(LV)  English  Latvian

Studiju kursi

Nr.p.k.Studiju kurssKredītpunktiDocētājs(-i)
1.2. specializācijas prakse mājturībā un tehnoloģijās2pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa, prof. Dr.paed. Elita Volāne
2.Agrobioloģija2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
3.Akadēmiskā lekcija par promocijas darba saturu4prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina, prof. Dr.habil.paed. Ausma Špona, asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
4.Aktiera meistarība2pasn. Rita Lūriņa
5.Aktualitātes mājturībā un tehnoloģijās1prof. Dr.paed. Elita Volāne
6.Aktualitātes mūzikas psiholoģijā2viesdoc. Dr.art. Valdis Bernhofs
7.Aktualitātes pedagoģijā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
8.Algebra6pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
9.Anatomija un fizioloģija4prof. Dr.biol. Juris Porozovs
10.Angļu valoda6pasn. Ināra Bagone
11.Angļu valoda profesijā6lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
12.Angļu valodas fonētika3lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
13.Angļu valodas mācību metodika6doc. Dr.paed. Diāna Liepa
14.Angļu valodas mācību saturs un metodika2doc. Dr.paed. Diāna Liepa
15.Ansambļu organizēšanas un vadības metodika2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
16.Apdāvinātie bērni2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
17.Arodveselība un darba medicīna2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
18.Ārpusstundu darbs pedagoģiskajā procesā2prof. Dr.paed. Anita Petere
19.Attīstības psiholoģija2pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
20.Attīstības psiholoģija4prof. Dr.psych. Guna Svence
21.Attīstības psiholoģija un bioloģija3pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis, asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
22.Attīstības psiholoģijas mūsdienu teorijas2prof. Dr.psych. Guna Svence
23.Audzināšanas teorija un metodika2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, prof. Dr.paed. Anna Līduma
24.Audzināšanas teorijas2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, prof. Dr.paed. Anna Līduma
25.Augstākās matemātikas pamati3doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
26.Augstākās matemātikas pamati4lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
27.Banku pakalpojumi un ieguldījumu fondi3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
28.Bērna emociju, jūtu un gribas attīstības sekmēšanas pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi2prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
29.Bērna gatavība skolai2asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
30.Bērna individuālo spēju un sociālo prasmju pilnveide, attieksmes un uzvedības modeļi2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova, asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
31.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: elementāro matemātisko priekšstatu veidošanas metodika3doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
32.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm metodika3doc. Dr.paed. Antra Randoha, lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
33.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: iepazīstināšanas ar dabu metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
34.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: mājturības pamati4lekt. Mg.paed. Ligita Priede
35.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: mūzikas metodika2asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
36.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: mūzikas metodika3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
37.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: pirmsskolas izglītības satura integrēšanas pamati2doc. Dr.paed. Inese Freiberga
38.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: rokdarbu metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
39.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: runas attīstības metodika3asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
40.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: sporta metodika2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
41.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: sporta metodika3lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
42.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: tēlotājdarbības metodika3doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, doc. Dr.paed. Antra Randoha
43.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
44.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika3asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
45.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika4asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
46.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
47.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: matemātikas metodika3doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
48.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika2asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
49.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
50.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: pirmsskolas izglītības satura integrēšanas pamati2doc. Dr.paed. Inese Freiberga
51.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sociālo zinību metodika3pasn. Mg.paed. Zane Eņģele, doc. Dr.paed. Antra Randoha, pasn. Dace Vītola, lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
52.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
53.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika3lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, vec.pasn. Dr.paed. Inta Bula-Biteniece, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
54.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika3doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, doc. Dr.paed. Antra Randoha, pasn. Jolanta Skrastiņa
55.Bērna personības audzināšana ģimenē un iekļaušanās multikulturālā vidē2prof. Dr.paed. Anita Petere
56.Bērnības koncepti teorijā un praksē2prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
57.Bērnu ar mācību grūtībām psiholoģiskā izpēte un konsultēšana teorijā un praksē2lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
58.Bērnu ar speciālām vajadzībām psiholoģiskā izpēte un konsultēšana teorijā un praksē2lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
59.Bērnu dejas metodika2lekt. Alda Skrastiņa
60.Bērnu dejas metodika4lekt. Alda Skrastiņa
61.Bērnu filozofija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
62.Bērnu filozofija un valoda2prof. Dr.habil.philol. Dace Markus, lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
63.Bērnu filozofija un valoda3prof. Dr.habil.philol. Dace Markus, lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
64.Bērnu literatūra2lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
65.Bērnu literatūra sākumskolā2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
66.Bērnu literatūra un folklora3lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
67.Bērnu psiholoģiskā izpēte un konsultēšana skolā2doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa
68.Bērnu radošā pašizpausme: gleznošana2doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
69.Bērnu radošā pašizpausme: teātra veidi pirmsskolā3doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
70.Bezmugurkaulnieku zooloģija2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
71.Bilingvisms un bilingvālā izglītība skolā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
72.Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
73.Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati3lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
74.Bioķīmija2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
75.Bioloģijas mācību metodika vidējās izglītības pakāpē2doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
76.Bioloģijas mācību saturs un metodika2doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
77.Bioloģijas un ķīmijas mācību saturs un metodika2pasn. Jānis Butins, vec.pasn. Dagnija Cēdere
78.Biroja darba organizēšana un vadīšana (ar integrētu studiju darbu)5pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone
79.Biznesa angļu valoda2lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, lekt. Mg.Phil. Ainārs Faibuševičs
80.Biznesa angļu valoda5lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
81.Biznesa krievu valoda2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
82.Biznesa svešvaloda2pasn. Ināra Bagone
83.Biznesa un vadības psiholoģija2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
84.Biznesa un vadības psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
85.Biznesa vērtēšana2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
86.Botānika un augu fizioloģija4pasn. Dzintra Porozova
87.Cilvēka augšana un attīstība2doc. Dr.biol. Gunita Praulīte, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
88.Cilvēka bioloģija un veselība2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
89.Cilvēkresursu vadība3vec.pasn. Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
90.Cilvēkresursu vadība3pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
91.Cilvēkresursu vadība izglītībā3vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
92.Citoloģija un histoloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs
93.Citoloģija, histoloģija un embrioloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs
94.Cittautu deja2doc. Mg.art. Guna Ezermale
95.Cittautu deja3doc. Mg.art. Guna Ezermale
96.Civilā aizsardzība un arodveselība1prof. Dr.biol. Juris Porozovs
97.Civilā aizsardzība un arodveselība2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, prof. Dr.biol. Juris Porozovs
98.Civilā un darba aizsardzība2prof. Dr.biol. Juris Porozovs, pasn. Mārtiņš Pužuls
99.Civilā un darba aizsardzība4pasn. Mārtiņš Pužuls
100.Civilās aizsardzības pamati un individuālie aizsardzības līdzekļi2pasn. Mārtiņš Pužuls
101.Dabaszinības un ilgtspējīga attīstība2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
102.Dabaszinību mācību metodika 4. - 6. klasei2pasn. Jānis Butins
103.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā3lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
104.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā4lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
105.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā5lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
106.Darba aizsardzības sistēmas izveide un vadīšana4pasn. Mārtiņš Pužuls, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
107.Darba likumdošana Latvijā2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
108.Darba likumdošana Latvijā4pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
109.Darba psiholoģija5asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
110.Darba psiholoģija ar integrētu studiju darbu5asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
111.Darba vide nozarēs2pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
112.Darba vides novērtējuma metodoloģija un metodes4pasn. Mārtiņš Pužuls
113.Darbs ar koncertmeistaru2koncertm. Astra Vilde, koncertm. Mg.art. Eiženija Zavadska
114.Datori izglītībā4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
115.Datorika un mūzikas jaunrade2doc. Mg.art. Viktors Ritovs
116.Datoru aparatūra un datoru tīkli4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
117.Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
118.Dejas analīze2prof. Dr.paed. Rita Spalva
119.Dejas anatomija2pasn. Liene Ķince
120.Dejas anatomija3pasn. Liene Ķince
121.Dejas kompozīcija I3prof. Dr.paed. Rita Spalva
122.Dejas kompozīcija II3prof. Dr.paed. Rita Spalva
123.Dejas kompozīcija III3prof. Dr.paed. Rita Spalva
124.Dejas kompozīcija IV3prof. Dr.paed. Rita Spalva
125.Dejas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Rita Spalva
126.Dejas pētniecība6prof. Dr.paed. Rita Spalva
127.Dejas semiotika2prof. Dr.paed. Rita Spalva
128.Dejas stilu un žanru vēsture4prof. Dr.paed. Rita Spalva
129.Dejas teorija un vēsture4prof. Dr.paed. Rita Spalva
130.Dejas terapija2pasn. Liene Ķince
131.Dejas terapija3pasn. Liene Ķince
132.Dialoga metode3prof. Dr.psych. Guna Svence
133.Didaktika2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
134.Diferenciālā psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
135.Diriģenta profesionalitāte1prof. Dr.paed. Māra Marnauza
136.Diriģēšana2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
137.Diriģēšana I2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
138.Diriģēšana II4prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
139.Diriģēšana III3prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
140.Diriģēšana IV2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
141.Drošība izglītības iestādē4pasn. Mārtiņš Pužuls
142.Džeza deja3pasn. Alisa Košeļeva
143.Džeza deja4pasn. Alisa Košeļeva
144.Džeza harmonija un solfedžo2doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
145.Džeza vokāls I3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, lekt. Mg.paed. Evelina Korehova
146.Džeza vokāls II3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, lekt. Mg.paed. Evelina Korehova
147.Džeza vokāls III3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa
148.Džeza vokāls IV3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa
149.Dziedāšanas pamati2doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, pasn. Annija Putniņa
150.E-komercija2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks
151.Ekoloģija un vides aizsardzība3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
152.Ekonomika2pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
153.Ekonomikas mācību saturs un metodika3lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka
154.Ekonomikas teorijas2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, asoc.prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
155.Eksperimentālā psiholoģija2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
156.Elektrodrošība darba vidē2pasn. Mārtiņš Pužuls
157.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā4asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
158.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā5asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
159.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā6asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
160.Embrioloģija2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
161.Emociju psiholoģija2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
162.Emociju un komunikāciju psiholoģija3pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
163.Emociju, prāta un ķermeņa mijiedarbība4prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
164.Ergonomika un darba vide2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
165.Ētika un estētika2lekt. Mg.paed. Silvija Geikina
166.Etnopsiholoģija2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
167.Feldenkraisa metode2pasn. Ramona Galkina
168.Filozofija2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
169.Filozofijas pamati2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
170.Finanšu teorijas pamati2pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
171.Finanšu un vadības grāmatvedības pamati4pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
172.Finanšu vadība2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
173.Fizikas mācību saturs un metodika2pasn. Līga Vabulniece
174.Fizikas pamati4pasn. Līga Vabulniece
175.Folklora: saturs un metodika pirmsskolai un sākumskolai2doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča
176.Fonētika2prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
177.Ģenētika ar evolūcijas pamatiem3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
178.Ģenētikas pamati2vad.pētn. Dr.biol. Juris Porozovs, pedagogs Dr.biol. Daina Voita
179.Ģeogrāfija3pasn. Līga Vabulniece
180.Ģeogrāfijas mācību saturs un metodika2pasn. Līga Vabulniece
181.Ģeometrija6lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
182.Ģimenes pedagoģija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
183.Ģimenes sistēmiskās terapijas metodes teorijā un praksē3doc. Dr.psych. Gatis Bušs
184.Grāmatvedība2pasn. Ginta Miezere, pasn. Daiga Šuste, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
185.Grāmatvedība3doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
186.Grāmatvedība un finanses2pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
187.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība izglītības iestādē2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
188.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība komercorganizācijās2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
189.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība sociālās labklājības jomas iestādē2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
190.Grāmatvedība un nodokļi6lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
191.Grāmatvedības pamati2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
192.Harmonija4doc. Dr.art. Inese Žune
193.Iekļaujošā izglītība daudzkultūru sabiedrībā1pasn. Mg.paed., Mg.psych. Ilze Kricka, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
194.Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā4pasn. Ināra Bagone
195.Ievads astronomijā2doc. Ilgonis Vilks
196.Ievads bērnu psihoterapijā2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
197.Ievads komercdarbībā un vadībā2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
198.Ievads komercdarbībā un vadībā (ar integrētu studiju darbu)3lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
199.Ievads kvalitatīvajā pētniecībā2prof. Dr.psych. Guna Svence
200.Ievads logopēdijā2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
201.Ievads logopēdijā (saīsinātais)1lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
202.Ievads neiropatoloģijā2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
203.Ievads pētnieciskajā darbā2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
204.Ievads profesionālajās psiholoģijas studijās2lekt. Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
205.Ievads psihiatrijā4pasn. Mg.paed. Kristiāna Lapiņa
206.Ievads psiholoģijas studijās2prof. Dr.psych. Guna Svence
207.Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā4doc. Dr.psych. Egita Gritāne
208.Ievads psihoterapijā4doc. Dr.psych. Alla Plaude
209.Ievads speciālajā pedagoģijā2asoc.prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele, prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
210.Ievads valodniecībā1prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
211.Improvizācija2pasn. Raimonds Petrauskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs
212.Indivīda un grupas psiholoģiskā izpēte6lekt. Rita Strautmane
213.Informācijas sistēmas izglītībā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
214.Informācijas sistēmas un to pārvaldība organizāciju darbībā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
215.Informācijas tehnoloģija personāla vadītāja darbā6pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
216.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
217.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, pasn. Arturs Teihmanis, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
218.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija I3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
219.Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā (ar integrētu studiju darbu)1pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, pasn. Inese Strode, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
220.Informātika pedagoģijā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
221.Informātikas mācību metodika6pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
222.Informātikas mācību saturs un metodika3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
223.Informātikas un matemātikas mācību saturs un metodika2lekt. Mg.paed. Irina Milaša, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
224.Inovācijas dejas pedagoģijā2doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
225.Inovācijas dejas pedagoģijā I4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
226.Inovācijas personāla vadībā3pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
227.Inovācijas un cilvēka uzvedība organizācijā I2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
228.Inovācijas un cilvēka uzvedība organizācijā II2viesdoc. Dr.psych. Anita Lasmane
229.Inovācijas un stratēģiskā vadība4prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
230.Inovācijas vispārīgajā pedagoģijā2prof. Dr.paed. Inese Jurgena
231.Instrumentspēles mācīšanas metodika I1doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
232.Instrumentspēles mācīšanas metodika II1pasn. Raitis Ašmanis, pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš, pasn. Mg.art. Dace Bičkovska, lekt. Andrejs Jevsjukovs, pasn. Ņikita Košeļevs, pasn. Mg.paed. Irina Kozjura, pasn. Kristīne Kupča, pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš, pasn. Oskars Petrauskis, asist. Una Sedola, pasn. Kristiāna Strade, vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
233.Instrumentspēles mācīšanas metodika III1asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
234.Integrētā mācība pamatizglītībā2prof. Dr.paed. Anita Petere
235.Integrētais dabaszinību kurss2vec.pasn. Dagnija Cēdere
236.Interaktīvi mācību materiāli2lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
237.Izglītība ilgtspējīgai attīstībai2doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
238.Izglītības attīstības plānošana2vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
239.Izglītības ekonomika4asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, vec.pasn. Dr.paed. Liesma Ose
240.Izglītības ekonomika un izglītības iestādes saimnieciskā darbība2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
241.Izglītības ekonomika un izglītības iestādes saimnieciskā darbība4lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
242.Izglītības filozofija1asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
243.Izglītības iestādes stratēģiskā plānošana un vadība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
244.Izglītības iestādes tiesiskais regulējums2pasn. Juris Zīvarts
245.Izglītības iestāžu starptautiskā sadarbība2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, vec.pasn. Dr.paed. Liesma Ose, vec.pasn. Dr.paed. Sandra Rone
246.Izglītības kvalitāte un kvalitātes vadība4lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, pasn. Mg.psych. Māris Majors
247.Izglītības kvalitāte un kvalitātes vadība izglītībā2lekt. Mg.chem. Emīls Liepiņš
248.Izglītības kvalitāte un vērtēšana2lekt. Mg.chem. Emīls Liepiņš
249.Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
250.Izglītības politika1vad.pētn. Dr.paed. Liesma Ose
251.Izglītības politika2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
252.Izglītības vadība2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
253.Izglītības vadība (ar integrētu studiju darbu)3lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne
254.Izglītības vadības darba tiesiskie pamati3lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
255.Izglītības vadības pedagoģiskie principi2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed. Iveta Kāposta, vec.pasn. Dr.paed. Liesma Ose
256.Izglītības vadības teorija un prakse3lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
257.Izglītības vadības tiesiskais regulējums I2pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
258.Izglītības vadības tiesiskais regulējums II3pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
259.Izpētes darba metodoloģija sociālajās zinātnēs4doc. Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone, lekt. Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
260.Izpētes prakse I - Izziņas procesu un personības izpēte pieaugušajiem6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
261.Izpētes prakse II - Izziņas procesu un personības izpēte bērniem6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
262.Izpētes prakse III - Grupas procesu izpēte6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
263.Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
264.Kameransamblis2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts, prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
265.Kameransamblis II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts, prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
266.Karjeras izglītība2pasn. Mg.paed. Inta Lemešonoka
267.Karjeras vadība skolā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
268.Ķīmijas mācību saturs un metodika2vec.pasn. Dagnija Cēdere
269.Ķīmijas pamati4prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
270.Ķīmiskās vielas un radiācijas drošība4pasn. Daina Pužule
271.Klasiskā deja I3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
272.Klasiskā deja II3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
273.Klasiskā deja III3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
274.Klasiskā deja IV3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
275.Klasiskā deja V3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
276.Klasiskā deja VI3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
277.Klavieru duets2pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
278.Klavieru duets II2pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
279.Komandas un grupas vadība2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne
280.Komercdarbības tiesības4lekt. Mg.iur. Linda Daldere, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
281.Komercdarbības tiesības6pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis, asist. Mg.iur. Maruta Ozoliņa
282.Komercdarbības vadīšana (ar integrētu studiju darbu)3pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
283.Komercprodukta kvalitāte un kvalitātes vadība4doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
284.Komerctiesības3pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis, asist. Mg.iur. Maruta Ozoliņa, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene, pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
285.Komercuzņēmuma stratēģiskā plānošana un vadība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
286.Kompozīcija un metodika2pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
287.Komunikatīvā video treniņa metodika2prof. Dr.psych. Guna Svence
288.Koncertmeistara klase2doc. Agnese Egliņa, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
289.Koncertmeistara klase II2doc. Agnese Egliņa, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
290.Kora darba metodika1doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
291.Koris I2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
292.Koris II2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
293.Koris III2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
294.Koris IV2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
295.Korporatīvā sociālā atbildība2doc. Dr.psych. Egita Gritāne, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, vec.pasn. Dr.paed. Sandra Rone, pasn. Linda Vītola-Barānova
296.Kreativitāte organizācijas vadībā2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
297.Kreativitātes un daiļrades psiholoģija2prof. Dr.psych. Rita Bebre
298.Krievu valodas mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
299.Kulturoloģija2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
300.Kultūru teorija un vēsture2doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška
301.Kvalitātes vadība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, pasn. Mg.sc.soc. Mikus Zelmenis
302.Kvalitātes vadība3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
303.Kvalitatīvās un kvantitatīvās izpētes metodes3doc. Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone
304.Latviešu deja4lekt. Alda Skrastiņa
305.Latviešu deja I2lekt. Alda Skrastiņa
306.Latviešu deja II2lekt. Alda Skrastiņa
307.Latviešu dejas notācija2lekt. Alda Skrastiņa
308.Latviešu valoda (cittautiešiem)6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
309.Latviešu valodas kultūra4prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
310.Latviešu valodas kultūra I2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
311.Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
312.Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika3prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
313.Latviešu valodas mācību metodika pamatskolā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
314.Latviešu valodas stilistika2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
315.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
316.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā5prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča, pasn. Mg.sc.soc. Liene Valdmane
317.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā6prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča, pasn. Mg.sc.soc. Liene Valdmane
318.Latviešu valodas vēsture1lekt. Mg.paed. Aija Kalve
319.Leksikoloģija6lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga
320.Leksikoloģija un frazeoloģija1prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
321.Līderība un menedžments3pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
322.Līdzdalība vadībā2vec.pasn. Dr.paed. Sandra Rone
323.Lietišķā angļu valoda3pasn. Ināra Bagone
324.Lietišķā ekonomika2prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
325.Lietišķā etiķete un ētikas normas uzņēmumā2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
326.Lietišķā informātika2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
327.Lietišķā komunikācija un etiķete4doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa
328.Lietišķā krievu valoda2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
329.Lietišķā krievu valoda6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
330.Lietišķā svešvaloda2pasn. Ināra Bagone
331.Lietišķā svešvaloda4lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
332.Lietišķā svešvaloda I (angļu)3pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
333.Lietišķā svešvaloda II (angļu)3pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece, lekt. Mg.paed. Ilona Riekstiņa
334.Lietišķā svešvaloda II (angļu, vācu, krievu val.)3prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina, lekt. Mg.paed. Ilona Riekstiņa
335.Lietišķā vācu valoda4prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
336.Lietišķās spēles2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
337.Lietišķās spēles sociālajās zinībās2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
338.Lietišķo spēļu metodika2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
339.Lietojumprogrammatūra7pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
340.Lietvedība2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.oec. Kristīne Limbaha
341.Lietvedība darba aizsardzībā2pasn. Dr.paed. Nils Sautiņš
342.Lietvedība personāla vadītāja darbā3pasn. Ilze Apoga, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
343.Lietvedība un arhīvs4pasn. Mg.commerc, Mg.paed. Inguna Kaļķe, pasn. Dr.paed. Nils Sautiņš
344.Likumdošana un organizācijas dokumentācija2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
345.Lingvodidaktika3prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
346.Literatūras mācības metodika pamatskolā1prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
347.Literatūras teorija2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
348.Literatūras vēsture5lekt. Mg.paed. Aija Kalve
349.Loģika2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
350.Loģistika4lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks
351.Loģistikas pamati2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Arturs Teihmanis, pasn. Mg.sc.soc. Mikus Zelmenis
352.Logopēdija pirmsskolā9lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
353.Logopēdija sākumskolā9prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
354.Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar psihiskās attīstības aizturi, garīgās attīstības traucējumiem; diferenciālā diagnostika3lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa, asoc.prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele
355.Logoritmika2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa, pasn. Mg.paed. Ginta Ozoliņa
356.Lomas un pozīcijas ģimenē2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
357.Mācību jomu saturs un metodika I1asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
358.Mācību teorijas2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
359.Mācīšanās organizācija pieaugušo auditorijai2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
360.Mājas ekonomika, sociālās zinības un telpas kultūra2pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
361.Mājmācības pamati2lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
362.Mājmācības tehnoloģijas latviešu valodā un literatūrā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
363.Mājmācības tehnoloģijas matemātikā2asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane, lekt. Mg.paed. Irina Milaša
364.Mājturības un tehnoloģiju kursa satura līnijas3prof. Dr.paed. Elita Volāne
365.Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā3prof. Dr.paed. Elita Volāne
366.Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā4prof. Dr.paed. Elita Volāne
367.Mājturības un tehnoloģiju teorētiskie pamati2prof. Dr.paed. Elita Volāne
368.Makroekonomika3pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene, pasn. Mg.paed. Laimrota Surska, pasn. Mg.oec. Līga Vovere
369.Makroekonomika (ar integrētu studiju darbu "Ekonomika")4doc. Dr.oec. Inga Šīna
370.Māksla un personības izaugsme2asoc.prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
371.Māksla un psihofizioloģija2prof. Dr.biol. Daina Voita
372.Mārketinga analīze un pētījumi2prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
373.Mārketinga pamati2pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka
374.Mārketings3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
375.Mārketings4lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
376.Mārketings5pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, pasn. Bc.paed., Mg.sc.soc. Jolanta Batina, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova, pasn. Mg.theol. Guntars Agate Paeglis
377.Mārketings (ar integrētu studiju darbu)5pasn. Bc.paed., Mg.sc.soc. Jolanta Batina, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.theol. Guntars Agate Paeglis
378.Mārketings un mārketinga pētījumi6prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
379.Mārketings un sabiedriskās attiecības3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
380.Matemātika ekonomikā2pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
381.Matemātika ekonomistiem4pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
382.Matemātikas mācību metodika7lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
383.Matemātikas praktikums3pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
384.Matemātiskā statistika4viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
385.Matemātiskās spēles mācībās un savam priekam2lekt. Mg.paed. Irina Milaša
386.Mātes un bērna veselības pamati2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
387.Mazo un vidējo uzņēmumu veidošanas pamati2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
388.Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vadīšana2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
389.Mazumtridzniecības un vairumtirdzniecības vadīšana2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
390.Meistarklase I "Emociju psiholoģija kustībā un dejā"2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
391.Meistarklase III "Pozitīvā psiholoģijas intervences metodes I"2prof. Dr.psych. Guna Svence
392.Meistarklase IV "Jogas dejas stresa profilaksei"2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
393.Meistarklase mūzikā2doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
394.Meistarklase V "Stresa vadības metodes un izpēte"2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
395.Meistarklase VI "Māksla un veselība"4doc. Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
396.Menedžments3prof. Dr.paed. Ivars Muzis, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
397.Menedžments, reklāma2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
398.Metodiskais darbs skolā2vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
399.Metodiskās pieejas grupu psiholoģiskajā konsultēšanā2pasn. Mg.psych. Zane Veinberga
400.Mikrobioloģija un biotehnoloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
401.Mikroekonomika3pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Mg.paed. Laimrota Surska
402.Modernā deja I3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
403.Modernā deja I4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
404.Modernā deja II3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
405.Modernā deja II4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
406.Molekulārā biloloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis, doc. Laima Tihomirova
407.Morfoloģija2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
408.Mugurkaulnieku zooloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
409.Mūsdienu latviešu literārā valoda2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
410.Mūsdienu latviešu valoda2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
411.Mūsdienu menedžmenta tendences3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
412.Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā un Eiropā2vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
413.Mūzika un dators2doc. Mg.art. Viktors Ritovs
414.Mūzikas ierakstu režija2vec.pasn. Dr.paed. Inga Gaile
415.Mūzikas instrumentu mācība3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
416.Mūzikas interpretācija un stils2doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, pasn. Mg.art. Dace Bičkovska, doc. Agnese Egliņa, doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Kristiāna Strade, vad.pētn. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
417.Mūzikas mācību saturs un metodika sākumskolā3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
418.Mūzikas pedagoģija2doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
419.Mūzikas psiholoģija2viesdoc. Dr.art. Valdis Bernhofs
420.Mūzikas stundu metodika4pasn. Iluta Treija
421.Mūžizglītības tiesiskie, politiskie un pedagoģiskie koncepti2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
422.Neiropsiholoģija2prof. Dr.biol. Daina Voita
423.Nodarbinātība Latvijā un Eiropas Savienībā2pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
424.Nodokļu pārvaldība2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, pasn. Ginta Miezere, pasn. Daiga Šuste
425.Nodokļu pārvaldība3pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
426.Operētājsistēmu pamati2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
427.Organizācijas ilgtspēja4doc. Dr.psych. Egita Gritāne, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
428.Organizācijas ilgtspēja I2pasn. Mg.psych. Zane Veinberga
429.Organizācijas ilgtspēja II2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
430.Organizācijas korporatīvā vadība un sociālā atbildība2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
431.Organizāciju psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
432.Organizāciju psiholoģija2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
433.Organizāciju risku vadība2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
434.Organizāciju un vadības psiholoģija4asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
435.Orķestra diriģēšana I2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
436.Orķestra diriģēšana II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
437.Orķestris/instrumentāls ansamblis I2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
438.Orķestris/instrumentāls ansamblis II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
439.Orķestris/instrumentāls ansamblis III2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
440.Orķestris/instrumentāls ansamblis IV2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
441.Otrā svešvaloda6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
442.Otrā svešvaloda (krievu valoda)4prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
443.Pamatskolas matemātikas kursa saturlīnijas3lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
444.Pamatskolas matemātikas zinātniskie pamati2lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
445.Pārdošanas veicināšana2pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova
446.Pasaules mūzikas kultūras2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
447.Patērētāju rīcība tirgū un mārketinga komunikācijas (ar integrētu studiju darbu)3pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
448.Patopsiholoģija I4pasn. Juris Zuitiņš
449.Patopsiholoģija II2pasn. Juris Zuitiņš
450.Pedagoģijas terminoloģijas apguve svešvalodā8prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
451.Pedagoģijas vēsture2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
452.Pedagoģijas zinātnes sistēma un metodoloģijas aktuālās problēmas2prof. Dr.paed. Anna Līduma
453.Pedagoģiskā procesa tiesiskie pamati3lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne
454.Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
455.Pedagoģiskā procesa vadība un metodika3vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
456.Pedagoģiskā psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
457.Pedagoģiskā psiholoģija 2lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
458.Pedagoģisko pētījumu metodika2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
459.Pedagoģisko pētījumu metodoloģija1pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
460.Personāla atlases metodes2pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
461.Personāla atlases metodes3pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
462.Personāla attīstības metodes4doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa
463.Personāla informācijas sistēmas4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
464.Personāla lietvedība4vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Dr.paed. Nils Sautiņš
465.Personāla plānošana, organizācija un vadīšana4pasn. Ilze Apoga, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
466.Personāla vadība2vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
467.Personāla vadība10vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
468.Personāla vadība(ar integrētu studiju darbu)5pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
469.Personības izaugsmes treniņš I līmenis2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
470.Personības psiholoģija4asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
471.Personības psiholoģija ar integrētu studiju darbu5asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
472.Personības resursu teorijas3prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
473.Pētījumu metodes izglītības vadībā2vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
474.Pētījumu metodoloģija1lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
475.Pētniecība un lietišķā valoda vadības darbā6prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
476.Pētniecība vadības darbā2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
477.Pētniecība vadības procesā I2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
478.Pētniecība vadības procesā II2lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
479.Pētniecība vadības procesā III2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
480.Pētniecības process pedagoģijā2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
481.Pētnieciskā darba metodes2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
482.Pētnieciskā darba metodes ekonomikā un vadībzinātnēs2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
483.Pētnieciskā procesa organizācija2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed. Inguna Lāce
484.Pētnieciskā procesa organizācija4asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
485.Pianisma vēsture, teorija, metodika5prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova
486.Pieaugušo pedagoģija2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
487.Pieaugušo psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
488.Piedalīšanās seminārdiskusijās6doc. Dr.paed., Dr.art. Nora Lūse, prof. Dr.habil.paed. Ausma Špona, doc. Dr.paed. Inta Tiļļa, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere, prof. Dr.biol. Daina Voita
489.Piedošanas psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
490.Pirmā palīdzība2vec.pasn. Dr.med. Liāna Pļaviņa
491.Pirmsskolas pedagoģija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
492.Pirmsskolas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Anna Līduma
493.Politiskā psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
494.Politoloģija2pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga
495.Populārās mūzikas attīstības problēmas2prof. Dr.art. Boriss Avramecs, doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
496.Populārās mūzikas vēsture2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
497.Pozitīvā atbalsta metodes konsultēšanā, Marte Meo metodes3doc. Dr.psych. Gatis Bušs
498.Pozitīvā psiholoģijā izmantoto izpētes metožu analīze2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
499.Pozitīvā psiholoģijas intervences metodes3prof. Dr.psych. Guna Svence
500.Pozitīvā psiholoģijas jēdziens, vēsture3prof. Dr.psych. Guna Svence
501.Pozitīvās domāšanas ģenētiskie aspekti un sāpes3prof. Dr.biol. Daina Voita
502.Pozitīvās domāšanas neiropsiholoģiskie aspekti4prof. Dr.biol. Daina Voita
503.Pozitīvo resursu izpēte un darbs ar sevi6vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina, prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
504.Praktikums individuālajā konsultēšanā2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
505.Prečzinība un tirdzniecības organizācija2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
506.Prečzinība un tirdzniecības organizācija2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
507.Prezentācijas iemaņu treniņš2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča
508.Profesionālā ētika personāla vadībā4vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
509.Profesionāla klientu apkalpošana3pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone
510.Programmēšanas pamati4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
511.Projektīvās metodes2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
512.Projektu vadība2vieslekt. Silvija Bruņa, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
513.Projektu vadība3asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
514.Projektu vadība4asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
515.Projektu vadības pamati1vieslekt. Silvija Bruņa
516.Projektu vadības pamati2doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
517.Psihes bioloģiskie pamati4prof. Dr.biol. Daina Voita
518.Psihes bioloģiskie pamati (ar integrētu studiju darbu)2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
519.Psihes bioloģiskie pamati un cilvēka attīstības fizioloģija2vec.pasn. Līga Ozoliņa-Molla, prof. Dr.biol. Juris Porozovs, prof. Dr.biol. Daina Voita
520.Psihodiagnostika4doc. Dr.psych. Egita Gritāne
521.Psihologa profesionālā darba ētika2pasn. Mg.psych. Inga Jurševska
522.Psiholoģijas pētījumā iegūto datu datorizēta apstrāde4viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
523.Psiholoģijas vēsture4lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
524.Psiholoģiskā konsultēšana4doc. Dr.psych. Alla Plaude
525.Psiholoģiskā rehabilitācija un atbalsts krīzēs4doc. Dr.psych. Egita Gritāne, doc. Dr.psych. Alla Plaude
526.Psiholoģiskās izpētes metodes4asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
527.Psihometrija2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
528.Psihosomatiskā medicīna4asist. Laura Ķevere
529.Radošā pašizpausme mūzikā un kustībā3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
530.Radošā pašizpausme vizuālajā mākslā un rokdarbos2doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, prof. Dr.paed. Elita Volāne
531.Radošums un zināšanu vadīšana1doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
532.Radošums un zināšanu vadīšana2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
533.Ražošanas organizēšana un vadība4pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča
534.Ražošanas organizēšana un vadība5doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.sc.ing. Ēriks Melnis, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča
535.Retorikas pamati2lekt. Mg.paed. Silvija Geikina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
536.Režijas pamati2pasn. Rita Lūriņa
537.Risku analīze un vadība2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
538.Risku analīze un vadība3pasn. Mg.sc.soc. Mikus Zelmenis
539.Ritmika4doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
540.Ritmika I2doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
541.Ritmika II2doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
542.Ritmika un kustību kultūra4doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
543.Rokdarbi. Adīšana2pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
544.Rokdarbi. Aušana2prof. Dr.paed. Elita Volāne
545.Rokdarbi. Batikošana un zīda apgleznošana2prof. Dr.paed. Elita Volāne
546.Rokdarbi. Izšūšana2prof. Dr.paed. Elita Volāne
547.Rokdarbi. Tamborēšana un mezglošana2prof. Dr.paed. Elita Volāne
548.Rotaļa teorijā un praksē2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
549.Rotaļu terapija2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
550.Runas anatomiski fizioloģiskie pamati, patoloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs
551.SA juridiskie aspekti3pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga
552.Sabiedriskās attiecības2pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga, pasn. Linda Vītola-Barānova, lekt. Mg.hrm. Rita Zālīte
553.Sabiedriskās attiecības3pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena
554.Sabiedrisko attiecību darba metodes4pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga
555.Saskarsmes psiholoģija2Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa, prof. Dr.psych. Guna Svence
556.Saskarsmes psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
557.Sintakse2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
558.Skaņas dizains2vec.pasn. Dr.paed. Inga Gaile
559.Skolas pedagoģija2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
560.Skolas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
561.Skolas pedagoģijas metodoloģiskie koncepti2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
562.Skolēnu karjeras izglītības nodrošināšana pedagoģiskajā procesā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
563.Skolotāja veselības psihohigiēna1asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina, pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, prof. Dr.psych. Guna Svence
564.Skolvadība2prof. Dr.paed. Ivars Muzis, vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
565.Sociālā ekoloģija2lekt. Mg.psych. Jānis Roze, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
566.Sociālā pedagoģija2doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
567.Sociālā psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
568.Sociālā psiholoģija4doc. Dr.psych. Egita Gritāne
569.Sociālo zinību mācību saturs un metodika2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
570.Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā2lekt. Mg.paed. Aija Kalve, lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
571.Sociālpsiholoģiskie treniņi2doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa, pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova
572.Socioloģija2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
573.Solfedžo4doc. Dr.art. Inese Žune
574.Solo dziedāšana I4doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, lekt. Mg.art. Baiba Renerte
575.Solo dziedāšana II4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
576.Solo dziedāšana III4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
577.Solo dziedāšana IV4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
578.Solo dziedāšanas pamati I2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
579.Solo dziedāšanas pamati II2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
580.Solo dziedāšanas pamati III2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
581.Speciālā un sociālā pedagoģija2doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
582.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons I4pasn. Oskars Petrauskis
583.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons II4pasn. Oskars Petrauskis
584.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons III4pasn. Oskars Petrauskis
585.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons IV4pasn. Oskars Petrauskis
586.Speciālais instruments - alts I4asist. Una Sedola
587.Speciālais instruments - alts II4asist. Una Sedola
588.Speciālais instruments - alts III4asist. Una Sedola
589.Speciālais instruments - alts IV4asist. Una Sedola
590.Speciālais instruments - čells I4asist. Ivars Bezprozvanovs
591.Speciālais instruments - čells II4asist. Ivars Bezprozvanovs
592.Speciālais instruments - čells III4asist. Ivars Bezprozvanovs
593.Speciālais instruments - čells IV4asist. Ivars Bezprozvanovs
594.Speciālais instruments - džeza saksofons I4vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
595.Speciālais instruments - džeza saksofons II4vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
596.Speciālais instruments - džeza saksofons III4vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
597.Speciālais instruments - džeza saksofons IV4vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
598.Speciālais instruments - flauta I4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
599.Speciālais instruments - flauta II4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
600.Speciālais instruments - flauta III4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
601.Speciālais instruments - flauta IV4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
602.Speciālais instruments - klavieres I4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
603.Speciālais instruments - klavieres II4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
604.Speciālais instruments - klavieres III4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
605.Speciālais instruments - klavieres IV4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
606.Speciālais instruments - oboja I4pasn. Kristīne Kupča
607.Speciālais instruments - oboja II4pasn. Kristīne Kupča
608.Speciālais instruments - oboja III4pasn. Kristīne Kupča
609.Speciālais instruments - oboja IV4pasn. Kristīne Kupča
610.Speciālais instruments - trombons I4pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš
611.Speciālais instruments - trombons II4pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš
612.Speciālais instruments - trombons III4pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš
613.Speciālais instruments - trombons IV4pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš
614.Speciālais instruments - trompete I4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
615.Speciālais instruments - trompete II4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
616.Speciālais instruments - trompete III4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
617.Speciālais instruments - trompete IV4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
618.Speciālais instruments - vijole I4pasn. Kristiāna Strade
619.Speciālais instruments - vijole II4pasn. Kristiāna Strade
620.Speciālais instruments - vijole III4pasn. Kristiāna Strade
621.Speciālais instruments - vijole IV4pasn. Kristiāna Strade
622.Speciālais instruments džezā - basģitāra I3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
623.Speciālais instruments džezā - basģitāra II3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
624.Speciālais instruments džezā - basģitāra III3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
625.Speciālais instruments džezā - basģitāra IV3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
626.Speciālais instruments džezā - ģitāra I3lekt. Andrejs Jevsjukovs
627.Speciālais instruments džezā - ģitāra II3lekt. Andrejs Jevsjukovs
628.Speciālais instruments džezā - ģitāra III3lekt. Andrejs Jevsjukovs
629.Speciālais instruments džezā - ģitāra IV3lekt. Andrejs Jevsjukovs
630.Speciālais instruments džezā - klavieres I3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
631.Speciālais instruments džezā - klavieres II3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
632.Speciālais instruments džezā - klavieres III3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
633.Speciālais instruments džezā - klavieres IV3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
634.Speciālais instruments džezā - pūšaminstrumenti I3vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
635.Speciālais instruments džezā - pūšaminstrumenti II3vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
636.Speciālais instruments džezā - pūšaminstrumenti III3vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
637.Speciālais instruments džezā - pūšaminstrumenti IV3vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
638.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti I3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
639.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti II3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
640.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti III3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
641.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti IV3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
642.Speciālais instruments džezā - trompete I3pasn. Mg.art. Normunds Piesis
643.Speckurss "Pasaules un latviešu literatūra"1lekt. Mg.paed. Aija Kalve
644.Sporta mācību saturs un metodika (1.-4. klasē)2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne
645.Sporta mācību saturs un metodika sākumskolā2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne
646.Starpkultūru atšķirības2vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
647.Starptautiskā biznesa vide2prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
648.Starptautiskā komercdarbības vide2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, vieslekt. Silvija Bruņa, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
649.Starptautiskais mārketings un starptautiskā tirdzniecība2pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, vieslekt. Silvija Bruņa, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
650.Starptautiskās finanses2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
651.Starptautiskās komerctiesības2lekt. Mg.iur. Linda Daldere, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
652.Statistika4pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
653.Statistikas pamati2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Arturs Teihmanis
654.Statistiskās datu apstrādes metodes5vad.pētn. Dr.oec. Silvija Kristapsone
655.Stratēģiskais menedžments un mārketings3lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
656.Stresa menedžments2prof. Dr.psych. Guna Svence
657.Šūšana un mācību metodika4pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
658.Tērpu vēsture2pasn. Velga Jākobsone
659.Tiesību akti un organizācijas dokumentācija2pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
660.Tiesību zinātnes pamati2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne
661.Tiesību zinības2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
662.Tiesiskie aspekti psihologa darbā2doc. Dr.psych. Alla Plaude
663.Uzņēmējdarbība un projektu vadība3vieslekt. Silvija Bruņa
664.Uzņēmējdarbības ekonomika2pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
665.Uzņēmējdarbības ekonomika3asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
666.Uzņēmējdarbības finanses2pasn. Mg.oec., Mg.paed. Inta Dobele, vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
667.Uzņēmējdarbības finanses4vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
668.Uzņēmējdarbības tiesību pamati2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
669.Uzturmācība un mācību metodika3pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
670.Vācu valodas mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
671.Vadības grāmatvedība2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
672.Vadības informācijas sistēmas3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
673.Vadības socioloģija2lekt. Mg.oec., Mg.paed. Ieva Bērziņa, lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, vec.pasn. Dr.paed. Sandra Rone
674.Vadības teorija3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
675.Vadības vispārīgie pamati2prof. Dr.paed. Ivars Muzis
676.Vadīšanas teorija (ar integrētu studiju darbu)3pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
677.Vardarbības psiholoģija2doc. Dr.psych. Alla Plaude
678.Vecumposmu psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
679.Vērtībizglītības koncepti un īstenošana2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
680.Vērtību audzināšanas filozofija2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
681.Veselības izglītība, veselības izglītības mācību saturs un metodika3pasn. Dzintra Porozova, prof. Dr.biol. Juris Porozovs
682.Veselības psiholoģija2pasn. Mg.psych., Mg.soc.sc. Inese Elsiņa, pasn. Mg.paed. Kristiāna Lapiņa
683.Veseluma pieeja pedagoģiskajā procesā pirmsskolā2prof. Dr.paed. Anna Līduma
684.Vēstures mācību saturs un metodika2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
685.Vēsturiskā deja2doc. Mg.art. Guna Ezermale
686.Vēsturiskā deja3doc. Mg.art. Guna Ezermale
687.Vides ergonomika un veselības psiholoģija4prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
688.Vides pārvaldība2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
689.Vides politika2doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.biol. Juris Porozovs
690.Vispārējās klavieres I2pasn. Olga Gorbačova, pasn. Mg.paed. Irina Kozjura, pasn. Raimonds Petrauskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs
691.Vispārējās klavieres II2pasn. Olga Gorbačova, pasn. Mg.paed. Irina Kozjura, pasn. Raimonds Petrauskis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
692.Vispārīgā bioloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
693.Vispārīgā pedagoģija2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, prof. Dr.paed. Anna Līduma
694.Vispārīgā pedagoģija un pedagoģiskās domas attīstība2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, doc. Dr.paed. Inguna Lāce, prof. Dr.paed. Anna Līduma
695.Vispārīgā psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
696.Vispārīgā psiholoģija4pētn. Līga Roķe-Reimate
697.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika2doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška
698.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā3doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
699.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā4doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
700.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā4doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
701.Vokālā darba metodika I1doc. Ilga Tiknuse
702.Vokālā darba metodika II1vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš
703.Vokālais ansamblis2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
704.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends I1doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
705.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends II2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, lekt. Andrejs Jevsjukovs, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
706.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends III2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, lekt. Andrejs Jevsjukovs, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
707.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends IV2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, lekt. Andrejs Jevsjukovs, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
708.Zinātnes un lietišķā valoda2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
709.Zinātniskā pētījuma metodoloģija4pētn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
710.Zinātniskā pētījuma metodoloģija psiholoģijā2prof. Dr.psych. Guna Svence
Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.   
Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv