(LV)  English  Latvian

RPIVA doktora studiju programmas "Pedagoģija" doktoranti

Projekts "Atbalsts studijām RPIVA doktora studiju programmā Pedagoģija" Nr. 2011/0046/1DP/1.1.2.1.2./11/IPIA/VIAA/009

Projekts "Mērķstipendijas RPIVA doktora studiju programmas "Pedagoģija" doktorantiem" Nr. 2009/0146/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/008

RPIVA doktora studiju programmas "Pedagoģija" doktorantu saraksts

N.p.k. Vārds Uzvārds Zinātniskā darba temats Zinātniskais vadītājs Statuss RPIVA
2007./2008. studiju gads (17.06.2008)

1.

Andra

ARNICĀNE

Pašregulācijas attīstības pedagoģiskie līdzekļi mūzikas skolu audzēkņiem

Dr.art., Dr.paed. Nora Lūse

-

2.

Gunta

BĀLIŅA

Liepājas Muzikāli Dramatiskā teātra baleta vērtība Latvijas kultūras attīstībā

Dr.paed.
Rita Spalva

-

3.

Gustavs

ELERS

Informācijas tehnoloģiju izmantošana doktorantu pedagoģisko pētījumu datu apstrādē un interpretācijā Latvijā no 2000.gada

Dr.phil.
Elmārs Vēbers

Pamatievēlēšanas vietā RPIVA

4.

Inga

GAILE

Jaunrade studijās koledžā un studentu profesionālās darbības produktivitātes mijsakarība

Dr.paed.
Anita Lanka

Akadēmiskajā atvaļinājumā

5.

Gunta

JĀKOBSONE

Nepilngadīgo vecāku sociālpedagoģiskās kompetences pilnveidošanās tālākmācīšanās procesā

Dr.paed.
Beatrise Garjāne

Pamatievēlēšanas vietā RPIVA

6.

Regīna

KAUPUŽA

Vidusskolēnu dejas apguves pedagoģisko tradīciju un inovāciju attīstība

Dr.art., Dr.paed. Nora Lūse

-

7.

Jānis

MISIŅŠ

Topošo mūzikas skolotāju dziedāšanas kompetences pilnveidošanās studiju procesā

Dr.paed.
Māra Marnauza

Pamatdarbā RPIVA

8.

Andris

PUNDURS

Kordiriģenta dzirdes uztveres pilnveidošanās studiju procesā augstskolā

Dr.paed.
Māra Marnauza

Pamatievēlēšanas vietā RPIVA

9.

Fēlikss

SVIRSKIS

Moderno tehnoloģiju (e-kursa) integrēšana latviešu valodas mācību procesā vidusskolā

Dr.habil.philol. Dace Markus

Akadēmiskajā atvaļinājumā

10.

Alvis

VALDEMIERS

Informācijas tehnoloģijas kā studiju satura komponents studentu pētnieciskajā darbībā pedagoģiskajā augstskolā

Dr.habil.psych., Dr.oec. Māra Vidnere

Pamatievēlēšanas vietā RPIVA

11.

Edmunds

VEIZĀNS

Jauniešu vērtību attīstība hip-hop kultūrā

Dr.paed.
Zenta Anspoka

Līgumdarbs, strādā uz stundām

12.

Sandra

VĪTOLA

Dejas procesa interpretācijas izpratnes veidošanās studijās pedagoģijas augstskolā

Dr.paed.
Rita Spalva

Pamatievēlēšanas vietā RPIVA

2008./2009. studiju gads (23.09.2008)

1.

Juris

GERASIMOVS

Studenta sociālais statuss grupā un mācību sasniegumu mijsakarība

Dr.psych.
Airisa Šteinberga

-

2.

Anda

KAULIŅA

Skolēnu disleksijas diagnosticēšana un lasītā satura izpratnes veidošanās pedagoģiskie nosacījumi

Dr.paed.
Sarmīte Tūbele

Pamatievēlēšanas vietā RPIVA

3.

Zigrīda

KRĪGERE

Vokālo spēju noteikšana un to attīstības pedagoģiskie nosacījumi

Dr.habil.paed. Ausma Špona

Akadēmiskajā atvaļinājumā

4.

Inta

LĪBIETE

Policijas un iedzīvotāju sadarbības modelis sabiedrības uzticēšanās veicināšanai

Dr.paed.
Anita Petere

-

5.

Māra

LĪCE

Jauniešu mērķtiecības veidošanās skolas pedagoģiskajā procesā

Dr.habil.paed. Ausma Špona

Blakus darbā RPIVA

6.

Santa

LĪCE-KRŪZE

Profesionālās kvalifikācijas satura un apguves organizācijas pedagoģiski psiholoģiskie pamati

Dr.psych.
Airisa Šteinberga

-

7.

Antra

RANDOHA

Pirmsskolēna radošuma veidošanās pedagoģiskie nosacījumi vizuālajā darbībā

Dr.paed.
Agrita Tauriņa

Pamatievēlēšanas vietā RPIVA

8.

Inta

RATNIECE

Aktīva līdztiesīga studentu un mācībspēku sadarbība studiju procesā

Dr.paed.
Margarita Kaltigina

Pamatievēlēšana,
Blakus darbā RPIVA

9.

Ainārs

ŠPONS

Dzīvesdarbības prasmju veidošanās mājturības stundās skolā

Dr.paed.
Elita Volāne

-

10.

Dagnija

VIGULE

Prieka un neatlaidības attīstības pedagoģiskie nosacījumi pirmsskolēna darbībā ar rotaļlietām

Dr.psych.
Tija Zīriņa

Pamatdarbā RPIVA

11.

Sintija

ZAĻKALNE

Policijas darbinieku tālākmācīšanās un profesionālās karjeras veidošanās mijsakarības optimizācijas pedagoģiskie nosacījumi

Dr.paed.
Anita Petere

-

Pēdējās izmaiņas veiktas 14.05.2014.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv