(LV)  English  Latvian

RPIVA zinātniskās pētniecības projekti

RPIVA zinātniskās pētniecības projekti 2015. gadā

Nr.p.k. Projekta reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta vadītājs Projekta mērķis Projekta dalībnieki
1. 2015/2 Intereses veicināšana skolēniem par dabaszinātnēm un matemātiku Dr. chem. Dagnija Cēdere Noskaidrot un izvērtēt skolēnu intereses dabaszinātņu un matemātikas jomā, lai veidotu produktīvu, skolēnu interesēm atbilstošu mācību procesu; izstrādāt metodiskus ieteikumus topošajiem un praktizējošiem skolotājiem Dr. biol. Gunita Praulīte, Dr. psych. Inta Tiltiņa Kapele, Dr. paed. Inese Jurgena, Dr. paed. Ineta Helmane
2. 2015/4 Svešvalodu integrācija studiju procesā Dr. paed. Diana Liepa Integrētas svešvalodas apguves teorētiskā pamatojuma izstrāde mācīšanās pieredzes pilnveidošanai atbilstoši svešvalodas lietošanas vajadzībām –
3. 2015/5 Latviski runājošu bērnu krāsu uztvere: lingvistiskais aspekts Dr. habil. philol. Dace Markus Analizēt un aprakstīt latviski runājošu bērnu krāsu uztveri: lingvistiskais aspekts Santa Daume, Ilona Bukša
4. 2015/6 Mūzikas pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. 1994.–2014. Dr. paed. Laima Mūrniece Pilnveidot un pabeigt monogrāfijas Mūzikas pedagoģija RPIVA. 1994.-2014. manuskriptu –
5. 2015/7 Skolēnu mācīšanās motivāciju ietekmējošie faktori, mācīšanās un kognitīvo funkciju traucējumi, to korekcijas iespējas Dr. biol. Juris Porozovs Izvērtēt mācīšanās motivāciju dažādām skolēnu grupām, skolēnu ar mācīšanās traucējumiem neiropsiholoģiskās īpatnības, un pamatojoties uz zinātnisko literatūru un veiktajiem pētījumiem, izstrādāt monogrāfijas par mācīšanās traucējumu un kognitīvo funkciju un kustību traucējumu neiropsiholoģiskajiem mehānismiem un korekcijas iespējām Dr. paed. Zenta Anspoka, Dr. oec. Silvija Kristapsone, Dr. paed. Ilze Briška
6. 2015/9 Monogrāfijas „Mūsdienu skolotāja un augstskolas mācībspēka profesionālā identitāte. Starptautisks salīdzinošs pētījums Dr. paed. Ausma Špona Sagatavot publicēšanai monogrāfiju „Mūsdienu skolotāja un augstskolas mācībspēka profesionālā identitāte. Starptautisks salīdzinošs pētījums” Dr. paed. Jeļena Jermolajeva, Dr. habil. psych. Māra Vidnere
7. 2015/10 Monogrāfija „Dzīvesspēka psiholoģiskā koncepta aprobācija mūžattīstības aspektā pieaugušo izlasēs un pozitīvās intervences grupās” Dr. psych. Guna Svence Izdot monogrāfiju „Dzīvesspēka psiholoģiskā koncepta aprobācija mūžattīstības aspektā pieaugušo izlasēs un pozitīvās intervences grupās” –
8. 2015/11 Bērna dzīves vide: valodas aspekts Dr. paed. Agrita Tauriņa Izpētīt, kā dzīvesvide ietekmē bērna dialogrunas prasmes attīstību, un izstrādāt bērnu dialogrunas prasmes sekmēšanai piemērotu lingvodidaktisko materiālu pirmsskolas pedagogiem Dr. biol. Jēkabs Raipulis, Dr. psych. Tija Zīriņa, Dr. philol. Viktorija Kuzina, Ingēra Toome-Jurēvica
9. 2015/12 Elektrofizioloģisko galvas smadzeņu signālu frekvenču spektra parametru saistība ar apstrādi atmiņā pie liela informācijas apjoma Dr. biol. Viktors Veliks Noskaidrot EEG un ERP signālu viļņu korelāciju ar lielapjoma tekstuālas informācijas  apstrādi atmiņā izmantojot standarta spektrālas analīzes un nelineāro haosa metodes –
10. 2015/13 Bērnu runas attīstība: lingvistiski kognitīvais aspekts Dr. philol. Anna Vulāne Veikt dažu Latvijas novadu latviski runājošu pirmsskolas vecuma bērnu runas akustisko izpēti un izzināt viņu verbālās spējas Dr. philol. Solveiga Čeirāne, Mg. psych. Līga Roķe-Reimate
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.02.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv