(LV)  English  Latvian

RPIVA darbinieki - doktoranti

(kuri strādā RPIVA pamatievēlēšanas vietā vai pamatdarbā, kuriem ir noslēgts līgums AR RPIVA par doktorantūras studiju maksas segšanas kārtību)
2012./2013. studiju gads

Turpmāk lietotie saīsinājumi:
RPIVA – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
LU – Latvijas Universitāte
JVLMA – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
RTU – Rīgas Tehniskā universitāte

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Disertācijas temats Vadītājs Mācību iestāde Statuss
1. Augstkalne Dace Pirmsskolēna pamatkustību apguves sekmēšana kustību rotaļās Prof. Dr. paed. E. Volāne RPIVA Akadēmiskajā atvaļinājumā
2. Bārdiņš Sandis Skolēnu muskuļu sasprindzinājuma ambivalence metāla pūšaminstrumentu spēles mācību procesā Prof. Dr. paed. M. Marnauza RPIVA 3. kurss
3. Bičkovska Dace Flautas spēles pedagoģisko pieeju veidošanās priekšnosacījumi Prof. Dr. paed., Dr. art. T. Bogdanova LU Izstājusies ar tiesībām atjaunoties studijām
4. Degtjarjova Irina Kvalitātes vadība skolotāju izglītībā Latvijā Prof. Dr. paed. A. Baumanis LU Zinātniskā grāda pretendente
5. Kramzaka Rudīte Publiskais iepirkums – likumdošana un prakse Prof. Dr. oec. L. Kavale LU Eksmatrikulēta kā programmu izpildījusi
6. Kulberga Inta Uzņēmējdarbības vadītāja profesionālās kompetences pilnveidošana Latvijā Emeritus. prof. Dr. habil. paed., Dr. oec. R. Garleja LU Zinātniskā grāda pretendente
7. Līne Antra Latvijas arodbiedrību stratēģiskās vadīšanas modelis Asoc. prof. Dr. hist. A. Putniņš LU Eksmatrikulēta kā programmu izpildījusi
8. Pabērza Inese Latvijas nodokļu sistēma, integrējoties Eiropas Savienībā Prof. Dr. oec. A. Zvejnieks RTU Zinātniskā grāda pretendente
9. Pētersone Ginta Ritmika un tās metodika kā skolēna attīstības satura komponente bērnu mūzikas skolā Prof. Dr. paed. R. Spalva RPIVA 3. kurss
10. Randoha Antra Pirmsskolēna vizuālo spēju pilnveide tēlotājdarbībā Asoc. prof. Dr. paed. A. Tauriņa RPIVA Zinātniskā grāda pretendente
11. Ratniece Inta Topošo angļu valodas skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošanās studentu un akadēmiskā personāla sadarbībā formālās un neformālās studijās Prof. Dr. habil. paed. A. Špona RPIVA Zinātniskā grāda pretendente
12. Stangaine Inga Pirmsskolas vecuma bērna dialogrunas attīstība rotaļās Asoc. prof. Dr. paed. A. Tauriņa RPIVA Zinātniskā grāda pretendente
13. Vigule Dagnija Pirmsskolēna gribas līdzsvarota attīstība darbībās ar rotaļlietām Asoc. prof. Dr. psych. T. Zīriņa RPIVA Zinātniskā grāda pretendente
14. Vīgnere Aija Latvijas Kultūras fondi un to finansiālā darbība Asoc. prof. Dr. oec. V. Ādamsons LU Zinātniskā grāda pretendente
15. Žukovskis Zigmunds Studentu sonorās domāšanas spēju attīstība ģitārspēles studiju procesā Prof. Dr. paed. M. Marnauza LU Zinātniskā grāda pretendents

Dati uz 01.03.2013.

Pēdējās izmaiņas veiktas 12.12.2013.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv