(LV)  English  Latvian

Profesoru padome pedagoģijā

Nr. p. k. Vārds, uzvārds Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Zinātnes apakšnozare
1. Ausma ŠPONA
(priekšsēdētāja)
RPIVA profesore Dr.habil.paed. Vispārīgā pedagoģija
2. Zenta ANSPOKA
(priekšsēdētājas vietniece)
RPIVA profesore Dr.paed. Skolas pedagoģija
3. Tamāra BOGDANOVA RPIVA profesore Dr.paed., Dr.art. Nozaru (mūzikas) pedagoģija
4. Inese JURGENA RPIVA profesore Dr.paed. Vispārīgā pedagoģija
5. Margarita KALTIGINA RPIVA profesore Dr.paed. Augstskolas pedagoģija
6. Ivars MUZIS RPIVA profesors Dr.paed. Pedagoģija
7. Elita VOLĀNE RPIVA profesore Dr.paed. Skolas pedagoģija
8. Tatjana KOĶE RSU profesore Dr.habil. paed. Pieaugušo pedagoģija
Augstskolas pedagoģija
9. Vladimirs KINCĀNS LU profesors Dr.phil. Nozaru (mākslas) pedagoģija
10. Juris GRANTS LSPA profesors Dr.paed. Sporta zinātne

RPIVA Profesoru padomes pedagoģijā sastāvs ir apstiprināts ar 28.04.2014. Senāta lēmumu Nr. 2-20.
Nolikums par RPIVA Profesoru padomi pedagoģijā ir apstiprināts ar 24.03.2014. Senāta lēmumu Nr. 34-15 (ar nolikumu var iepazīties RPIVA Pētniecības un inovāciju daļā)

RPIVA Profesoru padomes pedagoģijā sekretāre – Ilze Briška
(tālr. 67808123, e-pasts: ilze.briska@rpiva.lv, 403. kab.)


RPIVA Profesoru padome pedagoģijā ir ievēlējusi:

PROFESORA AMATĀ

Nr. p. k Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds Ievēlēšanas datums Pedagoģijas apakšnozare Pārstāvētā institūcija
1. Dr. psych. Tija ZĪRIŅA 10.09.2014. (atkārtoti) Pirmsskolas pedagoģija RPIVA
2. Dr.biol. Juris POROZVS 27.01.2015. Skolas pedagoģija RPIVA
3. Dr.psych. Valentīna ROMENKOVA 27.01.2015. Pirmsskolas pedagoģija RPIVA
4. Dr.paed. Anita PETERE 28.01.2015. (atkārtoti) Skolas pedagoģija RPIVA
5. Dr.paed. Maruta SĪLE 24.02.2015. (atkārtoti) Mūzikas pedagoģija RPIVA
6. Dr.paed., Dr.art. Tamāra BOGDANOVA 24.02.2015. (atkārtoti) Mūzikas pedagoģija RPIVA
7. Dr.paed. Inta ČAMANE 15.05.2015. Vispārīgās pedagoģija Baltijas Starptautiskā akadēmija
8. Dr.biol. Daina VOITA 8.02.2016. Nozaru (bioloģijas)pedagoģija RPIVA
9. Dr.paed. Anna LĪDUMA 18.02.2016. Pirmsskolas pedagoģija RPIVA

ASOCIĒTĀ PROFESORA AMATĀ

Nr. p.k Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds Ievēlēšanas datums Pedagoģijas apakšnozare Pārstāvētā institūcija
1. Dr.paed. Irina DIREKTORENKO 28.01.2015. (atkārtoti) Skolas pedagoģija RPIVA
2. Dr.paed. Agrita TAURIŅA 28.01.2015. (atkārtoti) Pirmsskolas pedagoģija Ekonomikas un kultūras augstskola
3. Dr.paed., Dr.art. Guntars BERNĀTS 15.05.2015 Mūzikas pedagoģija Ekonomikas un kultūras augstskola
4. Dr.paed. Irēna UPENIECE 19.11.2015. Sporta pedagoģija Rīgas Stradiņa universitāte
Pēdējās izmaiņas veiktas 10.01.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv