(LV)  English  Latvian

Studiju kursi

Nr.p.k.Studiju kurssKredītpunktiDocētājs(-i)
1.Agrobioloģija2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
2.Akadēmiskā lekcija par promocijas darba saturu4prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina, prof. Dr.habil.paed. Ausma Špona, asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
3.Aktiera meistarība2pasn. Rita Lūriņa
4.Aktualitātes mājturībā un tehnoloģijās1prof. Dr.paed. Elita Volāne
5.Aktualitātes mūzikas psiholoģijā2viesdoc. Dr.art. Valdis Bernhofs
6.Aktualitātes pedagoģijā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
7.Algebra6pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
8.Anatomija2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
9.Anatomija un fizioloģija4prof. Dr.biol. Juris Porozovs
10.Angļu valoda6pasn. Ināra Bagone
11.Angļu valoda profesijā6lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
12.Angļu valodas fonētika3lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
13.Angļu valodas mācību metodika6doc. Dr.paed. Diāna Liepa
14.Angļu valodas mācību metodika 1. – 9. klasē4doc. Dr.paed. Diāna Liepa
15.Angļu valodas mācību metodika 10.- 12. klasē4doc. Dr.paed. Diāna Liepa
16.Angļu valodas mācību saturs un metodika2doc. Dr.paed. Diāna Liepa
17.Ansambļu organizēšanas un vadības metodika2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
18.Apdāvinātie bērni2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
19.Arodveselība un darba medicīna2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
20.Ārpusstundu darbs pedagoģiskajā procesā2prof. Dr.paed. Anita Petere
21.Attīstības psiholoģija2pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
22.Attīstības psiholoģija4prof. Dr.psych. Guna Svence
23.Attīstības psiholoģija un bioloģija3pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis, asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
24.Attīstības psiholoģijas mūsdienu teorijas2prof. Dr.psych. Guna Svence
25.Audzināšanas teorijas2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, prof. Dr.paed. Anna Līduma
26.Augstākās matemātikas pamati3doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
27.Augstākās matemātikas pamati4lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
28.Banku pakalpojumi un ieguldījumu fondi3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
29.Bērna emociju, jūtu un gribas attīstības sekmēšanas pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi2prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
30.Bērna gatavība skolai2asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
31.Bērna individuālo spēju un sociālo prasmju pilnveide, attieksmes un uzvedības modeļi2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova, asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
32.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: mūzikas metodika2asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
33.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: mūzikas metodika3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
34.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: runas attīstības metodika3asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
35.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
36.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika3doc. Dr.paed. Inese Freiberga, asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
37.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika4asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
38.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
39.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: matemātikas metodika3doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
40.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika2asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
41.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
42.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: pirmsskolas izglītības satura integrēšanas pamati2doc. Dr.paed. Inese Freiberga
43.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sociālo zinību metodika3pasn. Mg.paed. Zane Eņģele, doc. Dr.paed. Antra Randoha, pasn. Dace Vītola, lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
44.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
45.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika3lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, vec.pasn. Dr.paed. Inta Bula-Biteniece, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
46.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika3doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, doc. Dr.paed. Antra Randoha, pasn. Jolanta Skrastiņa
47.Bērna personības audzināšana ģimenē un iekļaušanās multikulturālā vidē2prof. Dr.paed. Anita Petere
48.Bērnības koncepti teorijā un praksē2prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
49.Bērnu ar mācību grūtībām psiholoģiskā izpēte un konsultēšana teorijā un praksē2lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
50.Bērnu ar speciālām vajadzībām psiholoģiskā izpēte un konsultēšana teorijā un praksē2lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
51.Bērnu dejas metodika2lekt. Alda Skrastiņa
52.Bērnu filozofija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
53.Bērnu filozofija un valoda2prof. Dr.habil.philol. Dace Markus, lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
54.Bērnu filozofija un valoda3prof. Dr.habil.philol. Dace Markus, lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
55.Bērnu literatūra pirmsskolā2lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
56.Bērnu literatūra sākumskolā2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
57.Bērnu literatūra un folklora3lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
58.Bērnu psiholoģiskā izpēte un konsultēšana skolā2doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa
59.Bērnu radošā pašizpausme: gleznošana2doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
60.Bērnu radošā pašizpausme: teātra veidi pirmsskolā3doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
61.Bezmugurkaulnieku zooloģija2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
62.Bilingvisms un bilingvālā izglītība skolā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
63.Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati3lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
64.Bioķīmija2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
65.Bioloģijas mācību metodika vidējās izglītības pakāpē2doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
66.Bioloģijas mācību saturs un metodika2doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
67.Bioloģijas un ķīmijas mācību saturs un metodika2pasn. Jānis Butins, vec.pasn. Dagnija Cēdere
68.Biroja darba organizēšana un vadīšana (ar integrētu studiju darbu)5pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone
69.Biznesa angļu valoda2lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, lekt. Mg.Phil. Ainārs Faibuševičs
70.Biznesa angļu valoda5lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
71.Biznesa krievu valoda2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
72.Biznesa svešvaloda2pasn. Ināra Bagone
73.Biznesa un vadības psiholoģija2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
74.Biznesa un vadības psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
75.Biznesa vērtēšana2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
76.Botānika un augu fizioloģija4pasn. Dzintra Porozova
77.Cilvēka augšana un attīstība2doc. Dr.biol. Gunita Praulīte, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
78.Cilvēka bioloģija un veselība2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
79.Cilvēkresursu vadība3vec.pasn. Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
80.Cilvēkresursu vadība3pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
81.Cilvēkresursu vadība izglītībā3vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
82.Citoloģija un histoloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs
83.Citoloģija, histoloģija un embrioloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs
84.Cittautu deja2doc. Mg.art. Guna Ezermale
85.Civilā aizsardzība un arodveselība1prof. Dr.biol. Juris Porozovs
86.Civilā aizsardzība un arodveselība2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, prof. Dr.biol. Juris Porozovs
87.Civilā un darba aizsardzība2prof. Dr.biol. Juris Porozovs, pasn. Mārtiņš Pužuls
88.Civilā un darba aizsardzība4pasn. Mārtiņš Pužuls
89.Civilās aizsardzības pamati un individuālie aizsardzības līdzekļi2pasn. Mārtiņš Pužuls
90.Dabaszinības un ilgtspējīga attīstība2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
91.Dabaszinību mācību metodika 4. - 6. klasei2pasn. Jānis Butins
92.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā3lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
93.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā4lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
94.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā5lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
95.Darba aizsardzības sistēmas izveide un vadīšana4pasn. Mārtiņš Pužuls, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
96.Darba likumdošana Latvijā4pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
97.Darba psiholoģija5asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
98.Darba psiholoģija ar integrētu studiju darbu5asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
99.Darba vide nozarēs2pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
100.Darba vides novērtējuma metodoloģija un metodes4pasn. Mārtiņš Pužuls
101.Darbs ar koncertmeistaru2koncertm. Astra Vilde, koncertm. Mg.art. Eiženija Zavadska
102.Datori izglītībā4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
103.Datorika un mūzikas jaunrade2doc. Mg.art. Viktors Ritovs
104.Datoru aparatūra un datoru tīkli4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
105.Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
106.Dejas aerobika3pasn. Mg.paed. Teiksma Ziemele
107.Dejas analīze2prof. Dr.paed. Rita Spalva
108.Dejas anatomija2pasn. Liene Ķince
109.Dejas anatomija3pasn. Liene Ķince
110.Dejas kompozīcija IV2prof. Dr.paed. Rita Spalva
111.Dejas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Rita Spalva
112.Dejas pētniecība6prof. Dr.paed. Rita Spalva
113.Dejas semiotika2prof. Dr.paed. Rita Spalva
114.Dejas stilu un žanru vēsture4prof. Dr.paed. Rita Spalva
115.Dejas teorija un vēsture4prof. Dr.paed. Rita Spalva
116.Dejas terapija2pasn. Liene Ķince
117.Dejas terapija3pasn. Liene Ķince
118.Dialoga metode3prof. Dr.psych. Guna Svence
119.Didaktika2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
120.Diferenciālā psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
121.Diriģenta profesionalitāte1prof. Dr.paed. Māra Marnauza
122.Diriģēšana2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
123.Diriģēšana I2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
124.Diriģēšana II4prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
125.Diriģēšana III3prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
126.Diriģēšana IV2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
127.Drošība izglītības iestādē4pasn. Mārtiņš Pužuls
128.Džeza deja3pasn. Alisa Košeļeva
129.Džeza deja4pasn. Alisa Košeļeva
130.Džeza harmonija un solfedžo2doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
131.Džeza vokāls I3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, lekt. Mg.paed. Evelina Korehova
132.Džeza vokāls II3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, lekt. Mg.paed. Evelina Korehova
133.Džeza vokāls III3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa
134.Džeza vokāls IV3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa
135.Dziedāšanas pamati2doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, pasn. Annija Putniņa
136.E-komercija2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks
137.Ekoloģija un vides aizsardzība3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
138.Ekonomikas mācību saturs un metodika3lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka
139.Eksperimentālā psiholoģija2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
140.Elektrodrošība darba vidē2pasn. Mārtiņš Pužuls
141.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā4asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
142.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā5asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
143.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā6asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
144.Embrioloģija2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
145.Emociju psiholoģija2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
146.Emociju un komunikāciju psiholoģija3pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
147.Emociju, prāta un ķermeņa mijiedarbība4prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
148.Ergonomika un darba vide2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
149.Ētika un estētika2lekt. Mg.paed. Silvija Geikina
150.Etnopsiholoģija2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
151.Feldenkraisa metode2pasn. Ramona Galkina
152.Filozofija2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
153.Filozofijas pamati2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
154.Finanšu teorijas pamati2pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
155.Finanšu un vadības grāmatvedības pamati4pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
156.Finanšu vadība2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
157.Fizikas mācību saturs un metodika2pasn. Līga Vabulniece
158.Fizikas pamati4pasn. Līga Vabulniece
159.Folklora: saturs un metodika pirmsskolai un sākumskolai2doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča
160.Fonētika2prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
161.Ģenētika ar evolūcijas pamatiem3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
162.Ģenētikas pamati2vad.pētn. Dr.biol. Juris Porozovs, pedagogs Dr.biol. Daina Voita
163.Ģeogrāfija3pasn. Līga Vabulniece
164.Ģeogrāfijas mācību saturs un metodika2pasn. Līga Vabulniece
165.Ģeometrija6lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
166.Ģimenes pedagoģija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
167.Ģimenes sistēmiskās terapijas metodes teorijā un praksē3doc. Dr.psych. Gatis Bušs
168.Grāmatvedība2pasn. Ginta Miezere, pasn. Daiga Šuste, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
169.Grāmatvedība3doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
170.Grāmatvedība un finanses2pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
171.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība izglītības iestādē2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
172.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība komercorganizācijās2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
173.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība sociālās labklājības jomas iestādē2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
174.Grāmatvedības pamati2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
175.Harmonija4doc. Dr.art. Inese Žune
176.Iekļaujošā izglītība daudzkultūru sabiedrībā1pasn. Mg.paed., Mg.psych. Ilze Kricka, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
177.Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā4pasn. Ināra Bagone
178.Ievads astronomijā2doc. Ilgonis Vilks
179.Ievads bērnu psihoterapijā2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
180.Ievads komercdarbībā un vadībā2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
181.Ievads komercdarbībā un vadībā (ar integrētu studiju darbu)3lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
182.Ievads kvalitatīvajā pētniecībā2prof. Dr.psych. Guna Svence
183.Ievads logopēdijā1lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
184.Ievads logopēdijā2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
185.Ievads neiropatoloģijā2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
186.Ievads pētnieciskajā darbā2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
187.Ievads profesionālajās psiholoģijas studijās2lekt. Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
188.Ievads psihiatrijā4pasn. Mg.paed. Kristiāna Lapiņa
189.Ievads psiholoģijas studijās2prof. Dr.psych. Guna Svence
190.Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā4doc. Dr.psych. Egita Gritāne
191.Ievads psihoterapijā4doc. Dr.psych. Alla Plaude
192.Ievads speciālajā pedagoģijā2asoc.prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele, prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
193.Ievads valodniecībā1prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
194.Improvizācija2pasn. Raimonds Petrauskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs
195.Indivīda un grupas psiholoģiskā izpēte6lekt. Rita Strautmane
196.Informācijas sistēmas izglītībā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
197.Informācijas sistēmas un to pārvaldība organizāciju darbībā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
198.Informācijas tehnoloģija personāla vadītāja darbā6pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
199.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
200.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, pasn. Arturs Teihmanis, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
201.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija I3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
202.Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā (ar integrētu studiju darbu)1pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, pasn. Inese Strode, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
203.Informātika pedagoģijā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
204.Informātikas mācību metodika6pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
205.Informātikas mācību saturs un metodika3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
206.Informātikas un matemātikas mācību saturs un metodika2lekt. Mg.paed. Irina Milaša, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
207.Inovācijas dejas pedagoģijā2doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
208.Inovācijas dejas pedagoģijā I4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
209.Inovācijas personāla vadībā3pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
210.Inovācijas un cilvēka uzvedība organizācijā I2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
211.Inovācijas un cilvēka uzvedība organizācijā II2viesdoc. Dr.psych. Anita Lasmane
212.Inovācijas un stratēģiskā vadība4prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
213.Inovācijas vispārīgajā pedagoģijā2prof. Dr.paed. Inese Jurgena
214.Instrumentspēles mācīšanas metodika I1doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
215.Instrumentspēles mācīšanas metodika II1pasn. Mg.art. Dace Bičkovska, prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, pasn. Matīss Jākobsons, pasn. Kristīne Kupča, pasn. Mg.art. Normunds Piesis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, pasn. Kristiāna Strade, vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
216.Instrumentspēles mācīšanas metodika III1asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
217.Integrētā mācība pamatizglītībā2prof. Dr.paed. Anita Petere
218.Integrētais dabaszinību kurss2vec.pasn. Dagnija Cēdere
219.Interaktīvi mācību materiāli2lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
220.Izglītība ilgtspējīgai attīstībai2doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
221.Izglītības filozofija1asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
222.Izglītības iestādes stratēģiskā plānošana un vadība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
223.Izglītības iestādes tiesiskais regulējums2pasn. Juris Zīvarts
224.Izglītības kvalitāte un kvalitātes vadība4lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, pasn. Mg.psych. Māris Majors
225.Izglītības kvalitāte un vērtēšana2lekt. Mg.chem. Emīls Liepiņš
226.Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
227.Izglītības politika1vad.pētn. Dr.paed. Liesma Ose
228.Izglītības politika2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
229.Izglītības vadība2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
230.Izglītības vadības darba tiesiskie pamati3lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
231.Izglītības vadības pedagoģiskie principi2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed. Iveta Kāposta, vec.pasn. Dr.paed. Liesma Ose
232.Izglītības vadības teorija un prakse3lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
233.Izglītības vadības tiesiskais regulējums I2pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
234.Izglītības vadības tiesiskais regulējums II3pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
235.Izpētes darba metodoloģija sociālajās zinātnēs4doc. Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone, lekt. Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
236.Izpētes prakse I - Izziņas procesu un personības izpēte pieaugušajiem6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
237.Izpētes prakse II - Izziņas procesu un personības izpēte bērniem6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
238.Izpētes prakse III - Grupas procesu izpēte6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
239.Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
240.Kameransamblis2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts, prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
241.Kameransamblis II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts, prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
242.Karjeras izglītība2pasn. Mg.paed. Inta Lemešonoka
243.Karjeras vadība skolā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
244.Ķīmijas mācību saturs un metodika2vec.pasn. Dagnija Cēdere
245.Ķīmijas pamati4prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
246.Ķīmiskās vielas un radiācijas drošība4pasn. Daina Pužule
247.Klasiskā deja I3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
248.Klasiskā deja II3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
249.Klasiskā deja III3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
250.Klasiskā deja IV3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
251.Klasiskā deja V3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
252.Klasiskā deja VI3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
253.Klavieru duets2pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
254.Klavieru duets II2pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
255.Klīniskā psiholoģija3pasn. Inese Jokste
256.Kolektīva vadīšanas metodika2lekt. Mg.paed. Edmunds Veizāns
257.Komandas un grupas vadība2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne
258.Komercdarbības tiesības4lekt. Mg.iur. Linda Daldere, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
259.Komercdarbības tiesības6pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis, asist. Mg.iur. Maruta Ozoliņa
260.Komercdarbības vadīšana (ar integrētu studiju darbu)3pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
261.Komercprodukta kvalitāte un kvalitātes vadība4doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
262.Komerctiesības3pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis, asist. Mg.iur. Maruta Ozoliņa, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene, pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
263.Komercuzņēmuma stratēģiskā plānošana un vadība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
264.Komunikatīvā video treniņa metodika2prof. Dr.psych. Guna Svence
265.Koncertmeistara klase2doc. Agnese Egliņa, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
266.Koncertmeistara klase II2doc. Agnese Egliņa, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
267.Kora darba metodika1doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
268.Koris2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
269.Koris I2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
270.Koris II2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
271.Koris III2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
272.Koris IV2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
273.Korporatīvā sociālā atbildība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, vec.pasn. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere, pasn. Linda Vītola-Barānova
274.Kreativitāte organizācijas vadībā2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
275.Kreativitātes un daiļrades psiholoģija2prof. Dr.psych. Rita Bebre
276.Krievu valodas mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
277.Kulturoloģija2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
278.Kultūru teorija un vēsture2doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška
279.Kvalitātes vadība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, pasn. Mg.sc.soc. Mikus Zelmenis
280.Kvalitātes vadība3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
281.Kvalitatīvās un kvantitatīvās izpētes metodes3doc. Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone
282.Laikmetu zīmes Latvijas mūzikā2asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
283.Latviešu deja4lekt. Alda Skrastiņa
284.Latviešu deja I2lekt. Alda Skrastiņa
285.Latviešu deja II2lekt. Alda Skrastiņa
286.Latviešu dejas notācija2lekt. Alda Skrastiņa
287.Latviešu valoda (cittautiešiem)6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
288.Latviešu valodas kultūra4prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
289.Latviešu valodas kultūra I2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
290.Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
291.Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika3prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
292.Latviešu valodas mācību metodika pamatskolā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
293.Latviešu valodas stilistika2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
294.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
295.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā5prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča
296.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā6prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča
297.Latviešu valodas vēsture1lekt. Mg.paed. Aija Kalve
298.Latvijas mūzikas vēsture2asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
299.Leksikoloģija6lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga
300.Leksikoloģija un frazeoloģija1prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
301.Līderība un menedžments3pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
302.Līdzdalība vadībā2vec.pasn. Dr.paed. Sandra Rone
303.Lietišķā angļu valoda3pasn. Ināra Bagone
304.Lietišķā ekonomika2prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
305.Lietišķā etiķete un ētikas normas uzņēmumā2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
306.Lietišķā informātika2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
307.Lietišķā komunikācija un etiķete4doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa
308.Lietišķā krievu valoda2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
309.Lietišķā krievu valoda6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
310.Lietišķā svešvaloda2pasn. Ināra Bagone
311.Lietišķā svešvaloda4lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
312.Lietišķā svešvaloda (angļu)1doc. Dr.paed. Diāna Liepa
313.Lietišķā svešvaloda I (angļu)3pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
314.Lietišķā svešvaloda II (angļu)3pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece, lekt. Mg.paed. Ilona Riekstiņa
315.Lietišķā svešvaloda II (angļu, vācu, krievu val.)3prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina, lekt. Mg.paed. Ilona Riekstiņa
316.Lietišķā vācu valoda4prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
317.Lietišķās spēles2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
318.Lietišķās spēles sociālajās zinībās2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
319.Lietišķo spēļu metodika2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
320.Lietojumprogrammatūra7pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
321.Lietvedība2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.oec. Kristīne Limbaha
322.Lietvedība darba aizsardzībā2pasn. Dr.paed. Nils Sautiņš
323.Lietvedība personāla vadītāja darbā3pasn. Ilze Apoga, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
324.Likumdošana un organizācijas dokumentācija2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
325.Lingvodidaktika3prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
326.Literatūras mācības metodika pamatskolā1prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
327.Literatūras teorija2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
328.Literatūras vēsture5lekt. Mg.paed. Aija Kalve
329.Loģika2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
330.Loģistika4lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks
331.Loģistikas pamati2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Arturs Teihmanis, pasn. Mg.sc.soc. Mikus Zelmenis
332.Logopēdija pirmsskolā9lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
333.Logopēdija sākumskolā9prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
334.Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar psihiskās attīstības aizturi, garīgās attīstības traucējumiem; diferenciālā diagnostika3lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa, asoc.prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele
335.Logoritmika2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa, pasn. Mg.paed. Ginta Ozoliņa
336.Lomas un pozīcijas ģimenē2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
337.Mācību jomu saturs un metodika I1asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
338.Mācību saturs angļu valodas sintaksē4doc. Dr.paed. Diāna Liepa
339.Mācību teorijas2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
340.Mācīšanās organizācija pieaugušo auditorijai2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
341.Mājmācības pamati2lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
342.Mājmācības tehnoloģijas matemātikā2asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane, lekt. Mg.paed. Irina Milaša
343.Mājturības un tehnoloģiju kursa satura līnijas3prof. Dr.paed. Elita Volāne
344.Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā3prof. Dr.paed. Elita Volāne
345.Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā4prof. Dr.paed. Elita Volāne
346.Makroekonomika3pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Svetlana Polovko, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene, pasn. Mg.paed. Laimrota Surska, pasn. Mg.oec. Līga Vovere
347.Makroekonomika (ar integrētu studiju darbu "Ekonomika")4doc. Dr.oec. Inga Šīna
348.Māksla un personības izaugsme2asoc.prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
349.Māksla un psihofizioloģija2prof. Dr.biol. Daina Voita
350.Mārketinga analīze un pētījumi2prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
351.Mārketinga pamati2pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka
352.Mārketings3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
353.Mārketings4lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
354.Mārketings5pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, pasn. Bc.paed., Mg.sc.soc. Jolanta Batina, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova, pasn. Mg.theol. Guntars Agate Paeglis
355.Mārketings (ar integrētu studiju darbu)5pasn. Bc.paed., Mg.sc.soc. Jolanta Batina, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.theol. Guntars Agate Paeglis
356.Mārketings un mārketinga pētījumi6prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
357.Mārketings un sabiedriskās attiecības3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
358.Matemātika ekonomikā2pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
359.Matemātika ekonomistiem4pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
360.Matemātikas mācību metodika7lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
361.Matemātikas praktikums3pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
362.Matemātiskā statistika4viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
363.Matemātiskās spēles mācībās un savam priekam2lekt. Mg.paed. Irina Milaša
364.Mātes un bērna veselības pamati2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
365.Mazo un vidējo uzņēmumu veidošanas pamati2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
366.Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vadīšana2pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova
367.Meistarklase I "Emociju psiholoģija kustībā un dejā"2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
368.Meistarklase III "Pozitīvā psiholoģijas intervences metodes I"2prof. Dr.psych. Guna Svence
369.Meistarklase IV "Jogas dejas stresa profilaksei"2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
370.Meistarklase mūzikā2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts, doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
371.Meistarklase V "Stresa vadības metodes un izpēte"2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
372.Meistarklase VI "Māksla un veselība"4doc. Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
373.Menedžments3prof. Dr.paed. Ivars Muzis, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
374.Menedžments, reklāma2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
375.Metodiskās pieejas grupu psiholoģiskajā konsultēšanā2pasn. Mg.psych. Zane Veinberga
376.Mikrobioloģija un biotehnoloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
377.Mikroekonomika3pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Svetlana Polovko, pasn. Mg.paed. Laimrota Surska
378.Modernā deja I3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
379.Modernā deja I4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
380.Modernā deja II3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
381.Modernā deja II4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
382.Molekulārā biloloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis, doc. Laima Tihomirova
383.Morfoloģija2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
384.Mugurkaulnieku zooloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
385.Mūsdienu latviešu literārā valoda2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
386.Mūsdienu latviešu valoda2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
387.Mūsdienu menedžmenta tendences3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
388.Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā un Eiropā2vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
389.Mūzika un dators2doc. Mg.art. Viktors Ritovs
390.Mūzikas formu teorija2asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
391.Mūzikas ierakstu režija2vec.pasn. Dr.paed. Inga Gaile
392.Mūzikas instrumentu mācība3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
393.Mūzikas interpretācija un stils2doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, pasn. Mg.art. Dace Bičkovska, doc. Agnese Egliņa, doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Kristiāna Strade, vad.pētn. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
394.Mūzikas mācību saturs un metodika sākumskolā3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
395.Mūzikas pedagoģija2doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
396.Mūzikas psiholoģija2viesdoc. Dr.art. Valdis Bernhofs
397.Mūzikas stundu metodika4pasn. Iluta Treija
398.Mūzikas vēsture no viduslaikiem līdz klasicismam3prof. Dr.art. Boriss Avramecs, asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
399.Mūžizglītības tiesiskie, politiskie un pedagoģiskie koncepti2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
400.Neiropsiholoģija2prof. Dr.biol. Daina Voita
401.Nodarbinātība Latvijā un Eiropas Savienībā2pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
402.Nodokļu pārvaldība2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, pasn. Ginta Miezere, pasn. Daiga Šuste
403.Nodokļu pārvaldība3pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
404.Operētājsistēmu pamati2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
405.Organizācijas ilgtspēja4doc. Dr.psych. Egita Gritāne, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
406.Organizācijas ilgtspēja I2pasn. Mg.psych. Zane Veinberga
407.Organizācijas ilgtspēja II2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
408.Organizācijas korporatīvā vadība un sociālā atbildība2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
409.Organizāciju psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
410.Organizāciju psiholoģija2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
411.Organizāciju risku vadība2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
412.Organizāciju un vadības psiholoģija4asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
413.Orķestra diriģēšana I2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
414.Orķestra diriģēšana II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
415.Orķestris/instrumentāls ansamblis I2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
416.Orķestris/instrumentāls ansamblis II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
417.Orķestris/instrumentāls ansamblis III2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
418.Orķestris/instrumentāls ansamblis IV2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
419.Otrā svešvaloda6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
420.Otrā svešvaloda (krievu valoda)4prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
421.Pamatskolas matemātikas kursa saturlīnijas3lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
422.Pamatskolas matemātikas zinātniskie pamati2lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
423.Pārdošanas veicināšana2pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova
424.Pasaules mūzikas kultūras2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
425.Patērētāju rīcība tirgū un mārketinga komunikācijas (ar integrētu studiju darbu)3pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
426.Patopsiholoģija I4pasn. Juris Zuitiņš
427.Patopsiholoģija II2pasn. Juris Zuitiņš
428.Pedagoģijas terminoloģijas apguve svešvalodā8prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
429.Pedagoģijas vēsture2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
430.Pedagoģijas zinātnes sistēma un metodoloģijas aktuālās problēmas2prof. Dr.paed. Anna Līduma
431.Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
432.Pedagoģiskā psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
433.Pedagoģiskā psiholoģija 2lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
434.Pedagoģisko pētījumu metodika2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
435.Pedagoģisko pētījumu metodoloģija1prof. Dr.paed. Maruta Sīle
436.Personāla atlases metodes2pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
437.Personāla atlases metodes3pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
438.Personāla attīstības metodes4doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa
439.Personāla informācijas sistēmas4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
440.Personāla lietvedība4vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Dr.paed. Nils Sautiņš
441.Personāla plānošana, organizācija un vadīšana4pasn. Ilze Apoga, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
442.Personāla vadība2vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
443.Personāla vadība10vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
444.Personāla vadība(ar integrētu studiju darbu)5pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
445.Personības izaugsmes treniņš I līmenis2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
446.Personības psiholoģija4asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
447.Personības psiholoģija ar integrētu studiju darbu5asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
448.Personības resursu teorijas3prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
449.Pētījumu metodes izglītības vadībā2vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
450.Pētījumu metodoloģija1lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
451.Pētniecība un lietišķā valoda vadības darbā6prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
452.Pētniecība vadības darbā2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
453.Pētniecība vadības procesā I2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
454.Pētniecība vadības procesā II2lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
455.Pētniecība vadības procesā III2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
456.Pētniecības process pedagoģijā2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
457.Pētnieciskā darba metodes2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
458.Pētnieciskā darba metodes ekonomikā un vadībzinātnēs2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
459.Pētnieciskā procesa organizācija2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed. Inguna Lāce
460.Pētnieciskā procesa organizācija4asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
461.Pianisma vēsture, teorija, metodika5prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova
462.Pieaugušo pedagoģija2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
463.Pieaugušo psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
464.Piedalīšanās seminārdiskusijās6doc. Dr.paed., Dr.art. Nora Lūse, prof. Dr.habil.paed. Ausma Špona, doc. Dr.paed. Inta Tiļļa, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere, prof. Dr.biol. Daina Voita
465.Piedošanas psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
466.Pirmā palīdzība2vec.pasn. Dr.med. Liāna Pļaviņa
467.Pirmsskolas pedagoģija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
468.Pirmsskolas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Anna Līduma
469.Politiskā psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
470.Politoloģija2pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga
471.Populārās mūzikas attīstības problēmas2prof. Dr.art. Boriss Avramecs, doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
472.Populārās mūzikas vēsture2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
473.Pozitīvā atbalsta metodes konsultēšanā, Marte Meo metodes3doc. Dr.psych. Gatis Bušs
474.Pozitīvā psiholoģijā izmantoto izpētes metožu analīze2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
475.Pozitīvā psiholoģijas intervences metodes3prof. Dr.psych. Guna Svence
476.Pozitīvā psiholoģijas jēdziens, vēsture3prof. Dr.psych. Guna Svence
477.Pozitīvās domāšanas ģenētiskie aspekti un sāpes3prof. Dr.biol. Daina Voita
478.Pozitīvās domāšanas neiropsiholoģiskie aspekti4prof. Dr.biol. Daina Voita
479.Pozitīvo resursu izpēte un darbs ar sevi6vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina, prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
480.Praktikums individuālajā konsultēšanā2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
481.Prečzinība un tirdzniecības organizācija2pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova
482.Prezentācijas iemaņu treniņš2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča
483.Profesionālā ētika personāla vadībā4vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
484.Profesionāla klientu apkalpošana3pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone
485.Profesionālā svešvaloda (angļu)2doc. Dr.paed. Diāna Liepa
486.Programmēšanas pamati4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
487.Projektīvās metodes2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
488.Projektu vadība2vieslekt. Silvija Bruņa, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
489.Projektu vadība3asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
490.Projektu vadība4asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
491.Projektu vadības pamati1vieslekt. Silvija Bruņa
492.Projektu vadības pamati2doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
493.Psihes bioloģiskie pamati4prof. Dr.biol. Daina Voita
494.Psihes bioloģiskie pamati (ar integrētu studiju darbu)2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
495.Psihes bioloģiskie pamati un cilvēka attīstības fizioloģija2vec.pasn. Līga Ozoliņa-Molla, prof. Dr.biol. Juris Porozovs, prof. Dr.biol. Daina Voita
496.Psihodiagnostika4doc. Dr.psych. Egita Gritāne
497.Psihologa profesionālā darba ētika2pasn. Mg.psych. Inga Jurševska
498.Psiholoģijas pētījumā iegūto datu datorizēta apstrāde4viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
499.Psiholoģiskā konsultēšana4doc. Dr.psych. Alla Plaude
500.Psiholoģiskā rehabilitācija un atbalsts krīzēs4doc. Dr.psych. Egita Gritāne, doc. Dr.psych. Alla Plaude
501.Psiholoģiskās izpētes metodes4asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
502.Psihometrija2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
503.Psihosomatiskā medicīna4asist. Laura Ķevere
504.Radošā pašizpausme mūzikā un kustībā3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
505.Radošā pašizpausme vizuālajā mākslā un rokdarbos2doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, prof. Dr.paed. Elita Volāne
506.Radošums un zināšanu vadīšana1doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
507.Radošums un zināšanu vadīšana2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
508.Ražošanas organizēšana un vadība4pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča
509.Ražošanas organizēšana un vadība5doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.sc.ing. Ēriks Melnis, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča
510.Retorikas pamati2lekt. Mg.paed. Silvija Geikina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
511.Režijas pamati2pasn. Rita Lūriņa
512.Risku analīze un vadība2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
513.Risku analīze un vadība3pasn. Mg.sc.soc. Mikus Zelmenis
514.Ritmika4doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
515.Ritmika I2doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
516.Ritmika II2doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
517.Ritmika un kustību kultūra4doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
518.Romantisma un 20.gs. mūzikas vēsture3prof. Dr.art. Boriss Avramecs, asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
519.Rotaļa teorijā un praksē2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
520.Rotaļu terapija2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
521.Runas anatomiski fizioloģiskie pamati, patoloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs
522.SA juridiskie aspekti3pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga
523.Sabiedriskās attiecības2pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga, pasn. Linda Vītola-Barānova, lekt. Mg.hrm. Rita Zālīte
524.Sabiedriskās attiecības3pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena
525.Sabiedrisko attiecību darba metodes4pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga
526.Saskarsmes psiholoģija2Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa, prof. Dr.psych. Guna Svence
527.Saskarsmes psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
528.Sintakse2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
529.Skaņas dizains2vec.pasn. Dr.paed. Inga Gaile
530.Skolas pedagoģija2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
531.Skolas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
532.Skolas pedagoģijas metodoloģiskie koncepti2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
533.Skolēnu karjeras izglītības nodrošināšana pedagoģiskajā procesā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
534.Skolotāja veselības psihohigiēna1asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina, pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, prof. Dr.psych. Guna Svence
535.Skolvadība2prof. Dr.paed. Ivars Muzis, vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
536.Sociālā ekoloģija2lekt. Mg.psych. Jānis Roze, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
537.Sociālā psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
538.Sociālā psiholoģija4doc. Dr.psych. Egita Gritāne
539.Sociālo zinību mācību saturs un metodika2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
540.Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā2lekt. Mg.paed. Aija Kalve, lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
541.Sociālpsiholoģiskie treniņi2doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa, pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova
542.Socioloģija2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
543.Solfedžo4doc. Dr.art. Inese Žune
544.Solo dziedāšana I4doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, lekt. Mg.art. Baiba Renerte
545.Solo dziedāšana II4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
546.Solo dziedāšana III4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
547.Solo dziedāšana IV4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
548.Solo dziedāšanas pamati I2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
549.Solo dziedāšanas pamati II2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
550.Solo dziedāšanas pamati III2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
551.Speciālā un sociālā pedagoģija2doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
552.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons I4pasn. Oskars Petrauskis
553.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons II4pasn. Oskars Petrauskis
554.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons III4pasn. Oskars Petrauskis
555.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons IV4pasn. Oskars Petrauskis
556.Speciālais instruments - flauta I4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
557.Speciālais instruments - flauta II4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
558.Speciālais instruments - flauta III4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
559.Speciālais instruments - flauta IV4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
560.Speciālais instruments - klavieres I4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
561.Speciālais instruments - klavieres II4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
562.Speciālais instruments - klavieres III4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
563.Speciālais instruments - klavieres IV4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
564.Speciālais instruments - oboja I4pasn. Kristīne Kupča
565.Speciālais instruments - oboja II4pasn. Kristīne Kupča
566.Speciālais instruments - oboja III4pasn. Kristīne Kupča
567.Speciālais instruments - oboja IV4pasn. Kristīne Kupča
568.Speciālais instruments - trompete I4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
569.Speciālais instruments - trompete II4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
570.Speciālais instruments - trompete III4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
571.Speciālais instruments - trompete IV4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
572.Speciālais instruments - vijole I4pasn. Kristiāna Strade
573.Speciālais instruments - vijole II4pasn. Kristiāna Strade
574.Speciālais instruments - vijole III4pasn. Kristiāna Strade
575.Speciālais instruments - vijole IV4pasn. Kristiāna Strade
576.Speciālais instruments džezā - basģitāra I3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
577.Speciālais instruments džezā - basģitāra II3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
578.Speciālais instruments džezā - basģitāra III3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
579.Speciālais instruments džezā - basģitāra IV3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
580.Speciālais instruments džezā - ģitāra I3pasn. Matīss Jākobsons
581.Speciālais instruments džezā - ģitāra II3pasn. Matīss Jākobsons
582.Speciālais instruments džezā - ģitāra IV3pasn. Matīss Jākobsons
583.Speciālais instruments džezā - klavieres I3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
584.Speciālais instruments džezā - klavieres II3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
585.Speciālais instruments džezā - klavieres III3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
586.Speciālais instruments džezā - klavieres IV3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
587.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti I3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
588.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti II3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
589.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti III3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
590.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti IV3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
591.Speciālais instruments džezā - trompete I3pasn. Mg.art. Normunds Piesis
592.Speckurss "Pasaules un latviešu literatūra"1lekt. Mg.paed. Aija Kalve
593.Sporta mācību saturs un metodika sākumskolā2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne
594.Starpkultūru atšķirības2vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
595.Starptautiskā biznesa vide2prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
596.Starptautiskā komercdarbības vide2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, vieslekt. Silvija Bruņa, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
597.Starptautiskais mārketings un starptautiskā tirdzniecība2pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, vieslekt. Silvija Bruņa, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
598.Starptautiskās finanses2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
599.Starptautiskās komerctiesības2lekt. Mg.iur. Linda Daldere, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
600.Statistika4pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
601.Statistikas pamati2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Arturs Teihmanis
602.Statistiskās datu apstrādes metodes5vad.pētn. Dr.oec. Silvija Kristapsone
603.Stratēģiskais menedžments un mārketings3lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
604.Stresa menedžments2prof. Dr.psych. Guna Svence
605.Tērpu vēsture2pasn. Velga Jākobsone
606.Tiesību akti un organizācijas dokumentācija2pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
607.Tiesiskie aspekti psihologa darbā2doc. Dr.psych. Alla Plaude
608.Uzņēmējdarbība un projektu vadība3vieslekt. Silvija Bruņa
609.Uzņēmējdarbības ekonomika2pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
610.Uzņēmējdarbības ekonomika3asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
611.Uzņēmējdarbības finanses2pasn. Mg.oec., Mg.paed. Inta Dobele, vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
612.Uzņēmējdarbības finanses4vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
613.Uzņēmējdarbības tiesību pamati2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
614.Vācu valodas mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
615.Vadības grāmatvedība2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
616.Vadības informācijas sistēmas3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
617.Vadības teorija3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
618.Vadības vispārīgie pamati2prof. Dr.paed. Ivars Muzis
619.Vardarbības psiholoģija2doc. Dr.psych. Alla Plaude
620.Vecumposmu psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
621.Vērtībizglītības koncepti un īstenošana2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
622.Vērtību audzināšanas filozofija2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
623.Veselības izglītība, veselības izglītības mācību saturs un metodika3pasn. Dzintra Porozova, prof. Dr.biol. Juris Porozovs
624.Veselības psiholoģija2pasn. Bc.psych., Bc.philol., Mg.sc.soc. Inese Elsiņa
625.Veseluma pieeja pedagoģiskajā procesā pirmsskolā2prof. Dr.paed. Anna Līduma
626.Vēstures mācību saturs un metodika2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
627.Vides ergonomika un veselības psiholoģija4prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
628.Vides pārvaldība2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
629.Vides politika2doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.biol. Juris Porozovs
630.Vispārējās klavieres I2pasn. Olga Gorbačova, pasn. Mg.paed. Irina Kozjura, pasn. Raimonds Petrauskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs
631.Vispārējās klavieres II2pasn. Olga Gorbačova, pasn. Mg.paed. Irina Kozjura, pasn. Raimonds Petrauskis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
632.Vispārīgā bioloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
633.Vispārīgā pedagoģija2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, prof. Dr.paed. Anna Līduma
634.Vispārīgā pedagoģija un pedagoģiskās domas attīstība2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, doc. Dr.paed. Inguna Lāce, prof. Dr.paed. Anna Līduma
635.Vispārīgā psiholoģija4pētn. Līga Roķe-Reimate
636.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika2doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška
637.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā3doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
638.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā4doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
639.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā4doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
640.Vokālā darba metodika I1doc. Ilga Tiknuse
641.Vokālā darba metodika II1vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš
642.Vokālais ansamblis2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
643.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends I1doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
644.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends II2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
645.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends III2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
646.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends IV2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
647.Zinātnes un lietišķā valoda2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
648.Zinātniskā pētījuma metodoloģija4pasn. Bc.psych., Bc.philol., Mg.sc.soc. Inese Elsiņa
649.Zinātniskā pētījuma metodoloģija psiholoģijā2prof. Dr.psych. Guna Svence
Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv