(LV)  English  Latvian

Studiju kursi

Nr.p.k.Studiju kurssKredītpunktiDocētājs(-i)
1.2. specializācijas prakse mājturībā un tehnoloģijās2pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa, prof. Dr.paed. Elita Volāne
2.Agrobioloģija2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
3.Akadēmiskā lekcija par promocijas darba saturu4prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina, prof. Dr.habil.paed. Ausma Špona, asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
4.Aktiera meistarība2pasn. Rita Lūriņa
5.Aktualitātes mājturībā un tehnoloģijās1prof. Dr.paed. Elita Volāne
6.Aktualitātes mūzikas psiholoģijā2viesdoc. Dr.art. Valdis Bernhofs
7.Aktualitātes pedagoģijā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
8.Algebra6pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
9.Anatomija un fizioloģija4prof. Dr.biol. Juris Porozovs
10.Angļu valoda6pasn. Ināra Bagone
11.Angļu valoda profesijā6lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
12.Angļu valodas fonētika3lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
13.Angļu valodas mācību metodika6doc. Dr.paed. Diāna Liepa
14.Angļu valodas mācību saturs un metodika2doc. Dr.paed. Diāna Liepa
15.Ansambļu organizēšanas un vadības metodika2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
16.Apdāvinātie bērni2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
17.Arodveselība un darba medicīna2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
18.Ārpusstundu darbs pedagoģiskajā procesā2prof. Dr.paed. Anita Petere
19.Attīstības psiholoģija2pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
20.Attīstības psiholoģija4prof. Dr.psych. Guna Svence
21.Attīstības psiholoģija un bioloģija3pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis, asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
22.Attīstības psiholoģijas mūsdienu teorijas2prof. Dr.psych. Guna Svence
23.Audzināšanas teorija un metodika2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, prof. Dr.paed. Anna Līduma
24.Audzināšanas teorijas2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, prof. Dr.paed. Anna Līduma
25.Augstākās matemātikas pamati3doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
26.Augstākās matemātikas pamati4lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
27.Banku pakalpojumi un ieguldījumu fondi3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
28.Bērna emociju, jūtu un gribas attīstības sekmēšanas pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi2prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
29.Bērna gatavība skolai2asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
30.Bērna individuālo spēju un sociālo prasmju pilnveide, attieksmes un uzvedības modeļi2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova, asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
31.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: elementāro matemātisko priekšstatu veidošanas metodika3doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
32.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm metodika3doc. Dr.paed. Antra Randoha, lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
33.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: iepazīstināšanas ar dabu metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
34.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: mājturības pamati4lekt. Mg.paed. Ligita Priede
35.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: mūzikas metodika2asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
36.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: mūzikas metodika3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
37.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: pirmsskolas izglītības satura integrēšanas pamati2doc. Dr.paed. Inese Freiberga
38.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: rokdarbu metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
39.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: runas attīstības metodika3asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
40.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: sporta metodika2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
41.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: sporta metodika3lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
42.Bērna izglītības saturs ģimenē un pirmsskolā: tēlotājdarbības metodika3doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, doc. Dr.paed. Antra Randoha
43.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: dabaszinību metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
44.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika3doc. Dr.paed. Inese Freiberga, asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
45.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: latviešu valodas metodika4asoc.prof. Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
46.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mājturības metodika3lekt. Mg.paed. Ligita Priede
47.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: matemātikas metodika3doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
48.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika2asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
49.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: mūzikas metodika3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
50.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: pirmsskolas izglītības satura integrēšanas pamati2doc. Dr.paed. Inese Freiberga
51.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sociālo zinību metodika3pasn. Mg.paed. Zane Eņģele, doc. Dr.paed. Antra Randoha, pasn. Dace Vītola, lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
52.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
53.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: sporta metodika3lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, vec.pasn. Dr.paed. Inta Bula-Biteniece, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
54.Bērna izglītības saturs pirmsskolā: vizuālās mākslas metodika3doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, doc. Dr.paed. Antra Randoha, pasn. Jolanta Skrastiņa
55.Bērna personības audzināšana ģimenē un iekļaušanās multikulturālā vidē2prof. Dr.paed. Anita Petere
56.Bērnības koncepti teorijā un praksē2prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
57.Bērnu ar mācību grūtībām psiholoģiskā izpēte un konsultēšana teorijā un praksē2lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
58.Bērnu ar speciālām vajadzībām psiholoģiskā izpēte un konsultēšana teorijā un praksē2lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
59.Bērnu dejas metodika2lekt. Alda Skrastiņa
60.Bērnu dejas metodika4lekt. Alda Skrastiņa
61.Bērnu filozofija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
62.Bērnu filozofija un valoda2prof. Dr.habil.philol. Dace Markus, lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
63.Bērnu filozofija un valoda3prof. Dr.habil.philol. Dace Markus, lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
64.Bērnu literatūra2lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
65.Bērnu literatūra sākumskolā2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
66.Bērnu literatūra un folklora3lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
67.Bērnu psiholoģiskā izpēte un konsultēšana skolā2doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa
68.Bērnu radošā pašizpausme: gleznošana2doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
69.Bērnu radošā pašizpausme: teātra veidi pirmsskolā3doc. Dr.paed. Dagnija Vigule
70.Bezmugurkaulnieku zooloģija2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
71.Bilingvisms un bilingvālā izglītība skolā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
72.Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
73.Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati3lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
74.Bioķīmija2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
75.Bioloģijas mācību metodika vidējās izglītības pakāpē2doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
76.Bioloģijas mācību saturs un metodika2doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
77.Bioloģijas un ķīmijas mācību saturs un metodika2pasn. Jānis Butins, vec.pasn. Dagnija Cēdere
78.Biroja darba organizēšana un vadīšana (ar integrētu studiju darbu)5pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone
79.Biznesa angļu valoda2lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, lekt. Mg.Phil. Ainārs Faibuševičs
80.Biznesa angļu valoda5lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
81.Biznesa krievu valoda2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
82.Biznesa svešvaloda2pasn. Ināra Bagone
83.Biznesa un vadības psiholoģija2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
84.Biznesa un vadības psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
85.Biznesa vērtēšana2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
86.Botānika un augu fizioloģija4pasn. Dzintra Porozova
87.Cilvēka augšana un attīstība2doc. Dr.biol. Gunita Praulīte, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
88.Cilvēka bioloģija un veselība2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
89.Cilvēkresursu vadība3vec.pasn. Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
90.Cilvēkresursu vadība3pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
91.Cilvēkresursu vadība izglītībā3vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
92.Citoloģija un histoloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs
93.Citoloģija, histoloģija un embrioloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs
94.Cittautu deja2doc. Mg.art. Guna Ezermale
95.Cittautu deja3doc. Mg.art. Guna Ezermale
96.Civilā aizsardzība un arodveselība1prof. Dr.biol. Juris Porozovs
97.Civilā aizsardzība un arodveselība2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, prof. Dr.biol. Juris Porozovs
98.Civilā un darba aizsardzība2prof. Dr.biol. Juris Porozovs, pasn. Mārtiņš Pužuls
99.Civilā un darba aizsardzība4pasn. Mārtiņš Pužuls
100.Civilās aizsardzības pamati un individuālie aizsardzības līdzekļi2pasn. Mārtiņš Pužuls
101.Dabaszinības un ilgtspējīga attīstība2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, doc. Dr.biol. Gunita Praulīte
102.Dabaszinību mācību metodika 4. - 6. klasei2pasn. Jānis Butins
103.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā3lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
104.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā4lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
105.Dabaszinību mācību saturs un metodika sākumskolā5lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
106.Darba aizsardzības sistēmas izveide un vadīšana4pasn. Mārtiņš Pužuls, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
107.Darba likumdošana Latvijā2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
108.Darba likumdošana Latvijā4pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
109.Darba psiholoģija5asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
110.Darba psiholoģija ar integrētu studiju darbu5asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
111.Darba vide nozarēs2pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
112.Darba vides novērtējuma metodoloģija un metodes4pasn. Mārtiņš Pužuls
113.Darbs ar koncertmeistaru2koncertm. Astra Vilde, koncertm. Mg.art. Eiženija Zavadska
114.Datori izglītībā4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
115.Datorika un mūzikas jaunrade2doc. Mg.art. Viktors Ritovs
116.Datoru aparatūra un datoru tīkli4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
117.Datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
118.Dejas analīze2prof. Dr.paed. Rita Spalva
119.Dejas anatomija2pasn. Liene Ķince
120.Dejas anatomija3pasn. Liene Ķince
121.Dejas kompozīcija I3prof. Dr.paed. Rita Spalva
122.Dejas kompozīcija II3prof. Dr.paed. Rita Spalva
123.Dejas kompozīcija III3prof. Dr.paed. Rita Spalva
124.Dejas kompozīcija IV3prof. Dr.paed. Rita Spalva
125.Dejas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Rita Spalva
126.Dejas pētniecība6prof. Dr.paed. Rita Spalva
127.Dejas semiotika2prof. Dr.paed. Rita Spalva
128.Dejas stilu un žanru vēsture4prof. Dr.paed. Rita Spalva
129.Dejas teorija un vēsture4prof. Dr.paed. Rita Spalva
130.Dejas terapija2pasn. Liene Ķince
131.Dejas terapija3pasn. Liene Ķince
132.Dialoga metode3prof. Dr.psych. Guna Svence
133.Didaktika2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
134.Diferenciālā psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
135.Diriģenta profesionalitāte1prof. Dr.paed. Māra Marnauza
136.Diriģēšana2prof. Dr.paed. Māra Marnauza
137.Diriģēšana I2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
138.Diriģēšana II4prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
139.Diriģēšana III3prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
140.Diriģēšana IV2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
141.Drošība izglītības iestādē4pasn. Mārtiņš Pužuls
142.Džeza deja3pasn. Alisa Košeļeva
143.Džeza deja4pasn. Alisa Košeļeva
144.Džeza harmonija un solfedžo2doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
145.Džeza vokāls I3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, lekt. Mg.paed. Evelina Korehova
146.Džeza vokāls II3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, lekt. Mg.paed. Evelina Korehova
147.Džeza vokāls III3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa
148.Džeza vokāls IV3doc. Dr.paed. Inga Bērziņa
149.Dziedāšanas pamati2doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, pasn. Annija Putniņa
150.E-komercija2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks
151.Ekoloģija un vides aizsardzība3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
152.Ekonomika2pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
153.Ekonomikas mācību saturs un metodika3lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka
154.Ekonomikas teorijas2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, asoc.prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
155.Eksperimentālā psiholoģija2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
156.Elektrodrošība darba vidē2pasn. Mārtiņš Pužuls
157.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā4asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
158.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā5asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
159.Elementārās matemātikas mācību saturs un metodika sākumskolā6asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane
160.Embrioloģija2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
161.Emociju psiholoģija2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
162.Emociju un komunikāciju psiholoģija3pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
163.Emociju, prāta un ķermeņa mijiedarbība4prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
164.Ergonomika un darba vide2prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
165.Ētika un estētika2lekt. Mg.paed. Silvija Geikina
166.Etnopsiholoģija2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
167.Feldenkraisa metode2pasn. Ramona Galkina
168.Filozofija2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
169.Filozofijas pamati2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
170.Finanšu teorijas pamati2pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
171.Finanšu un vadības grāmatvedības pamati4pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
172.Finanšu vadība2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
173.Fizikas mācību saturs un metodika2pasn. Līga Vabulniece
174.Fizikas pamati4pasn. Līga Vabulniece
175.Folklora: saturs un metodika pirmsskolai un sākumskolai2doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča
176.Fonētika2prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
177.Ģenētika ar evolūcijas pamatiem3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
178.Ģenētikas pamati2vad.pētn. Dr.biol. Juris Porozovs, pedagogs Dr.biol. Daina Voita
179.Ģeogrāfija3pasn. Līga Vabulniece
180.Ģeogrāfijas mācību saturs un metodika2pasn. Līga Vabulniece
181.Ģeometrija6lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
182.Ģimenes pedagoģija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
183.Ģimenes sistēmiskās terapijas metodes teorijā un praksē3doc. Dr.psych. Gatis Bušs
184.Grāmatvedība2pasn. Ginta Miezere, pasn. Daiga Šuste, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
185.Grāmatvedība3doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
186.Grāmatvedība un finanses2pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
187.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība izglītības iestādē2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
188.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība komercorganizācijās2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
189.Grāmatvedība un finanšu pārvaldība sociālās labklājības jomas iestādē2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
190.Grāmatvedība un nodokļi6lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
191.Grāmatvedības pamati2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
192.Harmonija4doc. Dr.art. Inese Žune
193.Iekļaujošā izglītība daudzkultūru sabiedrībā1pasn. Mg.paed., Mg.psych. Ilze Kricka, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
194.Ievads angļu un amerikāņu literatūrā un kultūrā4pasn. Ināra Bagone
195.Ievads astronomijā2doc. Ilgonis Vilks
196.Ievads bērnu psihoterapijā2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
197.Ievads komercdarbībā un vadībā2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
198.Ievads komercdarbībā un vadībā (ar integrētu studiju darbu)3lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
199.Ievads kvalitatīvajā pētniecībā2prof. Dr.psych. Guna Svence
200.Ievads logopēdijā2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
201.Ievads logopēdijā (saīsinātais)1lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
202.Ievads neiropatoloģijā2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
203.Ievads pētnieciskajā darbā2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
204.Ievads profesionālajās psiholoģijas studijās2lekt. Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
205.Ievads psihiatrijā4pasn. Mg.paed. Kristiāna Lapiņa
206.Ievads psiholoģijas studijās2prof. Dr.psych. Guna Svence
207.Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā4doc. Dr.psych. Egita Gritāne
208.Ievads psihoterapijā4doc. Dr.psych. Alla Plaude
209.Ievads speciālajā pedagoģijā2asoc.prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele, prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
210.Ievads valodniecībā1prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
211.Improvizācija2pasn. Raimonds Petrauskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs
212.Indivīda un grupas psiholoģiskā izpēte6lekt. Rita Strautmane
213.Informācijas sistēmas izglītībā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
214.Informācijas sistēmas un to pārvaldība organizāciju darbībā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
215.Informācijas tehnoloģija personāla vadītāja darbā6pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
216.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
217.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, pasn. Arturs Teihmanis, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
218.Informācijas un komunikācijas tehnoloģija I3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
219.Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā (ar integrētu studiju darbu)1pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, pasn. Inese Strode, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
220.Informātika pedagoģijā2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
221.Informātikas mācību metodika6pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
222.Informātikas mācību saturs un metodika3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
223.Informātikas un matemātikas mācību saturs un metodika2lekt. Mg.paed. Irina Milaša, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
224.Inovācijas dejas pedagoģijā2doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
225.Inovācijas dejas pedagoģijā I4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
226.Inovācijas personāla vadībā3pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
227.Inovācijas un cilvēka uzvedība organizācijā I2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
228.Inovācijas un cilvēka uzvedība organizācijā II2viesdoc. Dr.psych. Anita Lasmane
229.Inovācijas un stratēģiskā vadība4prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
230.Inovācijas vispārīgajā pedagoģijā2prof. Dr.paed. Inese Jurgena
231.Instrumentspēles mācīšanas metodika I1doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
232.Instrumentspēles mācīšanas metodika II1pasn. Raitis Ašmanis, pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš, pasn. Mg.art. Dace Bičkovska, lekt. Andrejs Jevsjukovs, pasn. Ņikita Košeļevs, pasn. Mg.paed. Irina Kozjura, pasn. Kristīne Kupča, pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš, pasn. Oskars Petrauskis, asist. Una Sedola, pasn. Kristiāna Strade, vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
233.Instrumentspēles mācīšanas metodika III1asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
234.Integrētā mācība pamatizglītībā2prof. Dr.paed. Anita Petere
235.Integrētais dabaszinību kurss2vec.pasn. Dagnija Cēdere
236.Interaktīvi mācību materiāli2lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
237.Izglītība ilgtspējīgai attīstībai2doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
238.Izglītības attīstības plānošana2vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
239.Izglītības ekonomika4asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, vec.pasn. Dr.paed. Liesma Ose
240.Izglītības ekonomika un izglītības iestādes saimnieciskā darbība2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
241.Izglītības ekonomika un izglītības iestādes saimnieciskā darbība4lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
242.Izglītības filozofija1asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
243.Izglītības iestādes stratēģiskā plānošana un vadība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
244.Izglītības iestādes tiesiskais regulējums2pasn. Juris Zīvarts
245.Izglītības iestāžu starptautiskā sadarbība2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, vec.pasn. Dr.paed. Liesma Ose, vec.pasn. Dr.paed. Sandra Rone
246.Izglītības kvalitāte un kvalitātes vadība4lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, pasn. Mg.psych. Māris Majors
247.Izglītības kvalitāte un kvalitātes vadība izglītībā2lekt. Mg.chem. Emīls Liepiņš
248.Izglītības kvalitāte un vērtēšana2lekt. Mg.chem. Emīls Liepiņš
249.Izglītības metodoloģiskie pamati filozofijā2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
250.Izglītības politika1vad.pētn. Dr.paed. Liesma Ose
251.Izglītības politika2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
252.Izglītības vadība2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
253.Izglītības vadība (ar integrētu studiju darbu)3lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne
254.Izglītības vadības darba tiesiskie pamati3lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
255.Izglītības vadības pedagoģiskie principi2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed. Iveta Kāposta, vec.pasn. Dr.paed. Liesma Ose
256.Izglītības vadības teorija un prakse3lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
257.Izglītības vadības tiesiskais regulējums I2pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
258.Izglītības vadības tiesiskais regulējums II3pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
259.Izpētes darba metodoloģija sociālajās zinātnēs4doc. Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone, lekt. Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
260.Izpētes prakse I - Izziņas procesu un personības izpēte pieaugušajiem6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
261.Izpētes prakse II - Izziņas procesu un personības izpēte bērniem6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
262.Izpētes prakse III - Grupas procesu izpēte6lekt. Mg.Psych. Indra Krūmiņa
263.Jaunākā latviešu un ārzemju literatūra2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
264.Kameransamblis2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts, prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
265.Kameransamblis II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts, prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
266.Karjeras izglītība2pasn. Mg.paed. Inta Lemešonoka
267.Karjeras vadība skolā2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
268.Ķīmijas mācību saturs un metodika2vec.pasn. Dagnija Cēdere
269.Ķīmijas pamati4prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
270.Ķīmiskās vielas un radiācijas drošība4pasn. Daina Pužule
271.Klasiskā deja I3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
272.Klasiskā deja II3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
273.Klasiskā deja III3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
274.Klasiskā deja IV3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
275.Klasiskā deja V3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
276.Klasiskā deja VI3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
277.Klavieru duets2pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
278.Klavieru duets II2pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
279.Klīniskā psiholoģija3pasn. Inese Jokste
280.Komandas un grupas vadība2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne
281.Komercdarbības tiesības4lekt. Mg.iur. Linda Daldere, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
282.Komercdarbības tiesības6pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis, asist. Mg.iur. Maruta Ozoliņa
283.Komercdarbības vadīšana (ar integrētu studiju darbu)3pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene
284.Komercprodukta kvalitāte un kvalitātes vadība4doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
285.Komerctiesības3pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis, asist. Mg.iur. Maruta Ozoliņa, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene, pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
286.Komercuzņēmuma stratēģiskā plānošana un vadība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
287.Kompozīcija un metodika2pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
288.Komunikatīvā video treniņa metodika2prof. Dr.psych. Guna Svence
289.Koncertmeistara klase2doc. Agnese Egliņa, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
290.Koncertmeistara klase II2doc. Agnese Egliņa, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
291.Kora darba metodika1doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
292.Koris I2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
293.Koris II2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
294.Koris III2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
295.Koris IV2prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Mg.art. Ligita Pundure, doc. Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
296.Korporatīvā sociālā atbildība2doc. Dr.psych. Egita Gritāne, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, vec.pasn. Dr.paed. Sandra Rone, pasn. Linda Vītola-Barānova
297.Kreativitāte organizācijas vadībā2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
298.Kreativitātes un daiļrades psiholoģija2prof. Dr.psych. Rita Bebre
299.Krievu valodas mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
300.Kulturoloģija2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
301.Kultūru teorija un vēsture2doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška
302.Kvalitātes vadība2lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams, pasn. Mg.sc.soc. Mikus Zelmenis
303.Kvalitātes vadība3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
304.Kvalitatīvās un kvantitatīvās izpētes metodes3doc. Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone
305.Laikmetu zīmes Latvijas mūzikā2asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
306.Latviešu deja4lekt. Alda Skrastiņa
307.Latviešu deja I2lekt. Alda Skrastiņa
308.Latviešu deja II2lekt. Alda Skrastiņa
309.Latviešu dejas notācija2lekt. Alda Skrastiņa
310.Latviešu valoda (cittautiešiem)6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
311.Latviešu valodas kultūra4prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
312.Latviešu valodas kultūra I2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
313.Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
314.Latviešu valodas kultūra un valodas praktiskā stilistika3prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
315.Latviešu valodas mācību metodika pamatskolā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
316.Latviešu valodas stilistika2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
317.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
318.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā5prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča, pasn. Mg.sc.soc. Liene Valdmane
319.Latviešu valodas un literatūras mācību saturs un metodika sākumskolā6prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, doc. Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča, pasn. Mg.sc.soc. Liene Valdmane
320.Latviešu valodas vēsture1lekt. Mg.paed. Aija Kalve
321.Latvijas mūzikas vēsture2asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
322.Leksikoloģija6lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga
323.Leksikoloģija un frazeoloģija1prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
324.Līderība un menedžments3pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
325.Līdzdalība vadībā2vec.pasn. Dr.paed. Sandra Rone
326.Lietišķā angļu valoda3pasn. Ināra Bagone
327.Lietišķā ekonomika2prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
328.Lietišķā etiķete un ētikas normas uzņēmumā2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
329.Lietišķā informātika2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers, pasn. Mg.paed. Laila Zudāne
330.Lietišķā komunikācija un etiķete4doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa
331.Lietišķā krievu valoda2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
332.Lietišķā krievu valoda6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
333.Lietišķā svešvaloda2pasn. Ināra Bagone
334.Lietišķā svešvaloda4lekt. Mg.philol., Mg.paed. Irisa Berga, pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
335.Lietišķā svešvaloda I (angļu)3pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece
336.Lietišķā svešvaloda II (angļu)3pasn. Mg.paed., Mg.philol. Inta Ratniece, lekt. Mg.paed. Ilona Riekstiņa
337.Lietišķā svešvaloda II (angļu, vācu, krievu val.)3prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina, lekt. Mg.paed. Ilona Riekstiņa
338.Lietišķā vācu valoda4prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
339.Lietišķās spēles2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
340.Lietišķās spēles sociālajās zinībās2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
341.Lietišķo spēļu metodika2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
342.Lietojumprogrammatūra7pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
343.Lietvedība2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.oec. Kristīne Limbaha
344.Lietvedība darba aizsardzībā2pasn. Dr.paed. Nils Sautiņš
345.Lietvedība personāla vadītāja darbā3pasn. Ilze Apoga, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
346.Lietvedība un arhīvs4pasn. Mg.commerc, Mg.paed. Inguna Kaļķe, pasn. Dr.paed. Nils Sautiņš
347.Likumdošana un organizācijas dokumentācija2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
348.Lingvodidaktika3prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
349.Literatūras mācības metodika pamatskolā1prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
350.Literatūras teorija2lekt. Mg.paed. Aija Kalve
351.Literatūras vēsture5lekt. Mg.paed. Aija Kalve
352.Loģika2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
353.Loģistika4lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks
354.Loģistikas pamati2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Arturs Teihmanis, pasn. Mg.sc.soc. Mikus Zelmenis
355.Logopēdija pirmsskolā9lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
356.Logopēdija sākumskolā9prof. Dr.psych. Tija Zīriņa
357.Logopēdiskais korekcijas darbs bērniem ar psihiskās attīstības aizturi, garīgās attīstības traucējumiem; diferenciālā diagnostika3lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa, asoc.prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele
358.Logoritmika2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa, pasn. Mg.paed. Ginta Ozoliņa
359.Lomas un pozīcijas ģimenē2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
360.Mācību jomu saturs un metodika I1asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
361.Mācību teorijas2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
362.Mācīšanās organizācija pieaugušo auditorijai2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
363.Mājas ekonomika, sociālās zinības un telpas kultūra2pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
364.Mājmācības pamati2lekt. Mg.paed. Vladislava Uršuļska
365.Mājmācības tehnoloģijas latviešu valodā un literatūrā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
366.Mājmācības tehnoloģijas matemātikā2asoc.prof. Dr.paed. Ineta Helmane, lekt. Mg.paed. Irina Milaša
367.Mājturības un tehnoloģiju kursa satura līnijas3prof. Dr.paed. Elita Volāne
368.Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā3prof. Dr.paed. Elita Volāne
369.Mājturības un tehnoloģiju mācību saturs un metodika sākumskolā4prof. Dr.paed. Elita Volāne
370.Mājturības un tehnoloģiju teorētiskie pamati2prof. Dr.paed. Elita Volāne
371.Makroekonomika3pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Svetlana Polovko, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča, pasn. Mg.oec. Ilze Rubene, pasn. Mg.paed. Laimrota Surska, pasn. Mg.oec. Līga Vovere
372.Makroekonomika (ar integrētu studiju darbu "Ekonomika")4doc. Dr.oec. Inga Šīna
373.Māksla un personības izaugsme2asoc.prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
374.Māksla un psihofizioloģija2prof. Dr.biol. Daina Voita
375.Mārketinga analīze un pētījumi2prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
376.Mārketinga pamati2pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka
377.Mārketings3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
378.Mārketings4lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
379.Mārketings5pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, pasn. Bc.paed., Mg.sc.soc. Jolanta Batina, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova, pasn. Mg.theol. Guntars Agate Paeglis
380.Mārketings (ar integrētu studiju darbu)5pasn. Bc.paed., Mg.sc.soc. Jolanta Batina, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, pasn. Mg.theol. Guntars Agate Paeglis
381.Mārketings un mārketinga pētījumi6prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
382.Mārketings un sabiedriskās attiecības3prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
383.Matemātika ekonomikā2pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
384.Matemātika ekonomistiem4pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
385.Matemātikas mācību metodika7lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
386.Matemātikas praktikums3pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
387.Matemātiskā statistika4viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
388.Matemātiskās spēles mācībās un savam priekam2lekt. Mg.paed. Irina Milaša
389.Mātes un bērna veselības pamati2lekt. Mg.paed. Irēna Miltiņa
390.Mazo un vidējo uzņēmumu veidošanas pamati2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte
391.Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības vadīšana2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
392.Mazumtridzniecības un vairumtirdzniecības vadīšana2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
393.Meistarklase I "Emociju psiholoģija kustībā un dejā"2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
394.Meistarklase III "Pozitīvā psiholoģijas intervences metodes I"2prof. Dr.psych. Guna Svence
395.Meistarklase IV "Jogas dejas stresa profilaksei"2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
396.Meistarklase mūzikā2doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
397.Meistarklase V "Stresa vadības metodes un izpēte"2prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
398.Meistarklase VI "Māksla un veselība"4doc. Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
399.Menedžments3prof. Dr.paed. Ivars Muzis, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
400.Menedžments, reklāma2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
401.Metodiskais darbs skolā2vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
402.Metodiskās pieejas grupu psiholoģiskajā konsultēšanā2pasn. Mg.psych. Zane Veinberga
403.Mikrobioloģija un biotehnoloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
404.Mikroekonomika3pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Svetlana Polovko, pasn. Mg.paed. Laimrota Surska
405.Modernā deja I3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
406.Modernā deja I4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
407.Modernā deja II3doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
408.Modernā deja II4doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
409.Molekulārā biloloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis, doc. Laima Tihomirova
410.Morfoloģija2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
411.Mugurkaulnieku zooloģija3vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
412.Mūsdienu latviešu literārā valoda2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
413.Mūsdienu latviešu valoda2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
414.Mūsdienu menedžmenta tendences3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
415.Mūsdienu skolu attīstības tendences Latvijā un Eiropā2vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
416.Mūzika un dators2doc. Mg.art. Viktors Ritovs
417.Mūzikas formu teorija2asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
418.Mūzikas ierakstu režija2vec.pasn. Dr.paed. Inga Gaile
419.Mūzikas instrumentu mācība3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
420.Mūzikas interpretācija un stils2doc. Dr.paed. Inga Bērziņa, pasn. Mg.art. Dace Bičkovska, doc. Agnese Egliņa, doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, prof. Dr.paed. Māra Marnauza, pasn. Kristiāna Strade, vad.pētn. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
421.Mūzikas mācību saturs un metodika sākumskolā3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
422.Mūzikas pedagoģija2doc. Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
423.Mūzikas psiholoģija2viesdoc. Dr.art. Valdis Bernhofs
424.Mūzikas stundu metodika4pasn. Iluta Treija
425.Mūzikas vēsture no viduslaikiem līdz klasicismam3prof. Dr.art. Boriss Avramecs, asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
426.Mūžizglītības tiesiskie, politiskie un pedagoģiskie koncepti2doc. Dr.paed. Iveta Kāposta
427.Neiropsiholoģija2prof. Dr.biol. Daina Voita
428.Nodarbinātība Latvijā un Eiropas Savienībā2pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
429.Nodokļu pārvaldība2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, pasn. Ginta Miezere, pasn. Daiga Šuste
430.Nodokļu pārvaldība3pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
431.Operētājsistēmu pamati2pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
432.Organizācijas ilgtspēja4doc. Dr.psych. Egita Gritāne, doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
433.Organizācijas ilgtspēja I2pasn. Mg.psych. Zane Veinberga
434.Organizācijas ilgtspēja II2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
435.Organizācijas korporatīvā vadība un sociālā atbildība2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
436.Organizāciju psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
437.Organizāciju psiholoģija2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
438.Organizāciju risku vadība2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
439.Organizāciju un vadības psiholoģija4asoc.prof. Dr.psych. Anita Lasmane
440.Orķestra diriģēšana I2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
441.Orķestra diriģēšana II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
442.Orķestris/instrumentāls ansamblis I2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
443.Orķestris/instrumentāls ansamblis II2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
444.Orķestris/instrumentāls ansamblis III2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
445.Orķestris/instrumentāls ansamblis IV2asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
446.Otrā svešvaloda6prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
447.Otrā svešvaloda (krievu valoda)4prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
448.Pamatskolas matemātikas kursa saturlīnijas3lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
449.Pamatskolas matemātikas zinātniskie pamati2lekt. Mg.paed. Irina Milaša, pasn. Mg.paed. Mārīte Raudziņa
450.Pārdošanas veicināšana2pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova
451.Pasaules mūzikas kultūras2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
452.Patērētāju rīcība tirgū un mārketinga komunikācijas (ar integrētu studiju darbu)3pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
453.Patopsiholoģija I4pasn. Juris Zuitiņš
454.Patopsiholoģija II2pasn. Juris Zuitiņš
455.Pedagoģijas terminoloģijas apguve svešvalodā8prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
456.Pedagoģijas vēsture2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
457.Pedagoģijas zinātnes sistēma un metodoloģijas aktuālās problēmas2prof. Dr.paed. Anna Līduma
458.Pedagoģiskā procesa tiesiskie pamati3lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne
459.Pedagoģiskā procesa vadība pirmsskolā2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
460.Pedagoģiskā procesa vadība un metodika3vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
461.Pedagoģiskā psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
462.Pedagoģiskā psiholoģija 2lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
463.Pedagoģisko pētījumu metodika2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
464.Pedagoģisko pētījumu metodoloģija1pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
465.Personāla atlases metodes2pasn. Ilze Apoga, vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
466.Personāla atlases metodes3pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
467.Personāla attīstības metodes4doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa
468.Personāla informācijas sistēmas4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena, lekt. Mg.sc.soc. Alvis Valdemiers
469.Personāla lietvedība4vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Dr.paed. Nils Sautiņš
470.Personāla plānošana, organizācija un vadīšana4pasn. Ilze Apoga, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
471.Personāla vadība2vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
472.Personāla vadība10vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
473.Personāla vadība(ar integrētu studiju darbu)5pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
474.Personības izaugsmes treniņš I līmenis2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
475.Personības psiholoģija4asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
476.Personības psiholoģija ar integrētu studiju darbu5asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
477.Personības resursu teorijas3prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
478.Pētījumu metodes izglītības vadībā2vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
479.Pētījumu metodoloģija1lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
480.Pētniecība un lietišķā valoda vadības darbā6prof. Dr.paed. Zenta Anspoka, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
481.Pētniecība vadības darbā2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
482.Pētniecība vadības procesā I2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
483.Pētniecība vadības procesā II2lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
484.Pētniecība vadības procesā III2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
485.Pētniecības process pedagoģijā2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone, prof. Dr.paed. Maruta Sīle
486.Pētnieciskā darba metodes2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
487.Pētnieciskā darba metodes ekonomikā un vadībzinātnēs2viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
488.Pētnieciskā procesa organizācija2prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed. Inguna Lāce
489.Pētnieciskā procesa organizācija4asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
490.Pianisma vēsture, teorija, metodika5prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova
491.Pieaugušo pedagoģija2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
492.Pieaugušo psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
493.Piedalīšanās seminārdiskusijās6doc. Dr.paed., Dr.art. Nora Lūse, prof. Dr.habil.paed. Ausma Špona, doc. Dr.paed. Inta Tiļļa, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere, prof. Dr.biol. Daina Voita
494.Piedošanas psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
495.Pirmā palīdzība2vec.pasn. Dr.med. Liāna Pļaviņa
496.Pirmsskolas pedagoģija2lekt. Mg.paed. Rasma Purmale
497.Pirmsskolas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Anna Līduma
498.Politiskā psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
499.Politoloģija2pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga
500.Populārās mūzikas attīstības problēmas2prof. Dr.art. Boriss Avramecs, doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
501.Populārās mūzikas vēsture2prof. Dr.art. Boriss Avramecs
502.Pozitīvā atbalsta metodes konsultēšanā, Marte Meo metodes3doc. Dr.psych. Gatis Bušs
503.Pozitīvā psiholoģijā izmantoto izpētes metožu analīze2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
504.Pozitīvā psiholoģijas intervences metodes3prof. Dr.psych. Guna Svence
505.Pozitīvā psiholoģijas jēdziens, vēsture3prof. Dr.psych. Guna Svence
506.Pozitīvās domāšanas ģenētiskie aspekti un sāpes3prof. Dr.biol. Daina Voita
507.Pozitīvās domāšanas neiropsiholoģiskie aspekti4prof. Dr.biol. Daina Voita
508.Pozitīvo resursu izpēte un darbs ar sevi6vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina, prof. Dr.habil.psych. Markuss Štuks
509.Praktikums individuālajā konsultēšanā2doc. Dr.psych. Egita Gritāne
510.Prečzinība un tirdzniecības organizācija2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, pasn. Mg.sc.soc. Lolita Kostjukova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
511.Prečzinība un tirdzniecības organizācija2asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
512.Prezentācijas iemaņu treniņš2pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča
513.Profesionālā ētika personāla vadībā4vec.pasn. Dr.sc.admin., Mg.psych. Signe Enkuzena, pasn. Mg.psych. Baiba Skrauce
514.Profesionāla klientu apkalpošana3pasn. Mg.psych. Ruta Karloviča, pasn. Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka, pasn. Mg.sc.soc., Mg.philol. Anita Pētersone
515.Programmēšanas pamati4pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
516.Projektīvās metodes2prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
517.Projektu vadība2vieslekt. Silvija Bruņa, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
518.Projektu vadība3asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
519.Projektu vadība4asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
520.Projektu vadības pamati1vieslekt. Silvija Bruņa
521.Projektu vadības pamati2doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
522.Psihes bioloģiskie pamati4prof. Dr.biol. Daina Voita
523.Psihes bioloģiskie pamati (ar integrētu studiju darbu)2prof. Dr.biol. Juris Porozovs
524.Psihes bioloģiskie pamati un cilvēka attīstības fizioloģija2vec.pasn. Līga Ozoliņa-Molla, prof. Dr.biol. Juris Porozovs, prof. Dr.biol. Daina Voita
525.Psihodiagnostika4doc. Dr.psych. Egita Gritāne
526.Psihologa profesionālā darba ētika2pasn. Mg.psych. Inga Jurševska
527.Psiholoģijas pētījumā iegūto datu datorizēta apstrāde4viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
528.Psiholoģijas vēsture4lekt. Mg.sc.soc. Dace Bērziņa
529.Psiholoģiskā konsultēšana4doc. Dr.psych. Alla Plaude
530.Psiholoģiskā rehabilitācija un atbalsts krīzēs4doc. Dr.psych. Egita Gritāne, doc. Dr.psych. Alla Plaude
531.Psiholoģiskās izpētes metodes4asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
532.Psihometrija2vec.pasn. Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
533.Psihosomatiskā medicīna4asist. Laura Ķevere
534.Radošā pašizpausme mūzikā un kustībā3asoc.prof. Dr.paed. Irina Direktorenko
535.Radošā pašizpausme vizuālajā mākslā un rokdarbos2doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča, prof. Dr.paed. Elita Volāne
536.Radošums un zināšanu vadīšana1doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
537.Radošums un zināšanu vadīšana2doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
538.Ražošanas organizēšana un vadība4pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča
539.Ražošanas organizēšana un vadība5doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.sc.ing. Ēriks Melnis, pasn. Mg.sc.soc. Dzintra Rabkeviča
540.Retorikas pamati2lekt. Mg.paed. Silvija Geikina, prof. Dr.habil.philol. Dace Markus
541.Režijas pamati2pasn. Rita Lūriņa
542.Risku analīze un vadība2doc. Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
543.Risku analīze un vadība3pasn. Mg.sc.soc. Mikus Zelmenis
544.Ritmika4doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
545.Ritmika I2doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
546.Ritmika II2doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
547.Ritmika un kustību kultūra4doc. Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
548.Rokdarbi. Adīšana2pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
549.Rokdarbi. Aušana2prof. Dr.paed. Elita Volāne
550.Rokdarbi. Batikošana un zīda apgleznošana2prof. Dr.paed. Elita Volāne
551.Rokdarbi. Izšūšana2prof. Dr.paed. Elita Volāne
552.Rokdarbi. Tamborēšana un mezglošana2prof. Dr.paed. Elita Volāne
553.Romantisma un 20.gs. mūzikas vēsture3prof. Dr.art. Boriss Avramecs, asoc.prof. Dr.paed. Laima Mūrniece
554.Rotaļa teorijā un praksē2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne, doc. Dr.paed. Inga Stangaine
555.Rotaļu terapija2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
556.Runas anatomiski fizioloģiskie pamati, patoloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs
557.SA juridiskie aspekti3pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga
558.Sabiedriskās attiecības2pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga, pasn. Linda Vītola-Barānova, lekt. Mg.hrm. Rita Zālīte
559.Sabiedriskās attiecības3pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena
560.Sabiedrisko attiecību darba metodes4pasn. Mg.sc.soc. Jana Veinberga
561.Saskarsmes psiholoģija2Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa, prof. Dr.psych. Guna Svence
562.Saskarsmes psiholoģija2prof. Dr.psych. Guna Svence
563.Sintakse2prof. Dr.philol. Viktorija Kuzina
564.Skaņas dizains2vec.pasn. Dr.paed. Inga Gaile
565.Skolas pedagoģija2doc. Dr.paed. Inguna Lāce
566.Skolas pedagoģijas metodoloģija2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
567.Skolas pedagoģijas metodoloģiskie koncepti2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
568.Skolēnu karjeras izglītības nodrošināšana pedagoģiskajā procesā2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
569.Skolotāja veselības psihohigiēna1asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina, pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova, prof. Dr.psych. Guna Svence
570.Skolvadība2prof. Dr.paed. Ivars Muzis, vec.pasn. Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
571.Sociālā ekoloģija2lekt. Mg.psych. Jānis Roze, prof. Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
572.Sociālā pedagoģija2doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
573.Sociālā psiholoģija3asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
574.Sociālā psiholoģija4doc. Dr.psych. Egita Gritāne
575.Sociālo zinību mācību saturs un metodika2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
576.Sociālo zinību mācību saturs un metodika sākumskolā2lekt. Mg.paed. Aija Kalve, lekt. Mg.paed. Rūta Vociša
577.Sociālpsiholoģiskie treniņi2doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa, pasn. Mg.paed., Mg.psych. Gundega Kozlova
578.Socioloģija2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
579.Solfedžo4doc. Dr.art. Inese Žune
580.Solo dziedāšana I4doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, lekt. Mg.art. Baiba Renerte
581.Solo dziedāšana II4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
582.Solo dziedāšana III4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
583.Solo dziedāšana IV4vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
584.Solo dziedāšanas pamati I2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
585.Solo dziedāšanas pamati II2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
586.Solo dziedāšanas pamati III2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
587.Speciālā un sociālā pedagoģija2doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
588.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons I4pasn. Oskars Petrauskis
589.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons II4pasn. Oskars Petrauskis
590.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons III4pasn. Oskars Petrauskis
591.Speciālais instruments - akadēmiskais saksofons IV4pasn. Oskars Petrauskis
592.Speciālais instruments - alts I4asist. Una Sedola
593.Speciālais instruments - alts II4asist. Una Sedola
594.Speciālais instruments - alts III4asist. Una Sedola
595.Speciālais instruments - alts IV4asist. Una Sedola
596.Speciālais instruments - čells I4asist. Ivars Bezprozvanovs
597.Speciālais instruments - čells II4asist. Ivars Bezprozvanovs
598.Speciālais instruments - čells III4asist. Ivars Bezprozvanovs
599.Speciālais instruments - čells IV4asist. Ivars Bezprozvanovs
600.Speciālais instruments - džeza saksofons I4vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
601.Speciālais instruments - džeza saksofons II4vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
602.Speciālais instruments - džeza saksofons III4vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
603.Speciālais instruments - džeza saksofons IV4vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
604.Speciālais instruments - flauta I4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
605.Speciālais instruments - flauta II4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
606.Speciālais instruments - flauta III4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
607.Speciālais instruments - flauta IV4pasn. Mg.art. Dace Bičkovska
608.Speciālais instruments - klavieres I4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
609.Speciālais instruments - klavieres II4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
610.Speciālais instruments - klavieres III4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
611.Speciālais instruments - klavieres IV4prof. Dr.paed. Tamāra Bogdanova, doc. Valdis Haralds Jancis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
612.Speciālais instruments - oboja I4pasn. Kristīne Kupča
613.Speciālais instruments - oboja II4pasn. Kristīne Kupča
614.Speciālais instruments - oboja III4pasn. Kristīne Kupča
615.Speciālais instruments - oboja IV4pasn. Kristīne Kupča
616.Speciālais instruments - trombons I4pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš
617.Speciālais instruments - trombons II4pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš
618.Speciālais instruments - trombons III4pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš
619.Speciālais instruments - trombons IV4pasn. Mg.art. Sandis Bārdiņš
620.Speciālais instruments - trompete I4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
621.Speciālais instruments - trompete II4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
622.Speciālais instruments - trompete III4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
623.Speciālais instruments - trompete IV4pasn. Mg.art. Gints Ozoliņš
624.Speciālais instruments - vijole I4pasn. Kristiāna Strade
625.Speciālais instruments - vijole II4pasn. Kristiāna Strade
626.Speciālais instruments - vijole III4pasn. Kristiāna Strade
627.Speciālais instruments - vijole IV4pasn. Kristiāna Strade
628.Speciālais instruments džezā - basģitāra I3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
629.Speciālais instruments džezā - basģitāra II3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
630.Speciālais instruments džezā - basģitāra III3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
631.Speciālais instruments džezā - basģitāra IV3doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
632.Speciālais instruments džezā - ģitāra I3lekt. Andrejs Jevsjukovs
633.Speciālais instruments džezā - ģitāra II3lekt. Andrejs Jevsjukovs
634.Speciālais instruments džezā - ģitāra III3lekt. Andrejs Jevsjukovs
635.Speciālais instruments džezā - ģitāra IV3lekt. Andrejs Jevsjukovs
636.Speciālais instruments džezā - klavieres I3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
637.Speciālais instruments džezā - klavieres II3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
638.Speciālais instruments džezā - klavieres III3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
639.Speciālais instruments džezā - klavieres IV3doc. Mg.art. Viktors Ritovs
640.Speciālais instruments džezā - pūšaminstrumenti I3vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
641.Speciālais instruments džezā - pūšaminstrumenti II3vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
642.Speciālais instruments džezā - pūšaminstrumenti III3vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
643.Speciālais instruments džezā - pūšaminstrumenti IV3vec.pasn. Dr.art. Indriķis Veitners
644.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti I3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
645.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti II3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
646.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti III3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
647.Speciālais instruments džezā - sitaminstrumenti IV3doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis
648.Speciālais instruments džezā - trompete I3pasn. Mg.art. Normunds Piesis
649.Speckurss "Pasaules un latviešu literatūra"1lekt. Mg.paed. Aija Kalve
650.Sporta mācību saturs un metodika (1.-4. klasē)2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne
651.Sporta mācību saturs un metodika sākumskolā2lekt. Bc.paed., Mg.sc.soc. Dace Augstkalne
652.Starpkultūru atšķirības2vec.pasn. Dr.paed. Valdis Krastiņš
653.Starptautiskā biznesa vide2prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere
654.Starptautiskā komercdarbības vide2lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, vieslekt. Silvija Bruņa, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga
655.Starptautiskais mārketings un starptautiskā tirdzniecība2pasn. Mg.sc.soc. Ligita Āzena, lekt. Mg.oec. Jānis Bisenieks, vieslekt. Silvija Bruņa, prof. Dr.oec. Sarmīte Jēgere, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
656.Starptautiskās finanses2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
657.Starptautiskās komerctiesības2lekt. Mg.iur. Linda Daldere, pasn. Mg.sc.soc. Inese Pabērza
658.Statistika4pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, viesdoc. Dr.oec. Silvija Kristapsone
659.Statistikas pamati2lekt. Mg.oec. Inga Eglīte, pasn. Mg.paed. Inta Kalniņa, pasn. Arturs Teihmanis
660.Statistiskās datu apstrādes metodes5vad.pētn. Dr.oec. Silvija Kristapsone
661.Stratēģiskais menedžments un mārketings3lekt. Mg.sc.soc. Vairis Ļaudams
662.Stresa menedžments2prof. Dr.psych. Guna Svence
663.Šūšana un mācību metodika4pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
664.Tērpu vēsture2pasn. Velga Jākobsone
665.Tiesību akti un organizācijas dokumentācija2pasn. Mg.iur. Andra Šenberga
666.Tiesību zinātnes pamati2lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne
667.Tiesību zinības2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
668.Tiesiskie aspekti psihologa darbā2doc. Dr.psych. Alla Plaude
669.Uzņēmējdarbība un projektu vadība3vieslekt. Silvija Bruņa
670.Uzņēmējdarbības ekonomika2pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
671.Uzņēmējdarbības ekonomika3asoc.prof. Dr.oec. Līga Jankova, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, pasn. Mg.sc.soc. Aija Vīgnere
672.Uzņēmējdarbības finanses2pasn. Mg.oec., Mg.paed. Inta Dobele, vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
673.Uzņēmējdarbības finanses4vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
674.Uzņēmējdarbības tiesību pamati2pasn. Mg.iur. Uvis Kozlovskis
675.Uzturmācība un mācību metodika3pasn. Mg.paed. Ineta Krastiņa
676.Vācu valodas mācību saturs un metodika2prof. Dr.paed. Margarita Kaltigina
677.Vadības grāmatvedība2vec.pasn. Dr.oec. Ingūna Jurgelāne, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, doc. Dr.math. Jānis Viržbickis
678.Vadības informācijas sistēmas3pasn. Mg.paed. Inga Jurgena, lekt. Mg.sc.ing. Inese Urpena
679.Vadības socioloģija2lekt. Mg.oec., Mg.paed. Ieva Bērziņa, lekt. Dr.sc.admin. Antra Līne, vec.pasn. Dr.paed. Sandra Rone
680.Vadības teorija3doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis
681.Vadības vispārīgie pamati2prof. Dr.paed. Ivars Muzis
682.Vadīšanas teorija (ar integrētu studiju darbu)3pasn. Mg.oec., Mg.paed. Irēna Germane, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.paed. Ivars Muzis, doc. Dr.phil. Elmārs Vēbers
683.Vardarbības psiholoģija2doc. Dr.psych. Alla Plaude
684.Vecumposmu psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Valentīna Romenkova
685.Vērtībizglītības koncepti un īstenošana2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
686.Vērtību audzināšanas filozofija2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne
687.Veselības izglītība, veselības izglītības mācību saturs un metodika3pasn. Dzintra Porozova, prof. Dr.biol. Juris Porozovs
688.Veselības psiholoģija2pasn. Bc.psych., Bc.philol., Mg.sc.soc. Inese Elsiņa
689.Veseluma pieeja pedagoģiskajā procesā pirmsskolā2prof. Dr.paed. Anna Līduma
690.Vēstures mācību saturs un metodika2asoc.prof. Dr.paed. Beatrise Garjāne, doc. Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
691.Vēsturiskā deja2doc. Mg.art. Guna Ezermale
692.Vēsturiskā deja3doc. Mg.art. Guna Ezermale
693.Vides ergonomika un veselības psiholoģija4prof. Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
694.Vides pārvaldība2vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
695.Vides politika2doc. Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa, doc. Dr.sc.admin. Inta Kulberga, prof. Dr.biol. Juris Porozovs
696.Vispārējās klavieres I2pasn. Olga Gorbačova, pasn. Mg.paed. Irina Kozjura, pasn. Raimonds Petrauskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs
697.Vispārējās klavieres II2pasn. Olga Gorbačova, pasn. Mg.paed. Irina Kozjura, pasn. Raimonds Petrauskis, pasn. Mg.sc.soc. Māris Žagars
698.Vispārīgā bioloģija3prof. Dr.biol. Juris Porozovs, vec.pasn. Dr.biol. Jēkabs Raipulis
699.Vispārīgā pedagoģija2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, prof. Dr.paed. Anna Līduma
700.Vispārīgā pedagoģija un pedagoģiskās domas attīstība2prof. Dr.paed. Inese Jurgena, doc. Dr.paed. Inguna Lāce, prof. Dr.paed. Anna Līduma
701.Vispārīgā psiholoģija2asoc.prof. Dr.psych. Aija Dudkina
702.Vispārīgā psiholoģija4pētn. Līga Roķe-Reimate
703.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika2doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška
704.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā3doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
705.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā4doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
706.Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā4doc. Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška, doc. Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
707.Vokālā darba metodika I1doc. Ilga Tiknuse
708.Vokālā darba metodika II1vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš
709.Vokālais ansamblis2vec.pasn. Mg.art. Ilona Maļecka, doc. Dr.paed. Jānis Misiņš, doc. Ilga Tiknuse
710.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends I1doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
711.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends II2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, lekt. Andrejs Jevsjukovs, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
712.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends III2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, lekt. Andrejs Jevsjukovs, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
713.Vokāli instrumentāls ansamblis/bigbends IV2doc. Dr.paed. Tālis Gžibovskis, lekt. Andrejs Jevsjukovs, doc. Mg.art. Viktors Ritovs, doc. Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
714.Zinātnes un lietišķā valoda2prof. Dr.paed. Zenta Anspoka
715.Zinātniskā pētījuma metodoloģija4pasn. Bc.psych., Bc.philol., Mg.sc.soc. Inese Elsiņa
716.Zinātniskā pētījuma metodoloģija psiholoģijā2prof. Dr.psych. Guna Svence
Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.   
Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv