(LV)  English  Latvian

Periodisko zinātnisko izdevumu redakcijas padomju locekļi

RPIVA ievēlētais akadēmiskais personāls piedalās periodisko zinātnisko žurnālu redakcijas padomēs:

Problems of management in the 21 st century/zinātniski periodiskais žurnāls vadībās problēmas 21. gadsimtā. Scientific methodical center (Scientia Educologica) Lithuania ISSN2029-6032, Journal is indexed in EBSCO Business Source, Copernicus Index, Genamics Journal seek, TOC Premier. Žurnāls iznāk 4 reizes gadā. Ivars Muzis redakcijas padomes loceklis 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. (Index Copernicus International datu bāze).
Research papers collection/Zinātniski periodiskais žurnāls vadībā.The Malopolska school of Economics in Tarnow,Poland,ISSN 1506-2635,Journal is indexed in Copernicus index.Žurnāls iznāk 2 reizes gadā. Ivars Muzis redakcijas padomes loceklis 2013., 2014., 2015. (Index Copernicus International datu bāze).
Mузычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання / Zinātniski periodiskais žurnāls mūzikas pedagoģijā "Mūzikas un teātra māksla: pedagoģijas problēmas". РУП "Выдавецтва "Адукацыя і выхаванне" Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Мінск: Адукацыя і выхаванне, ISSN 1993-3606. Žurnāls iznāk 4 reizes gadā, Māra Marnauza – Redakcijas padomes locekle, 2008., 2009., 2010.
Mokytoju Ugdymas. Teacher Education / Zinātniski periodiskais žurnāls pedagoģijā „Skolotāju izglītība”. Šiauliai University, The Centre of Research in Education Studies. Všļ Šiauliu universiteto leidykla. ISSN 1822-119x. Žurnāls iznāk 2 reizes gadā, Inese Jurgena – Redakcijas padomes locekle, 2007, 2008, 2009, 2010. (Index Copernicus International datu bāze)
Švietimas: politika, vadyba, kokybē / Zinātniski periodiskais žurnāls izglītībā „Izglītības politika, vadība, kvalitāte”. Scientific methodical center (Centia edukologica), SMC, Lithuania, ISSN 2029-1922. Journal is indexed in JournalSeek and Copernicus index. Žurnāls iznāk 3 reizes gadā, Ivars Muzis – Redakcijas padomes loceklis, 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. (Index Copernicus International datu bāze)
Ugdymo Psichologija. An International Journal of Research on Educational Psychology / Izglītības psiholoģija. Zinātniski periodiskais žurnāls izglītības psiholoģijā, Vilnius Pedagogical University,ISSN 1392-639X, žurnāls iznāk 4 reizes gadā, Māra Vidnere –Redakcijas padomes locekle, kopš 2001. gada.
Journal of Baltic Science Education (JBSE) Siauliai: SMC Scientia Educologica, Lithuania, ISSN 1648-3898 (Genamics JournalSeek , Journal Citation Reports, Social Scisearch, EBSCO Academic Search™ Complete, British Education Index, Cabell's Directory of Publishing Opportunities, EBSCO TOC Premier, The Asian Education Index , TOC Premier) Jānis Gedrovics – Statuss: Executive Editor. Žurnāls iznāk 3 reizes gadā.
Ad verba līberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology, Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija,  ISSN 1691-5771, žurnāls iznāk 1 reizi gadā,  Markus Dace – Redakcijas padomes priekšsēdētāja, Tauriņa Agrita, Zīriņa Tija - Redakcijas padomes locekles (Versita, The Library of Congress, Thomson Reuters, Social SCI search, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition datu bāzēs)
Gamtamokslinis ugdymas/ Natural Science Education, periodical, peer reviewed, scientific-methodical journal, issued by the SMC „Scientia Educologica”, ISSN 1648-939X Gedrovics Jānis - Redakcijas padomes loceklis (Copernicus Index, List of Science Education Journals, Journals of Interest to Chemical Educators datu bāzēs)
Problems of Education in XXI Century, Serial peer-reviewed international scientific collection, ISSN 1822-7864 Gedrovics Jānis – Redakcijas padomes loceklis (EBSCO, Index Copernicus, Genamics JournalSeek datu bāzēs)
Signum Temporis. Journal of Research in Pedagogy & Psychology, Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, ISSN 1691-4929, žurnāls iznāk 1 reizi gadā, Marnauza Māra – Redakcijas padomes priekšsēdētāja, Markus Dace, Spalva Rita, Špona Ausma, Vidnere Māra – Redakcijas padomes locekles, Anspoka Zenta, Jurgena Inese, Kaltigina Margarita, Muzis Ivars, Petere Anita, Porozovs Juris, Voita Daina recenzenti, Madalāne Sanita – atbildīgā redaktore (Versita, The Library of Congess, Thomson Reuters, Social SCI search, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition datu bāzēs)
Žurnāls „Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”. Markus Dace – Izdevniecības padomes locekle
  Психология образования в поликультурном пространстве, zinātniski-teorētisks žurnāls pedagoģijā un psiholoģijā, Елецкий государственный университет имени И.АБунина, ISSN 2073-8439 Voita Daina - Redakcijas padomes locekle (Elibrary.ru)
Scientia Regiminis. Journal of Management Studies, Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, ISSN 2255-8063, žurnāls iznāk 1 reizi gadā, Ineta Daiktere – Redakcijas padomes priekšsēdētāja,  Marnauza Māra, Šīna Inga, Vidnere Māra, Muzis Ivars, Krastiņš Valdis, Jēgere Sarmīte – Redakcijas padomes locekļi, Madalāne Sanita, Daiktere Ineta – atbildīgās redaktores
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.09.2015.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv