(LV)  English  Latvian

RPIVA emeritus profesori

N.p.k. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds
Pedagoģijas nozare
1. Daina DZINTERE Dr. paed.
2. Ausma ŠPONA Dr. habil. paed.
Bioloģijas nozare
2. Gunita PRAULĪTE Dr. biol.
3. Jēkabs RAIPULIS Dr. biol.

Nolikums par RPIVA EMERITUS profesora un docenta goda nosaukumu piešķiršanu

APSTIPRINĀTS
24.09.2007.
Senāta sēdē
Lēmums Nr. 25-8

 1. Pēc LR likumdošanā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) izciliem profesoriem un asociētajiem profesoriem piešķir Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas emeritus profesora goda nosaukumu par izcilu akadēmisko un zinātnisko darbību, kas veikta RPIVA vismaz 10 pēdējo gadu laikā. Emeritus profesora nosaukuma pretendentam jāatbilst profesoru starptautiskā novērtējuma kritērijiem.
 2. Pēc LR likumdošanā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas, RPIVA izciliem docentiem piešķir Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas emeritus docenta goda nosaukumu par teicamu akadēmisko un zinātnisko darbību, kas veikta RPIVA vismaz 10 pēdējo gadu laikā.
 3. Emeritus profesora un docenta goda nosaukumus piešķir Senāts saskaņā ar "RPIVA Senāta nolikumu", aizklāti balsojot ar vairāk nekā pusi klātesošo senatoru balsu.
 4. Emeritus profesora un docenta goda nosaukuma piešķiršanu ierosina RPIVA fakultātes (nodaļas) Dome:
  1. Domes sekretārs ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Domes sēdes nodrošina iespēju iepazīties ar šādiem goda nosaukuma pretendenta datiem:
   1. pretendenta curriculum vitae,
   2. pretendenta darbu sarakstu: monogrāfijas, mācību grāmatas un metodiskie līdzekļi, zinātniskie raksti u.c.; muzikālie un audiovizuālie darbi: ieraksti, kompozīcijas u.c.; horeogrāfiskie darbi; glezniecības, grafikas, lietišķās mākslas un citi darbi,
   3. pretendenta vadībā izstrādāto zinātnisko disertāciju un to autoru sarakstu,
   4. zinātniski pētniecisko projektu sarakstu, kas apliecina vadību vai līdzdalību to īstenošanā,
   5. informāciju, kas apliecina pretendenta organizatorisko kompetenci,
   6. citiem emeritus profesora vai docenta goda nosaukuma pretendenta iesniegtiem dokumentiem.
  2. Dome ir tiesīga izskatīt jautājumu par izvirzīšanu emeritus profesora vai docenta goda nosaukuma piešķiršanai, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 domnieku. Balsošana notiek aizklāti un pozitīvs lēmums tiek pieņemts ar vairāk nekā pusi klātesošo domnieku balsīm. Pretendents balsošanā nepiedalās.
  3. Domes lēmumu par izvirzīšanu emeritus profesora vai docenta nosaukuma piešķiršanai ar zinātniskā un pedagoģiskā darba izvērtējumu, balsu skaitīšanas protokola kopiju un pārējos pretendenta iesniegtos dokumentus Domes sekretārs iesniedz Zinātņu un Studiju padomju priekšsēdētājiem.
 5. Zinātņu padome un Studiju padome sagatavo atzinumus Senātam par veiktā zinātniskā un mācību darba nozīmīgumu un pretendenta devumu pēc šādiem darbības aspektiem un rādītājiem (ievērojot zinātnes nozares specifiku):
  1. pedagoģiskā un zinātniskā devuma nozīmīgums,
  2. zinātniskā vai mākslinieciskā skola, kuru pārstāv pretendenta sagatavoti zinātņu doktori vai mākslas pedagogi,
  3. sarakstītas monogrāfijas, mācību grāmatas, metodiskās izstrādnes,
  4. publikācijas starptautiski recenzētos žurnālos,
  5. ilgstoši (sekmīgi) vadīts akadēmiskais vai zinātniskais kolektīvs (vai studiju programma),
  6. patenti un pārdotas licences, radošās (mākslinieciskās) darbības panākumi,
  7. zinātniski pētniecisko projektu vadība vai līdzvadība to īstenošanā,
  8. pretendenta atbilstība profesoru starptautiskā novērtējuma kritērijiem (tikai emeritus profesora goda nosaukuma pretendentiem).
 6. Profesoriem vai docentiem, kuriem Senātā tiek piešķirts emeritus profesora vai docenta goda nosaukums, rektors izsniedz atbilstošu diplomu.
 7. Emeritus profesora un emeritus docenta finansiālais atbalsts noteikts 20% apmērā no ikmēneša pensijas un tiek izmaksāts vienu reizi gadā decembrī.

Pēdējās izmaiņas veiktas 12.01.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv