(LV)  English  Latvian

Studiju kursi

Nr.p.k.Studiju kurssKredītpunktiDocētājs(-i)
1.Agrobioloģija2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
2.Akadēmiskā lekcija par promocijas darba saturu4prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina, prof. Dr.habil.paed. Ausma Špona, asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
3.Aktiera meistarība2pasn. Rita Lūriņa
4.Aktualitātes mājturībā un tehnoloģijās1prof. Dr.paed. Elita Volāne
5.Aktualitātes mūzikas psiholoģijā2viesdoc. Dr.art. Valdis Bernhofs
6.Aktualitātes pedagoģijā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
7.Algebra6pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
8.Anatomija un fizioloģija4prof. Dr.biol. Juris Porozovs
9.Angļu valoda6pasn. Ināra Bagone
10.Angļu valoda profesijā6lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
11.Angļu valodas fonētika3lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
12.Angļu valodas mācību metodika6doc. Dr.paed. Diāna Liepa
13.Angļu valodas mācību metodika 1. – 9. klasē4doc. Dr.paed. Diāna Liepa
14.Angļu valodas mācību metodika 10.- 12. klasē4doc. Dr.paed. Diāna Liepa
15.Angļu valodas mācību saturs un metodika2doc. Dr.paed. Diāna Liepa
16.Ansambļu organizēšanas un vadības metodika2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
17.Apdāvinātie bērni2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
18.Arodveselība un darba medicīna2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
19.Ārpusstundu darbs pedagoģiskajā procesā2prof. Dr.paed. Anita Petere
20.Attīstības psiholoģija2pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
21.Attīstības psiholoģija4prof. Dr.psych. Guna Svence
22.Attīstības psiholoģija un bioloģija3pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis, asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
23.Attīstības psiholoģijas mūsdienu teorijas2prof. Dr.psych. Guna Svence
24.Audzināšanas teorijas2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, prof. Dr.paed. Anna Līduma
25.Augstākās matemātikas pamati3doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
26.Augstākās matemātikas pamati4lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
27.Banku pakalpojumi un ieguldījumu fondi3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
28.Bērna emociju, jūtu un gribas attīstības sekmēšanas pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi2prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
29.Bērna gatavība skolai2asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
30.Bērna individuālo spēju un sociālo prasmju pilnveide, attieksmes un uzvedības modeļi2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova, asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
31.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: mūzikas metodika2asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
32.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: mūzikas metodika3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
33.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: runas attīstības metodika3asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
34.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
35.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika3doc. Dr.paed. Inese Freiberga, asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
36.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika4asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
37.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
38.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: matemātikas metodika3doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
39.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika2asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
40.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
41.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: pirmsskolas izglītības satura integrēšanas pamati2doc. Dr.paed. Inese Freiberga
42.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sociālo zinību metodika3pasn. Mg.paed. Zane Eņģele, doc. Dr.paed. Antra Randoha, pasn. Dace Vītola, lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
43.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
44.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika3lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, vec.pasn. Dr.paed. Inta Bula-Biteniece, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
45.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika3doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, doc. Dr.paed. Antra Randoha, pasn. Jolanta Skrastiņa
46.Bērna personības audzināšana ģimenē un iekļaušanās multikulturālā vidē2prof. Dr.paed. Anita Petere
47.Bērnības koncepti teorijā un praksē2prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
48.Bērnu ar mācību grūtībām psiholoģiskā izpēte un konsultēšana teorijā un praksē2lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
49.Bērnu ar speciālām vajadzībām psiholoģiskā izpēte un konsultēšana teorijā un praksē2lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
50.Bērnu dejas metodika2lekt. Alda Skrastiņa
51.Bērnu filozofija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
52.Bērnu filozofija un valoda2prof. Dr.habil.philol. Dace Markus, lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
53.Bērnu filozofija un valoda3prof. Dr.habil.philol. Dace Markus, lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
54.Bērnu literatūra pirmsskolā2lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
55.Bērnu literatūra sākumskolā2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
56.Bērnu literatūra un folklora3lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
57.Bērnu psiholoģiskā izpēte un konsultēšana skolā2doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa
58.Bērnu radošā pašizpausme: gleznošana2doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
59.Bērnu radošā pašizpausme: teātra veidi pirmsskolā3doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
60.Bezmugurkaulnieku zooloģija2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
61.Bilingvisms un bilingvālā izglītība skolā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
62.Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati3lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
63.Bioķīmija2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
64.Bioloģijas mācību metodika vidējās izglītības pakāpē2doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
65.Bioloģijas mācību saturs un metodika2doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
66.Bioloģijas un ķīmijas mācību saturs un metodika2pasn. Jānis Butins, vec.pasn. Dagnija Cēdere
67.Biroja darba organizēšana un vadīšana (ar integrētu studiju darbu)5pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone
68.Biznesa angļu valoda2lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, lekt. Mg.Phil. Ainārs Faibuševičs
69.Biznesa angļu valoda5lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
70.Biznesa krievu valoda2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
71.Biznesa svešvaloda2pasn. Ināra Bagone
72.Biznesa un vadības psiholoģija2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane, prof. Dr.psych. Guna Svence
73.Biznesa un vadības psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
74.Biznesa vērtēšana2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
75.Botānika un augu fizioloģija4pasn. Dzintra Porozova
76.Cilvēkresursu vadība3vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča
77.Cilvēkresursu vadība3pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
78.Cilvēkresursu vadība izglītībā3vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
79.Citoloģija un histoloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs
80.Cittautu deja2doc. Mg.art. Guna Ezermale
81.Civilā aizsardzība un arodveselība1prof. Dr.biol. Juris Porozovs
82.Civilā aizsardzība un arodveselība2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, prof. Dr.biol. Juris Porozovs
83.Civilā un darba aizsardzība2prof. Dr.biol. Juris Porozovs, pasn. Mārtiņš Pužuls
84.Civilā un darba aizsardzība4pasn. Mārtiņš Pužuls
85.Civilās aizsardzības pamati2pasn. Mārtiņš Pužuls
86.Civilās aizsardzības pamati un individuālie aizsardzības līdzekļi2pasn. Mārtiņš Pužuls
87.Dabaszinības un ilgtspējīga attīstība2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
88.Dabaszinību mācību metodika 4. - 6. klasei2pasn. Jānis Butins
89.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā3lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
90.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā4lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
91.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā5lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
92.Darba aizsardzības sistēmas izveide un vadīšana4pasn. Mārtiņš Pužuls, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
93.Darba vide nozarēs2pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
94.Darba vides novērtējuma metodoloģija un metodes4pasn. Mārtiņš Pužuls
95.Darbs ar koncertmeistaru2koncertm. Astra Vilde, koncertm. Mg.art. Eiženija Zavadska
96.Datori izglītībā4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
97.Datorika un mūzikas jaunrade2doc. Mg.art. Viktors Ritovs
98.Datoru aparatūra un datoru tīkli4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
99.Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
100.Dejas aerobika3pasn. Mg.paed. Teiksma Ziemele
101.Dejas analīze2prof. Dr.paed. Rita Spalva
102.Dejas anatomija2pasn. Liene Ķince
103.Dejas anatomija3pasn. Liene Ķince
104.Dejas kompozīcija IV2prof. Dr.paed. Rita Spalva
105.Dejas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Rita Spalva
106.Dejas pētniecība6prof. Dr.paed. Rita Spalva
107.Dejas semiotika2prof. Dr.paed. Rita Spalva
108.Dejas stilu un žanru vēsture4prof. Dr.paed. Rita Spalva
109.Dejas teorija un vēsture4prof. Dr.paed. Rita Spalva
110.Dejas terapija2pasn. Liene Ķince
111.Dejas terapija3pasn. Liene Ķince
112.Didaktika2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
113.Diferenciālā psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
114.Diriģenta profesionalitāte1prof. Dr.paed. Māra Marnauza
115.Diriģēšana2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
116.Diriģēšana I2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
117.Diriģēšana II4prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
118.Diriģēšana III3prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
119.Diriģēšana IV2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
120.Drošība izglītības iestādē4pasn. Mārtiņš Pužuls
121.Džeza deja3pasn. Alisa Košeļeva
122.Džeza deja4pasn. Alisa Košeļeva
123.Džeza harmonija un solfedžo2doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
124.Džeza vokāls I3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, lekt. Mg.paed. Evelina Korehova
125.Džeza vokāls II3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, lekt. Mg.paed. Evelina Korehova
126.Džeza vokāls III3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa
127.Džeza vokāls IV3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa
128.Dziedāšanas pamati2doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, pasn. Annija Putniņa
129.E-komercija2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks
130.Ekoloģija un vides aizsardzība3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
131.Ekonomikas mācību saturs un metodika3lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka
132.Eksperimentālā psiholoģija2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
133.Elektrodrošība darba vidē2pasn. Mārtiņš Pužuls
134.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā4asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
135.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā5asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
136.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā6asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
137.Emociju psiholoģija2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
138.Ergonomika un darba vide2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
139.Ētika un estētika2lekt. Mg.paed. Silvija Geikina
140.Etnopsiholoģija2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
141.Feldenkraisa metode2pasn. Ramona Galkina
142.Filozofija2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
143.Filozofijas pamati2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
144.Finanšu un vadības grāmatvedības pamati4pasn. Rudīte Kramzaka, pasn. Mg.sc.ing. Elza Sīpola
145.Fizikas mācību saturs un metodika2pasn. Līga Vabulniece
146.Fizikas pamati4pasn. Līga Vabulniece
147.Folklora: saturs un metodika pirmsskolai un sākumskolai2doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča
148.Fonētika2prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
149.Ģenētika ar evolūcijas pamatiem3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
150.Ģenētikas pamati2vad.pētn. Dr.biol. Juris Porozovs, pedagogs Dr.biol. Daina Voita
151.Ģeogrāfija3pasn. Līga Vabulniece
152.Ģeogrāfijas mācību saturs un metodika2pasn. Līga Vabulniece
153.Ģeometrija6lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
154.Ģimenes pedagoģija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
155.Grāmatvedība2pasn. Ginta Miezere, pasn. Daiga Šuste, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
156.Grāmatvedība3doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
157.Grāmatvedība un finanses2pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
158.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība izglītības iestādē2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
159.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība komercorganizācijās2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
160.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība sociālās labklājības jomas iestādē2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
161.Grāmatvedības pamati2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
162.Harmonija4doc. Dr.art. Inese Žune
163.Iekļaujošā izglītība daudzkultūru sabiedrībā1pasn. Mg.paed., Mg.psych. Ilze Kricka, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
164.Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā4pasn. Ināra Bagone
165.Ievads astronomijā2doc. Ilgonis Vilks
166.Ievads bērnu psihoterapijā2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
167.Ievads komercdarbībā un vadībā2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
168.Ievads komercdarbībā un vadībā (ar integrētu studiju darbu)3lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
169.Ievads kvalitatīvajā pētniecībā2prof. Dr.psych. Guna Svence
170.Ievads logopēdijā1lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
171.Ievads logopēdijā2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
172.Ievads neiropatoloģijā2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
173.Ievads pētnieciskajā darbā2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone
174.Ievads profesionālajās psiholoģijas studijās2lekt. Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
175.Ievads psihiatrijā4pasn. Mg.paed. Kristiāna Lapiņa
176.Ievads psiholoģijas studijās2prof. Dr.psych. Guna Svence
177.Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā4doc. Dr.psych. Egita Gritāne
178.Ievads psihoterapijā4doc. Dr.psych. Alla Plaude
179.Ievads speciālajā pedagoģijā2asoc.prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele, prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
180.Ievads valodniecībā1prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
181.Improvizācija2pasn. Raimonds Petrauskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs
182.Indivīda un grupas psiholoģiskā izpēte6lekt. Rita Strautmane
183.Informācijas sistēmas izglītībā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
184.Informācijas sistēmas un to pārvaldība organizāciju darbībā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
185.Informācijas tehnoloģija personāla vadītāja darbā6pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
186.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
187.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
188.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija I3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
189.Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā (ar integrētu studiju darbu)1pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, pasn. Inese Strode, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
190.Informātika pedagoģijā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
191.Informātikas mācību metodika6pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
192.Informātikas mācību saturs un metodika3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
193.Informātikas un matemātikas mācību saturs un metodika2lekt. Mg.paed. Irina Milaša, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
194.Inovācijas dejas pedagoģijā2doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
195.Inovācijas dejas pedagoģijā I4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
196.Inovācijas personāla vadībā3pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
197.Inovācijas un cilvēka uzvedība organizācijā I2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
198.Inovācijas un cilvēka uzvedība organizācijā II2viesdoc. Dr.psych. Anita Lasmane
199.Inovācijas un stratēģiskā vadība4prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
200.Inovācijas vispārīgajā pedagoģijā2prof. Dr.paed. Inese Jurgena
201.Instrumentspēles mācīšanas metodika I1doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
202.Instrumentspēles mācīšanas metodika II1pasn. Mg.art. Dace Bičkovska, prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, pasn. Matīss Jākobsons, pasn. Kristīne Kupča, pasn. Mg.art. Normunds Piesis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, pasn. Kristiāna Strade, vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
203.Instrumentspēles mācīšanas metodika III1asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
204.Integrētā mācība pamatizglītībā2prof. Dr.paed. Anita Petere
205.Integrētais dabaszinību kurss2vec.pasn. Dagnija Cēdere
206.Interaktīvi mācību materiāli2lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
207.Izglītība ilgtspējīgai attīstībai2doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
208.Izglītības filozofija1asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
209.Izglītības iestādes stratēģiskā plānošana un vadība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
210.Izglītības iestādes tiesiskais regulējums2pasn. Juris Zīvarts
211.Izglītības kvalitāte un kvalitātes vadība4lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, pasn. Mg.psych. Māris Majors
212.Izglītības kvalitāte un vērtēšana2lekt. Mg.chem. Emīls Liepiņš
213.Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
214.Izglītības politika1vad.pētn. Dr.paed. Liesma Ose
215.Izglītības politika2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
216.Izglītības vadība2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
217.Izglītības vadības pedagoģiskie principi2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed. Iveta Kāposta, vec.pasn. Dr.paed. Liesma Ose
218.Izglītības vadības teorija un prakse3lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
219.Izglītības vadības tiesiskais regulējums I2pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
220.Izglītības vadības tiesiskais regulējums II3pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
221.Izpētes darba metodoloģija sociālajās zinātnēs4doc. Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone, lekt. Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
222.Izpētes prakse I - Izziņas procesu un personības izpēte pieaugušajiem6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
223.Izpētes prakse II - Izziņas procesu un personības izpēte bērniem6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
224.Izpētes prakse III - Grupas procesu izpēte6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
225.Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
226.Kameransamblis2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts, prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
227.Kameransamblis II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts, prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
228.Karjeras izglītība2pasn. Mg.paed. Inta Lemešonoka
229.Karjeras vadība skolā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
230.Ķīmijas mācību saturs un metodika2vec.pasn. Dagnija Cēdere
231.Ķīmiskās vielas un radiācijas drošība4pasn. Daina Pužule
232.Klasiskā deja I3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
233.Klasiskā deja II3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
234.Klasiskā deja III3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
235.Klasiskā deja IV3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
236.Klasiskā deja V3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
237.Klasiskā deja VI3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
238.Klavieru duets2pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
239.Klavieru duets II2pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
240.Klīniskā psiholoģija3pasn. Inese Jokste
241.Kolektīva vadīšanas metodika2lekt. Mg.paed. Edmunds Veizāns
242.Komandas un grupas vadība2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne
243.Komercdarbības tiesības4lekt. Mg.iur. Linda Daldere, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
244.Komercdarbības tiesības6pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis, asist. Mg.iur. Maruta Ozoliņa
245.Komercdarbības vadīšana (ar integrētu studiju darbu)3pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
246.Komercprodukta kvalitāte un kvalitātes vadība4doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
247.Komerctiesības3pasn. Mg.oec. Ilze Rubene, pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
248.Komercuzņēmuma stratēģiskā plānošana un vadība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
249.Komunikatīvā video treniņa metodika2prof. Dr.psych. Guna Svence
250.Koncertmeistara klase2doc. Agnese Egliņa, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
251.Koncertmeistara klase II2doc. Agnese Egliņa, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
252.Kora darba metodika1doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
253.Koris2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
254.Koris I2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
255.Koris II2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
256.Koris III2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
257.Koris IV2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
258.Korporatīvā sociālā atbildība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, vec.pasn. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere, pasn. Linda Vītola-Barānova
259.Kreativitātes un daiļrades psiholoģija2prof. Dr.psych. Rita Bebre
260.Krievu valodas mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
261.Kulturoloģija2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
262.Kultūru teorija un vēsture2doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška
263.Kvalitātes vadība2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
264.Kvalitātes vadība3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
265.Laikmetu zīmes Latvijas mūzikā2asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
266.Latviešu deja4lekt. Alda Skrastiņa
267.Latviešu deja I2lekt. Alda Skrastiņa
268.Latviešu deja II2lekt. Alda Skrastiņa
269.Latviešu dejas notācija2lekt. Alda Skrastiņa
270.Latviešu valoda (cittautiešiem)6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
271.Latviešu valodas kultūra4prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
272.Latviešu valodas kultūra I2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
273.Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
274.Latviešu valodas mācību metodika pamatskolā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
275.Latviešu valodas stilistika2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
276.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
277.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā5prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča
278.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā6prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča
279.Latviešu valodas vēsture1lekt. Mg.paed. Aija Kalve
280.Latvijas mūzikas vēsture2asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
281.Leksikoloģija6lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga
282.Leksikoloģija un frazeoloģija1prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
283.Līderība un menedžments3pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
284.Līdzdalība vadībā2vec.pasn. Dr.paed. Sandra Rone
285.Lietišķā angļu valoda3pasn. Ināra Bagone
286.Lietišķā ekonomika2prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
287.Lietišķā etiķete un ētikas normas uzņēmumā2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone
288.Lietišķā informātika2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
289.Lietišķā krievu valoda2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
290.Lietišķā krievu valoda6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
291.Lietišķā svešvaloda2pasn. Ināra Bagone
292.Lietišķā svešvaloda4lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
293.Lietišķā svešvaloda (angļu)1doc. Dr.paed. Diāna Liepa
294.Lietišķā svešvaloda I (angļu)3pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
295.Lietišķā svešvaloda II (angļu)3pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece, lekt. Mg.paed. Ilona Riekstiņa
296.Lietišķā svešvaloda II (angļu, vācu, krievu val.)3prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina, lekt. Mg.paed. Ilona Riekstiņa
297.Lietišķā vācu valoda4prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
298.Lietišķās spēles2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
299.Lietišķās spēles sociālajās zinībās2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
300.Lietišķo spēļu metodika2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
301.Lietojumprogrammatūra7pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
302.Lietvedība2pasn. Ilze Apoga, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.oec. Kristīne Limbaha
303.Lietvedība darba aizsardzībā2pasn. Dr.paed. Nils Sautiņš
304.Lietvedība personāla vadītāja darbā3pasn. Ilze Apoga, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
305.Lingvodidaktika3prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
306.Literatūras mācības metodika pamatskolā1prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
307.Literatūras teorija2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
308.Literatūras vēsture5lekt. Mg.paed. Aija Kalve
309.Loģika2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
310.Loģistika4lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks
311.Loģistikas pamati2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Arturs Teihmanis, pasn. Mg.sc.soc. Mikus Zelmenis
312.Logopēdija pirmsskolā9lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
313.Logopēdija sākumskolā9prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
314.Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar psihiskās attīstības aizturi, garīgās attīstības traucējumiem; diferenciālā diagnostika3lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa, asoc.prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele
315.Logoritmika2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa, pasn. Mg.paed. Ginta Ozoliņa
316.Lomas un pozīcijas ģimenē2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
317.Mācību jomu saturs un metodika I1asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
318.Mācību saturs angļu valodas sintaksē4doc. Dr.paed. Diāna Liepa
319.Mācību teorijas2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
320.Mācīšanās organizācija pieaugušo auditorijai2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
321.Mājmācības pamati2lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
322.Mājmācības tehnoloģijas matemātikā2asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane, lekt. Mg.paed. Irina Milaša
323.Mājturības un tehnoloģiju kursa satura līnijas3prof. Dr.paed. Elita Volāne
324.Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā3prof. Dr.paed. Elita Volāne
325.Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā4prof. Dr.paed. Elita Volāne
326.Makroekonomika3pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Svetlana Polovko, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene, pasn. Mg.paed. Laimrota Surska, pasn. Mg.oec. Līga Vovere
327.Māksla un psihofizioloģija2prof. Dr.biol. Daina Voita
328.Mārketinga pamati2pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka
329.Mārketings3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
330.Mārketings4lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
331.Mārketings5pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova
332.Mārketings (ar integrētu studiju darbu)5pasn. Bc.paed., Mg.sc.soc. Jolanta Batina, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.theol. Guntars Agate Paeglis
333.Mārketings un sabiedriskās attiecības3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
334.Matemātika ekonomikā2pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
335.Matemātikas mācību metodika7lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
336.Matemātikas praktikums3pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
337.Matemātiskā statistika4asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone
338.Matemātiskās spēles mācībās un savam priekam2lekt. Mg.paed. Irina Milaša
339.Mātes un bērna veselības pamati2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
340.Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vadīšana2pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova
341.Meistarklase III "Pozitīvā psiholoģijas intervences metodes I"2prof. Dr.psych. Guna Svence
342.Meistarklase mūzikā2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts, doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
343.Menedžments, reklāma2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
344.Mikrobioloģija un biotehnoloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
345.Mikroekonomika3pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Svetlana Polovko, pasn. Mg.paed. Laimrota Surska
346.Modernā deja I3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
347.Modernā deja I4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
348.Modernā deja II3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
349.Modernā deja II4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
350.Molekulārā biloloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis, doc. Laima Tihomirova
351.Morfoloģija2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
352.Mugurkaulnieku zooloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
353.Mūsdienu latviešu literārā valoda2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
354.Mūsdienu latviešu valoda2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
355.Mūsdienu menedžmenta tendences3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
356.Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā un Eiropā2vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
357.Mūzika un dators2doc. Mg.art. Viktors Ritovs
358.Mūzikas formu teorija2asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
359.Mūzikas ierakstu režija2vec.pasn. Dr.paed. Inga Gaile
360.Mūzikas instrumentu mācība3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
361.Mūzikas interpretācija un stils2doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, pasn. Mg.art. Dace Bičkovska, doc. Agnese Egliņa, doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Kristiāna Strade, vad.pētn. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
362.Mūzikas mācību saturs un metodika sākumskolā3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
363.Mūzikas pedagoģija2doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
364.Mūzikas psiholoģija2viesdoc. Dr.art. Valdis Bernhofs
365.Mūzikas stundu metodika4pasn. Iluta Treija
366.Mūzikas vēsture no viduslaikiem līdz klasicismam3prof. Dr.art. Boriss Avramecs, asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
367.Mūžizglītības tiesiskie, politiskie un pedagoģiskie koncepti2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
368.Nodarbinātība Latvijā un Eiropas Savienībā2pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
369.Nodokļu pārvaldība2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, pasn. Ginta Miezere, pasn. Daiga Šuste
370.Nodokļu pārvaldība3pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
371.Operētājsistēmu pamati2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
372.Organizācijas ilgtspēja4doc. Dr.psych. Egita Gritāne, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
373.Organizācijas ilgtspēja I2pasn. Mg.psych. Zane Veinberga
374.Organizācijas ilgtspēja II2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
375.Organizāciju psiholoģija2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
376.Organizāciju psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
377.Organizāciju risku vadība2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
378.Organizāciju un vadības psiholoģija4asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
379.Orķestra diriģēšana I2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
380.Orķestra diriģēšana II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
381.Orķestris/instrumentāls ansamblis I2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
382.Orķestris/instrumentāls ansamblis II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
383.Orķestris/instrumentāls ansamblis III2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
384.Orķestris/instrumentāls ansamblis IV2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
385.Otrā svešvaloda6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
386.Otrā svešvaloda (krievu valoda)4prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
387.Pamatskolas matemātikas kursa saturlīnijas3lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
388.Pamatskolas matemātikas zinātniskie pamati2lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
389.Pārdošanas veicināšana2pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
390.Pasaules mūzikas kultūras2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
391.Patopsiholoģija I4pasn. Juris Zuitiņš
392.Patopsiholoģija II2pasn. Juris Zuitiņš
393.Pedagoģijas terminoloģijas apguve svešvalodā8prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
394.Pedagoģijas vēsture2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
395.Pedagoģijas zinātnes sistēma un metodoloģijas aktuālās problēmas2prof. Dr.paed. Anna Līduma
396.Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
397.Pedagoģiskā psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
398.Pedagoģisko pētījumu metodika2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
399.Pedagoģisko pētījumu metodoloģija1prof. Dr.paed. Maruta Sīle
400.Personāla atlases metodes2pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
401.Personāla atlases metodes3pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
402.Personāla attīstības metodes4doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa
403.Personāla informācijas sistēmas4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
404.Personāla lietvedība4vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Dr.paed. Nils Sautiņš
405.Personāla plānošana, organizācija un vadīšana4pasn. Ilze Apoga, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
406.Personāla vadība2vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
407.Personāla vadība10vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
408.Personāla vadība(ar integrētu studiju darbu)5pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
409.Personības izaugsmes treniņš I līmenis2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
410.Personības psiholoģija4asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
411.Pētījumu metodes izglītības vadībā2vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
412.Pētījumu metodoloģija1lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
413.Pētniecība un lietišķā valoda vadības darbā6prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
414.Pētniecība vadības darbā2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone
415.Pētniecība vadības procesā I2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
416.Pētniecība vadības procesā II2lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
417.Pētniecība vadības procesā III2asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone
418.Pētniecības process pedagoģijā2asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
419.Pētnieciskā darba metodes2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
420.Pētnieciskā darba metodes ekonomikā un vadībzinātnēs2asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone
421.Pētnieciskā procesa organizācija2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed. Inguna Lāce
422.Pētnieciskā procesa organizācija4asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone
423.Pianisma vēsture, teorija, metodika5prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova
424.Pieaugušo pedagoģija2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
425.Piedalīšanās seminārdiskusijās6doc. Dr.paed., Dr.art. Nora Lūse, prof. Dr.habil.paed. Ausma Špona, doc. Dr.paed. Inta Tiļļa, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere, prof. Dr.biol. Daina Voita
426.Piedošanas psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
427.Pirmā palīdzība2vec.pasn. Dr.med. Liāna Pļaviņa
428.Pirmsskolas pedagoģija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
429.Pirmsskolas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Anna Līduma
430.Politiskā psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
431.Populārās mūzikas attīstības problēmas2prof. Dr.art. Boriss Avramecs, doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
432.Populārās mūzikas vēsture2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
433.Pozitīvā atbalsta metodes konsultēšanā, Marte Meo metodes3doc. Dr.psych. Gatis Bušs
434.Pozitīvā psiholoģijā izmantoto izpētes metožu analīze2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
435.Pozitīvā psiholoģijas intervences metodes3prof. Dr.psych. Guna Svence
436.Pozitīvā psiholoģijas jēdziens, vēsture3prof. Dr.psych. Guna Svence
437.Pozitīvās domāšanas ģenētiskie aspekti un sāpes3prof. Dr.biol. Daina Voita
438.Pozitīvās domāšanas neiropsiholoģiskie aspekti4prof. Dr.biol. Daina Voita
439.Pozitīvo resursu izpēte un darbs ar sevi6vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina, prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
440.Praktikums individuālajā konsultēšanā2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
441.Prečzinība un tirdzniecības organizācija2pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova
442.Prezentācijas iemaņu treniņš2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča
443.Profesionālā ētika personāla vadībā4vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
444.Profesionāla klientu apkalpošana3pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone
445.Profesionālā svešvaloda (angļu)2doc. Dr.paed. Diāna Liepa
446.Programmēšanas pamati4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
447.Projektu vadība2vieslekt. Silvija Bruņa, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
448.Projektu vadība3asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
449.Projektu vadība4asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
450.Projektu vadības pamati1vieslekt. Silvija Bruņa
451.Projektu vadības pamati2prof. Dr.paed. Ivars Muzis
452.Psihes bioloģiskie pamati4prof. Dr.biol. Daina Voita
453.Psihes bioloģiskie pamati (ar integrētu studiju darbu)2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
454.Psihes bioloģiskie pamati un cilvēka attīstības fizioloģija2vec.pasn. Līga Ozoliņa-Molla, prof. Dr.biol. Juris Porozovs, prof. Dr.biol. Daina Voita
455.Psihologa profesionālā darba ētika2pasn. Mg.psych. Inga Jurševska
456.Psiholoģijas pētījumā iegūto datu datorizēta apstrāde4asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone
457.Psiholoģijas vēsture4lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
458.Psiholoģiskā konsultēšana4doc. Dr.psych. Alla Plaude
459.Psiholoģiskā rehabilitācija un atbalsts krīzēs4doc. Dr.psych. Egita Gritāne, doc. Dr.psych. Alla Plaude
460.Psiholoģiskās izpētes metodes4asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
461.Psihometrija2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
462.Radošā pašizpausme mūzikā un kustībā3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
463.Radošā pašizpausme vizuālajā mākslā un rokdarbos2doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, prof. Dr.paed. Elita Volāne
464.Radošums un zināšanu vadīšana1doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
465.Radošums un zināšanu vadīšana2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
466.Ražošanas organizēšana un vadība4pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča
467.Ražošanas organizēšana un vadība5doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.sc.ing. Ēriks Melnis, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča
468.Retorikas pamati2lekt. Mg.paed. Silvija Geikina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
469.Režijas pamati2pasn. Rita Lūriņa
470.Risku analīze un vadība2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
471.Risku analīze un vadība3pasn. Mg.sc.soc. Mikus Zelmenis
472.Ritmika4doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
473.Ritmika I2doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
474.Ritmika II2doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
475.Ritmika un kustību kultūra4doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
476.Romantisma un 20.gs. mūzikas vēsture3prof. Dr.art. Boriss Avramecs, asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
477.Rotaļa teorijā un praksē2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
478.Rotaļu terapija2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
479.Runas anatomiski fizioloģiskie pamati, patoloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs
480.SA juridiskie aspekti3pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga
481.Sabiedriskās attiecības2pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga, pasn. Linda Vītola-Barānova, lekt. Mg.hrm. Rita Zālīte
482.Sabiedriskās attiecības3pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena
483.Saskarsmes psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
484.Saskarsmes psiholoģija2Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa, prof. Dr.psych. Guna Svence
485.Sintakse2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
486.Skaņas dizains2vec.pasn. Dr.paed. Inga Gaile
487.Skolas pedagoģija2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
488.Skolas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
489.Skolas pedagoģijas metodoloģiskie koncepti2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
490.Skolēnu karjeras izglītības nodrošināšana pedagoģiskajā procesā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
491.Skolotāja veselības psihohigiēna1asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina, pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, prof. Dr.psych. Guna Svence
492.Skolvadība2prof. Dr.paed. Ivars Muzis, vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
493.Sociālā psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
494.Sociālā psiholoģija4doc. Dr.psych. Egita Gritāne
495.Sociālo zinību mācību saturs un metodika2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
496.Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā2lekt. Mg.paed. Aija Kalve, lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
497.Socioloģija2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
498.Solfedžo4doc. Dr.art. Inese Žune
499.Solo dziedāšana I4doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, lekt. Mg.art. Baiba Renerte
500.Solo dziedāšana II4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
501.Solo dziedāšana III4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
502.Solo dziedāšana IV4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
503.Solo dziedāšanas pamati I2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
504.Solo dziedāšanas pamati II2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
505.Solo dziedāšanas pamati III2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
506.Speciālā un sociālā pedagoģija2doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
507.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons I4pasn. Oskars Petrauskis
508.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons II4pasn. Oskars Petrauskis
509.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons III4pasn. Oskars Petrauskis
510.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons IV4pasn. Oskars Petrauskis
511.Speciālais instruments - flauta I4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
512.Speciālais instruments - flauta II4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
513.Speciālais instruments - flauta III4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
514.Speciālais instruments - flauta IV4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
515.Speciālais instruments - klavieres I4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
516.Speciālais instruments - klavieres II4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
517.Speciālais instruments - klavieres III4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
518.Speciālais instruments - klavieres IV4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
519.Speciālais instruments - oboja I4pasn. Kristīne Kupča
520.Speciālais instruments - oboja II4pasn. Kristīne Kupča
521.Speciālais instruments - oboja III4pasn. Kristīne Kupča
522.Speciālais instruments - oboja IV4pasn. Kristīne Kupča
523.Speciālais instruments - trompete I4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
524.Speciālais instruments - trompete II4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
525.Speciālais instruments - trompete III4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
526.Speciālais instruments - trompete IV4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
527.Speciālais instruments - vijole I4pasn. Kristiāna Strade
528.Speciālais instruments - vijole II4pasn. Kristiāna Strade
529.Speciālais instruments - vijole III4pasn. Kristiāna Strade
530.Speciālais instruments - vijole IV4pasn. Kristiāna Strade
531.Speciālais instruments džezā - basģitāra I3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
532.Speciālais instruments džezā - basģitāra II3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
533.Speciālais instruments džezā - basģitāra III3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
534.Speciālais instruments džezā - basģitāra IV3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
535.Speciālais instruments džezā - ģitāra I3pasn. Matīss Jākobsons
536.Speciālais instruments džezā - ģitāra II3pasn. Matīss Jākobsons
537.Speciālais instruments džezā - ģitāra IV3pasn. Matīss Jākobsons
538.Speciālais instruments džezā - klavieres I3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
539.Speciālais instruments džezā - klavieres II3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
540.Speciālais instruments džezā - klavieres III3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
541.Speciālais instruments džezā - klavieres IV3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
542.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti I3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
543.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti II3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
544.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti III3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
545.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti IV3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
546.Speciālais instruments džezā - trompete I3pasn. Mg.art. Normunds Piesis
547.Speckurss "Pasaules un latviešu literatūra"1lekt. Mg.paed. Aija Kalve
548.Sporta mācību saturs un metodika sākumskolā2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne
549.Starpkultūru atšķirības2vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
550.Starptautiskā biznesa vide2prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
551.Starptautiskā komercdarbības vide2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, vieslekt. Silvija Bruņa, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
552.Starptautiskais mārketings un starptautiskā tirdzniecība2pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, vieslekt. Silvija Bruņa, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
553.Starptautiskās finanses2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
554.Starptautiskās komerctiesības2lekt. Mg.iur. Linda Daldere, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
555.Statistika4pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, asoc.prof. Dr.oec. Silvija Kristapsone
556.Statistikas pamati2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Arturs Teihmanis
557.Stratēģiskais menedžments un mārketings3lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
558.Tērpu vēsture2pasn. Velga Jākobsone
559.Tiesību akti un organizācijas dokumentācija2pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
560.Uzņēmējdarbība un projektu vadība3vieslekt. Silvija Bruņa
561.Uzņēmējdarbības ekonomika2pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
562.Uzņēmējdarbības ekonomika3asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
563.Uzņēmējdarbības finanses2pasn. Mg.oec., Mg.paed. Inta Dobele, vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
564.Uzņēmējdarbības finanses4vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
565.Uzņēmējdarbības tiesību pamati2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
566.Vācu valodas mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
567.Vadības grāmatvedība2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.ing. Elza Sīpola, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
568.Vadības informācijas sistēmas3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
569.Vadības teorija3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
570.Vadības vispārīgie pamati2prof. Dr.paed. Ivars Muzis
571.Vardarbības psiholoģija2doc. Dr.psych. Alla Plaude
572.Vecumposmu psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
573.Vērtībizglītības koncepti un īstenošana2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
574.Vērtību audzināšanas filozofija2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
575.Veselības psiholoģija2pasn. Bc.psych., Bc.philol., Mg.sc.soc. Inese Elsiņa
576.Veseluma pieeja pedagoģiskajā procesā pirmsskolā2prof. Dr.paed. Anna Līduma
577.Vēstures mācību saturs un metodika2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
578.Vides ergonomika un veselības psiholoģija4prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
579.Vides pārvaldība2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
580.Vides politika2doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.biol. Juris Porozovs
581.Vispārējās klavieres I2pasn. Olga Gorbačova, pasn. Mg.paed. Irina Kozjura, pasn. Raimonds Petrauskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs
582.Vispārējās klavieres II2pasn. Olga Gorbačova, pasn. Mg.paed. Irina Kozjura, pasn. Raimonds Petrauskis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
583.Vispārīgā bioloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
584.Vispārīgā pedagoģija2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, prof. Dr.paed. Anna Līduma
585.Vispārīgā pedagoģija un pedagoģiskās domas attīstība2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, doc. Dr.paed. Inguna Lāce, prof. Dr.paed. Anna Līduma
586.Vispārīgā psiholoģija4pētn. Līga Roķe-Reimate
587.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika2doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška
588.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā3doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
589.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā4doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
590.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā4doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
591.Vokālā darba metodika I1doc. Ilga Tiknuse
592.Vokālā darba metodika II1vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš
593.Vokālais ansamblis2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
594.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends I1doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
595.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends II2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
596.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends III2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
597.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends IV2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
598.Zinātnes un lietišķā valoda2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
599.Zinātniskā pētījuma metodoloģija4pasn. Bc.psych., Bc.philol., Mg.sc.soc. Inese Elsiņa
Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv