(LV)  English  Latvian

Goda biedri

     RPIVA 2008. gada 27. oktobra Senāta sēdē ar lēmumu Nr. 6-1 piešķirts Goda biedra nosaukums Ohaijo Universitātes (ASV) profesorei Dr. philol. Dzintrai Bondai (Zinny Bond) un ar lēmumu Nr. 6-2 – Lincas Diecēzes Pedagoģiskās augstskolas (Austrija) rektoram profesoram Dr. psych. Hansam Šahlam (Hans Schahl).

     Dzintrai Bondai un Hansam Šahlam izveidojusies ilgstoša sadarbība ar RPIVA. Abi profesori uzstājušies ar lekcijām RPIVA, bijuši Redakcijas padomē RPIVA III un IV starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājumos "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā". Prof. Dzintra Bonda piedalījusies RPIVA IV starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskā rakstu krājuma Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā recenzēšanā.
     Prof. Hanss Šahls vada starptautiskās maģistra studiju programmas Eiropas izglītības vadība izstrādi, kurā piedalās arī RPIVA. Esam saņēmuši arī vērtīgus literatūras sūtījumus no abu profesoru augstskolām.

Prof. Dr. philol. Dzintra Bonda (pa labi) kopā ar RPIVA rektori prof. Dr. habil. philol. Daci Marku svinīgajā RPIVA Senāta sēdē 12.11.2008.

Prof. Dr. psych. Hanss Šahls svinīgajā RPIVA Senāta sēdē 12.11.2008.
     Ar RPIVA Senāta lēmumu Nr. 29-11 (6.09.2004) Goda biedra nosaukums ir piešķirts Bostonas Universitātes (ASV) profesorei Dr. art. Ingrīdai Gutbergai un Šauļu Universitātes (Lietuva) profesoram Dr. sc. soc. Vincentam Lamanauskam.

     Prof. Dr. art. I. Gutberga un prof. Dr. sc. soc. V. Lamanauskas ir Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 10 gadu jubilejai par godu izdotā zinātnisko rakstu krājuma "RPIVA Zinātniskie raksti IV" Redakcijas padomes locekļi. 2006. gadā profesori bija RPIVA III Starptautiskās zinātniskās konferences Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā zinātnisko rakstu krājuma Redakcijas padomes locekļi.

     Esam pateicīgi profesoriem par ilggadējo sadarbību ar mūsu augstskolu.

Bostonas Universitātes (ASV) profesore Dr. art. Ingrīda Gutberga kopā ar Latvijas Valsts prezidenti prof. Dr. psych. Vairu Vīķi-Freibergu, saņemot IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

No kreisās: Šauļu Universitātes (Lietuva) profesors Dr. sc. soc. Vincentas Lamanauskas kopā ar prof. Dr. habil. paed. Daci Markus, prof. Dr. paed. Māru Marnauzu, prof. Dr. paed. Zentu Anspoku un asoc. prof. Dr. chem. Jāni Gedrovicu.

Pēdējās izmaiņas veiktas 12.12.2013.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv