(LV)  English  Latvian

Par mums

RPIVA rektore

Dzīvē ir tikai dažas būtiskas pamatvērtības, kuru dēļ nav žēl zaudēt laiku, spēku un līdzekļus, – mīlestība, veselība un izglītība. Kāpēc? Tāpēc, ka tās ir attīstības, jaunu iespēju un cilvēces pastāvēšanas pamats.

Dr. biol., profesore Daina Voita, RPIVA rektore


Stratēģija | Filiāles | Studijas |  Inovācija un pētniecība | Statistika | Kvalitātes vadība | Vēsture | Simbolika

Stratēģija

Valsts augstskola, tā dibināta 1994. gadā, un tās galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju studentiem saņemt augstāko profesionālo un akadēmisko izglītību pedagoģijā, psiholoģijā, uzņēmuma vadībā visos studiju līmeņos- iegūstot bakalaura, maģistra un doktora zinātnisko grādu.

RPIVA nākotnes virziens ir saglabāt stipras pozīcijas Latvijas izglītības iestāžu vidū, celt konkurētspēju visās pārstāvētajās nozarēs un studiju virzienos, kļūt par starpnozaru izglītības iestādi ar plašu sadarbības tīklu Latvijā un ārvalstīs, par Latvijā vadošo iestādi pedagoģijas speciālistu sagatavošanā, metodiskās uzraudzības nodrošināšanā, mācību līdzekļu izstrādes un skolotāju studiju programmu koordinēšanā Latvijā. Kļūt par zinātnē balstītu profesionālas skolotāju sagatavošanas centru, piedāvājot kvalitatīvas, starptautiski konkurētspējīgas un zinātnē balstītas studijas visos līmeņos, tālākizglītības un profesionālās meistarības pilnveidošanas iespējas visā Latvijā. Nodrošināt Eiropas līmeņa zinātniskās pētniecības metodisko bāzi starpvalstu pētniecības projektiem, inovācijām un patentu ieguvei.

RPIVA mērķis ir dot iespēju ikvienam iegūt augstāko profesionālo un akadēmisko izglītību pedagoģijas, psiholoģijas, vadības un administrēšanas jomā visos studiju līmeņos, gatavību motivētai profesionālai darbībai un nepārtrauktai pašattīstībai.

Vīzija
RPIVA sagatavo nozaru līderus – augsti kvalificētus skolotājus, organizāciju un māksliniecisko kolektīvu vadītājus, uzņēmējus, psihologus, personāla un biroja speciālistus.

RPIVA kļūst par vadošo iestādi Latvijā pedagoģijas speciālistu sagatavošanā, mācību un metodiskā atbalsta nodrošināšanā. RPIVA absolventi-skolotāji veido Latvijas sabiedrības kvalitāti, jo labs skolotājs ir garants bērna izaugsmei par labu speciālistu jebkurā jomā.

RPIVA turpina pārstāvēto zinātnes nozaru un studiju virzienu attīstību, kļūst par starpnozaru izglītības iestādi ar plašu sadarbības tīklu un nodrošina zinātniskās pētniecības konkurētspēju starpinstitūciju, reģionāliem, starpvalstu pētniecības projektiem, inovācijām un patentu ieguvei.

RPIVA piedāvā konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus visām vecuma grupām, īstenojot starpnozaru pieeju izglītošanā, pētniecībā un konsultēšanā, t.sk. studiju programmas un tālākizglītības kursus, zinātnisko literatūru un metodiskos līdzekļus, psihofizioloģisko diagnostiku, korekciju un konsultācijas, zinātniski pētnieciskos un izglītojošus pasākumus.

Misija
RPIVA rūpējas par Latvijas sabiedrības nepārtrauktu intelektuālu, garīgu un radošu attīstību. RPIVA uzskata, ka sabiedrības attīstības pamatu veido radoši, augsti kvalificēti, vispusīgi attīstīti un brīvi domājoši cilvēki, tāpēc RPIVA nodrošina līdztiesīgu, konkurētspējīgu un kvalitatīvu augstāko izglītību Rīgā un reģionos.

RPIVA veicina sadarbību, ir atsaucīga studentiem, kolēģiem un partneriem. RPIVA pastāvīgi rūpējas par studiju un darba vides pilnveidošanu atbilstoši darbinieku un klientu vēlmēm, mērķtiecīgi veido studentu profesionālo kompetenci, augstu vērtē darbinieku pašaizliedzību un godprātīgu attieksmi pret darbu.

Vērtības

 • Radoši un motivēti cilvēki
 • Pārdomāts un prasmīgi organizēts studiju process
 • Starpdisciplinaritāte- pedagoģijas, psiholoģijas un vadības zinātņu sasaiste studiju procesā un pētniecībā
 •  

  Studijas

  Vārdi, kuri vislabāk raksturo RPIVA pēdējo gadu studiju rezultātus - stabilitāte un konkurētspēja! Jau vairākus gadus studējošo skaitam ir tendence pieaugt, kas liecina par mūsu studiju programmu aktualitāti, pieprasījumu darba tirgū un izglītības kvalitātes atbilstību Eiropas un pasaules līmenim.

  DR. paed., Inese Freiberga, Rektora vietniece izglītības jautājumos

  Studiju virzieni

 • Izglītība, pedagoģija un sports
 • Psiholoģija
 • Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
 •  

  Filiāles

  RPIVA ir ar filiālēm bagātākā valsts augstskola, kas piedāvā studijas ne tikai Rīgā, bet arī astoņās filiālēs dažādās Latvijas vietās: Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā un Ventspilī. Akadēmijas filiālēs strādā izglītības jomas patrioti, īstenojot ne tikai studijas, bet arī pētījumus, organizējot seminārus, konferences, izstādes, koncertus un labdarības akcijas. Augstskolu filiāles ir lieliska iespēja īstenot ES principu par izglītības pieejamību. Studijas tuvāk mājām veicina absolventu palikšanu novadā, sekmē pozitīvus rezultātus dažādos pašvaldību vietējos, Latvijas un Eiropas projektos un konkursos, šādu studiju un pētniecības formu atbalsta novadu pašvaldību vadītāji. Filiāļu darbība sekmē ciešāku sadarbību ar darba devējiem, prakses vietām, veiksmīgi varam izsekot absolventu darba gaitām un veicina jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu.

   

  Inovācija un pētniecība

  RPIVA strādā vairāk nekā 40 vadošo pētnieku, pētnieku un zinātnisko asistentu, kuri veic pētījumus par tradicionālo un inovatīvo pedagoģijā, mūzikā un dejā, psihofizioloģijas, veselības un neirobioloģijas saistību ar pirmsskolas un skolas vecuma bērnu personības attīstību, kā arī pirmsskolēna un skolēna valodas un runas attīstību. Pētījumu rezultāti tiek publiskoti starptautiski atzītos zinātniskajos izdevumos, monogrāfijās, populārzinātniskajos rakstos, konferencēs un semināros. RPIVA zinātnieki ir starptautisko profesionālo un zinātnisko organizāciju dalībnieki. RPIVA ir labiekārtota zinātniski tehniskā bāze, kurā pieejama Eiropā sertificēta aparatūra pētījumu veikšanai.

  Dr. paed., Zenta Anspoka, Rektora vietniece inovāciju un pētniecības jautājumos

  RPIVA zinātnieki pētījumus veic:

 • Pedagoģijas pētījumu centrs
 • Vadībzinātnes un psiholoģijas pētījumu centrs
 •  

  Statistika

  Pašlaik RPIVA studē vairāk kā 3000 studējošo, strādā vairāk kā … docētāju un pētnieku. Kopš 1994. gada akadēmiju ir absolvējuši vairāk kā 20000 absolventu visā Latvijā. RPIVA ir 8 filiāles visos Latvijas reģionos.


  Imatrikulēto studentu skaits pedagoģijas studiju programmās 2014./2015. studiju gadā

  Kvalitātes vadība

  RPIVA kvalitātes politika

 • RPIVA kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi
 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas iekšējā kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši Lielbritānijas kvalitātes standartam „Investors in Excellence”.

  2013. gadā tika parakstīta vienošanās ar Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju organizācijas Midlands Excellence pārstāvniecību Latvijā SIA Latvia Excellence un izteikta apņemšanās divu gadu laikā apliecināt atbilstību “Investors in Excellence” standarta prasībām. Iekšējās kvalitātes vadības sistēmas sertificēšanās notika 2015. gada martā un 2015. gada jūnijā RPIVA saņēma “Investors in Excellence” sertifikātu.

  “Investors in Excellence” standarts ir orientēts uz to, lai organizācija izceltu jomas, kuras ir vissvarīgākās tās klientiem, darbiniekiem un citām ieinteresētajām pusēm. Standarts darbojas kā maršruta karte katras tam sekojošās organizācijas specifiskajām vajadzībām, īpašu uzmanību pievēršot līderībai, stratēģiskai plānošanai, procesu sakārtošanai, produktu un pakalpojumu attīstībai, finanšu plūsmas uzlabošanai, efektivitātes paaugstināšanai visās darbības jomās, klientu un darbinieku apmierinātības veicināšanai un plašāka tirgus apgūšanai.

  Atbilstoši standarta prasībām RPIVA nodrošina visaptverošu attīstību un nepārtrauktu pilnveidošanos vadības, pamatdarbības un atbalsta procesos, t.sk. izglītības, inovāciju un pētniecības jomā, resursu vadībā, rūpējas par sadarbību ar klientiem un partneriem, kā arī uzrauga progresu, pamatojoties uz galvenajiem darbības rezultātiem un ieinteresēto pušu apmierinātību.

  “Investors in Excellence” sertifikāts ir apliecinājums RPIVA darbinieku veiksmīgam kopdarbam, spējai pārņemt labāko pieredzi un nepārtraukti pilnveidoties. Šis ir arī apliecinājums tam, ka Latvijas pedagogiem, skolu un komercuzņēmumu vadītājiem, psihologiem, personāla un biroja vadītājiem ir vieta izcilai izglītības iegūšanai – studēt gribētājus RPIVA sagaida ļoti atsaucīgs personāls, mūsdienīgs studiju saturs un metodes, sakopta vide un nebeidzamas attīstības iespējas. Kvalitātes standarta atkārtota sertifikācija notiek reizi divos gados – tas nodrošina organizācijas izcilības statusa uzticamību.

  RPIVA rektore Daina Voita uzskata, ka “viens no lielākajiem ieguvumiem, ko organizācijas vadībai sniedz “Investors in Excellence” standarta ieviešana, ir kritiska un mērķtiecīga situācijas izvērtēšana, problēmu analīze un nākotnes plānu nospraušana. “Investors in Excellence” princips nepieļauj radīt nekonkrētas izaugsmes stratēģijas, tā vietā pieprasot, lai katrs stratēģijas punkts būtu pamatots un izpildāms, paskaidrojot arī to, kā tieši rezultāts tiks sasniegts. Šāda kārtība ievērojami atvieglo gan vadības, gan pārējā personāla darbu, jo jebkurā brīdī ir zināms, kas ir jādara, lai kopējā attīstības stratēģija nepaliktu tikai uz papīra, bet patiesi tiktu īstenota dzīvē. Savukārt problēmu gadījumā ir skaidri soļi, kā pārvarēt radušos krīzi”.

  2011. gadā RPIVA bija viena no Latvijas Kvalitātes biedrības dibinātājām un šobrīd ir otra augstskola Latvijā, kas saņem “Investors in Excellence” sertifikātu.

 • Vēsture

  Lai gan oficiāli mūsu augstskola tika nodibināta 1994. gadā, tās vēsture ir daudz senāka. RPIVA pirmsākumi meklējami tālajā 1946. gadā, kad, saplūstot trijām līdzīga profila mācību iestādēm, tika nodibināta Rīgas Pirmsskolas darbinieku pedagoģiskā skola. 1957. gadā Rīgas Pirmsskolas pedagoģiskajai skolai tika pievienota Jelgavas Pedagoģiskā skola, un mācību iestāde ieguva Rīgas Pedagoģiskās skolas nosaukumu. Gadu vēlāk tai pievienoja arī Valmieras Pedagoģisko skolu. 1958. gadā Rīgas Pedagoģiskajā skolā tika atvērta 5.–8. klašu fizkultūras skolotāju sagatavošanas grupa, kurā vienlaikus gatavoja arī praktisko darbu un rasēšanas skolotājus. Šinī pašā gadā darbu sāka dziedāšanas un muzikālās audzināšanas skolotāju nodaļa. 1975. gadā Rīgas Pedagoģiskajā skolā sāka darboties plaša profila pirmsskolas iestāžu bērnu audzinātāju sagatavošanas nodaļa, kurā klātienes un neklātienes grupās absolventi ieguva tiesības strādāt ar bērniem līdz skolas vecumam. Līdz 1984. gadam diplomu par skolas beigšanu šajā nodaļā bija saņēmuši 4421 absolventi.

  Par pirmo Rīgas Pirmsskolas darbinieku pedagoģiskās skolas direktori tika iecelta Milda Štrause, bet 1964. gadā skolas vadību pārņēma Ženija Biķe. 1973. gadā par skolas direktori kļuva Anna Seiksta. 1982. gadā skolā sāka darboties metodiskais kabinets un priekšmetu metodiskās komisijas matemātikā, dabaszinībās, literatūrā, pedagoģijas un mūzikas priekšmetos. 80. gadu beigās Rīgas Pedagoģiskajā skolā katru gadu strādāja 205 štata un apmēram 55 ārštata pasniedzēji no Latvijas Universitātes un citām augstskolām, un pedagoģijas zinātnes pētniecības iestādēm.

  1987. gada 3. martā tika nodibināta 2. pedagoģiskā skola, kas savu darbību uzsāka jaunuzceltajā ēkā Rīgā, Imantas 7. līnijā. Par skolas direktoru tika iecelts Gunārs Mediņš.

  1992. gadā atbilstoši Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas izdotajam rīkojumam uz pedagoģisko skolu bāzes tiek izveidoti Rīgas un Imantas skolotāju institūti.

  Rīgas Pedagoģijas augstskola (RPA) tiek dibināta 1994. gada 1. jūlijā, par pirmo rektoru kļūst docents Juris Stabiņš. 1995. gada 12. septembrī apstiprina Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Satversmi un rektora amatā – docentu Juri Stabiņu.

  2002. gada 14. marta RPIVA akreditē uz neierobežotu laiku. 2004. gada 25. februārī augstskolas otro rektori ieceļ LZA īsteno locekli, Dr. habil. philol. profesori Daci Marku. 2005. gadā augstskola nolemj izvirzīt par savu stratēģisko mērķi – kļūt par akadēmiju.

  2015. gada 1. aprīlī RPIVA Satversmes sapulces sēdē par RPIVA rektori tiek ievēlēta Dr. Biol. Daina Voita.

  2015. gada 16. jūnijā Ministru kabinets ar rīkojumu  (“Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektora apstiprināšanu”) apstiprina Dainu Voitu par RPIVA rektori.

  Simbolika

  Mūsu galvenās vērtības ir inteliģence, kompetence un profesionalitāte. RPIVA simbolikas pamatā ir atvērta grāmata, jo bez zināšanām nav augstskolas, tās kopā ar prasmi ir profesionalitātes pamatā, kopsaucēja zīme nākamajā pakāpē šo kopību apstiprina un liecina par lietpratību – kompetenci, bet pati augstākā pakāpe simbola piramīdā ir inteliģence – kā putns ar izplestiem spārniem, jo tikai inteliģents cilvēks ir patiesi brīvs savam lidojumam. Simbolika ir zelta krāsā – izglītība ir zelta vērta!

  Augstākā pakāpe ir INTELIĢENCE – kā PUTNS AR IZPLESTIEM SPĀRNIEM inteliģents cilvēks ir patiesi brīvs.

  KOPSAUCĒJA ZĪME nākamajā pakāpē šo kopību apliecina, un tā jau ir lietpratība – KOMPETENCE..

  Pamatā ir ATVĒRTA GRĀMATA, kas simbolizē zināšanas. Tās kopā ar prasmi ir PROFESIONALITĀTES pamatā.

  Logo PNG Logo WMF
  Pēdējās izmaiņas veiktas 06.03.2017.   
  SEB
  Office 365
  Nacionālā ziņu aģentūra LETA
  Esfondi
  KPFI projekti
  null@rpiva.lv