, doc. Laima Tihomirova
411.Morfoloģija2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
412.Mugurkaulnieku zooloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
413.Mūsdienu latviešu literārā valoda2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
414.Mūsdienu latviešu valoda2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
415.Mūsdienu menedžmenta tendences3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
416.Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā un Eiropā2vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
417.Mūzika un dators2doc. Mg.art. Viktors Ritovs
418.Mūzikas formu teorija2asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
419.Mūzikas ierakstu režija2vec.pasn. Dr.paed. Inga Gaile
420.Mūzikas instrumentu mācība3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
421.Mūzikas interpretācija un stils2doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, pasn. Mg.art. Dace Bičkovska, doc. Agnese Egliņa, doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Kristiāna Strade, vad.pētn. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
422.Mūzikas mācību saturs un metodika sākumskolā3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
423.Mūzikas pedagoģija2doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
424.Mūzikas psiholoģija2viesdoc. Dr.art. Valdis Bernhofs
425.Mūzikas stundu metodika4pasn. Iluta Treija
426.Mūzikas vēsture no viduslaikiem līdz klasicismam3prof. Dr.art. Boriss Avramecs, asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
427.Mūžizglītības tiesiskie, politiskie un pedagoģiskie koncepti2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
428.Neiropsiholoģija2prof. Dr.biol. Daina Voita
429.Nodarbinātība Latvijā un Eiropas Savienībā2pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
430.Nodokļu pārvaldība2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, pasn. Ginta Miezere, pasn. Daiga Šuste
431.Nodokļu pārvaldība3pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
432.Operētājsistēmu pamati2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
433.Organizācijas ilgtspēja4doc. Dr.psych. Egita Gritāne, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
434.Organizācijas ilgtspēja I2pasn. Mg.psych. Zane Veinberga
435.Organizācijas ilgtspēja II2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
436.Organizācijas korporatīvā vadība un sociālā atbildība2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
437.Organizāciju psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
438.Organizāciju psiholoģija2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
439.Organizāciju risku vadība2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
440.Organizāciju un vadības psiholoģija4asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
441.Orķestra diriģēšana I2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
442.Orķestra diriģēšana II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
443.Orķestris/instrumentāls ansamblis I2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
444.Orķestris/instrumentāls ansamblis II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
445.Orķestris/instrumentāls ansamblis III2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
446.Orķestris/instrumentāls ansamblis IV2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
447.Otrā svešvaloda6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
448.Otrā svešvaloda (krievu valoda)4prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
449.Pamatskolas matemātikas kursa saturlīnijas3lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
450.Pamatskolas matemātikas zinātniskie pamati2lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
451.Pārdošanas veicināšana2pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova
452.Pasaules mūzikas kultūras2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
453.Patērētāju rīcība tirgū un mārketinga komunikācijas (ar integrētu studiju darbu)3pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
454.Patopsiholoģija I4pasn. Juris Zuitiņš
455.Patopsiholoģija II2pasn. Juris Zuitiņš
456.Pedagoģijas terminoloģijas apguve svešvalodā8prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
457.Pedagoģijas vēsture2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
458.Pedagoģijas zinātnes sistēma un metodoloģijas aktuālās problēmas2prof. Dr.paed. Anna Līduma
459.Pedagoģiskā procesa tiesiskie pamati3lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne
460.Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
461.Pedagoģiskā procesa vadība un metodika3vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
462.Pedagoģiskā psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
463.Pedagoģiskā psiholoģija 2lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
464.Pedagoģisko pētījumu metodika2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
465.Pedagoģisko pētījumu metodoloģija1pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
466.Personāla atlases metodes2pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
467.Personāla atlases metodes3pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
468.Personāla attīstības metodes4doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa
469.Personāla informācijas sistēmas4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
470.Personāla lietvedība4vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Dr.paed. Nils Sautiņš
471.Personāla plānošana, organizācija un vadīšana4pasn. Ilze Apoga, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
472.Personāla vadība2vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
473.Personāla vadība10vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
474.Personāla vadība(ar integrētu studiju darbu)5pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
475.Personības izaugsmes treniņš I līmenis2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
476.Personības psiholoģija4asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
477.Personības psiholoģija ar integrētu studiju darbu5asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
478.Personības resursu teorijas3prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
479.Pētījumu metodes izglītības vadībā2vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
480.Pētījumu metodoloģija1lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
481.Pētniecība un lietišķā valoda vadības darbā6prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
482.Pētniecība vadības darbā2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
483.Pētniecība vadības procesā I2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
484.Pētniecība vadības procesā II2lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
485.Pētniecība vadības procesā III2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
486.Pētniecības process pedagoģijā2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
487.Pētnieciskā darba metodes2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
488.Pētnieciskā darba metodes ekonomikā un vadībzinātnēs2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
489.Pētnieciskā procesa organizācija2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed. Inguna Lāce
490.Pētnieciskā procesa organizācija4asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
491.Pianisma vēsture, teorija, metodika5prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova
492.Pieaugušo pedagoģija2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
493.Pieaugušo psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
494.Piedalīšanās seminārdiskusijās6doc. Dr.paed., Dr.art. Nora Lūse, prof. Dr.habil.paed. Ausma Špona, doc. Dr.paed. Inta Tiļļa, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere, prof. Dr.biol. Daina Voita
495.Piedošanas psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
496.Pirmā palīdzība2vec.pasn. Dr.med. Liāna Pļaviņa
497.Pirmsskolas pedagoģija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
498.Pirmsskolas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Anna Līduma
499.Politiskā psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
500.Politoloģija2pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga
501.Populārās mūzikas attīstības problēmas2prof. Dr.art. Boriss Avramecs, doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
502.Populārās mūzikas vēsture2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
503.Pozitīvā atbalsta metodes konsultēšanā, Marte Meo metodes3doc. Dr.psych. Gatis Bušs
504.Pozitīvā psiholoģijā izmantoto izpētes metožu analīze2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
505.Pozitīvā psiholoģijas intervences metodes3prof. Dr.psych. Guna Svence
506.Pozitīvā psiholoģijas jēdziens, vēsture3prof. Dr.psych. Guna Svence
507.Pozitīvās domāšanas ģenētiskie aspekti un sāpes3prof. Dr.biol. Daina Voita
508.Pozitīvās domāšanas neiropsiholoģiskie aspekti4prof. Dr.biol. Daina Voita
509.Pozitīvo resursu izpēte un darbs ar sevi6vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina, prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
510.Praktikums individuālajā konsultēšanā2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
511.Prečzinība un tirdzniecības organizācija2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
512.Prečzinība un tirdzniecības organizācija2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
513.Prezentācijas iemaņu treniņš2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča
514.Profesionālā ētika personāla vadībā4vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
515.Profesionāla klientu apkalpošana3pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone
516.Programmēšanas pamati4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
517.Projektīvās metodes2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
518.Projektu vadība2vieslekt. Silvija Bruņa, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
519.Projektu vadība3asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
520.Projektu vadība4asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
521.Projektu vadības pamati1vieslekt. Silvija Bruņa
522.Projektu vadības pamati2doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
523.Psihes bioloģiskie pamati4prof. Dr.biol. Daina Voita
524.Psihes bioloģiskie pamati (ar integrētu studiju darbu)2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
525.Psihes bioloģiskie pamati un cilvēka attīstības fizioloģija2vec.pasn. Līga Ozoliņa-Molla, prof. Dr.biol. Juris Porozovs, prof. Dr.biol. Daina Voita
526.Psihodiagnostika4doc. Dr.psych. Egita Gritāne
527.Psihologa profesionālā darba ētika2pasn. Mg.psych. Inga Jurševska
528.Psiholoģijas pētījumā iegūto datu datorizēta apstrāde4viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
529.Psiholoģijas vēsture4lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
530.Psiholoģiskā konsultēšana4doc. Dr.psych. Alla Plaude
531.Psiholoģiskā rehabilitācija un atbalsts krīzēs4doc. Dr.psych. Egita Gritāne, doc. Dr.psych. Alla Plaude
532.Psiholoģiskās izpētes metodes4asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
533.Psihometrija2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
534.Psihosomatiskā medicīna4asist. Laura Ķevere
535.Radošā pašizpausme mūzikā un kustībā3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
536.Radošā pašizpausme vizuālajā mākslā un rokdarbos2doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, prof. Dr.paed. Elita Volāne
537.Radošums un zināšanu vadīšana1doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
538.Radošums un zināšanu vadīšana2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
539.Ražošanas organizēšana un vadība4pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča
540.Ražošanas organizēšana un vadība5doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.sc.ing. Ēriks Melnis, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča
541.Retorikas pamati2lekt. Mg.paed. Silvija Geikina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
542.Režijas pamati2pasn. Rita Lūriņa
543.Risku analīze un vadība2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
544.Risku analīze un vadība3pasn. Mg.sc.soc. Mikus Zelmenis
545.Ritmika4doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
546.Ritmika I2doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
547.Ritmika II2doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
548.Ritmika un kustību kultūra4doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
549.Rokdarbi. Adīšana2pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
550.Rokdarbi. Aušana2prof. Dr.paed. Elita Volāne
551.Rokdarbi. Batikošana un zīda apgleznošana2prof. Dr.paed. Elita Volāne
552.Rokdarbi. Izšūšana2prof. Dr.paed. Elita Volāne
553.Rokdarbi. Tamborēšana un mezglošana2prof. Dr.paed. Elita Volāne
554.Romantisma un 20.gs. mūzikas vēsture3prof. Dr.art. Boriss Avramecs, asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
555.Rotaļa teorijā un praksē2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
556.Rotaļu terapija2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
557.Runas anatomiski fizioloģiskie pamati, patoloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs
558.SA juridiskie aspekti3pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga
559.Sabiedriskās attiecības2pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga, pasn. Linda Vītola-Barānova, lekt. Mg.hrm. Rita Zālīte
560.Sabiedriskās attiecības3pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena
561.Sabiedrisko attiecību darba metodes4pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga
562.Saskarsmes psiholoģija2Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa, prof. Dr.psych. Guna Svence
563.Saskarsmes psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
564.Sintakse2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
565.Skaņas dizains2vec.pasn. Dr.paed. Inga Gaile
566.Skolas pedagoģija2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
567.Skolas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
568.Skolas pedagoģijas metodoloģiskie koncepti2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
569.Skolēnu karjeras izglītības nodrošināšana pedagoģiskajā procesā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
570.Skolotāja veselības psihohigiēna1asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina, pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, prof. Dr.psych. Guna Svence
571.Skolvadība2prof. Dr.paed. Ivars Muzis, vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
572.Sociālā ekoloģija2lekt. Mg.psych. Jānis Roze, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
573.Sociālā pedagoģija2doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
574.Sociālā psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
575.Sociālā psiholoģija4doc. Dr.psych. Egita Gritāne
576.Sociālo zinību mācību saturs un metodika2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
577.Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā2lekt. Mg.paed. Aija Kalve, lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
578.Sociālpsiholoģiskie treniņi2doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa, pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova
579.Socioloģija2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
580.Solfedžo4doc. Dr.art. Inese Žune
581.Solo dziedāšana I4doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, lekt. Mg.art. Baiba Renerte
582.Solo dziedāšana II4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
583.Solo dziedāšana III4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
584.Solo dziedāšana IV4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
585.Solo dziedāšanas pamati I2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
586.Solo dziedāšanas pamati II2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
587.Solo dziedāšanas pamati III2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
588.Speciālā un sociālā pedagoģija2doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
589.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons I4pasn. Oskars Petrauskis
590.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons II4pasn. Oskars Petrauskis
591.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons III4pasn. Oskars Petrauskis
592.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons IV4pasn. Oskars Petrauskis
593.Speciālais instruments - alts I4asist. Una Sedola
594.Speciālais instruments - alts II4asist. Una Sedola
595.Speciālais instruments - alts III4asist. Una Sedola
596.Speciālais instruments - alts IV4asist. Una Sedola
597.Speciālais instruments - čells I4asist. Ivars Bezprozvanovs
598.Speciālais instruments - čells II4asist. Ivars Bezprozvanovs
599.Speciālais instruments - čells III4asist. Ivars Bezprozvanovs
600.Speciālais instruments - čells IV4asist. Ivars Bezprozvanovs
601.Speciālais instruments - džeza saksofons I4vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
602.Speciālais instruments - džeza saksofons II4vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
603.Speciālais instruments - džeza saksofons III4vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
604.Speciālais instruments - džeza saksofons IV4vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
605.Speciālais instruments - flauta I4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
606.Speciālais instruments - flauta II4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
607.Speciālais instruments - flauta III4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
608.Speciālais instruments - flauta IV4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
609.Speciālais instruments - klavieres I4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
610.Speciālais instruments - klavieres II4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
611.Speciālais instruments - klavieres III4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
612.Speciālais instruments - klavieres IV4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
613.Speciālais instruments - oboja I4pasn. Kristīne Kupča
614.Speciālais instruments - oboja II4pasn. Kristīne Kupča
615.Speciālais instruments - oboja III4pasn. Kristīne Kupča
616.Speciālais instruments - oboja IV4pasn. Kristīne Kupča
617.Speciālais instruments - trombons I4pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš
618.Speciālais instruments - trombons II4pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš
619.Speciālais instruments - trombons III4pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš
620.Speciālais instruments - trombons IV4pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš
621.Speciālais instruments - trompete I4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
622.Speciālais instruments - trompete II4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
623.Speciālais instruments - trompete III4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
624.Speciālais instruments - trompete IV4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
625.Speciālais instruments - vijole I4pasn. Kristiāna Strade
626.Speciālais instruments - vijole II4pasn. Kristiāna Strade
627.Speciālais instruments - vijole III4pasn. Kristiāna Strade
628.Speciālais instruments - vijole IV4pasn. Kristiāna Strade
629.Speciālais instruments džezā - basģitāra I3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
630.Speciālais instruments džezā - basģitāra II3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
631.Speciālais instruments džezā - basģitāra III3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
632.Speciālais instruments džezā - basģitāra IV3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
633.Speciālais instruments džezā - ģitāra I3lekt. Andrejs Jevsjukovs
634.Speciālais instruments džezā - ģitāra II3lekt. Andrejs Jevsjukovs
635.Speciālais instruments džezā - ģitāra III3lekt. Andrejs Jevsjukovs
636.Speciālais instruments džezā - ģitāra IV3lekt. Andrejs Jevsjukovs
637.Speciālais instruments džezā - klavieres I3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
638.Speciālais instruments džezā - klavieres II3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
639.Speciālais instruments džezā - klavieres III3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
640.Speciālais instruments džezā - klavieres IV3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
641.Speciālais instruments džezā - pūšaminstrumenti I3vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
642.Speciālais instruments džezā - pūšaminstrumenti II3vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
643.Speciālais instruments džezā - pūšaminstrumenti III3vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
644.Speciālais instruments džezā - pūšaminstrumenti IV3vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
645.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti I3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
646.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti II3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
647.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti III3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
648.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti IV3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
649.Speciālais instruments džezā - trompete I3pasn. Mg.art. Normunds Piesis
650.Speckurss "Pasaules un latviešu literatūra"1lekt. Mg.paed. Aija Kalve
651.Sporta mācību saturs un metodika (1.-4. klasē)2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne
652.Sporta mācību saturs un metodika sākumskolā2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne
653.Starpkultūru atšķirības2vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
654.Starptautiskā biznesa vide2prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
655.Starptautiskā komercdarbības vide2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, vieslekt. Silvija Bruņa, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
656.Starptautiskais mārketings un starptautiskā tirdzniecība2pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, vieslekt. Silvija Bruņa, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
657.Starptautiskās finanses2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
658.Starptautiskās komerctiesības2lekt. Mg.iur. Linda Daldere, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
659.Statistika4pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
660.Statistikas pamati2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Arturs Teihmanis
661.Statistiskās datu apstrādes metodes5vad.pētn. Dr.oec. Silvija Kristapsone
662.Stratēģiskais menedžments un mārketings3lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
663.Stresa menedžments2prof. Dr.psych. Guna Svence
664.Šūšana un mācību metodika4pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
665.Tērpu vēsture2pasn. Velga Jākobsone
666.Tiesību akti un organizācijas dokumentācija2pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
667.Tiesību zinātnes pamati2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne
668.Tiesību zinības2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
669.Tiesiskie aspekti psihologa darbā2doc. Dr.psych. Alla Plaude
670.Uzņēmējdarbība un projektu vadība3vieslekt. Silvija Bruņa
671.Uzņēmējdarbības ekonomika2pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
672.Uzņēmējdarbības ekonomika3asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
673.Uzņēmējdarbības finanses2pasn. Mg.oec., Mg.paed. Inta Dobele, vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
674.Uzņēmējdarbības finanses4vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
675.Uzņēmējdarbības tiesību pamati2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
676.Uzturmācība un mācību metodika3pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
677.Vācu valodas mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
678.Vadības grāmatvedība2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
679.Vadības informācijas sistēmas3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
680.Vadības socioloģija2lekt. Mg.oec., Mg.paed. Ieva Bērziņa, lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, vec.pasn. Dr.paed. Sandra Rone
681.Vadības teorija3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
682.Vadības vispārīgie pamati2prof. Dr.paed. Ivars Muzis
683.Vadīšanas teorija (ar integrētu studiju darbu)3pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
684.Vardarbības psiholoģija2doc. Dr.psych. Alla Plaude
685.Vecumposmu psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
686.Vērtībizglītības koncepti un īstenošana2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
687.Vērtību audzināšanas filozofija2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
688.Veselības izglītība, veselības izglītības mācību saturs un metodika3pasn. Dzintra Porozova, prof. Dr.biol. Juris Porozovs
689.Veselības psiholoģija2pasn. Bc.psych., Bc.philol., Mg.sc.soc. Inese Elsiņa
690.Veseluma pieeja pedagoģiskajā procesā pirmsskolā2prof. Dr.paed. Anna Līduma
691.Vēstures mācību saturs un metodika2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
692.Vēsturiskā deja2doc. Mg.art. Guna Ezermale
693.Vēsturiskā deja3doc. Mg.art. Guna Ezermale
694.Vides ergonomika un veselības psiholoģija4prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
695.Vides pārvaldība2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
696.Vides politika2doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.biol. Juris Porozovs
697.Vispārējās klavieres I2pasn. Olga Gorbačova, pasn. Mg.paed. Irina Kozjura, pasn. Raimonds Petrauskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs
698.Vispārējās klavieres II2pasn. Olga Gorbačova, pasn. Mg.paed. Irina Kozjura, pasn. Raimonds Petrauskis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
699.Vispārīgā bioloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
700.Vispārīgā pedagoģija2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, prof. Dr.paed. Anna Līduma
701.Vispārīgā pedagoģija un pedagoģiskās domas attīstība2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, doc. Dr.paed. Inguna Lāce, prof. Dr.paed. Anna Līduma
702.Vispārīgā psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
703.Vispārīgā psiholoģija4pētn. Līga Roķe-Reimate
704.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika2doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška
705.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā3doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
706.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā4doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
707.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā4doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
708.Vokālā darba metodika I1doc. Ilga Tiknuse
709.Vokālā darba metodika II1vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš
710.Vokālais ansamblis2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
711.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends I1doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
712.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends II2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, lekt. Andrejs Jevsjukovs, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
713.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends III2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, lekt. Andrejs Jevsjukovs, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
714.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends IV2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, lekt. Andrejs Jevsjukovs, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
715.Zinātnes un lietišķā valoda2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
716.Zinātniskā pētījuma metodoloģija4pasn. Bc.psych., Bc.philol., Mg.sc.soc. Inese Elsiņa
717.Zinātniskā pētījuma metodoloģija psiholoģijā2prof. Dr.psych. Guna Svence
Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.   
Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv