(LV)  English  Latvian

Maģistra darbi

Gads Šifrs Darba nosaukums Darba autors Darba vadītājs Darba recenzents
Sociālo zinātņu fakultāte
2017.   16 - 17 gadus vecu pusaudžu sasniegumu mērķu rādītāju izmaiņas pašefektivitātes programmas intervencē Ilze Kricka Dr.psych. Aija Dudkina Dr.psych. Guna Svence
2017.   8-9g.v. bērnu empātijas un emocionalās pašregulācijas rādītāju izmaiņas nevardarbīgās komunikācijas intervences programmā pēc M.Rozenberga Laura Ozola Dr.psych. Alla Plaude Dr.psych. Guna Svence
2017.   Agrīnās bērnības 1-3 gadus vecu bērnu funkcionālās attīstības saistība ar viņu vecāku kompetences izjūtu Inga Rutule Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Alla Plaude
2017.   Cilvēkresursu vadība interešu izglītības iestādēs Marina Dumberga Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.sc.admin. Inta Kulberga
2017.   Cilvēkresursu vadības pilnveides iespējas vispārizglītojošā skolā Rīgā Martins Žutauts Dr.paed. Ivars Muzis Dr.sc.admin. Antra Līne
2017.   Darba efektivitāte kā viens no kvalitātes rādītājiem Rīgas X. pirmsskolas izglītības iestādē Brigita Zariņa Dr.oec. Sarmīte Jēgere Dr.paed. Ivars Muzis
2017.   Darba stresa riski un to mazināšanās iespējas pirmsskolas izglītības iestādēs Rīgā Ņina Ņeplehtoviča Dr.paed. Ivars Muzis Dr.psych. Anita Lasmane
2017.   Darba vidē balstītas profesionālās izglītības kā sistēmas ieviešana un pilnveidošana Santa Silava Dr.sc.admin. Inta Kulberga Dr.oec. Sarmīte Jēgere
2017.   Dzīvesspēka, dzīves kvalitātes un depresijas iezīmes saistības vecākiem, kuri vieni audzina bērnus Santa Čirkova Ilona Laizāne Dr.psych. Guna Svence
2017.   Elastdrošu darba attiecību ieviešanas iespējas personāla labklājības veicināšanai pašvaldības un privātajā pirmsskolas izglītības iestādē Dace Bokta Dr.psych. Anita Lasmane Dr.paed. Zenta Anspoka
2017.   Garīguma, transcendences, labizjūtas un trauksmes rādījumu izmaiņas pozitīvās domāšanas un emociju vadības intervences grupā mātēm ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Ilze Lielpētere Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Alla Plaude
2017.   Iekļaujošās izglītības vides organizācija bērniem ar autiskā spektra traucējumiem pamatskolā Jūlija Kiriļenko Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.sc.admin. Inta Kulberga
2017.   Izglītības procesa vadība tālmācības vidusskolā Jūlija Ragozina Mg.sc.ing. Inese Urpena Dr.oec. Silvija Kristapsone
2017.   Pašcieņas, psiholoģiskās labizjūtas, depresijas, stresa pārvarēšanas stratēģisko pieeju un fiziskās labizjūtas rādītāju izmaiņas bezdarbnieku intervences autorprogrammā “Atbalsts bezdarba laikā un nodarbinātības atjaunošanā” Iveta Nelsone Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2017.   Pirmsskolas izglītības iestādes vadības pilnveides iespējas pārmaiņu procesā Krista Dišlere Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.oec. Sarmīte Jēgere
2017.   Profesionālās ievirzes mūzikas un/vai mākslas skolas direktora kompetences nozīme Vita Pinne Dr.oec. Sarmīte Jēgere Mg.sc.ing. Inese Urpena
2017.   Profesionālās izglītības iestādes vadības darba pilnveides iespējas izglītojamo piesaistes mārketingā Linda Rieksta Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns Dr.sc.admin. Inta Kulberga
2017.   Sociāli emocionālās veselības rādītāji dažādās jauniešu grupās Latvijas X novadā Aija Kņaze Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Alla Plaude
2017.   Stresa rādītāju un Ar darba vidi saistītu uzvedības un pieredzes paternu (AVEM) izmaiņas skolotāju Biodejas intervences grupā Anete Raikova Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2017.   Stresa, fiziskās veselības un dzīvesspēku rādītāju izmaiņas pēc uz apzinātību balstītas stresa mazināšanas intervences autorprogrammas veikšanas Maija Baumane Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2017.   Vadītāja darbības ietekme uz organizācijas kultūras veidošanu pirmsskolas izglītības iestādē Elita Bukovska Dr.psych. Anita Lasmane Dr.oec. Sarmīte Jēgere
2017.   Vadītāja komunikācijas kompetence interešu izglītības iestādes sekmīgas darbības nodrošināšanai Milana Akanajeva Mg.sc.ing. Inese Urpena Dr.oec. Silvija Kristapsone
2017.   Vadītāja loma pirmsskolas izglītības iestādes darbības sekmēšanā Guna Valdone Dr.sc.admin. Inta Kulberga Dr.paed. Ivars Muzis
2017.   Vadītāja un pedagogu mijiedarbība kopīga darba attieksmes veidošanā pirmsskolas izglītības iestādē Marina Petrova Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere Dr.paed. Zenta Anspoka
2017.   Vidējā brieduma karjerā aktīvu sieviešu apmierinātības ar darbu saistība ar perfekcionismu, emocionālo intelektu un dzīvesspēku Dzintra Feldmane Dr.psych. Alla Plaude Dr.psych. Guna Svence
2017.   Vispārējās vidējās izglītības iestāžu pašnovērtējums un tā izmantošana vadības procesā Inga Jankauska Mg.iur. Andra Šenberga Mg.paed., Mg.commerc. Dace Kazāka
2017.   Vispārizglītojošās izglītības iestādes vadība kompetencēs balstīta mācību procesa nodrošināšanai Madara Trofimova Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.sc.admin. Inta Kulberga
2017.   X internātskolas pusaudžu ar uzvedībastraucējumiemASEBA novērtējuma kognitīvās, emocionālās un uzvedības izmaiņas “Sociāli- emocionālo dzīves prasmju attīstīšanas programmā”. Ineta Kona Ilona Laizāne Dr.psych. Aija Dudkina
2017.   X mazpilsētas x pamatskolas apdāvināto bērnu psiholoģisko īpatnību izpēte un darba specifika Inese Jokste Dr.psych. Viktorija Perepjolkina Dr.psych. Guna Svence
2016.   Apzinātības intervences programmas aprobācija indivīdiem ar profesionālās izdegšanas risku Ieva Laizāne Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
2016. 9 Cilvēkresursu vadība un tās pilnveidošanas iespējas Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādēs Liene Birzgale Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns Dr.psych. Anita Lasmane
2016.   Darba stresa riski un to samazināšanas iespējas valsts iestādē Ineta Lakstīgala Iveta Magone Dr.phil. Elmārs Vēbers
2016. 13 Darbinieku un vadītāja lojalitāte pret izglītības iestādi “X” Lāsma Rumbeniece Dr.oec. Sarmīte Jēgere Dr.oec. Silvija Kristapsone
2016.   Dažādu nāciju grupu jauniešu kreativitātes radītaju atšķirības Kristīna Lopeta Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2016. 12 Dienas centra "X" starptautisko sakaru ietekme uz mūžizglītības pilnveidi Lāsma Filipčika Dr.psych. Anita Lasmane Dr.paed. Sandra Rone
2016. 1 Digitālais mārketings publiskā tēla veidošanai izglītības iestādē Ingūna Helviga Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.phil. Elmārs Vēbers
2016. 15 Dokumentu vadības sistēma un organizācijas darbība Inese Blanka Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns Dr.paed. Ivars Muzis
2016.   Emocionālā attieksme pret mācībām un sociāli psiholoģiskā adaptācija pusaudžiem Agita Lauska Dr.psych. Ilona Laizāne Dr.psych. Guna Svence
2016.   Futbolista sasnieguma motivācijas saistība ar autonomiju un agresivitāti jauniešu komandā Evija Arnava Dr.psych. Alla Plaude Dr.psych. Viktorija Perepjolkina
2016.   Garīgais intelekts mūsdienu psiholoģijā un D. Kinga izveidotās Garīgā intelekta pašnovērtējuma aptaujas (SISRI-24) adaptācija Latvijā Saiva Brūdere-Ruska Dr.psych. Viktorija Perepjolkina Dr.psych. Guna Svence
2016. 11 Iekļaujošās izglītības vadība Stopiņu novadā Kristīne Puriņa Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Zenta Anspoka
2016. 6 Izglītības iestādes vadības loma skolēnu sasniegumu paaugstināšanā matemātikā un dabaszinībās Zane Štāla Dr.phil. Elmārs Vēbers Dr.paed. Ivars Muzis
2016. 16 Izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālā sagatavotība mobinga gadījumu risināšanā Vanesa Čeičiniece Dr.oec. Sarmīte Jēgere Dace Lasmane
2016.   Izglītības iestādes vadītāja kompetence un tās pilnveidošanas iespējas Ligita Briede Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns
2016.   Ķermeņa tēla, pašvērtējuma un autentiskuma rādītāju izmaiņas 12 – 15 gadīgām X internātpamatskolas audzeknēm pēc līdzdalības “Sevis pieņemšanas intervencē” Olga Fomičeva Dr.psych. Viktorija Perepjolkina Dr.psych. Guna Svence
2016.   Kiberbulinga uzvedības formu un kritēriju uztvere un novērtējums 6.-9. klašu izlasē Linda Dimitrijeva Dr.psych. Viktorija Perepjolkina Dr.psych. Alla Plaude
2016.   Komunikācijas ietekme uz vadības procesiem izglītības iestādē Raimonds Andersons Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.paed. Sandra Rone
2016. 3 Komunikācijas vadība vispārizglītojošajās izglītības iestādēs pārmaiņu procesā Arita Līpenīte Dr.phil. Elmārs Vēbers Iveta Magone
2016. 8 Līdzdalība vadībā Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un tās saistība ar organizācijas tēlu Ineta Aroniete Dr.psych. Anita Lasmane Dr.phil. Elmārs Vēbers
2016.   Maikla Dž. Furlonga sociāli emocionālās veselības koncepta teorētiskā un praktiskā izpēte pusaudžu un jauniešu izlasē Tatjana Timofejeva Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2016.   Organizācijas kultūra, pārdevēju - konsultantu apmierinātība ar darbu un lojalitāte tīklā "X" Gundega Felkere Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2016.   Pedagoga un vecāku attieksmes un gaidu saistība ar skolēna pašizjūtas faktoriem Liene Sarma Dr.psych. Alla Plaude Dr.psych. Guna Svence
2016.   Pedagogu motivācijas metodes pirmsskolas izglītības iestādēs un to pilnveidošanas iespējas Zane Bokuma Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.paed. Ivars Muzis
2016. 5 Pirmsskolas izglītības iestādes vadības komunikācija un pedagogu motivēta profesionālā darbība Ineta Stroža Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Sandra Rone
2016. 7 Pirmsskolas izglītības iestādes vadības loma organizācijas kultūras pilnveidē Ilze Zvirgzdiņa Dr.sc.Admin. Daina Vasiļevska Dr.phil. Elmārs Vēbers
2016.   Pozitīva skolas klimata faktori skolu darbinieku un skolēnu priekšstatos un pozitīva skolas klimata intervences programmas izveide Aija Lilienfelde Dr.psych. Aija Dudkina Dr.psych. Guna Svence
2016.   Profesionālās izglītības iestādes vadība priekšlaicīgi izglītības iestādes pametušo jauniešu skaita samazināšanai Ieva Dorila Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns
2016. 2 Profesionālās vidējās izglītības iestādes reputācijas vadība Aļona Lukašenoka Dr.phil. Elmārs Vēbers Dr.oec. Silvija Kristapsone
2016. 14 Starptautiskie projekti Jūrmalas izglītības iestāžu attīstībai Sandis Bērziņš Dr.paed. Sandra Rone Dr.psych. Anita Lasmane
2016.   Starptautisko sadarbības projektu ietekme uz Tukuma pilsētas pamatskolu izglītības procesa kvalitāti Edīte Pavličenko Dr.paed. Sandra Rone Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
2016. 17 Tālmācībā un klātienē iegūtas vidējās izglītības kvalitāte Sabīne Filipenoka Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns Dr.oec. Sarmīte Jēgere
2016. 4 Valmieras pilsētas izglītības iestāžu tēls un izglītības iestādes izvēle Ilze Krieva Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns Dr.paed. Zenta Anspoka
2016.   Vidusskolu vadības līdzdalība X novada pašvaldības starpinstitūcijusadarbībā kvalitatīva mācību procesa nodrošināšani Karīna Barone Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.oec. Sarmīte Jēgere
2016.   X pilsētas vispārizglītojošās skolas X 1.klašu skolēnu emocionālo un sociālo kompetenču izmaiņas TANZPRO-Biodanza intervences grupā Vineta Grīvza Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Alla Plaude
2015.   20-40 gadīgu homoseksuālu un heteroseksuālu vīriešu ķermeņa tēla pieņemšana un identitātes krīze Ingvars Marihins Dr.psych. Aija Dudkina Dr.psych. Guna Svence
2015.   30-50 gadīgu sieviešu bezdarbnieču dzīvesspēka rādītāju izmaiņas pozitīvās intervences grupā Inga Krūze Dr.psych. Guna Svence Ilze Didrihsone
2015.   40-50 gadīgu sieviešu dzīvesspēka faktori šķiršanās pieredzes naratīvos Līga Bluķe Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2015.   Audzināšanas pieredzes un stilu izmaiņas intervences grupā mātēm Vineta Kesele Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Alla Plaude
2015.   Augstākās izglītības iestādes resursu vadība izglītības kvalitātes nodrošināšanai Ivita Kaune Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.oec. Silvija Kristapsone
2015.   Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem māšu trauksme, depresija un kopinga stratēģiju sakarības Kristīne Umalas-Lūse Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2015. 4 Cilvēkresursu attīstība Kokneses novada izglītības pakalpojumu konkurētspējas kontekstā Anete Lasmane Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns Dr.oec. Sarmīte Jēgere
2015.   Dzīvesspēka resursi strādājošām un nestrādājošām vidējā brieduma sievietēm Gunta Škapare Dr.psych. Alla Plaude Dr.psych. Guna Svence
2015.   Efektivitātes modelis organizācijas "K" ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai Kristaps Bērziņš Dr.phil. Elmārs Vēbers Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
2015. 8 Iekļaujošās izglītības vadība izglītības iestādē Laura Bartkeviča Dr.paed. Ivars Muzis Dr.oec. Silvija Kristapsone
2015. 15 Iestādes cilvēkresursu vadības ietekme uz personāla apmierinātību ar darbu Dace Smaile Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns Dr.paed. Sandra Rone
2015. 7 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas Ventspils izglītības iestāžu vadības pilnveidei Lāsma Mencendorfa Dr.phil. Elmārs Vēbers Dr.oec. Silvija Kristapsone
2015.   Inovācijas veicinoša zināšanu apmaiņa pirmsskolas izglītības iestādē Anastasija Čubujeva Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere Dr.paed. Zenta Anspoka
2015. 13 Inovāciju vadīšana izglītības iestādes darbības kvalitātes veicināšanai Aija Puķīte Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.psych. Anita Lasmane
2015. 2 Izglītības iestādes vadība organizācijas kultūras pilnveides procesā Liene Brūkle Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.phil. Elmārs Vēbers
2015.   Izglītības iestādes vadītāja dzīvesdarbības un profesionālās darbības sakarības Viola Lapoška Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns Dr.psych. Anita Lasmane
2015. 11 Izglītības iestādes vadītāja kompetence pedagogu novērtēšanas procesa īstenošanā Gunta Valdemiere Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.phil. Elmārs Vēbers
2015. 5 Izglītības pakalpojuma nodrošināšanas vadība augstākās izglītības iestādē Ingrīda Loskote Dr.paed. Valdis Krastiņš Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
2015.   Jauno pedagogu adaptācija vispārizglītojošās izglītības iestādē Santa Kostina Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.paed. Valdis Krastiņš
2015. 16 Jauno pedagogu darba motivācija Rīgas privātskolās Linda Smilga Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns
2015. 9 Kvalitātes vadība pirmsskolas izglītības iestādē tās ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai Evita Beļska Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Zenta Anspoka
2015.   Organizācijas vadības stila, organizācijas kultūras un personāla sastāva noturības savstarpējās saistības Olaines novada pirmsskolas izglītības iestādēs Santa Ļepeško Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.paed. Ivars Muzis
2015. 1 Pārmaiņu vadības ietekmējošie faktori skolēnu skaita izmaiņām vispārējās izglītības iestādē Laine Pērse Dr.phil. Elmārs Vēbers Dr.paed. Ivars Muzis
2015.   Personības individuālo iezīmju saikne ar trauksmainības līmeni ģimenes dzīvē un darbā sievietēm 30–40 gadu vecumposmā Sergejs Dvoreckis Dr.psych. Guna Svence Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2015. 17 Pirmsskolas iestādes vadības iespējas saliedētas pedagogu komandas veidošanā Lalita Voroņina Dr.psych. Anita Lasmane Dr.paed. Ivars Muzis
2015.   Pirmsskolas pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas sistēma Ozolnieku novadā Elīza Juste Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Zenta Anspoka
2015.   Pozitīvās intervences programmas aprobācija un dzīvesspēka rādītāju izmaiņu izpēte atšķirīgās sieviešu grupās Baiba Kuņeca Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Alla Plaude
2015.   Profesionālās izglītības iestādes vadītāja darbība korporatīvo klientu piesaistē Atis Čamanis Dr.oec. Sarmīte Jēgere Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns
2015.   Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” darbības kvalitātes nodrošināšana Kārlis Alviķis Dr.paed. Ivars Muzis Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns
2015. 6 Skolas vadības funkcijas kultūrvides izglītības veicināšanā Ieva Pendrika Iveta Magone Dr.oec. Sarmīte Jēgere
2015.   Skolēnu personības iezīmju un vardarbības rādītāju sakarības un atšķirības Latgales reģiona x novada vispārizglītojošās skolās Skaidrīte Krakope Dr.psych. Guna Svence Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2015. 3 Starptautisko projektu vadības efektivitāte pirmsskolas izglītības iestādēs Latvijas reģionos Kristīne Maslova Dr.paed. Sandra Rone Dr.oec. Silvija Kristapsone
2015. 14 Struktogramma kā inovatīva metode tirdzniecības uzņēmuma personāla profesionālo prasmju attīstīšanai Inga Rēķe Dr.oec. Sarmīte Jēgere Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns
2015. 10 Tālākizglītības vadības modelis vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālai pilnveidei Sandra Graudiņa Dr.paed. Sandra Rone Iveta Magone
2015. 12 Vadības komandas darbs jauno pedagogu adaptācijas procesa nodrošināšanā vispārējās izglītības iestādēs Laisma Lagzdiņa Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Sandra Rone
2015.   Vadītāja funkciju izglītības iestādes mikroklimata uzlabošanā izvērtējums Olga Komsjukova Dr.psych. Anita Lasmane Dr.paed. Valdis Krastiņš
2015.   Vardarbības (bullying) situāciju dzimumatšķirības pusaudžu izlasē Sarmīte Bērziņa Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2015.   Vidējās bērnības vecumposma skolēnu emocionālās apzināšanās izmaiņas sociālās kompetences un apzinātības intervences grupā bērniem Inese Elsiņa Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2015.   Vispārējās izglītības skolu pakalpojumi un to mārketinga vadība Līga Bogdāne Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns Dr.phil. Elmārs Vēbers
2014.   „X” pašvaldības iestāžu darbinieku izdegšanas un stresa rādītāju izmaiņas stresa vadības dinamikā Linda Knīsa Dr.psych. Aija Dudkina Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2014.   25-40 gadīgu ieslodzīto vīriešu dzīves stratēģijas un attieksmes Liene Klagiša Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Alla Plaude
2014.   Bērnunamā dzīvojošu sākumskolas bērnu skolas trauksmes un subjektīvās labizjūtas rādītāju izmaiņas EMYK intervences programmā Ainis Gabranovs Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere Dr.psych. Aija Dudkina
2014.   Emocionālo faktoru dinamika biodejas grupā Elīna Seipulova Dr.psych. Aija Dudkina Dr.psych. Guna Svence
2014.   Ieslodzījumā esošu likumpārkāpēju traumatisko bērnības pārdzīvojumu, personības iezīmju un iekšējās saskaņas izjūtas saistība Aldis Stonis Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Alla Plaude
2014. 16 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju plānošanas nozīme vispārējās pamatizglītības skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanā Anita Kairo Dr.paed. Ivars Muzis Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
2014. 6 Izglītības iestādes un ģimenes komunikācijas veicināšana Viesturs Dumpis Dr.paed. Sandra Rone Dr.paed. Ivars Muzis
2014.   Izglītības organizācijas pilnveidošana patvēruma meklētājiem Maija Smilga Dr.psych. Egita Gritāne Dr.psych. Anita Lasmane
2014.   Izglītības programmu īstenošanas vadība skolēnu ar speciālām vajadzībām integrēšanai vispārizglītojošās skolās. Iluta Čukure Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Sandra Rone
2014. 5 Izglītojošā tūrisma vadība izglītības iestādes starptautisko sakaru organizēšanā Diana Osmolovska Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.paed. Sandra Rone
2014. 10 Komunikācijas procesa vadīšana pirmsskolas izglītības iestādes darbības sekmēšanai Ilze Hāka Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns
2014. 4 Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra darbība pieaugušo ar redzes traucējumiem tālākizglītības nodrošināšanā Māra Henele Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns
2014. 12 Līdzdalības vadībā un vadības stila mijattiecības Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs Evija Štoļde Dr.phil. Elmārs Vēbers Dr.paed. Zenta Anspoka
2014.   Mazākumtautības izglītības iestādes starptautiskās sadarbības vadība Olga Ivanova Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.phil. Elmārs Vēbers
2014. 3 Pedagogu motivācijas paaugstināšanas sistēma Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs Daira Adamaite Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns Dr.psych. Egita Gritāne
2014. 13 Pierīgas vispārizglītojošo skolu admisitrācijas un skolotāju profesionālās izdegšanas profilakse Gunita Vidže Dr.psych. Anita Lasmane Dr.paed. Ivars Muzis
2014. 2 Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālā kompetenece starptautisko projektu vadībā Sabīne Gulbinska Dr.paed. Sandra Rone Dr.psych. Anita Lasmane
2014.   Profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības un darba slodzes sakarības kvalitātes nodrošināšanā Kristīne Ozola Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Zenta Anspoka
2014. 15 Profesionālo skolu vadības personāla līderības autentiskuma un skolas klimata saistība Jūlija Lase Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere Dr.paed. Ivars Muzis
2014.   Pusaudžu pašizjūtas rādītāju izmaiņas personības izaugsmes grupā Ilona Kalēja   Dr.psych. Guna Svence
2014.   Radošuma un risku izvērtējums izglītības iestādē Solvita Zavadska Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone Dr.paed. Valdis Krastiņš
2014. 9 SIA "Valodu centrs" organizācijas kultūras saistība ar pedagogu darba motivāciju un stresa pārvarēšanas paņēmieniem Inna Tomaševa Dr.psych. Anita Lasmane Dr.paed. Zenta Anspoka
2014. 1 Sievietes kā vadītājas saistība ar izglītības iestādes kolektīva veidošanos. Ieva Bernadeta Dārziņa Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Valdis Krastiņš
2014. 14 Starptautiskās sadarbības ietekme uz mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju Dace Pajate Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone Dr.sc.ing. Ēriks Melnis
2014.   Studiju saturs pirmsskolas iestādes vadītāja profesionālās kompetences apguvei augstskolā Sarmīte Grūbe Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.oec. Silvija Kristapsone
2014. 7 Taisnīgas kompensācijas aprēķins privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm Ilona Vasiļjeva Dr.psych. Anita Lasmane Dr.math. Jānis Viržbickis
2014.   Vidējā brieduma sieviešu dzīvesspēka un iekšējās saskaņotības faktoru izmaiņas pozitīvās intervences grupā Jolanta Salna Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2014.   Vienotas informācijas sistēmas loma pašvaldības līmeņa izglītības pakalpojumu plānošanā Kristaps Vilciņš Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns Dr.oec. Silvija Kristapsone
2014. 11 Vispārizglītojošās izglītības iestādes direktora amata kandidātu atlases vadības process Latvijā Elīna Skuja Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.phil. Elmārs Vēbers
2014. 8 X pamatskolas skolēnu vecāku un skolas sadarbības modelis skolas tēla veidošanai kultūrvidē Zane Lange Dr.paed. Sandra Rone Dr.math. Jānis Viržbickis
2013. 25 "Dažādu sociālo grupu priekšstati par psihologa lomu skolā Latgales reģionā" Evita Petručeņa Dr.psych. Alla Plaude Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele
2013. 24 "Piecgadīgu pirmsskolas izglītības iestādes bērnu internalizētas un eksternalizētas uzvedības un emocionālo izpausmju rādītāju izmaiņas autorprogrammas intervencē" Dzinta Cirse Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele Dr.psych. Guna Svence
2013.   "Speciālās izglītības iestādes vadības komunikācijas saistība ar iekšējās vides veidošanos" Marianna Jupika-Balašonoka Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Iveta Kāposta
2013.   17 – 19 gadus vecu skolēnu pārbaudījumu trauksmes intervences programmas izveide un aprobācija Kristīne Strazdiņa Dr.psych. Aija Dudkina Dr.psych. Guna Svence
2013. 43 AAS "X" speciālistu pašvērtējums un profesionālā kompetence Latvijā Sanita Špude Dr.oec. Līga Jankova Dr.phil. Elmārs Vēbers
2013. 18 APZINĀTĪBAS (MINDFULNESS) JĒDZIENA APROBĀCIJA Laila Majore Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Egita Gritāne
2013. 20 APZINĀTĪBAS PIECU ASPEKTU APTAUJAS (The Five Facet Mindfulness Questionarie (FFMQ)) ADAPTĀCIJA Māris Majors Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Egita Gritāne
2013. 28 AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTAS” konkurētspējas un starptautiskās sadarbības veicināšanas pasākumi Gatis Meiris Dr.oec. Sarmīte Jēgere Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
2013. 40 Attīstības stratēģijas izstrāde mazos un vidējos uzņēmumos Ginta Aizpuriete Dr.sc.ing. Ēriks Melnis Dr.oec. Sarmīte Jēgere
2013. 49 Audzināšanas procesa vadība vispārizglītojošajā skolā skolēna vērtībizglītības nodrošināšanai Inese Graudiņa-Zalaka Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Sandra Rone
2013. 32 Cilvēkresursu vadības novērtējums uzņēmumā "X" Karīna Jurkova Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone Dr.oec. Sarmīte Jēgere
2013. 29 Cilvēkresursu vadīšanas metožu un paņēmienu ietekme uz komercuzņēmuma attīstību. Lāsma Jencīte Dr.oec. Sarmīte Jēgere Dr.phil. Elmārs Vēbers
2013. 38 Cilvēkresursu vadīšanas pilnveidošanas iespējas meža nozarē Indra Ozoliņa Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone Dr.math. Jānis Viržbickis
2013. 23 Darbinieku zināšanu apmaiņas nodomu saistība ar uztverto organizācijas kultūru un organizācijas pilsonisko uzvedību Liene Sproģe Dr.psych. Egita Gritāne Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2013.   Deviantas uzvedības noslieces rādītāju un pašvērtējuma izmaiņas deviantiem pusaudžiem pēc intervences programmas Egita Pētersone Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2013.   Dusmu pārvarēšanas programmas aprobācija X internātskolas sākumskolas zēnu grupā Kitija Bruģe Dr.psych. Aija Dudkina Dr.psych. Guna Svence
2013. 8 Ekoloģiskās izglītības vadība pirmsskolas izglītības iestādē. Inga Mengote Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns Dr.paed. Valdis Krastiņš
2013.   Globalizācijas ietekme biškopības nozares uzņēmuma vadīšanas procesos Gints Gredzens Dr.oec. Sarmīte Jēgere Dr.phil. Elmārs Vēbers
2013. 50 Informācijas tehnoloģiju izmantošana vispārējās izglītības iestādes vadības nodrošināšanā Uģis Bērziņš Dr.math. Jānis Viržbickis Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
2013. 44 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kā līdzeklis uzņēmuma vadītāju vadības lēmumu pieņemšanā. Pēteris Krampītis Dr.math. Jānis Viržbickis Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2013.   Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas kā līdzeklis uzņēmuma vadītāju vadības lēmumu pieņemšanā. Pēteris Krampītis Dr.math. Jānis Viržbickis Dr.oec. Līga Jankova
2013. 34 Inovāciju vadība izglītības iestādes attīstības nodrošināšanai Inese Feldmane Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Zenta Anspoka
2013. 26 Intelektuālo darbinieku zināšanu pārvaldības sistēmas novērtējums AS "PrivatBank" Ilze Ālīte Dr.phil. Elmārs Vēbers Dr.math. Jānis Viržbickis
2013. 21 Izdegšanas sindroma veidu sakarības ar psiholoģiskās aizsardzības mehānismu veidiem vispārizglītojošu skolu skolotājiem Svetlana Burkovska Dr.psych. Aija Dudkina Dr.psych. Egita Gritāne
2013. 10 Izglītības iestādes vadības ietekme organizācijas kultūras veidošanās procesā Rasma Lielmane Dr.phil. Elmārs Vēbers Dr.psych. Anita Lasmane
2013. 9 Izglītības iestādes vadītāja vadības kompetences un pedagogu apmierinātības ar darbu mijsakarības Anna Ļubimova Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.math. Jānis Viržbickis
2013.   Izglītības iestāžu starptautiskās sadarbības vadība izglītības pēctecības nodrošināšanai Ilze Ziemele Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.paed. Valdis Krastiņš
2013. 16 IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TĪKLA ILGSTPĒJĪGA ATTĪSTĪBA VIESĪTES NOVADĀ Iveta Elberte Dr.sc.administr. Rūdolfs Kalvāns Dr.paed. Valdis Krastiņš
2013. 37 Komercuzņēmuma „RC Ainava” vadītāja profesionālās kompetences pilnveidošanas iespējas vadlīnijas Andra Strazda Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone Dr.oec. Līga Jankova
2013.   Kultūrizglīitības iestāžu vadības metodes profesionālās ievirzes izglītības attīstības veicināšanai Dace Laure Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.phil. Elmārs Vēbers
2013. 4 Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas iespējas vispārējās izglītības iestādēs Linda Zaķe Dr.phil. Elmārs Vēbers Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2013. 45 MĀJMĀCĪBAS VADĪBA IZGLĪTOŠANAS PROCESĀ BĒRNIEM LĪDZ 12 GADU VECUMAM Andis Apsītis Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.paed. Ivars Muzis
2013. 31 Nodokļu tiesiskuma analīze kā vadības stratēģija mazu uzņēmumu attīstībai Gunda Atstupena Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere Dr.math. Jānis Viržbickis
2013. 1 Organizācijas "X" kultūras ietekme uz darbinieku apmierinātību ar darbu Sanita Stīpniece Dr.paed. Ivars Muzis Dr.psych. Anita Lasmane
2013. 30 Pārmaiņu vadība izglītības iestādē tās ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai Iveta Zvaigzne Dr.phil. Elmārs Vēbers Dr.paed. Sandra Rone
2013.   Pasažieru transporta nozares uzņēmuma stratēģiskā plāna izstrāde Romāns Lučko Vita Jēgere Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2013. 3 Patērētāju vēlmju noskaidrošana izglītības mārketinga plānošanas pilnveidei Leonīds Afremovičs Dr.paed. Ivars Muzis Dr.oec. Silvija Kristapsone
2013. 35 Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja kompetences modelis Vizma Petrova Dr.oec. Līga Jankova Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2013. 15 Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālā kompetence cilvēkresursu vadībā Aina Grase Dr.paed. Sandra Rone Dr.paed. Zenta Anspoka
2013. 17 Pirmsskolas vecuma bērnu vecāku sociālās un emocionālās pašefektivitātes un vecāku kompetences izjūtas izmaiņas intervences programmas rezultātā Kristīne Tomsone Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Egita Gritāne
2013. 36 Privātās izglītības iestādes riski komercdarbības vidē un pasākumi to mazināšanai Sarmīte Deksne Dr.oec. Sarmīte Jēgere Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
2013. 6 Projekta komandas darbība projekta risku mazināšanā Kristīne Vilcāne Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Sandra Rone
2013. 22 Radošas aģentūras X darbinieku radošas personības iezīmju saistība ar radošā klimata pazīmēm un organizācijas kultūru Inga Igaune Dr.psych. Guna Svence Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2013. 33 RPIVA Tukuma filiāles darbības stratēģija ilgtspējai Jolanta Batina Dr.phil. Elmārs Vēbers Dr.math. Jānis Viržbickis
2013. 12 Sadarbības projekta loma starpkultūru izglītības veicināšanā Madara Karkovska Dr.oec. Silvija Kristapsone Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2013. 39 Skolas filiāle izglītības procesa īstenošanas optimizācijas apstākļos Balvu novadā Ruta Bukša Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Sandra Rone
2013. 14 Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas vadība pamatskolā Inga Kalniņa Dr.paed. Ivars Muzis Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2013. 13 Sociālā dienesta vadītāja sociālpsiholoģisko funkciju pamatojums pārmaiņu vadības procesā Vita Kalniņa Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere Dr.oec. Silvija Kristapsone
2013. 7 Speciālās skolas vadības modelis konkurētspējas veicināšanai vietējā kopienā Anita Ščerbinska Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.phil. Elmārs Vēbers
2013. 47 Starptautisko izglītības projektu vadības izglītības iestādē nozīme skolēnu konkurētspējas attīstīšanā Arnita Gaiduka Dr.paed. Ivars Muzis Dr.phil. Elmārs Vēbers
2013.   Struktūrfondu atbalsts Latvijas pedagogu tālākizglītībā Vilnis Krūmiņš Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Zenta Anspoka
2013.   Tirdzniecības uzņēmumu pārdevēju pašvadības, pašvērtējuma un apmierinātības ar darbu savstarpējās saistības Dace Rolava Dr.psych. Egita Gritāne Dr.psych. Guna Svence
2013.   Tolerances līmeņa, sociālās kreativitātes rādītāju un agresijas līmeņa sakarības un atšķi'rības dažādu tautību jauniešiem Vita Kostova Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2013.   Uzņēmuma A/S „Moda Kapitāls” konkurences un konkurētspējas raksturojums patērētāju kreditēšanas pakalpojumu jomā Solvita Kivleniece-Šļivka Dr.sc.ing. Ēriks Melnis Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
2013. 41 Uzņēmuma vadītāja lēmumu pieņemšanas procesa un kultūrvides sakarības. Ilmārs Briksnis Dr.psych. Anita Lasmane Dr.phil. Elmārs Vēbers
2013. 48 Vadības komandas darbība skolas tēla veidošanā Valija Muldiņa Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Ivars Muzis
2013. 11 Vadības komandas darbs pirmsskolas izglītības iestādes kvalitātes vadībā Rita Koroļova Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2013.   Vadības procesa pilnveidošana SIA Coca-Cola HBC Latvia Sandris Rabkevičs Dr.oec. Sarmīte Jēgere Dr.phil. Elmārs Vēbers
2013. 5 Vadībzinātņu studenta profesionālās sagatavotības paaugstināšana Erasmus programmas ietvaros Inga Biļko Dr.phil. Elmārs Vēbers Dr.paed. Valdis Krastiņš
2013. 42 Vadītāja darbības ietekme uz izglītības iestādes tēla veidošanu Biruta Vizule Dr.phil. Elmārs Vēbers Dr.paed. Ivars Muzis
2013. 2 Valdorfskolas koleģiālās vadības modelis skolas attīstībai Elīna Lukjanoviča Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2013. 46 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras struktūrvienību pamatdarbības risku vadība Evita Reimane Dr.phil. Elmārs Vēbers Dr.oec. Sarmīte Jēgere
2013. 19 X PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 6-7 GADUS VECU BĒRNU ŠĶIRŠANĀS TRAUKSMES IZPAUSMJU KOREKCIJA, IZMANTOJOT DZĪVNIEKU ASISTĒTO INTERVENCI. Inga Jakuška Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele Dr.psych. Guna Svence
2013. 27 Zināšanu vadīšanas pilnveidošana Valsts robežsardzē Raivis Karņickis Dr.math. Jānis Viržbickis Bc.oec., Dr.sc.administr. Iveta Magone
2012. 27 "40-50 gadīgu sieviešu dzīvesspēka rādītāju dinamika pozitīvās intervences grupā" Inga Bērziņa Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2012.   "50-80 gadīgu lauku un pilsētas iedzīvotāju dzīvesspēka un pozitīvās novecošanās faktori" Elita Keiša Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2012.   "60-80 gadus vecu cilvēku dzīvesspēka attīstošie un traucējošie faktori" Evita Štāla Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2012.   "65-75 gadīgu pensionāru dzīves grūtību pārvarēšanas aspekti" Ilze Āboliņa Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere Dr.psych. Aija Dudkina
2012. 8 "Bērnu ar īpašām vajadzībām vecāku pieredze posttraumatiskā stresa un traumatisko skumju pārvarēšanā" Kristīne Ņesonova Dr.psych. Gatis Bušs Dr.psych. Aija Dudkina
2012.   "Cukura diabēta pacientu dzīvesspēka, slimības pozitīvās nozīmes apzināšanās un iekšējās saskaņas saistība ar pēctraumas izaugsmi un veselības uzvedību" Gunta Freimane Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2012. 9 "Dažāda vecuma sieviešu labizjūtas, pašcieņas un dzīvesspēka rādītāju atšķirības" Jolanta Segliņa-Gluškova Dr.psych. Guna Svence Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2012.   "Dažādu bezdarbnieku grupu laika perspektīvas un apmierinātības ar dzīvi saistība" Iveta Samuilo Dr.psych. Guna Svence Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2012.   "Dzīves vērtību saistība ar emocionāli tuvām attiecībām 26 – 40 gadus veciem vīriešiem un sievietēm" Vineta Oškalne Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere Dr.psych. Aija Dudkina
2012. 26 "Emocionālā vardarbība, tās kritēriju diagnostikas un intervences iespējas mūsdienu skolā" Vita Ruduša Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele
2012.   "GLĀBĒJU PERSONĪBAS IEZĪMJU UN HUMORA IZJŪTU SAISTĪBA AR DZĪVESSPĒKA (RESILIENCE) RĀDĪTĀJIEM" Ilona Lecka Dr.psych. Guna Svence Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2012. 30 "Grūtnieču trauksmes un baiļu rādītāju atšķirības primāri un atkārtoti dzemdējošām sievietēm" Māra Grieze - Putniņa Dr.psych. Guna Svence Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2012.   "Iedzīvotāju ar dažādu nodarbinātības statusu un mūžizglītības pieredzi radošuma un apmierinātības ar dzīvi saistības" Ramona Pole Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2012. 11 "Iekļaujošas vides nodrošināšana Rīgas vidusskolā" Inga Eglīte Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2012. 16 "Iekšējās informācijas aprites vadība pirmsskolas izgl\itības iestādē" Oļesja Bogomola Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Valdis Krastiņš
2012. 21 "Iekšējās kontroles organizēšana skolā pedagogu profesionālās darbības veicināšanai" Madara Kiršfelde Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2012. 32 "Ilgstoši ieslodzīto vīriešu iekšējās saskaņas izjūta, dzīves jēga un vērtības" Sandra Silkāne Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele
2012. 10 "Izglītības iestādes vadītāja amata pretendenta vadības kompetences attīstības veicināšana" Evita Ezerroze Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Iveta Kāposta
2012. 1 "Izglītības iestāžu vadības darbība ekoskolas statusa iegūšanai Latvijā" Jānis Grunte Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Iveta Kāposta
2012. 12 "Jauno pedagogu adaptācijas veicināšana skolā" Olga Barkāne Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Ivars Muzis
2012.   "LABIZJŪTAS, LAIMES IZJŪTAS FAKTORU IZMAIŅAS SIEVIEŠU POZITĪVĀS INTERVENCES GRUPĀ" Aija Berjoza Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2012.   "Latvija dzīvojošo latviešu un krievu etnolingvistisko grupu jauniešu nākotnes perspektīvas" Jeļena Torčinava Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2012. 5 "Mazo lauku skolu perspektīvā pastāvēšana Latvijā" Česlavs Batņa Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Iveta Kāposta
2012. 20 "METODISKĀ DARBA ORGANIZĀCIJA MAZSKAITLISKĀ UN DAUDZSKAITLISKĀ VIDUSSKOLĀ" Liene Krūmiņa Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2012. 4 "Metodiskā darba plānošana pirmsskolas izglītības iestādē" Alīna Šandro Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Ivars Muzis
2012. 2 "Metodiskā darba vadība pirmsskolas izglītības attīstības veicināšanai" Sanita Stoļarova Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Iveta Kāposta
2012. 25 "Multimodālas korekcijas programmas aprobācija darbā ar hiperaktīviem pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem" Rita Strautmane Dr.habil.psych. Markuss Štuks Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele
2012. 13 "Neretas novada izglītības iestāžu attīstības perspektīvas" Marika Apiņa - Pavliņa Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Iveta Kāposta
2012.   "Organizācijas X darba efektivitātes modeļa izveide" Anete Ozoliņa Dr.psych. Guna Svence Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2012. 22 "Pedagoga pašvērtējuma vadības sistēma izglītības iestādē" Dina Andersone Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2012. 15 "Pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku motivācija Dundagas novadā" Irina Jānberga Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Iveta Kāposta
2012. 23 "Sabiedrisko attiecību vadība izglītības iestādes atpazīstamības paaugstināšanā" Anda Štoka-Šņepste Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Valdis Krastiņš
2012. 7 "Skolas darba organizācija vadības stilu pilnveidei" Irina Čučukina Dr.paed. Sandra Rone Dr.paed. Iveta Kāposta
2012. 24 "SKOLĒNU ADAPTĀCIJAS SISTĒMAS IZVEIDE VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ SKOLĀ" Egita Ozoliņa Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2012. 6 "Skolotāja darba kvalitātes vērtēšana vispārējās izglītības iestādē" Jūlija Čulkova Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Iveta Kāposta
2012. 18 "Skolvadības sistēmas „e-klase” izmantošanas vadība vispārējās vidējās izglītības iestādē" Diāna Sereda Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Iveta Kāposta
2012.   "Starptautiskajās operācijās iesaistīto Latvijas karavīru posttraumatiskā stresa dažādu faktoru analīze" Helēna Deksne Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2012.   "TRANSCENDENCES JĒDZIENA IZPĒTE POZITĪVAJĀ PSIHOLOĢIJĀ" Inga Kaļmuka Dr.psych. Guna Svence Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2012. 29 "Trauksme un emocionālā attieksme pret laiku kriminālprocesā cietušajiem pirms un pēc izlīguma ar likumpārkāpējiem" Iveta Dārzniece Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele Dr.psych. Aija Dudkina
2012.   "Vadības darba organizācija izglītības iestādes demokrātiskas vides veidošanā" Iveta Brante Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Valdis Krastiņš
2012.   "Vadības komandas un kolektīva sadarbības veicināšana izglītības iestādē X" Baiba Jansone Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2012. 3 "VADĪBAS KONTROLE PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS KVALITĀTES VEICINĀŠANAI" Solveiga Kabaka Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Ivars Muzis
2012. 14 "Vadītāja darbība harmoniskas darba vides organizēšanā pirmsskolas izglītības iestādē" Zaiga Balode Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Iveta Kāposta
2012. 17 "Vadītāja kompetence interešu izglītības nodrošināšanā pirmsskolas izglītības iestādē" Liene Bariņa Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Iveta Kāposta
2012. 28 "Vecāku kompetences izmaiņas Marte Meo intervences programmas dinamikā" Kristīne Caturova Dr.psych. Gatis Bušs Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele
2012. 19 "Veiksmīga Privātās Pirmskolas izglītības iestādes izveide Rīgā" Andris Kliests Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Iveta Kāposta
2012.   "Vidējā un vēlīnā brieduma vecumposmu sieviešu pozitīvās domāšanas koncepti" Elita Dumpe Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2012. 31 "Vientuļo māšu dzīvesspēka rādītāju dinamika pozitīvajā intervencē" Inga Pumpuriņa Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele
2012.   "X organizācijas darbinieku vispārējās pašefektivitātes, konfliktu risināšanas stratēģiju un sociālpsiholoģiska klimata rādītāju izmaiņas veiktās intervences rezultātā" Kristīna Nazarina Dr.psych. Aija Dudkina Dr.psych. Guna Svence
2012.   "X skolas pedagogu profesionālās izdegšanas sindroma īpatnības un tā saistība ar stresa parvarēsanas stratēģijām" Svetlana Laudurga Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere Dr.psych. Guna Svence
2012.   „Dažādu profesionālo grupu pārstāvju optimālās pieredzes (flow) un subjektīvās labizjūtas rādītāju sakarības un atšķirības” Inese Lipko Dr.psych. Guna Svence Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2012.   „Iekšējās saskaņas izjūtas, apmierinātības ar dzīvi un stresa rādītāju izmaiņas skolotāju grupā pēc pozitīvās intervences metodes „afirmācija” apguves” Kaspars Bikše Dr.psych. Guna Svence Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere
2011.   "Agresīvas uzvedības un skolotāju vadības stilu saistība X pamatskolas 5. klasē" Zanda Heinrihsone Dr.psych. Aija Dudkina Dr.psych. Guna Svence
2011. 25 "Dzīvesspēka (resilences) jēdziena aprobācija" Ineta Andermane Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2011. 40 "Emociju attīstības 10-12 gadīgiem bērniem ar vieglu garīgo atpalicību autorprogrammas izveide" Inese Granta Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2011.   "Fiziskās un verbālās agresijas iespējamo cēloņu izpēte pusaudžu grupas konflikta situācijā X bērnu patversmē" Raisa Immere Dr.psych. Aija Dudkina Dr.psych. Guna Svence
2011. 24 "Intervences metožu "Pateicība" un "Stiprās puses" adaptācija personības rādītāju dinamikā" Iveta Nereta Dr.psych. Guna Svence Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
2011. 41 "Jauniešu psiholoģiskās labizjūtas un personības rādītāju izmaiņas "pateicības intervences" grupā" Rudīte Terehova Dr.psych. Guna Svence Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
2011. 37 "Māmiņu personisko konstruktu nozīmju līdzības un atšķirības jautājumā par bērnu audzināšanas stiliem Latvijā un Vācijā" Lolita Vējiņa Dr.psych. Guna Svence Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
2011. 37 "Māmiņu personisko konstruktu nozīmju līdzības un atšķirības jautājumā par bērnu audzināšanas stiliem Latvijā un Vācijā" Selga Selena-Beherte Dr.psych. Guna Svence Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
2011. 39 "Pusaudžu piesaistes stilu sakarības ar atkarīgas uzvedības pazīmēm un personības iezīmju rādītājiem" Dzintra Jēgermane Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Aija Dudkina
2011. 26 "Skolēnu ar kognitīvo funkciju un uzvedības traucējumiem adaptācijas procesa novērtējums sociālā vidē" Aija Rautmane Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele Dr.psych. Guna Svence
2011. 23 "Valsts probācijas dienesta 18 – 25 – gadīgu klientu agresijas dinamika sociālās uzvedības korekcijas programmas „Vardarbības novēršanas programma. Dusmu pārvarēšanas modulis” grupas darba rezultātā" Aija Rudzīte Dr.psych. Guna Svence Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
2011. 38 "Vientulības saistība ar emocionāli tuvām attiecībām (intimitāti) un piesaistes stiliem sievietēm" Marita Kodeikina Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere Dr.psych. Guna Svence
2011. 22 „Organizācijas „X” uzņēmuma kultūras saistība ar apmierinātību ar darbu un lojalitāti uzņēmumam” Marina Šramkova Dr.psych. Guna Svence Mg.Psych. Ansis Jurģis Stabingis
Psiholoģijas fakultāte
2010. 1 "11-13 gadīgu pusaudžu depresijas simptomu sakarība ar vecāku attieksmi pret pusaudzi" Kristīne Krūzīte Dr.psych. Aija Dudkina  
2010.   "6 gadus vecu bērnu uzvedības problēmas pirmsskolas iestādēs x vienaudžu grupā un to sakarība ar vecāku attieksmi" Aiva Butevica Dr.psych. Aija Dudkina  
2010. 23 "Agresīvas uzvedības sakarība ar māšu audzināšanas stiliem X speciālās internātpamatskolas 6. klases pusaudžiem ar garīgās attīstības traucējumiem" Santa Lerha Dr.psych. Aija Dudkina  
2010. 30 "Apkalpojošās profesijas pārstāvju apmierinātības ar darbu un aizkaitinājuma darbā rādītāju izmaiņas veiktās intervences rezultātā mazumtirdzniecības struktūrvienībā „X”" Laura Lustika Dr.psych. Guna Svence  
2010. 28 "Attiecību dinamika X skolas 8.-9. klasē" Evija Šneidere Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2010. 5 "Autovadītāju personības iezīmju sakarība ar agresīvu autovadīšanas stilu" Solvita Valtere Dr.psych. Aija Dudkina  
2010. 24 "Bezdarbnieku labizjūtas saistības ar bezdarba ilgumu un citiem ārējiem un iekšējiem faktoriem" Silvija Pauliņa-Palkavniece Dr.psych. Guna Svence  
2010. 3 "Darba stresa līmeņu un darba izraisošo faktoru atšķirības vadītājiem un darbiniekiem" Iveta Zaļeska Dr.psych. Aija Dudkina  
2010.   "Emocionālā izdegšana un ar to saistīto organizācijas faktoru sakarības" Santa Dzērve Dr.psych. Aija Dudkina  
2010. 25 "Līdzatkarības aspekts līdzatkarīgo cilvēku ALAnon pašpalīdzības grupā" Iveta Upeniece Dr.psych. Guna Svence  
2010.   "Mācīšanās grūtības, skolas trauksme un personības aspektu salīdzinošā izpēte pēc pašvaldības izveidotā modeļa x pamatskolā un x ģimnāzijā" Evita Tobīse Dr.psych. Guna Svence  
2010. 7 "Matemātisko trauksmi veicinošo faktoru izpēte 16 – 18 gadus vecu jauniešu grupās" Inga Šulce Dr.psych. Aija Dudkina  
2010. 16 "Medicīnas koledžas studentu mācību motivējošo faktoru saistība ar trauksmi" Jānis Gončars Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2010. 15 "Mobinga izpausmes dinamika pusaudžiem" Inga Gedrima Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2010. 8 "Mobinga situācijas dinamika organizācijā X " Inese Siliniece Dr.psych. Guna Svence  
2010. 11 "Organizāciju kultūras un darba aizkaitinājuma aspekti pārmaiņu situācijā pašvaldībā x" Valda Jansone Dr.psych. Guna Svence  
2010. 27 "Personības iezīmju sakarība ar deviantās uzvedības rādītājiem dažādas jauniešu korekcijas klasēs" Ilva Vanaga Dr.psych. Guna Svence  
2010.   "Pirmsskolas vecuma bērnu agresīvas uzvedības izpausmju un vecāku piesaistes stila saistība" Agnese Laganovska Dr.psych. Aija Dudkina  
2010. 65 "Psiholoģiskās noturības (resilienses) rādītāju izmaiņu pētījums intervences autorprogrammas adaptācijas procesā" Baiba Apsīte Dr.psych. Guna Svence  
2010. 29 "Psiholoģiskās problēmas un psihofizioloģisko rādītāju izmaiņas profesionālā dienesta karavīriem, pirms un pēc militāras misijas izpildes" Eduards Zimarevs Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2010. 13 "Pusaudža A mācību grūtību saistība ar skolas trauksmi un pašvērtējumu X pamatskolas 7. klasē" Dace Rieksta Dr.psych. Aija Dudkina  
2010. 14 "Pusaudžu personības aspektu un sociālpsiholoģisko procesu dinamika bulinga intervencē" Zaiga Kriķe Dr.psych. Guna Svence  
2010. 26 "Pusaudžu personības aspektu un sociālpsiholoģisko procesu dinamika sociālās atstumtības intervencē" Viesturs Valdmanis Dr.psych. Guna Svence  
2010. 10 "Sasniegumu motivācijas un piesaistes stilu saistība Rīgas X skolas 11.klases skolēniem" Dina Grase Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2010. 4 "Skolēnu savstarpēju attiecību izmaiņu dinamika X klasē veiktas intervence rezultātā" Zinaida Brauna Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2010. 21 "Skolotāju apmierinātības ar darbu sakarība ar psiholoģisko labizjūtu attieksmēs pret jaunievedumiem skolvadībā" Iveta Bērente Dr.psych. Aija Dudkina  
2010.   "Sociālā riska grupas pārstāves Gundegas attieksme pret dzīvi, psiholoģiskās labizjūtas un iekšējās izjūtas rādītāju dinamika" Anna Kalniņa Dr.psych. Guna Svence  
2010. 12 "Vecāku audzināšanas stilu un uzvedības problēmu saistība pusaudžiem ar 1. tipa cukura diabētu" Ieva Rēze Dr.psych. Guna Svence  
2010. 17 "Vientulības izjūta un interneta komunikācijas sakarība pusaudžu un jauniešu vecumposmā" Edgars Caics Dr.psych. Guna Svence  
2010.   "X ģimnāzijas 15-16 gadīgu pusaudžu personības iezīmju un vecāku piesaistes stilu saistība ar neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem" Agita Iļjučonoka Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2010. 9 "X grupas indivīdu pašizjūtas izpēte un izvērtējums formālās grupas reorganizēšanas rezultātā x uzņēmumā" Sanita Linde Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2010. 19 "X organizācijas deklarēto vērtību apmierinātība ar darbu sakarība M nodaļas darbiniecēm" Džineta Pētersone Dr.psych. Aija Dudkina  
2010. 6 "X pamatskolas 6. klases skolēna A uzvedības problēmas sakarā ar mātes priekšstatiem par bērna audzināšanas aspektiem" Ineta Fedotova Dr.psych. Aija Dudkina  
2010. 22 "X skolas 5. klases skolēnu sociālpsiholoģiskās adaptācijas saistība ar klases mikroklimatu un pedagogu empātiju" Marika Blumberga Dr.psych. Aija Dudkina  
2010. 18 "X skolas 8. klases skolēnu sasniegumu motivācijas sakarība ar trauksmes un pašvērtējuma rādītājiem" Guna Lūsīte Dr.psych. Aija Dudkina  
2010. 2 "X skolas 9. klases mācību motivācijas izmaiņas psiholoģiskās korekcijas programmas realizēšanas rezultātā" Irina Rosicka Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2010.   "X vidusskolas 2. klases skolēnu agresīvas uzvedības izpausmes un to saistība ar skoloāja saskarsmes stiliem" Gunita Kleinberga Dr.psych. Aija Dudkina  
2010. 20 "X vidusskolas 5.x klases psiholoģiskā mikroklimata izpēte, tā izmaiņu programmas izstrāde un interpretācija" Dina Bantersone Dr.psych. Aija Dudkina  
2009. 17 "Apmierinātība ar dzīvi, saistība ar dzīves vērtībām vīriešiem ar vardarbīgu uzvedību" Gita Priede Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2009. 7 "Atbilstošās supervīzijas ietekme uz pašizjūtas aspektu dinamiku sociālajiem darbiniekiem sociālās rehabilitācijas centrā X" Kristiana Kovaļuka Dr.psych. Guna Svence  
2009. 18 "Dažādu sociālo grupu maznodrošināto pensionāru apmierinātība ar dzīvi" Laila Ļovina Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2009. 16 "Disociācijas atšķirības 20-30 un 40-50 gadus vecām sievietēm, kas cietušas no emocionālas, fiziskas vai seksuālas vardarbības" Mārīte Švīgere Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2009.   "Eksternalizētas un internalizētas uzvedības saistība ar pusaudžu - vecāku piesaistes modeli X pamatskolas 13 - 14 gadīgiem pusaudžiem" Iluta Gaugere Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2009.   "Emocionālā izdegšana un personības faktori X nodaļas policijas darbiniekiem" Inga Igaune Dr.psych. Guna Svence  
2009. 8 "Grupas saliedētības un rezultivitātes dinamika meiteņu florbola komandā X" Anda Daine Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2009.   "Matemātiskās trauksmes rādītāji tehnisko un humanitāro/sociālo profesiju pārstāvjiem" Diana Dauģīte Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2009.   "Mobinga veidu izpēte X vidusskolas 1. - 4. klasēs" Ilva Strazdiņa Dr.psych. Guna Svence  
2009.   "Mobinga veidu izpēte X vidusskolas 1. - 4. klasēs" Ilze Lisovska Dr.psych. Guna Svence  
2009. 3 "Motīvu un motivācijas saistība ar svara izmaiņām sievietēm" Aija Jermacāne Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2009. 9 "Mūzikas novirziena un vispārizglītojošo mācību priekšmetu klašu jauniešu mācīšanās motivācijas aspektu izpēte" Rasma Paegle Dr.psych. Guna Svence  
2009. 10 "Organizācijas X personāla mainības faktoru izpēte" Valdemaras Valkiūnas Dr.psych. Guna Svence  
2009. 1 "Pašvērtējuma saistība ar trauksmi X bērnu nama audzēkņiem" Daiga Freidenfelde Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2009. 13 "Personības rādītāju analīze mātēm ar pieteiktām savu bērnu-pusaudžu uzvedības problēmām" Laila Cekule Dr.psych. Guna Svence  
2009. 15 "Psiholoģiskās labizjūtas, subjektīvā kontroles lokusa un pašvērtējuma mijsakarības ilgstoša un īsāka laika perioda bezdarbniekiem vecumā no 20-30 gadiem" Sintija Novožilova Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2009. 4 "Pusaudžu interneta atkarības un vecāku audzināšanas stilu novērtējuma saistība X skolā" Juris Zuitiņš Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2009. 11 "Pusaudžu mācīšanās motivācijas problēmu cēloņu izpēte X pamatskolas 6. klasē." Jolanda Urbančika Dr.psych. Guna Svence  
2009. 2 "Sākumskolas skolēnu vajadzību un vērtību izpratnes atspoguļojums priekšstatos par naudu" Daiga Deksne Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2009.   "Sasniegumu motivācijas un sociālpsiholoģiskās adaptācijas sakarības Rīgas X skolas 8. klases skolēniem" Juta Ķuda Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2009. 14 "Savsarpējo attiecību izpēte vidējam medicīnas personālam struktūrvienībā X" Evita Zvagule Dr.psych. Guna Svence  
2009. 6 "Skolotāju izdegšanas un trauksmes rādītāju dinamika stresa pašvadības vingrinājumu apguves rezultātā" Jolanta Puķe Dr.psych. Guna Svence  
2009. 12 "Vecu cilvēku naratīvos sastopamie priekšstati par dzīves izjūtu" Marika Žuravļova Dr.psych. Guna Svence  
2009. 5 "Vienotas disciplinēšanas sistēmas ietekme uz skolēnu agresiju X vidusskolā" Daiga Sliņķe Mg.Psych. Indra Krūmiņa  
2008.   "1.klases skolēnu gatavības skolai kognitīvo, emocionālo un sociālo rādītāju izmaiņas pedagoģiski psiholoģiskās korekcijas programmā X sākumskolas skolēniem" Skaidrīte Beņislavska Dr.psych. Guna Svence  
2008.   "Agresīva uzvedība un citu iebiedēšana kā deviantas uzvedības izpausme X internātpamatskolas 7.klases pusaudžiem" Iveta Lohanska Dr.psych. Guna Svence  
2008. 3 "Apmierinātības ar darbu rādītāju un izdegšanas rādītāju izmaiņas stresa vadības treniņa grupā." Dace Spade Dr.psych. Guna Svence  
2008.   "Atbalsta grupas ietekme uz izdegšanas līmeņa izmaiņām skolotājiem" Ligita Dreimane Dr.psych. Guna Svence  
2008.   "Dažādu esošo kompetences modeļu pielietojuma izvērtēšana un ieteikumu izstrāde to pilnveidošanai uzņēmumā X " Lauma Māliņa Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2008.   "Fiziskās un verbālās agresijas iespējamo iemeslu izpēte pusaudžu grupas konflikta situācijā X bērnu namā" Zanda Jančauska Dr.psych. Guna Svence  
2008.   "Internātskolas x 15-16 gadīgu pusaudžu deviantas uzvedības problēmu izpēte" Anita Rukmane Dr.psych. Guna Svence  
2008. 6 "Jauniešu priekšstati par dzīves mērķu izvēli X skolas pedagoģiskās korekcijas klasēs." Dace Kaupa Dr.psych. Guna Svence  
2008. 1 "Mācību grūtību cēloņi x skolas 1.klases skolēniem un to korekcijas iespējas" Ilona Diržine Dr.psych. Guna Svence  
2008.   "Matemātikas izraisītās trauksmes un emocionālā intelekta sakarības 16-18 gadus veciem jauniešiem" Daiga Broka Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2008. 5 "Organizācijas x darbinieku apmierinātības ar darbu, organizācijas kultūras un vadītāja vadības stila saistība" Sarmīte Dreimane Dr.psych. Guna Svence  
2008. 54 "Organizācijas X psiholoģiskā klimata un organizācijas kultūras izpēte vadības maiņas procesā" Inese Glušaka Dr.psych. Guna Svence  
2008. 54 "Organizācijas X psiholoģiskā klimata un organizācijas kultūras izpēte vadības maiņas procesā" Zanita Roze Dr.psych. Guna Svence  
2008. 12 "Pirmsskolas vecuma bērnu agresīvas uzvedības un vecāku audzināšanas stilu saistība" Maija Bērziņa Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2008. 9 "Pusaudžu personības trauksmes izpausmes gadījuma izpēte X vidusskolas 6.klasē" Ilga Matvejeva Dr.psych. Guna Svence  
2008.   "Savstarpējo attiecību klasē saistība ar sasniegumu motivāciju pusaudžiem" Aiga Pūce Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2008. 10 "Sociālā aprūpes centra vecu cilvēku attieksmes pret dzīvi izpēte." Aija Skane Dr.psych. Guna Svence  
2008. 11 "Sociālās rehabilitācijas klientu priekšstata par sevi un savu dzīvi izmaiņas dažādos rehabilitācijas etapos." Agita Soloveiko Dr.psych. Guna Svence  
2008. 4 "Subjektīvas apmierinātības ar dzīvi aspektu atšķirības 25-50 gadus veciem alkohola atkarīgajiem dažādos atveseļošanās posmos" Jautrīte Dišlere Dr.psych. Guna Svence  
2008. 2 "Trauksmes un depresijas stāvokļu atšķirības pusaudžiem bronhiālās astmas paasinājuma un remisijas periodā" Judīte Buša Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2008. 7 "Traumas seku simptomu saistība ar pārciestas vardarbības pieredzes apzināšanos 20-50 gadus vecām sievietēm" Inga Kiršteine    
2008. 8 "Vientulības izjūta pusaudžiem un tās saikne ar personības iezīmēm." Ināra Aija Betlere Dr.psych. Inta Tiltiņa-Kapele  
2006. 10 "1.klašu skolēnu psiholoģiskās, fizioloģiskās un sociālas adaptācijas pazīmes un to izmaiņas adaptācijas procesā 1.mācību gada laikā" Kristīne Heringa-Buce Dr.psych. Guna Svence  
2006. 24 "30-40 gadīgu sieviešu personīgie priekšstati par sevi - darbu un attiecībām" Sandra Lindenberga Dr.psych. Guna Svence  
2006. 5 "Agresijas un sociālā intelekta sakarības" Vineta Bernāne Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006.   "Autovadītāju psihofizioloģisko rādītāju izmaiņas alkohola ietekmē" Agris Lemkins Dr.psych. Guna Svence  
2006.   "Autovadītāju psihofizioloģisko rādītāju izmaiņas alkohola ietekmē" Ivars Urbāns Dr.psych. Guna Svence  
2006. 22 "Bērnu pašvērtējuma saistība ar mātes pašvērtējumu" Iveta Lielmane    
2006.   "Č.D.Spilbergera aptaujas "Darba stresa noteikšana" adaptācija" Jūlija Maslova Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 19 "Darba stresa atšķirības vadītājiem un darbiniekiem" Ieva Lapiņa Dr.psych. Guna Svence  
2006. 25 "Darbinieku lojalitātes organizācijai un demogrāfisko rādītāju sakarības" Ilze Lismane Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 26 "Depresijas saistība ar apmierinātību ar darbu" Antra Logina Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 32 "Destruktīvas pakļaušanās ietekme uz bijušo karadarbību X dalībnieku situatīvās trauksmes rādītājiem" Sintija Sudmale Dr.psych. Guna Svence  
2006.   "E.P.Torensa kreatīvās domāšanas testa adaptācija Latvijā" Liene Vītoliņa Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006.   "E.P.Torensa kreatīvās domāšanas testa adaptācija Latvijā" Ināra Zariņa Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 3 "Eksistenciāla pieredzes aktualizācija jauniešu dzīves jēgas pārdzīvojumā" Valentīna Baklanova Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 17 "Emocionālās izdegšanas īpatnības sievietēm, kuras ieņem vadošus amatus vidēja lieluma privātuzņēmumos vecumā no 25 lidz 52 gadiem" Elīna Koršuna Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere  
2006.   "Gājēju sociālie priekšstati psiholoģiski pamatotas sociālās reklāmas izstrādei" Sandra Reinfelde Dr.psych. Guna Svence  
2006.   "Gājēju sociālie priekšstati psiholoģiski pamatotas sociālās reklāmas izstrādei" Dina Mūrniece Dr.psych. Guna Svence  
2006. 30 "Ģimenes un skolas trauksmes izteiktība 15-16 gadīgiem jauniešiem ar augstu un zemu depresivitāti" Vija Ramane Dr.psych. Anita Lasmane  
2006.   "Grupas Vides aptaujas adaptācija Latvijā" Žermēna Vazne Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 37 "Humora saistība ar trauksmainību jauniešu vecumposmā" Vineta Grīnvalde Dr.psych. Guna Svence  
2006. 2 "Intelekta atšķirības 20-30 gadīgiem narkotiku lietotājiem un nelietotājiem" Valters Alijevs Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere  
2006. 8 "Interneta atkarības pārvarēšanas un sociālā atbalsta savstarpējās sakarības jauniešiem" Līga Elmane Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 34 "Jauniesaukto karavīru grupu adaptācijas spēju atšķirības" Svetlana Volkova Dr.psych. Guna Svence  
2006. 27 "Kopīgais un atšķirīgais morālās identitātes saturā 17-18 gadīgiem ģimenē dzīvojošiem jauniešiem un 17-18 gadīgiem bērnu namā dzīvojošiem jauniešiem" Inna Orlovska Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 28 "Krīzes pārvarēšanas stratēģiju saistība ar piesaistes stiliem un psiholoģisko distresu" Kristiāna Ozolniece Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 28 "Krīzes pārvarēšanas stratēģiju saistība ar piesaistes stiliem un psiholoģisko distresu" Daina Ozoliņa Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 29 "Kurzemes reģiona ierēdņu stresa noteicošie determinanti" Inese Prūsaka Dr.psych. Guna Svence  
2006. 23 "Laulības attiecību stabilitāti nosakošie psiholoģiskie faktori" Dace Liepkalne Dr.psych. Anita Lasmane  
2006. 14 "Līdzatkarības izteiktības un piesaistes stilu atšķirības Minesotas programmā iekļautiem alkohola atkarīgiem cilvēkiem, viņu tuviniekiem un Anonīmo Alkoholiķu Sadraudzības dalībniekiem" Ilona Kalēja Dr.psych. Anita Lasmane  
2006. 20 "Līdzatkarīgo pašpalīdzības grupās iesaistījušos sieviešu pašizjūtas izmaiņas" Dita Leinerte Dr.psych. Anita Lasmane  
2006.   "Maijera, Saloveja, Karūzo emocionālās inteliģences testa MSKEIT adaptācija Latvijā" Ieva Kaminska Dr.psych. Guna Svence  
2006.   "Maijera, Saloveja, Karūzo emocionālās inteliģences testa MSKEIT adaptācija Latvijā" Baiba Griščuka Dr.psych. Guna Svence  
2006. 18 "Mākslas terapijas grupas dalībnieku pārdzīvoto jūtu un emociju pieredze" Ingūna Krātiņa Dr.psych. Guna Svence  
2006. 16 "Mākslas terapijas metožu izmantošana kreativitātes atraisīšanā pieaugušajiem" Sanita Paula Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 16 "Mākslas terapijas metožu izmantošana kreativitātes atraisīšanā pieaugušajiem" Aelita Kļava Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 13 "Mākslas terapijas teoriju un pētījumu metaanalīze" Emīlija Jurjāne Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 13 "Mākslas terapijas teoriju un pētījumu metaanalīze" Kristīne Kunšteina Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 1 "Mātes piesaistes stils un attieksme pret bērnu pēc dalības grupā "Bērnu emocionālā audzināšana"" Ina Ābele Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 33 "Profesionālās atlases kritēriju izveide Latvijas Policijas akadēmijā" Kristīne Vilka Dr.psych. Guna Svence  
2006.   "Psiholoģiskā aizsargātība un pieķeršanās modeļi bērna nama bērniem" Normunds Simsons Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 15 "Psiholoģiskā aizsargātība un pieķeršanās modeļi bērnu nama bērniem" Iveta Kalna Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 6 "Psihologu un pareizticīgo garīdznieku sociālie priekšstati par dvēseli" Nika Berne Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 35 "Pusaudžu sociālo priekšstatu par mīlestību saturs" Inese Zārdiņa Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 7 "Redzes invalīdu attieksme pret dzīvi un dzīves jēgas izjūta" Inese Bordāne Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 7 "Redzes invalīdu attieksme pret dzīvi un dzīves jēgas izjūta" Elīna Seleviča Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 12 "Skolotāju izdegšanas sindroma profesijā un sociāli demogrāfisko faktoru saistība" Sarmīte Jankovska Dr.psych. Anita Lasmane  
2006. 4 "Skolotāju personības iezīmju, apmierinātības ar darbu un psiholoģiskās labklājības aspektu sakarības" Diāna Balode Dr.psych. Guna Svence  
2006.   "Skolotāju personības iezīmju, apmierinātības ar darbu un psiholoģiskās labklājības aspektu sakarības" Anita Zoliņa Dr.psych. Guna Svence  
2006. 31 "Sociālie priekšstati par laimi" Vija Zvirgzdiņa Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 31 "Sociālie priekšstati par laimi" Anna Stepīte Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 21 "Sociālie priekšstati par veiksmīgu cilvēku" Iveta Leja-Andersone Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 11 "Suicīds kā izvēle un tā psiholoģiskā jēga" Gunta Jākobsone Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006. 36 "Teoriju un pētījumu par labizjūtu analīze pozitīvajā psiholoģijā" Amanda Zariņa Dr.psych. Guna Svence  
2006.   "Tromso sociālā intelekta aptaujas adaptācija Latvijā" Ilona Kuzņecova Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006.   "Tromso sociālā intelekta aptaujas adaptācija Latvijā" Ieva Šlosberga Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2006.   "Zīlēšanas salonu apmeklētāju pieredzes submodalitāšu analīze stāstījumu tekstos" Irina Ļebedeva Dr.psych. Guna Svence  
2005.   "13- 14 gadīgo pilsētas un lauku rajona pusaudžu dzīves notikumu un depresivitātes rādītāju sakarības" Svetlana Stepule Dr.psych. Anita Lasmane  
2005.   "13- 14 gadīgo pilsētas un lauku rajona pusaudžu dzīves notikumu un depresivitātes rādītāju sakarības" Jeļena Fiļimonova Dr.psych. Anita Lasmane  
2005.   "Adolescences vecumposma eksistenciāli semantiskā pieredze" Ineta Rubule Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2005.   "Apcietinājumā esošo sieviešu stresa pārvarēšanas stratēģiju un attieksmes pret dzīvi sakarība" Evita Lipe Mg.psych. Uldis Ābele  
2005.   "Atšķirības darbinieku priekšstatos par reālo un vēlamo organizācijas kultūru uzņēmumā X organizācijas vadības maiņas rezultātā" Aija Rutka Mg.psych. Daiga Kamerāde  
2005.   "Atšķirības darbinieku priekšstatos par reālo un vēlamo organizācijas kultūru uzņēmumā X organizācijas vadības maiņas rezultātā" Gunta Badovska Mg.psych. Daiga Kamerāde  
2005.   "Atšķirības homoseksuālo un heteroseksuālo vīriešu stereotipos par homoseksuālo vīrieti, homoseksuālo sievieti, heteroseksuālo vīrieti un heteroseksuālo sievieti" Nora Kalnmale Dr.psych. Anita Lasmane  
2005.   "Deju nodarbības apmeklējošu jauniešu kreativitātes un pašaktualizācijas pieredze" Ina Nagle Dr.psych. Rita Bebre  
2005.   "G.T.Rekera aptaujas anketas "Attieksme pret dzīvi" adaptācija Latvijā" Sarmīte Gailīte Mg.psych. Uldis Ābele  
2005.   "Intelekta atšķirības bērniem, pusaudžiem un jauniešiem ar fenilketonūrijas un bez fenilketonūrijas diagnozes" Jolanta Leinarte Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2005.   "Jēdzienu "zinātne", "psiholoģija", "zinātnieks", "psihologs" konotatīvā nozīme dažādu diskursu kontekstā" Inguna Ozola Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2005.   "Jēdzienu "zinātne", "psiholoģija", "zinātnieks", "psihologs" konotatīvā nozīme dažādu diskursu kontekstā" Aelita Arnicāne Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2005.   "Kreativitātes kritēriji un izpausmes naratīvos" Dzintra Rubule Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2005.   "Latvijas N. rajona 11 līdz 13 gadus vecu pusaudžu kreatīvās domāšanas attīstība Teātra sporta nodarbībās" Guna Bīriņa Dr.psych. Rita Bebre  
2005.   "Mākslas terapijas iespējas izdegšanas un noguruma aiz līdzjūtības mazināšanā sociālās aprūpes personālam" Ilze Dreifelde-Gabruševa Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2005.   "Psiholoģisko uzskatu sistēma mākslas tēlu analīzē Jāņa Bundula darbos" Ingūna Īstenā Dr.psych. Rita Bebre  
2005.   "Pusaudžu agresivitātes un agresijas formu saistība ar vardarbīgu video spēļu spēlēšanu un filmu skatīšanos" Māra Dātova Mg.sc.soc. Dace Bērziņa  
2005.   "S.E.Hobfola Pārvarēšanas stratēģiju skalas adaptācija" Inese Kārkliņa Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2005.   "Sakarība starp apmierinātību ar darbu un personības iezīmēm pasta speciālistiem" Svetlana Apine Mg.psych. Daiga Kamerāde  
2005.   "Sociālie priekšstati par etnisko identitāti latviešu un krievu jauniešu vidū" Verners Gabrānovs Mg.psych. Daiga Kamerāde  
2005.   "Sociālie priekšstati par psihisko veselību un cilvēkiem ar psihiskām slimībām Latvijas presē un 16- 78 gadīgiem Latvijas iedzīvotājiem" Andris Kleins Mg.psych. Daiga Kamerāde  
2005.   "Sociālie priekšstati par psihisko veselību un cilvēkiem ar psihiskām slimībām Latvijas presē un 16- 78 gadīgiem Latvijas iedzīvotājiem" Inga Bombina Mg.psych. Daiga Kamerāde  
2005.   "Vecāku emocionālās orientācijas mijsakarība ar 11.- 12. gadus vecu pusaudžu trauksmes līmeni" Una Tilgase Dr.psych. Anita Vecgrāve  
2005.   "Veco ļaužu pansionāta iemītnieku attieksme pret dzīvi" Sarmīte Saukuma Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2005.   Depresijas iezīmju izteiktība sievietēm 3/5 pēcdzemdību dienā programmas "Bērnam draudzīgās slimnīcas" ietvaros Vita Asarīte Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2005.   G.T.Rekera aptaujas anketas "Attieksme pret dzīvi" adaptācija Latvijā Kristīne Zarecka Mg.psych. Uldis Ābele  
2004.   11- 13 gadīgu latviski un krieviski runājošu pusaudžu noslieces uz agresīvu uzvedību un priekšstatu par vecāku uzvedības taktiku ģimenē sakarības atšķirības Iveta Blaua Dr.psych. Anita Lasmane  
2004.   14- 15 gadīgu pusaudžu ar sociometrisko statusu "zvaigznes" un "nepieņemtie" agresivitātes atšķirības Daiga Zeļģe Dr.psych. Tija Zīriņa  
2004.   40- 50 gadīgu ilgstošu bezdarbnieču un strādājošu sieviešu prasmju novērtējuma un gatavības mērķtiecīgai darbībai atšķirības Daina Reinfelde Dr.psych. Anita Lasmane  
2004.   5- 6 gadus vecu bērnu un viņu māšu trauksmainības un baiļu skaita sakarību atšķirības Evija Burkovska Dr.psych. Anita Lasmane  
2004.   Arodskolas un vidusskolas jauniešu dominējošo vērtību atšķirības Brigita Egle    
2004.   Ārstu un medicīnas māsu apmierinātība ar darbu Rīgas X slimnīcā Antra Pontaga Dr.psych. Anita Lasmane  
2004.   Atsevišķu Austrumu uzskatu sistēmu metožu praktiskas pielietošanas ietekme uz cilvēka iekšējās saskaņas izjūtas līmeni, vērtībām un pašaktualizācijas līmeni Inese Lazdiņa Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2004.   Darbinieku personības trauksmes līmeņa, pārliecinātības par sevi, un subjektīvās kontroles lokusa sakarība Vineta Ikauniece-Ozoliņa Dr.psych. Guna Svence  
2004.   Dažādu skolu kultūrvidēs strādājošo pedagogu priekšstatu par vērtībām atšķirības Airita Isakoviča Dr.psych. Anita Lasmane  
2004.   Depresijas rādītāju atšķirības 25- 35 un 40- 50 gadīgām bezdarbniecēm un strādājošām sievietēm Maiga Silava-Gusta Dr.psych. Anita Lasmane  
2004.   Depresijas rādītāju izmaiņas 30- 40 gadiem alkoholisma slimnieku līdzatkarīgajiem Minesotas programmas ārstniecības kursa laikā Anita Stepčenko Dr.psych. Anita Lasmane  
2004.   Homoseksuālu un heteroseksuālu jauniešu stereotipu salīdzinājums Aina Freiberga Mg.sc.soc. Dace Bērziņa  
2004.   Iekšējās saskaņas izjūtas un humora izjūtas saistība agrīnā brieduma vecuma cilvēkiem Inese Birģele Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2004.   Interneta atkarības un psiholoģiskās aizsardzības mehānismu izteiktības sakarības un atšķirības interneta atkarīgiem un neatkarīgiem 16- 19 gadīgiem jauniešiem Daina Mārtiņsone Mg.psych. Uldis Ābele  
2004.   Klīnisko nāvi pārdzīvojušo pieaugušo cilvēku subjektīvās pieredzes izpēte Santa Kraukle Mg.psych. Uldis Ābele  
2004.   L.Sobčikas individuāli tipoloģiskās aptaujas adaptācija Latvijā 35- 45 gadīgu sieviešu izlasei Inta Priede Mg.psych. Uldis Ābele  
2004.   Mākslas un foto terapijas metožu ietekme pašaktualizācijas un iekšējās saskaņas izjūtas līmeņiem grupas darbā sievietēm no 32- 48 gadiem Solveiga Siliņa Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2004.   Mākslinieciskā jaunrades procesa skaidrojuma humānistiskajā psiholoģijā teorētiskā analīze Solvita Vektere Dr.psych. Rita Bebre  
2004.   Mārketinga speciālistu apmierinātības faktori saglabājot patstāvīgu darbu vai to mainot Elīna Koršuna Mg.psych. Daiga Kamerāde  
2004.   Mātes un bērna piesaistes stils saistībā ar mātes iekšējās saskaņas izjūtu Gita Veisa Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2004.   Personības iezīmju pašnovērtējuma un subjektīvā citvērtējuma atšķirības pieaugušajiem R.Ketela 16 PF testā Aira Bille Dr.psych. Anita Lasmane  
2004.   Radošās domāšanas dinamika mūzikas skolas klavierspēles nodarbības apmeklējošiem un neapmeklējošiem 1.klases skolēniem Inita Čerbikova Dr.psych. Rita Bebre  
2004.   Radošo spēļu un rotaļu ietekme uz 4- 6 gadīgu bērnu ar VSNA runas attīstību Ziedīte Aigare Dr.psych. Rita Bebre  
2004.   Sociālā intelekta atšķirības 14- 15 gadīgiem pusaudžiem ar sociometrisko statusu "zvaigznes" un 14- 15 gadīgiem pusaudžiem ar sociometrisko statusu "nepieņemtie" Elēna Stepiņa Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2004.   Sociālā intelekta atšķirības sociāli izolēto un vispārizglītojošo skolu 16- 18 gadu veciem jauniešiem Indra Tretjakova Mg.psych. Uldis Ābele  
2004.   Sociālās fobijas testa adaptācijas pirmais posms Dzintra Doriņa Mg.paed., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone  
2004.   Trauksmes līmeņa atšķirības datoratkarīgu un datorneatkarīgu 14- 16 gadus vecu pusaudžu mātēm Kristīne Pētersone Dr.psych. Anita Lasmane  
2004.   Vispārizglītojošo skolu jaunāko pusaudžu pārdzīvojumu dinamika un spektrs, pārejot no sākumskolas uz pamatskolu Dace Lapiņa    
2004.   Vispārizglītojošo skolu jaunāko pusaudžu pārdzīvojumu dinamika un spektrs, pārejot no sākumskolas uz pamatskolu Maira Bluša    
2004.   X rajona Y pagasta pamatskolas skolotāju līderības izteiktības un dominējošā dzīves stila sakarības Līga Zeltiņa Dr.psych. Anita Lasmane  
2004.   X skolas 14- 15 gadīgu pusaudžu sociālā intelekta līmeņa izmaiņas komunikatīvo iemaņu pilnveides grupas darba rezultātā Lilita Danilāne Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa  
Pedagoģijas fakultāte
2017.   7-9 gadus vecu mūzikas skolas audzēkņu mācīšanās spēju attīstības iespējas ar interaktīvajiem mācību līdzekļiem Mūzikas teorijas apguvē Aiva Pundiņa Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Maruta Sīle
2017.   Deviantas uzvedības mazināšanas pedagoģiskās iespējas pusaudžiem skolas un Bērnu un jauniešu centra sadarbībā Rasa Tauriņa Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2017.   Flautas spēles ansambļu vadītāja lēmumu pieņemšanas prasmju pilnveide Rasa Melngalve Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
2017.   Izziņas intereses veicināšana matemātisko priekšstatu apguvē 5 - 6 gadīgiem bērniem pirmsskolā Sanda Dārzniece Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed. Beatrise Garjāne
2017.   Jaunākā skolas vecuma bērnu pašapziņas sekmēšana folkloras kopas darbībā Dina Liepa Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Elita Volāne
2017.   Jaunāko klašu skolēnu stājas veidošanās vijoļspēles apguves procesā Anna Zvejniece Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2017.   Jauniešu muzikālās pieredzes pilnveide džeza dziedāšanas apguves procesā Elīna Čampere Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed. Inga Bērziņa
2017.   Jauniešu pašapliecināšanās džeza ģitārspēles improvizācijā interešu izglītības mācību procesā Matīss Jākobsons Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
2017.   Jāzeps Lipšāna ieguldījums latviešu mūzikā un mūzikas pedagoģijā Astra Lazdiņa Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane Dr.paed. Laima Mūrniece
2017.   Klasiskās mūzikas stila izpratnes veidošanās pusaudžiem mūzikas klausīšanās procesā Veronika Sorokoviha Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts Dr.paed. Maruta Sīle
2017.   Kritiskās domāšanas veicināšana jauniešiem tautas dejas iestudēšanas procesā Līna Daugule Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2017.   Kultūrpiederības veicināšana tradicionālajos gadskārtu svētkos 5-6 gadīgiem bērniem pirmsskolā Ieva Ozoliņa Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Anita Petere
2017.   Kustību tehniskā izpildījuma pilnveide jauniešiem sporta deju nodarbībās Terēza Kižlo Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone
2017.   Mācību priekšmeta Mūzika satura īstenošanas specifika skolēniem ar redzes traucējumiem pamatskolā Anna Dubovika Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane Dr.paed. Laima Mūrniece
2017.   Mājturības un tehnoloģiju skolotāja kompetences iegūšanas pedagoģisko iespēju izmantošana e-studijās Annija Horste Dr.paed. Elita Volāne Dr.psych. Tija Zīriņa
2017.   Mūzikas pedagogu veiksmīgas adaptācijas pilnveide mūzikas izglītības iestādē Rinalds Jukna Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Tālis Gžibovskis
2017.   Mūzikas skolas jaunāko klašu flautas spēles audzēkņu mākslinieciski noturīga priekšnesuma pilnveide Edīte Upmale Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2017.   Organizatorisko prasmju veicināšana skolēnu pašpārvaldē pamatskolā Jana Solovjova Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed. Beatrise Garjāne
2017.   Radošuma veicināšanas iespējas klavierspēles apguves procesā, izmantojot improvizāciju Rūta Lankovska Dr.paed. Tamāra Bogdanova Dr.paed. Laima Mūrniece
2017.   Runas mākslas apguve džeza dziedāšanas nodarbībās jauniešiem Kristaps Kiršteins Dr.paed. Inga Bērziņa Dr.paed. Māra Marnauza
2017.   Sadarbības prasmju veicināšana ar ABA (Applied Behavior Analysis) metodi bērniem ar autiskā spektra traucējumiem agrīnajā bērnības vecumā. Ilona Smirnova Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed. Ineta Helmane
2017.   Sākumskolas skolēnu atmiņas attīstība flautas spēles apguves procesā Dace Pētersone Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
2017.   Sergeja Rahmaņinova klavierskaņdarbu iestudēšanas un atskaņojuma pamatprincipi Andžela Gasjaņeca Dr.paed. Tamāra Bogdanova Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2017.   Sešgadīga bērna vokālo prasmju attīstības sekmēšana mūzikas nodarbībās pirmsskolā Sarmīte Kārkliņa Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Inese Jurgena
2017.   Skolēnu pētnieciskias darbības veicināšana matemātikas mācībā sākumskolā Anita Dāvīda Dr.paed. Ineta Helmane Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2017.   TDA Teiksma un Jāņa Ērgļa darbības pieredzes analīze Aija Konstante Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2017.   Tikumisko vērtību veicināšanas pedagoģiskās iespējas 5 līdz 6 gadīgiem bērniem sadarbībā ar skolotāju pirmsskolā Iveta Rudoviča Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2017.   Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu komunikatīvās kompetences attīstības sekmēšana rotaļu darbībā Sintija Baure Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Anna Līduma
2017.   Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo spēju veicināšana mūzikas rotaļnodarbībā pirmsskolas izglītības iestādē Irina Karbauska Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Beatrise Garjāne
2017.   Zelta griezuma ideja baroka deju meistaru iestudējumos Stella Upaciere Mg.art. Guna Ezermale Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
2016.   12 gadus vecu skolēnu radošās domāšanas attīstības iespējas muzejpedagoģiskā procesā Klinta Bole Dr.paed. Elita Volāne Dr.paed. Inese Jurgena
2016.   5 – 7 gadīgu bērnu dialogrunas sekmēšana problēmsituāciju risināšanā pirmsskolā Zane Eņģele Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Inese Freiberga
2016.   Angļu valodas apguves nosacījumi vecākajā pirmsskolas vecumā “Success For All” programmā Marta Avotniece Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2016.   Aspergera sindroma skolēnu iekļaušanās nosacījumi pamatizglītības programmas apguvē privātskolā Silvija Apse Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča Dr.paed. Anna Līduma
2016.   Audzēkņu mācīšanās prasmju pilnveide matemātikas stundās Rīgas Valsts tehnikumā Inna Griņičeva Dr.biol. Juris Porozovs Dr.paed. Beatrise Garjāne
2016.   Drošības izjūtas veicināšana 2-3 gadīgiem bērniem pirmsskolā Kristīna Kuzmiča Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Iveta Kāposta
2016.   Emocionālās inteliģences veidošanās pusaudžiem klasiskās dejas nodarbībās Aleksandra Kolidzeja-Analte Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane Dr.paed. Rita Spalva
2016.   Horeogrāfes Ritas Spalvas pedagoģiskās un mākslinieciskās darbības vērtība Latvijas kultūrā Anna Kvelde Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2016.   Izziņa intereses veicināšanas iespējas integrētajāsrotaļnodarbībās matemātikā 5 -7 gadīgiem bērniem Jana Medniece Dr.paed. Anna Līduma Dr.psych. Tija Zīriņa
2016.   Jauniešu kustību koordinācijas attīstība tautas deju kolektīva nodarbībās Ginta Cera Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed. Laima Mūrniece
2016.   Latviešu nacionālās piederības veidošanās vecākajā pirmsskolas vecumā Baiba Bērziņa Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.biol. Juris Porozovs
2016.   Patstāvības veicināšana 8.,9. klases skolēniem sadarbībā ar klases audzinātāju Laura Akerblūma Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Inguna Lāce
2016.   Pusaudžu darbības motivācijas veicināšana deju studijā Dace Rasova-Zvirgzdiņa Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed. Laima Mūrniece
2016.   Runas attīstības veicināšana 4 – 5 gadīgiem bērniem dramatizācijas rotaļā Jeļena Puzule Dr.paed. Inguna Lāce Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2016.   Sociālo prasmju attīstīšana rotaļnodarbībā jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem Irina Pavļenko Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Daiga Kalēja-Gasparoviča
2016.   Stresa pārvarēšanas veicināšana klasiskās dejas nodarbībās jauniešiem Ella Belugina Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2016.   Tautas deju skolotāju profesionālās identitātes veicināšana neformālajā izglītībā Latvijā Silga Strazdiņa Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed. Laima Mūrniece
2016.   Telpiskās uztveres pilnveide tautas deju nodarbībās jauniešiem Anna Annele Kazaka Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2016.   Uzmanības noturības veicināšana ritmikas nodarbībās sākumskolā Maruta Mīlīga Dr.paed., Mg.art. Ginta Pētersone Dr.paed. Rita Spalva
2016.   Uzņēmējprasmju veicināšanas iespējas matemātikas stundās 5. - 6. klasēs Santa Čiževska Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed. Elita Volāne
2016.   Vecākā pirmsskolas vecuma bērna jēgpilna mācīšanās pedagoģiskajā procesā Gunta Konovalova Dr.paed. Inese Freiberga Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča
2015.   Mūzikas vidusskolas audzēkņu džeza improvizācijas pamatprasmju pilnveide klavieru un sintezatora spēles procesā Otto Kovči Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed. Inga Bērziņa
2015.   3-gadīgu bērnu runas prasmju veicināšana pedagoģiskajā procesā pirmsskolā Ilvija Špundzāne Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Iveta Kāposta
2015.   3-gadīgu bērnu saskarsmes prasmju veicināšana rotaļā Arta Bluķe Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2015.   5. - 9. klašu skolēnu motivācijas sekmēšanas iespējas dziedāšanai korī vispārizglītojošā skolā Liene Seržante Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2015.   Argumentācijas prasmju veicināšana vēstures stundās 10. – 11. klasē Aija Štāle Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2015.   Audzēkņu patstāvīgā darba pilnveide klavierspēles mācību procesā Ludmila Saržante Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
2015.   Defilēšanas tehnikas apguve jauniešu darbībai pūtēju orķestrī Mārtiņš Birnis Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed. Māra Marnauza
2015.   Jauniešu kora dziedātāju stājas pilnveides iespējas kora nodarbībās Evija Piļka Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2015.   Klavierspēles mācību procesa kvalitātes pilnveides iespējas mākslu skolā „Baltais Flīģelis” Larisa Surikova Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2015.   Kritiskās domāšanas prasmju veicināšana integrētā mācību procesā 4.klasē Anete Gulbe Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Beatrise Garjāne
2015.   Literāro pasaku izmantošana dzīves prasmju veicināšanā latviešu valodas stundās sākumskolā Alise Levicka Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška
2015.   Mācīšanās prasmju attīstība 5.-7.klašu skolēniem angļu valodas stundās Ineta Mulere Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Zenta Anspoka
2015.   Pašregulācijas prasmju veidošanās 8./9. klasē audzinātāja stundās Baiba Rundāne Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2015.   Pedagoģiskā procesa individualizācija latviešu valodas mācību procesā jaunākajā skolas vecumā Guntra Geinerte-Voronova Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2015.   Pedagoģiskie nosacījumi tikumisko vērtību personificēšanās norisei 6.-7.klases skolēnos sociālo zinību stundās Konstantīns Rezņikovs Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2015.   Pedagogu un vecāku sadarbība 5-7 gadu vecu bērnu lasītprasmes veicināšanā Mārīte Petrovska Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Anna Līduma
2015.   Piecu, sešgadīgu bērnu izziņas interešu sekmēšana par dabas saudzēšanu pirmsskolas izglītības iestādē Maija Brauere Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Inese Jurgena
2015.   Pirmsskolas vecuma bērnu dziedelpas veidošanās Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālās studijas "Knīpas un Knauķi" nodarbībās Edīte Putniņa Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Maruta Sīle
2015.   Pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanās motivācijas veicināšanas iespējas vijoļspēles apguves procesā Jeļena Isakova Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts Dr.paed. Laima Mūrniece
2015.   Pusaudžu pašaudzināšanas iespējas flautas spēles ansamblī Ilvija Bensone Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
2015.   Pusaudžu uzmanības attīstības iespējas vokālā ansambļa nodarbībās Irēna Trubina Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Inga Bērziņa
2015.   Ritmikas elementu pielietojums pirmās klases mācību priekšmeta Mūzika satura apguvei Kristīne Pore Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane Dr.paed. Laima Mūrniece
2015.   Rotaļa piecgadīgu un sešgadīgu bērnu runas attīstībai pirmsskolā Inese Meldere Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Inese Jurgena
2015.   Sākumskolas skolēnu dziedātprasmes pilnveides iespējas mūzikas stundās. Rita Lazare Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2015.   Sākumskolas skolēnu sadarbības prasmju pilnveides iespējas kora nodarbībās iekļaujošās izglītības kontekstā Diāna Siliņa Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2015.   Sitaminstrumentu spēles audzēkņu adekvāta pašvērtējuma veidošanās populārās mūzikas apguves procesā Matīss Veigulis Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed. Maruta Sīle
2015.   Skolēnu (pusaudžu) fizisko aktivitāšu veicināšana fiziskās audzināšanas stundās Anita Akmentiņa Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Anna Līduma
2015.   Skolēnu ar mācīšanās traucējumiem iekļaušanās mācību procesā vispārizglītojošā skolā Liene Timbra Dr.paed. Ineta Helmane Dr.paed. Iveta Kāposta
2015.   Skolēnu mediju kompetences pilnveide mācību procesā vidusskolā Anda Būdniece Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed. Beatrise Garjāne
2015.   Skolēnu pašregulācijas prasmju veicināšana mācību procesā sākumskolā Uva Grencione Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed. Iveta Kāposta
2015.   Skolēnu radošuma veicināšana vizuālās mākslas stundās sākumskolā Kristīna Gančaka Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška Dr.paed. Beatrise Garjāne
2015.   Skolotāja darbība skolēnu mācību disciplīnas veicināšanā vidusskolā Zane Breča Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed. Anita Petere
2015.   Uzmanības attīstības veicināšana mūzikas nodarbībās Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālajā studijā ,,Knīpas un knauķi” Jonita Štoma Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Inese Jurgena
2015.   Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu ētisko vērtību attīstības veicināšana ar literāro darbu palīdzību Zane Druvaskalne Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Anna Līduma
2015.   Vecāku un skolotāju sadarbība konfliktu risināšanā pamatskolā Iluta Apsīte Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Ineta Helmane
2015.   Veselīga dzīvesveida veicināšanas iespējas 5-6 gadīgiem bērniem pirmsskolas pedagoģiskajā procesā Kristīne Terentjeva Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed. Anna Līduma
2014.   5. klases skolēnu iekšējās dzirdes un muzikālās atmiņas mijiedarbes veidošanās mūzikas stundās vakarskolā Egita Ozolinkevica Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
2014.   6.klases skolēnu emocionalitātes attīstības sekmēšana mūzikas klausīšanās procesā mūzikas stundās pamatskolā Aija Zakovska Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.art. Inese Žune
2014.   7.-9.klases skolēnu izpratnes par mācīšanos veicināšana mācību procesā Inga Voiciša Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Beatrise Garjāne
2014.   7. – 8.klašu skolēnu diverģentās domāšanas attīstības iespējas Mūzikas mācību stundās Violeta Zaķe Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Laima Mūrniece
2014.   8.klases skolēnu muzikālās darbības intereses veidošanās iespējas mūzikas mācību stundās Līga Gžibovska Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Jānis Misiņš
2014.   Andra Ezeriņa ieguldījums dejas pedagoģijas attīstībā Lienīte Ozolniece Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola Dr.paed. Rita Spalva
2014.   Arodskolu audzēkņu (15 - 19 g.v.) garīgo vērtību veidošanās kora nodarbībās Kristīne Prekele Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed., Mg.art. Andris Pundurs
2014.   Bērna individualitātes attīstība dvīņu audzināšanā ģimenē un pirmskolā Anita Dumbrauska Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed. Iveta Kāposta
2014.   Borisa Bermana pedagoģisko pieeju izmantošanas iespējas klavierspēles apguvē pieaugušajiem Inese Više Dr.paed. Tamāra Bogdanova Dr.paed. Maruta Sīle
2014.   Didaktikas principa "Mācību saistība ar dzīvi" īstenošana matemātikas mācību procesā 5.-7.klasē Jana Mežale Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Anna Līduma
2014.   Eksperimentālā mācīšanās dekupāžas pulciņā Lana Ceplīte Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška Dr.paed. Elita Volāne
2014.   Horeogrāfa Ilmāra Dreļa devums jauniešu latgaliskās identitātes veicināšanā. Guntis Tjarvja Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed. Laima Mūrniece
2014.   Horeogrāfa Jāņa Ērgļa pedagoģiskās un mākslinieciskās darbības vērtība Latvijas kultūrā Renāte Linde Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2014.   Jaunākā skolas vecuma bērnu kustību atmiņas veicināšana dejas apguves procesā Levita Paulauska Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2014.   Jaunākā skolas vecuma bērnu kustību uztveres veicināšana dejas iestudēšanas procesā Baiba Ērgle Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola Dr.paed. Laima Mūrniece
2014.   Jaunākā skolas vecuma bērnu runas prasmes attīstības veicināšana angļu valodas mācību procesā āra nodarbībās Liene Knope Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2014.   Jauniešu etniskās identitātes veicināšana lietuviešu tautas deju kolektīvā Latvijā Agne Sun Lema Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola Dr.paed. Laima Mūrniece
2014.   Jauniešu motivācija dziedāšanai vispārizglītojošās skolas vidusskolas korī Ilze Ērkšķe Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2014.   Jauniešu stresa līmeņa samazināšanās iespējas deju nodarbībās Laura Ivanova Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere Dr.paed. Rita Spalva
2014.   Jauniešu uzstāšanās prasmju pilnveides iespējas mūsdienu ritma mūzikas dziedāšanas apguves procesā Ilmārs Šterns Dr.paed. Inga Bērziņa Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2014.   Kritiskās domāšanas veicināšana deju nodarbībās jauniešiem Katrīna Vīksniņa Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2014.   Latviešu valodas apguves sekmēšana pirmsskolas bērniem daudzvalodu vidē Lauma Jēkabsone Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Iveta Kāposta
2014.   Līdzdalība skolēnu pašpārvaldē – vidusskolēnu pilsoniskuma veicināšanas līdzeklis Nataļja Antipova Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Beatrise Garjāne
2014.   Mācību priekšmeta "Mākslas valodas pamati" mācīšanas pašpieredzes analīze Anita Kairiša Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed., Mg.art. Ilze Briška
2014.   Mentālās vingrināšanās metodes pielietošanas iespējas sākumskolas skolēnu vijoļspēles mācību procesā Fiona Mary Vilnite Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Inga Bērziņa
2014.   Mērķtiecības veicināšana mācību procesā profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem Sarmīte Grase Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Iveta Kāposta
2014.   Pašregulācijas prasmju pilnveidošanās integrētā mācību procesā sākumskolā Daiga Pujiņa Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Iveta Kāposta
2014.   Patstāvības veicināšana 1.un 2.klases skolēniem ārpusstundu nodarbībās Inguna Āboliņa Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2014.   Patstāvības veicināšana pusaudžiem ārpusstundu nodarbībās Liene Učelniece Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Zenta Anspoka
2014.   Patstāvības veicināšana pusaudžiem mācību stundās 7.klasē Anna Sala Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2014.   Pieaugušo dejotprasmes pilnveide balles deju nodarbībās Linda Leisa Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2014.   Piecgadīgu bērnu dzimuma diferenciācijas priekšstatu veidošanās iespējas muzikālajās rotaļās Sanda Neiberga Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2014.   Populārās un džeza mūzikas ģitāras spēles video skolas un to pielietošanas iespējas mācību procesā Reinis Jaunais Dr.art. Boriss Avramecs Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
2014.   Pusaudžu ģitārspēles intereses veidošanās iespējas interešu izglītības mācību procesā Šamils Almakajevs Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Zigmunds Žukovskis
2014.   Pusaudžu pašaktualizācijas pilnveides iespējas vokālajās nodarbībās Sarmīte Zariņa Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Jānis Misiņš
2014.   Sākumskolas vecuma bērnu sadarbības prasmju pilnveides iespējas instrumentālā ansambļa muzicēšanas procesā Dace Rozenberga Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2014.   Sieviešu pašvērtējuma veicināšana orientālo deju kolektīvā Margarita Kamjaka Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2014.   Sievietes pašizpausmes veicināšana Jana Ivanova Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2014.   Skolas un ģimenes sadarbība jaunākā skolas vecuma bērnu sociālo prasmju veicināšanai Brigita Raģele Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Iveta Kāposta
2014.   Skolēna identitātes attīstības veicināšana adaptācijas procesā 1.klasē Mārīte Saulīte Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Iveta Kāposta
2014.   Skolēna lasītprasmes attīstīšana sākumskolā (1. - 2. klasē) Andris Krieķis Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Inese Jurgena
2014.   Skolēnu mācīšanās prasmju pilnveide svešvalodas rakstu valodas apguves procesā 7. klasē Linda Veigule Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2014.   Skolēnu mūzikas apguves motivācijas veicināšanas iespējas mācību procesā mūzikas stundās vidusskolā Dainis Krauklis Dr.art. Boriss Avramecs Dr.paed. Maruta Sīle
2014.   Skolēnu rokdarbu prasmju apguves iespējas mājturības un tehnoloģiju stundās pirmajā klasē Daiga Bleikša Dr.paed. Elita Volāne Dr.paed. Iveta Kāposta
2014.   Skolēnu uzņēmējprasmju attīstība vidusskolas mācību procesā ekonomikas stundās Jana Novicka Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed. Anita Petere
2014.   Sociālās prasmes kā iekļaujošas vides elements bērniem no sociālā riska ģimenēm Gunita Munce-Lankovska Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed. Iveta Kāposta
2014.   Speciālās izglītības iestādes audzēkņu iztēles attīstības iespējas mūzikas nodarbībās Santa Fībiga Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
2014.   Studentu emocionālās inteliģences pilnveide deju skolotāja studiju procesā Jeļena Pļešakova Mg.paed. Naira Mežgale Dr.paed. Laima Mūrniece
2014.   Tehnisko iemaņu veidošanās priekšnoteikumi 7-9 gadu vecuma bērniem klavierspēles apguves sākumposmā Ivita Reinsone Dr.paed. Tamāra Bogdanova Dr.paed. Laima Mūrniece
2014.   Tikumisko vērtību veidošanās skautu kustībā vispārizglītojošo skolu audzēkņiem Jānis Iklāvs Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Inese Jurgena
2014.   Tolerances vērtību sapratnes sekmēšana vēstures stundās pamatskolā Zanda Pavlova Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed. Iveta Kāposta
2014.   Vadītāja vietnieka un pirmsskolas skolotāja sadarbība humānpedagoģisko vērtību uzturēšanā pedagoģiskajā procesā pirmsskolā. Ilze Mazjūle Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.psych. Valentīna Romenkova
2014.   Vecāku un skolotāju sadarbība 5-7 gadus vecu bērnu sagatavošanai skolai Chee-Way Sun Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.psych. Valentīna Romenkova
2014.   Veselīga dzīvesveida pilnveide audzinātāja stundā 5.klasē Jana Sakne Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed. Anna Līduma
2014.   Viengadīgu bērnu komunikācijas prasmju pilnveides iespējas mūzikas nodarbībās Dace Starta Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Jānis Misiņš
2013.   2 - 3 gadīgu bērnu saskarsmes prasmju veicināšana rotaļā Jeļena Eilonena Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2013.   Bērnu izziņas interešu veidošanās integrētajās nodarbībās Indra Krūmiņa Dr.paed. Irina Direktorenko Dr.paed. Anita Petere
2013.   Dzīvesprasmju veicināšana vecākā pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā Ieva Štopīte Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.psych. Tija Zīriņa
2013.   Lasītprasmes apguves veicināšana 6-7 gadīgiem bērniem pirmsskolā Tatjana Andronova Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2013.   Matemātikas mācību satura apguves veicināšana didaktiskajās rotaļās un spēlēs sešgadīgiem bērniem. Inese Doniņa Dr.paed. Ineta Helmane Dr.paed. Iveta Kāposta
2013.   Mazākumtautību bērnu integrācijas veicināšana pirmsskolā ar latviešu mācību valodu Jeļena Tihomirova Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Irina Direktorenko
2013.   Pēctecība rakstītprasmes apguves veicināšanai pirmsskolā Aiga Lūse Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Iveta Kāposta
2013.   Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide darbam jaukta vecuma grupās pirmsskolā Gundega Puķīte Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Inese Jurgena
2013.   Pilsonisko vērtību veidošanās latviešu valodas mācību procesā 2. un 3.klasē Jugita Gode Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Inese Jurgena
2013.   Profesionālās izglītības iestādes audzēkņu pašaudzināšanas prasmju sekmēšana mācību procesā Linda Ozoliņa Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed. Anna Līduma
2013.   Pusaudža mācīšanās kompetences pilnveide Web Quest mācību vidē sociālo zinību mācību procesā Santa Kazaka Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Anna Līduma
2013.   Radošuma sekmēšana 5-6 gadīgiem bērniem integrētajās nodarbībās pirmsskolā Jolanta Kriščune Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2013.   Stāstītprasmes veicināšana vecākā pirmsskolas vecuma bērniem pedagoģiskajā procesā pirmskolā Rita Krauze Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed. Zenta Anspoka
2013.   Svešvalodu mācību procesa iespējas fleksibilas vidusskolēna personības attīstībā Zinta Dāvida Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2013.   Vardarbības izpausmes un tās mazināšanas pedagoģiskie līdzekļi Inga Valbe Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Iveta Kāposta
2013.   Vecāku līdzdalība piecgadīgo bērnu emocionālās labklājības pilnveidē pirmsskolā Karolina Baturina Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Ineta Helmane
2013.   Veselīga dzīvesveida veicināšana sporta stundās 6.- 8. klasēs Rolands Ozoliņš Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed. Beatrise Garjāne
2012.   3-4 gadīgo bērnu sociālā adaptācija deju nodarbībās Tamāra Eiferova Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2012.   4-5 gadīgu bērnu psihiskā attīstība kustības un mūzikas integrācijā deju nodarbībās Dita Danosa Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola Dr.paed. Laima Mūrniece
2012.   4 - 5 gadīga bērna mērķtiecības sekmēšana matemātisko priekšstatu veidošanās rotaļās Vika Vītoliņa-Pugace Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Iveta Kāposta
2012.   5 - 6 gadīgu bērnu attīstību veicinošie pedagoģiskie līdzekļi Latvijas alternatīvo pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas nodarbībās Dace Bleikša Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Laima Mūrniece
2012.   6 gadīgo bērnu jaunās integrētās mācību programmas realizācijas problēmas un risinājumi Aira Roga Dr.paed. Elita Volāne Dr.paed. Anita Petere
2012.   6.klases skolēnu iztēles attīstības iespējas vokālās mūzikas apguves procesā mūzikas stundās Ilze Dūzele Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Laima Mūrniece
2012.   8. Kora klases audzēkņu analītiskās domāšanas attīstības iespējas kora skaņdarbu analīzē mūzikas skolā Baiba Zveja Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2012.   Agresivitātes pedagoģiskā korekcija pirmsskolā Iveta Drozde Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2012.   Aizkraukles rajona deju kolektīvu vadītāju ieguldījums dejas pedagoģijā (1967. - 2009. gads) Ilanta Jātniece Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2012.   Atkārtošanas pieeja 2.,3.klases audzēkņu jaunrades spēju attīstībā mūzikas mācības stundās mūzikas skolā Zinta Kokare Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2012.   Bilingvālā izglītība četrgadīga un piecgadīga bērna valodas attīstībai pirmsskolā Jeļena Lavrenova Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Iveta Kāposta
2012.   Džeza instrumentspēles audzēkņu novērtējuma un pašvērtējuma veidošanās kopsakarības mācību sasniegumu aspektā Līga Kārkliņa Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2012.   Džeza pedagoģijas specifika un pieredze Latvijā Zintis Žvarts Dr.paed. Maruta Sīle Dr.art. Imants Mežaraups
2012.   Emocionālās inteliģences prasmju pilnveide hip-hop deju kolektīvā jauniešiem Teiksma Ziemele Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2012.   Emocionālās labklājības un izziņas interešu veicināšanas mijsakarības 5-6 gadīgiem bērniem Anna Gorovaja Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed. Elita Volāne
2012.   Helēnas Tangijevas – Birznieces ieguldījums dejas pedagoģijas attīstībā Inta Pole Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2012.   Hiperaktivitātes mazināšana speciālās skolas mācību vidē Ginta Strapcāne Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed. Beatrise Garjāne
2012.   Humano vertibu veidošanas 5 - 6 gadigiem berniem literaro darbu lasišanas procesa Ilze Jūrmale Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Anna Līduma
2012.   Inovācijas horeogrāfa Agra Daņiļeviča mākslinieciskajā un pedagoģiskajā darbībā Indra Ozoliņa Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2012.   Integratīvā pieeja dejas apguves procesā jaunākā skolas vecuma bērniem Ivetta Jakovļeva Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed., Mg.sc.soc. Laimrota Kriumane
2012.   Jaunāko klašu audzēkņu asociatīvās domāšanas attīstība klavierspēles apguvē Natālija Stirāne Dr.paed. Tamāra Bogdanova Dr.paed. Aurika Gulbe
2012.   Jauniešu ansambļa spēles prasmju pilnveides iespējas saksofonu kvarteta darbības procesā Inga Meijere Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Laima Mūrniece
2012.   Jauniešu atstumtības mazināšanas padagoģiskie paņēmieni deju nodarbībās Daira Dāle Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2012.   Jauniešu dziedāšanas prasmju veidošanās populārās mūzikas žanros Ieva Vēvere Dr.paed. Tamāra Bogdanova Dr.art. Imants Mežaraups
2012.   Jauniešu emocionālās atmiņas pilnveide solo dziedāšanas nodarbībās mūzikas privātstudijā Olga Beļčicka Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed. Inga Bērziņa
2012.   Klasicisma laikmeta skaņdarbu interpretācijas izpratnes veidošanās klavierspēles apguvē Elīna Villeruša Dr.paed. Tamāra Bogdanova Dr.paed. Aurika Gulbe
2012.   Mūzikas līdzekļu efektivitāte angļu valodas prasmju apguvei 4.klases skolēniem Māra Skrinda Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Anna Līduma
2012.   Mūzikas skolas 5.-8.klašu audzēkņu mutācijas perioda darbspēju pilnveide solo dziedāšanas stundās. Ivita Linde Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed. Inga Bērziņa
2012.   Mūzikas skolotāju konkurētspējas attīstību noteicošie pedagoģiskie faktori mācību vidē Jānis Silakalns Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2012.   Mūzikas skolu vecāko klašu audzēkņu flautas spēles apguves motivācijas veidošanās nosacījumi Aija Dimza Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
2012.   Neverbālo komunikatīvo prasmju pilnveide deju kolektīvā pusaudžiem dzimuma atšķirību skatījumā Jūlija Leimane Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed. Laima Mūrniece
2012.   Pašaktualizācijas pilnveides iespējas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem integratīvo mūzikas nodarbību procesā Anita Zambare Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2012.   Piecgadīgu bērnu lasīt un rakstīt prasmju attīstība rotaļnodarbībā pirmsskolā Inese Musatova Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2012.   Pusaudžu konformitātes reducēšanas iespējas kolektīvās muzicēšanas procesā Viktors Fedosejevs Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed., Mg.art. Guntars Bernāts
2012.   Pusaudžu mūzikas uztveres attīstības iespējas mūzikas skolas Mūzikas literatūras stundās Ineta Stepiņa Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Laima Mūrniece
2012.   Pusaudžu sociālo prasmju attīstība audžuģimenē Evita Bērziņa Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Beatrise Garjāne
2012.   Resocializācijas veicināšana profesionālajā izglītībā ieslodzījuma vietās. Nona Jakušova Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Iveta Kāposta
2012.   Senioru darbības motivācijas veicināšana deju nodarbībās Antra Zūkere Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2012.   Senioru saskarsmes prasmju pilnveide deju kolektīvā Judīte Krūmiņa Dr.paed. Rita Spalva Sandra Vītola
2012.   Skolēna dialoģiskās runas attīstība bilingvālā pedagoģiskā vidē Evita Matveja Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Iveta Kāposta
2012.   Skolēnu motivāciju ietekmējoši faktori kolektīvās muzicēšanas darbības procesā interešu izglītībā Egils Šķetris Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2012.   Skolēnu pētniecisko prasmju pilnveidošanās novadpētniecības muzejā Ināra Znotiņa Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Beatrise Garjāne
2012.   Skolēnu socializācijas veicināšana informātikas stundās 7. klasē Ailita Jakubovska Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed. Anna Līduma
2012.   Sociālo prasmju attīstības sekmēšana 4-5 gadīgo bērnu vecumā pimsskolas izglītības iestādes pedagoģiskajā procesā Anastasia Kuznetsova Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2012.   Tolerances attīstības veicināšana profesionālās izglītības iestādēs Vija Vanaga Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2012.   Tolerances attīstības veicināšana profesionālās izglītības iestādēs Vija Vanaga Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone
2012.   Vispārizglītojošās skolas 7.-9. klases skolēnu pašapliecināšanās iespējas mūzikas mācību procesā Iluta Treija Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2011.   1.-4.klases skolēnu mūzikas un latviešu valodas apguves mijsakarības bilingvālā mācību procesā Laura Zaremba Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Maruta Sīle
2011.   1.klases skolēnu telpas izpratnes veidošanās pedagoģiskie nosacījumi deju nodarbībās Olga Jemeļjanenko Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
2011.   3.klases skolēnu pašapziņas attīstības pedagoģiskie nosacījumi mūzikas nodarbībās Kristīne Freimane Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2011. 28 Administrācijas atbalsts karjeras izglītības veicināšanai vidusskolā Vjačeslavs Piskunovs Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Valdis Krastiņš
2011. 13 Agrīnās bērnības bērnu adaptācijas sekmēšana pirmsskolas izglītības iestādē Justīne Miezīte Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Inese Jurgena
2011. 50 Attīstības stratēģija un inovāciju ieviešana profesionālās ievirzes mūzikas skolās Oļģerts Dreimanis Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Aldis Baumanis
2011.   Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšana Latvijā Līga Vonda Dr.paed. Aldis Baumanis Dr.paed. Valdis Krastiņš
2011.   Bezdarbnieka psiholoģiskās īpašības un to saistība ar viņa karjeras saistību Laila Cildermane Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Anita Lasmane
2011. 21 Daiļliteratūras izmantošana agresivitātes mazināšanai jaunākajā pirmsskolas vecumā Laura Dombrovska Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Anna Līduma
2011.   Darba devēja un darba ņēmēju savstarpējās attiecības un to ietekme uz individuālās karjeras veidošanos Renāte Bogdāne Dr.psych. Anita Lasmane Dr.psych. Guna Svence
2011.   Dažādu specialitāšu pārstāvju emocionālā intelekta un agresijas rādītāju atšķirības Anda Škeive Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Anita Lasmane
2011.   Dejotāja un horeogrāfa sadarbības veicināšana dejas iestudēšanas procesā Dace Jonele Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed. Laima Mūrniece
2011.   Deju kolektīvu vadītājas Dzidras Rubenes devums deju pedagoģijā Rasa Pakalniņa Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
2011. 7 Dziedātprasmes sekmēšana 6, 7 gadus veciem bērniem muzikālajā rotaļā pirmsskolā Evija Papiņa Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Inese Jurgena
2011. 18 Dzīves jēgas izpratnes veidošanās vidusskolā Eva Mozgovaja Jana Gargurne Dr.paed. Anna Līduma
2011. 42 Efektīvas komunikācijas vadība augstākās izglītības iestādē Dina Minčenoka Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Iveta Kāposta
2011.   Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” aktivitātes „Jauniešu darba prakse” saistība ar Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto jauniešu bezdarbnieku karjeras attīstību Dace Akmentiņa Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2011. 8 Fiziskās attīstības veicināšana 6-7-gadīgiem bērniem sporta nodarbībās pirmsskolā Nadežda Milbrete Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Beatrise Garjāne
2011.   Friderika Šopēna - pianista, komponista ieguldījums klavierspēles pedagoģijā Aleksandra Berdņikova Dr.paed. Tamāra Bogdanova Dr.paed. Maruta Sīle
2011. 32 Humānās vērtības un to veidošanās iespējas ģimenē Silvija Drikāne Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Beatrise Garjāne
2011.   Indivīda radošuma un subjektīvās labizjūtas sakarības karjeras attīstības procesā Ramona Pole Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Anita Lasmane
2011.   Ingrīdas Saulītes ieguldījums dejas pedagoģijas attīstībā Sandra Podniece Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2011.   Integratīvā pieeja jaunākā skolas vecuma audzēkņu flautas spēles apguves procesā Vita Zemture Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2011.   Izglītības funkciju īstenošana Talsu novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas Ieva Rozenberga Dr.paed. Aldis Baumanis Dr.paed. Iveta Kāposta
2011. 33 Izglītības politika Saldus novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas Lita Mickēviča Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Aldis Baumanis
2011. 12 Izziņas darbības sekmēšana 6-7 gadīgiem bērniem āra nodarbībās pirmsskolā Liene Ķēniņa Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Inese Jurgena
2011. 19 Izziņas interešu pilnveidošanās 1.-4.klašu skolēniem mācību procesā muzejā Ilva Buntika Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Inese Jurgena
2011. 11 Izziņas interešu rosināšana dabas vērojumos jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem Kristīne Haustova Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2011.   Jauniešu akadēmisko un džeza vokālo prasmju apguves mijsakarības dziedāšanas mācību procesā Zane Andžāne Dr.paed. Māra Marnauza Dr.art. Boriss Avramecs
2011.   Jauniešu saskarsmes prasmes kora darbībā augstskolā Evija Goluba Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Maruta Sīle
2011.   Jauno māmiņu karjeras attīstības iespējas un integrēšanās darba tirgū Aiga Mežale Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Zenta Anspoka
2011.   Karjeras attīstības atbalsta sistēma Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto jauniešu bezdarbnieku karjeras plānošanai Sanita Krištopāne-Runča Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.psych. Guna Svence
2011.   Kora diriģenta profesionālās kompetences pilnveidošanās iespējas darbā ar kori sākumskolā Iveta Drozdova Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Māra Marnauza
2011. 45 Korporatīvās sociālās atbildības pasākumu kopums Ādažu Mākslas un mūzikas skolas attīstībai Kristīne Savicka Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Aldis Baumanis
2011.   Kultūrizglītības pārmaiņu vadība Siguldas Mākslu skolā "Baltais Flīģelis" Signe Ruduka Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Beatrise Garjāne
2011.   Latvijas iedzīvotāju karjeras izglītības saistība ar darba meklēšanas pieredzi Lielbritānijā Liene Findleja Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics Dr.paed. Zenta Anspoka
2011.   Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu vadītāju individuālās karjeras attīstību ietekmējošie faktori Liene Dubrovska Dr.psych. Anita Lasmane Dr.psych. Guna Svence
2011. 1 Mācīšanās prasmju pilnveide 1.-4.klašu skolēniem dabaszinību apguvē Jūrmalas Alternatīvā skolā Kristīne Paisuma Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Zenta Anspoka
2011. 29 Metodiskā darba organizēšana mazskaitliskās un daudzskaitliskās izglītības iestādēs Elīna Stankeviča Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Beatrise Garjāne
2011.   Mūzikas skolas 4.-8.klases audzēkņu muzikālo spēju attīstība kompozīcijas stundās Vineta Līce Dr.paed. Māra Marnauza Dr.art. Boriss Avramecs
2011.   Mūzikas skolotāja un 5.-6.klašu skolēnu izziņas inetereses veidošanās mijsakarības mūzikas stundās Arta Juška Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Māra Marnauza
2011.   Ogres novada deju kolektīvu vadītāju ieguldījums dejas pedagoģijā laika posmā no 1947.gada līdz 2010.gadam Ilmārs Dreija Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2011. 43 Organizācijas kultūras attīstības veicināšana vidējās izglītības iestādē Jūlija Lukjanoviča Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Iveta Kāposta
2011.   Pamatskolas 5.-9.klašu skolēnu karjeras izglītības plānošana un vadība Dzintra Lindāne Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2011. 20 Pašvērtējuma prasmju sekmēšana 6-7 gadu veciem bērniem pirmsskolā Dace Januševska Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Irina Direktorenko
2011. 4 Patstāvības veicināšana 1.klases skolēniem sporta stundās Marta Flaksa Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Anna Līduma
2011. 15 Patstāvības veicināšana 5-6 gadīgiem bērniem ārpusnodarbībās pirmsskolā Natalija Orupa Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Inese Jurgena
2011. 5 Pedagoģiskā vide piecgadīgo un sešgadīgo bērnu lasītprasmes un rakstītprasmes apguves veicināšanai Liena Riekstiņa Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Ineta Helmane
2011.   Pedagogu ar dažādu darba stāžu un vecumu emocionālā izdegšana un apmierinātība ar darbu Sanita Plone Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2011. 34 Pedagogu tālākizglītības organizācija skolās Dace Čuhnova Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Iveta Kāposta
2011.   Pieaugušo tālākizglītības sistēma un karjeras attīstībai Ludzas novadā Ilona Gavarāne Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2011.   Pienākumu deleģēšana mūsdienu izglītības iestādes vadībā Andžella Liepa Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Valdis Krastiņš
2011. 27 Pirmsskolas izglītības iestādes organizācijas kultūras un vadītāja profesionālās kompetences mijsakarība Natālija Kotova Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.psych. Tija Zīriņa
2011. 6 Pirmsskolas vecuma bērnu emocionālāattīstība radošajās rotaļās Ļubova Maļinovska Dr.paed. Irina Direktorenko Dr.paed. Inese Jurgena
2011.   Profesijā strādājošo un no profesijas aizgājušo skolotāju karjeras attīstības motivācija. Kristīne Piļščikova Dr.psych. Anita Lasmane Dr.paed. Zenta Anspoka
2011. 35 Profesionālās izglītības iestādes vadības darbība labvēlīga psiholoģiskā mikroklimata veidošanā Vita Sinkoveca Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Valdis Krastiņš
2011.   Pusaudža karjeras izglītība mācību procesā un karjeras plānošana vispārizglītojošās skolas 9. klasē Mārīte Zaltāne Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2011.   Pusaudžu pašvērtējuma attīstības iespējas instrumentspēles stundās Daniela Rudzīte Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Māra Marnauza
2011. 17 Pusaudžu patstāvības veicināšana angļu valodas stundās 7.-9.klasēs Žanna Vaļevko Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Beatrise Garjāne
2011. 3 Pusaudžu patstāvības veicināšana sadarbībā ar skolotāju Dina Šimpermane Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Anna Līduma
2011.   Pusaudžu un pedagoga sadarbības veidošanās deju nodarbībās Aelita Lāce Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed., Mg.sc.soc. Sandra Vītola
2011. 16 Radošuma veicināšana skolēniem mūzikas stundās 5.klasē Ludmila Dovgobroda Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Beatrise Garjāne
2011.   Rasmas Valdmanes ieguldījums skolēnu kora dziedāšanas tradīciju attīstībā Latvijā Kristīne Bierande-Gaile Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Maruta Sīle
2011.   Ritma izjūtas attīstība deju nodarbībās skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem Līga Barena Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed. Laima Mūrniece
2011.   Sākumskolas vecuma bērnu pašcieņas veidošanās fokloras kopas darbības procesā Sandra Jansone Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2011. 48 Skolas kora un kultūrvides veidošanās mijsakarības Agnese Grudinska Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Iveta Kāposta
2011. 14 Skolēna pašcieņas un mācību vides mijsakarības izglītības iestādē laukos Svetlana Sīle Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Anna Līduma
2011. 9 Skolēnu pilsoniskā audzināšana pamatskolā Anna Pūtere Dr.paed. Ineta Helmane Dr.paed. Beatrise Garjāne
2011. 31 Vadības efektivitātes paaugstināšana interešu izglītības iestādes attīstības īstenošanā Daina Kleinberga Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Iveta Kāposta
2011. 44 Vadītaja darbība bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanā Sandra Bukovska Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed. Iveta Kāposta
2011. 46 Vadītāja darbība pirmsskolas izglītības iestādes attīstībā. Sintija Mauriņa Dr.paed. Sandra Rone Dr.psych. Tija Zīriņa
2011. 30 Vadītāja darbība profesionālās ievirzes programmas „Deja” organizēšanā mākslas un mūzikas skolā Agnese Stanke Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Iveta Kāposta
2011. 36 Vadītāja profesionālā ētika pedagoģiskajā saskarsmē pirmsskolas izglītības iestādē Inese Šulte Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Iveta Kāposta
2011. 49 Vadītāja sociālā kompetence pirmsskolas izglītības iestādes vadībā Ilze Krišāne Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Iveta Kāposta
2011.   Valodas kompetences kvalitāte valsts centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un literatūrā 2009./2010.m.g. Arta Kociņa Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Anna Līduma
2011. 47 Vērtību aktualizācija skolēnu un skolotāja diskusijā literatūras mācību procesā 12.klasē Gunta Pauniņa Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Anna Līduma
2011.   Veterinārmedicīnas speciālista karjeras attīstības plānošana un vadība profesionālās izglītības iestādē Maira Kupriša Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Zenta Anspoka
2011. 10 Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu dialoģiskās runas attīstības sekmēšana sižetiskajās lomu rotaļās Irina Paļčikovska Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Anita Petere
2011. 2 Vispārizglītojošās vidusskolas skolēnu izpratne un attieksmes veidošanās pret dabas vidi Jānis Butins Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010.   1.-4.klašu skolēnu pašapziņas veidošanās klavierspēles stundās mūzikas privātskolā Anna Garkule Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed. Maruta Sīle
2010.   10.-12.klašu skolēnu rokdziedāšanas prasmju apguve Rīgas 100.vidusskolā Inese Granovska Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Maruta Sīle
2010. 40 5-6 gadus vecu bērnu izziņas interešu attīstības veicināšana pirmsskolas izglītības iestādē Daiga Alde Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Inese Jurgena
2010. 46 Administrācijas darbība pārmaiņu vadīšanā vispārizglītojošajā skolā Karīna Pavļenko Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Valdis Krastiņš
2010.   Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas ieguldījums Latvijas klavierspēles pedagoģijas attīstībā Inguna Podziņa Dr.paed. Tamāra Bogdanova Dr.art. Boriss Avramecs
2010. 34 Apdāvināto skolēnu mācību procesa individualizācijas iespējas sākumskolā (2.-3.klasē) Aleksandra Stojanova Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Anna Līduma
2010. 61 Atbalsta personāla darbība pasākumu ieviešanā un nodrošināšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem vispārizglītojošajā internātpamatskolā Gunita Bajāre Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Iveta Kāposta
2010.   Augstākās izglītības iestādes akadēmiskā personāla karjeras atbalsta sistēma karjeras attīstības sekmēšanai Rūta Cipija Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.psych. Anita Lasmane
2010. 37 Bērnu sociālo prasmju veidošanās pirmsskolas skolotāja sadarbībā ar vecākiem Gunta Bengtsson Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Zenta Anspoka
2010. 69 Bērnu uzvedības motivācija vecākajā pirmsskolas vecumā Agita Tīrone Dr.phil. Oļegs Pavlovs Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010.   Bijušo ieslodzīto karjeras attīstības atbalsts pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma Sandra Gulbinska Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010. 54 Darba devēju līdzdalība centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisē profesionālās izglītīabs iestādē Irina Kulapova Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010. 45 Darba plānošana pirmsskolas izglītības iestādē struktūras izmaiņu kontekstā Iveta Vitkovska Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Ivars Muzis
2010. 79 Domāšanas veicināšana bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem rokdarbu nodarbībās speciālajā internātskolā Ilze Lapiņa Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Iveta Kāposta
2010. 72 Ētisko vērtību izpratnes un dialoga prasmju veidošanās vecākā pirmsskolas vecuma bērniem dramatizācijas rotaļās Māra Smerotkina Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Anna Līduma
2010.   Improvizācija mūzikas skolu 5.-6.klašu audzēkņu muzikalitātes attīstībā Sandra Gaide Dr.art. Boriss Avramecs Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2010. 73 Informācijas tehnoloģijas kā līdzeklis izziņas intereses veidošanā fizikas stundās 8.klasē Olga Sosnova Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010.   Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mūzikas stundās 9.klašu skolēnu izziņas intereses sekmēšanā Sandija Birka Dr.art. Boriss Avramecs Dr.paed. Māra Marnauza
2010.   Interneta resursi vispārizglītojošo skolu 9. klašu skolēnu karjeras izvēlei Daiga Udrase Dr.paed. Zenta Anspoka  
2010. 49 Izglītības funkcijas nodrošināšana Saldus novadā pēc strukturālo reformu īstenošanas Agnese Gudēna Dr.paed. Aldis Baumanis Dr.paed. Iveta Kāposta
2010. 57 Izglītības iestādes stratēģiskā vadība iestādes konkurētspējas nodrošināšanai Irina Cepurīte Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Valdis Krastiņš
2010. 59 Izglītības iestādes vadības darbs pedagogu tālākizglītības plānošanā Maija Salmina Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Iveta Kāposta
2010. 47 Izglītības iestādes vadītāja darbība pārmaiņu vadīšanā Sandra Āķere Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2010. 60 Izglītības iestādes vadītāja darbība pedagogu motivēšanā vispārizglītojošā skolā Agnija Tararuja Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Inese Jurgena
2010. 84 Izglītības kvalitātes vadība vispārizglītojošajā skolā Veronika Skripačova Dr.paed. Sandra Rone Dr.paed. Aldis Baumanis
2010. 77 Izziņas darbības sekmēšana skolotāja un skolēna sadarbībā mācību procesā pamatskolā Gundega Eglīte Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010. 38 Jaunākā skolas vecuma bērnu humāno vērtību veidošanās vizuālās mākslas stundās Aija Ruģēna Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Iveta Kāposta
2010.   Jauniešu pašapliecināšanās attīstība Vesa Montgomerija izveidoto džeza ģitārspēles paņēmienu apguvē Andrejs Jevsjukovs Dr.art. Boriss Avramecs Dr.paed. Māra Marnauza
2010.   Jauniešu vecuma bezdarbnieku personības iezīmju ietekme uz karjeras izvēli un attīstību Liene Ūbele Dr.psych. Anita Lasmane Dr.psych. Guna Svence
2010.   Karjeras attīstības atbalsta kvalitāte vidusskolā Gita Eiduka Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Zenta Anspoka
2010.   Karjeras attīstības atbalsta sistēma Limbažu 2.vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem Ieva Ratniece Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010.   Karjeras attīstības atbalsta sistēma vidusskolā Evita Aploka Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Zenta Anspoka
2010.   Karjeras centra modelis ģimnāzijas jaunieša karjeras attīstībai Elvīra Lemešonoka Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010.   Karjeras izglītība pamatizglītības skolēna karjeras attīstībai Mārīte Nagle Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.psych. Anita Lasmane
2010.   Karjeras izglītība un pusaudžu mācīšanās motivācija Ilga Drozdova Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010.   Karjeras izglītības atbalsta sistēma skolēna karjeras plānošanai vidusskolā Nataļja Dogureviča Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Zenta Anspoka
2010.   Karjeras izvēli un attīstību ietekmējoši faktori pusaudžu vecumā Gita Daubare Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010.   Klases audzinātāja darbība pusaudža karjeras attīstībai Gunita Šmite Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.psych. Anita Lasmane
2010.   Klases audzinātāja darbības un pusaudžu karjeras izvēles sakarības Valentīna Beča Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.psych. Anita Lasmane
2010.   Klases audzinātāja un ģimenes sadarbība pusaudža karjeras plānošanā Diāna Šķēle Dr.paed. Zenta Anspoka  
2010.   Klavierspēles apguve izglītības programmā "Ritmiskā mūzika" Talsu mūzikas skolā Dace Zaure Dr.paed. Tamāra Bogdanova Dr.art. Boriss Avramecs
2010. 68 Konflikti skolēnu un pedagogu saskarsmē 9.klasē Maritana Gorina Dr.phil. Oļegs Pavlovs Dr.paed. Anna Līduma
2010. 71 Konfliktu risināšanas iespējas skolā pusaudžiem ar delinkvento uzvedību Laila Urniežus Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Zenta Anspoka
2010. 51 Kvalifikācijas prakses organizācija un vadība kokapstrādes profesijās profesionālās izglītības iestādēs Jānis Brants Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Ivars Muzis
2010. 36 Lasīšanas intereses veicināšana sākumskolā Jolanta Briede Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.psych. Tija Zīriņa
2010.   Lauku pamatskolas kultūrvide skolēna karjeras attīstības sekmēšanai Kristīne Bekmane Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010. 35 Mācību disciplīnas un skolēnu mācību sasniegumu mijsakarības 1.-4.klasē Inga Mačuka Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Iveta Kāposta
2010. 66 Mācīšanās motivācijas attīstības veicināšana 1.-4.klasē Zorina Borzova Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010.   Mākslas jomas mācību priekšmetu satura integrācijas un emocionālās attīstības mijsakarība jaunākajā skolas vecumā Anda Kļave Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010. 81 Mobinga cēloņi un tā bremzēšanas pedagoģiskie līdzekļi vecākajā pusaudžu vecumā Liāna Andžane Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.phil. Oļegs Pavlovs
2010.   Mūzikas skolas 6./8.klases audzēkņu muzikālo spēju pilnveide solfedžo stundās Inese Lipsta Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2010.   Mūzikas skolu 1.-4.klašu audzēkņu vijoļspēles apguvi noteicošie faktori Jānis Laucenieks Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.art. Boriss Avramecs
2010.   Mūzikas skolu 1.-4.klašu Čella spēles audzēkņu muzikālās darbības pieredzes pilnveide populārās un klasiskās mūzikas apguvē Gita Lignicka Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Māra Marnauza
2010.   Mūzikas skolu vijoļespēles 1.-4.klašu audzēkņu mācību motivācijas veidošanās Dace Štrodaha Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2010.   Novada skolotāju tālākizglītības sistēma karjeras attīstībai Sarmīte Šaicāne Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.psych. Anita Lasmane
2010.   Pamatizglītības saturs jaunākā skolas vecuma bērnu karjeras attīstībai Sarmīte Nikandrova Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.psych. Anita Lasmane
2010. 70 Patstāvības veicināšana pusaudžiem sociālo zinību stundās 9.klasē Larisa Cīrule Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Elita Volāne
2010. 31 Pedagoga darbība kultūrvides veidošanā skolā Ziedīte Baumane Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010. 42 Pedagoģiskā personāla vērtēšana mūzikas un mākslas skolu attīstības plānošanai Līga Cera Dr.paed. Nils Sautiņš Dr.paed. Iveta Kāposta
2010.   Pedagoģiskā, mākslinieciskā un zinātniskā darbība Ogres mūzikas skolā no 1960.gada līdz 2009.gadam Iveta Sproģe Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Māra Marnauza
2010. 56 Pedagogu līdzdalība demokrātiskas skolas vadīšanas procesā Anna Laizāne Dr.paed. Sandra Rone Dr.paed. Iveta Kāposta
2010. 58 Pedagogu profesionālā pilnveide skolas metodiskā darba procesā Indra Egle Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2010. 83 Pirmā kursa audzēkņu adaptācijas veicināšana profesionālās vidusskolas pedagoģiskajā procesā Vincents Naglis Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010. 62 Pirmsskolas izglītības programmas realizētāju un ģimenes sadarbības vadība Sabīne Pirsko Dr.paed. Anna Līduma Dr.psych. Tija Zīriņa
2010. 39 Pirmsskolēna (5-6 gadi) saskarsmes prasmju pilnveidošanās rotaļnodarbībās Linda Zariņa Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Inese Jurgena
2010. 48 Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības reformas ieviešana Latvijā Inita Idere-Bankava Dr.paed. Aldis Baumanis Dr.paed. Iveta Kāposta
2010. 55 Profesionālās izglītības iestādes attīstība profesionālās izglītības strukturālo reformu laikā Tatjana Truščeļova Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Iveta Kāposta
2010.   Psiholoģisko tipu un karjeras virzības savstarpējā sakarība jauniešu vecumposmā Dace Dzene Dr.psych. Guna Svence Dr.psych. Anita Lasmane
2010.   Pusaudžu attieksmju veidošanās mūzikas nometnē "Vītolēni" Gaujienā Ilze Dāve Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Maruta Sīle
2010.   Pusaudžu individuālās atbildības pilnveide mūzikas stundās Dina Bičule Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2010. 33 Pusaudžu mācīšanās organizācija angļu valodas nodarbībās Ludmila Romanova Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Inese Jurgena
2010.   Pusaudžu muzikāli tēlainās domāšanas attīstības priekšnoteikumi E.Grīga klavierdarbu cikla "Poētiskās skaņu glezniņas" iestudēšanas procesā Sarmīte Reneslāce Dr.paed. Tamāra Bogdanova Dr.art. Boriss Avramecs
2010. 78 Pusaudžu pašaudzināšana vecāku emigrācijas periodā Rudīte Zauska Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Elita Volāne
2010.   Pusaudžu pastāvības veidošanās mūzikas stundās Iveta Bērziņa Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2010.   Reģiona jauniešu iesaistīšanās darba tirgū Anita Muratova Dr.psych. Anita Lasmane Dr.psych. Guna Svence
2010.   Riska grupas pusaudža karjeras attīstība pamatskolā Ingrīda Gaspare Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2010. 53 Skolas vadības darbība mācību procesa vērtēšanā Jeļena Ramute Dr.paed. Sandra Rone Dr.paed. Anna Līduma
2010. 50 Skolas vadības darbība pedagogu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetenču pilnveidē Oksana Landsmane Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Anna Līduma
2010. 64 Skolas vadību ietekmējošo iekšējo un ārējo faktoru mijiedarbība Jānis Strupe Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Aldis Baumanis
2010. 32 Skolēna mācīšanās kompetences sekmēšana svešvalodu stundās 8. un 9. klasē Ilze Ludviga Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Irina Direktorenko
2010.   Skolēnu koklētāju ansambļu spēles attīstības perspektīvas XXI gadsimtā Linda Kūla Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2010. 75 Skolēnu radošās darbības veicināšana sākumskolā Ieva Birkenberga Dr.paed. Elita Volāne Dr.paed. Anna Līduma
2010. 80 Skolotāja profesionālā kompetence mācīšanās prasmju veicināšanai latviešu valodas stundās 1.klasē Maija Apīne Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Anna Līduma
2010. 82 Skolotāju kompetence izziņas attieksmes veicināšanai dabaszinību stundās 3.klasē Aiga Mikasenoka Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Anna Līduma
2010. 43 Skolotāju motivācija līdzdalībai izglītības iestādes vadībā Jevgenija Laizāne-Kote Dr.paed. Sandra Rone Dr.paed. Ivars Muzis
2010. 52 Speciālās izglītības attīstības centra darbības vadība Iveta Litvina-Freimane Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Iveta Kāposta
2010. 41 Vadības atbalsta nodrošinājums pedagoga radošai darbībai vidusskolā Andra Rušmane Dr.paed. Sandra Rone Dr.paed. Iveta Kāposta
2010. 63 Vadības darbība izglītības kvalitātes paaugstināšanā pirmsskolā Inga Zūle Dr.paed. Ivars Muzis  
2010. 44 Vadītāja darbība vispārizglītojošo skolu multikultūru vides veidošanā Simona Dziesma Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Iveta Kāposta
2010. 76 Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu izziņas interešu sekmēšana rotaļās Biruta Mazure Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.psych. Tija Zīriņa
2010. 74 Vērtību veidošanās mūzikas stundās sākumskolā Elita Zviedrāne Dr.paed. Anna Līduma Dr.phil. Oļegs Pavlovs
2010. 67 Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu skaņu izrunas sekmēšana spēlēs un vingrinājumos Indra Pote Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2010.   Vispārizglītojošās skolas 12.klases skolēnu karjeras izvēle saistībā ar personības rakstura iezīmēm Sanita Rušķe Dr.psych. Anita Lasmane Dr.psych. Guna Svence
2009.   1.-4. klašu bērnu dziedāšanas iemaņu apguve kora un mūzikas stundās Liene Skruode Dr.paed. Māra Marnauza Dr.paed. Maruta Sīle
2009. 34 1.klases skolēnu pašregulācijas pieredzes veidošanās mācību nodarbībās Liena Vanaga Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Zenta Anspoka
2009.   5-6 gadus vecu bērnu mūzikas uztveres un iztēles veidošanās mijsakarības pirmsskolas mūzikas nodarbībās Gita Kalniņa Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed. Maruta Sīle
2009. 109 7.-9. klašu skolēnu emocionālās attīstības iespējas mūzikas stundās Linda Razalinska Dr.paed. Irina Direktorenko Dr.paed. Anna Līduma
2009.   A.Līventāles ieguldījums dejas pedagoģijas attīstībā Gita Ūdre Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Rita Spalva
2009.   Ārpusklases darba organizatora darbība pusaudžu karjeras izglītības vadīšanā pamatskolā Kitija Čipāne Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2009. 58 Ārpusstundu darba organizatora funkciju realizācija skolā ar neviendabīgu nacionālo sastāvu Gita Getaute-Šveicare Dr.paed. Irina Direktorenko Dr.paed. Anna Līduma
2009. 46 Atbalsta personāla darbība, loma un attīstība internātpamatskolā Agita Ļoba Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Anna Līduma
2009.   Attieksme pret dabaszinātņu cikla priekšmetiem kā kritērijs izlaiduma klašu skolēnu nākotnes profesijas izvēlei Vineta Vaļģe Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics Dr.paed. Zenta Anspoka
2009.   Augstākās izglītības iestādes izvēli ietekmējošie faktori profesijas apguvei jauniešu vecumā Indra Treija Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Beatrise Garjāne
2009. 23 Bērna sociāli emocionālās pieredzes attīstības veicināšana vecākā pirmsskolas vecuma bērniem Aija Laukmane Dr.psych. Valentīna Romenkova Dr.psych. Tija Zīriņa
2009. 36 Bērnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem sociālā integrācija speciālajā skolā Raisa Šelepjonoka Dr.paed. Sarmīte Tūbele Dr.psych. Valentīna Romenkova
2009.   Bērnu drošības izjūtas veidošanās baptistu draudžu svētdienskolas muzikālajās nodarbībās Tabita Marhela Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2009. 26 Bērnu emocionālās atsaucības veicināšana literārajās aktivitātēs jaunākajā pirmsskolas vecumā Gunita Auziņa Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2009.   Bērnu kreativitātes veicināšana deju nodarbībās Indras pagasta mūzikas un mākslas skolā Lidija Trušele Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed. Maruta Sīle
2009.   Bērnu orientācijas telpā sekmēšana deju nodarbībās pirmsskolas pedagoģiskajā procesā Inguna Pandere Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Rita Spalva
2009. 30 Bērnu sadarbības prasmju attīstība pirmsskolā Līga Zaķe Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Anita Petere
2009. 21 Bērnu tikumisko vērtību izpratnes un rīcības veicināšana literārajās aktivitātēs pirmsskolā Sanita Plūme Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed. Anita Petere
2009.   Bilingvālās izglītība – nozīmīgs integrācijas faktors mazākumtautību vidusskolās Kristīne Siliņa Dr.phil. Oļegs Pavlovs Dr.paed. Iveta Kāposta
2009.   Cēsu rajona 20-25 gadīgu bezdarbnieču iespējas iesaistīties darba tirgū Aivars Apinis Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.psych. Anita Lasmane
2009. 38 Darba izziņas motivācijas attīstīšana X vidusskolas mācību procesā Svetlana Vāverniece Dr.paed. Sandra Rone Dr.paed. Inese Jurgena
2009.   Deju kolektīva koncertmeistara darbības pedagoģiskie aspekti vispārizglītojošo skolu deju nodarbībās Žanete Apsīte Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2009.   Deju kolektīvu dalībnieku kultūrvēsturisko priekšstatu veidošanās etnogrāfisko deju apguves procesā Lucija Bukša Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Rita Spalva
2009.   Džeza ģitārspēles elementu apguves pedagoģisko paņēmienu specifika pusaudžu vecuma posmā Ģirts Pavēnis Dr.art. Boriss Avramecs Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2009.   Dziedātāju motivācija senioru koru darbībai Rīgā Daiga Galeja Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed. Māra Marnauza
2009. 61 Efektīvas saskarsmes veidošana izglītības iestādē kā darbavietā Inga Sudāre Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Inese Jurgena
2009.   Elektriskās ģitāras spēles paņēmienu apguve jauniešu vecumposmā Armands Alksnis Dr.art. Boriss Avramecs Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2009.   Ferenca Lista devums mūzikas mākslas un klavierspēles pedagoģijas attīstībā Jeļena Treijere Dr.paed. Tamāra Bogdanova Dr.art. Boriss Avramecs
2009.   Grupu darbs klavierspēles iemaņu veidošanā 5.-6.gadus veciem bērniem Vēsma Kļaviņa Dr.paed. Tamāra Bogdanova Dr.paed. Maruta Sīle
2009.   Horeogrāfa un dejotāja radošās pašizpausmes mijattiecības dejas iestudēšanas procesā Alda Skrastiņa Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed. Maruta Sīle
2009. 45 Humāno vērtību veidošanās sākumskolas pedagoģiskajā procesā Iveta Megne Dr.paed. Sandra Rone Dr.paed. Zenta Anspoka
2009. 101 Humāno vērtību veidošanās sociālo zinību apguvē pusaudžu vecumā Vilja Mauriņa Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Anna Līduma
2009.   Ieslodzīto emocionālās atsaucības veidošanās mūzikas stundās Iļģuciema cietumā Elvīra Gameršmidte Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Māra Marnauza
2009.   Ilzes Mažānes ieguldījums dejas pedagoģijas attīstībā Vita Priede Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Rita Spalva
2009. 47 Informācija izglītības iestādes vadības lēmumu pieņemšanas procesā Alla Kazakeviča-Šlapina Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Valdis Krastiņš
2009. 57 Informācijas vadības sistēma – izglītības iestādes vadības kapacitātes paaugstināšanas līdzeklis Ineta Lancmane Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Aldis Baumanis
2009. 66 Informācijas plūsmas vadīšana vidusskolā Sanita Kalniņa Dr.paed. Aldis Baumanis Dr.paed. Valdis Krastiņš
2009. 102 Informācijas tehnoloģiju integrēšana krievu valodas apguvē vidusskolā Irena Pīterniece Dr.paed. Margarita Kaltigina Dr.phil. Oļegs Pavlovs
2009. 76 Interešu izglītības darba organizācija un vadība skolēnu personības kompetences veidošanā Gunta Bērziņa Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 59 Interešu izglītības darba organizācijas un vadības īstenošana speciālajā skolā Regīna Grebežniece Dr.paed. Sarmīte Tūbele Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 53 Izglītības iestādes kā organizācijas psiholoģiskās pārvaldīšanas iespējas Inese Marķitāne Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Anna Līduma
2009. 63 Izglītības iestādes vadības iespējas pedagogu darba motivācijas paaugstināšanā Santa Legzdiņa Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Valdis Krastiņš
2009. 69 Izglītības iestādes vadītāja informācijpratības kompetences veidošana Valdis Ārgals Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Aldis Baumanis
2009. 80 Izglītības vadība no psihoaktīvām vielām atkarīgu pusaudžu rehabilitācijas centrā Sanita Strazdiņa Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 87 Izziņas attieksmes sekmēšana latviešu valodas apguves procesā pamatskolā Inta Millere Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Beatrise Garjāne
2009. 40 Izziņas attieksmes veidošanās integrētajās mācībās pirmsskolā Ieva Jaunzeme Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Elita Volāne
2009. 20 Izziņas darbības veicināšana integrētajās nodarbībās 5-6 gadus veciem bērniem ar psihiskās attīstības aizturi Evija Dzintare-Alilujeva Dr.paed. Sarmīte Tūbele Dr.psych. Valentīna Romenkova
2009. 88 Izziņas interešu attīstīšana vecākajā pirmsskolas vecumā ar literāro darbu palīdzību Evita Andreika Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2009. 28 Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu runas un komuniktīvās kompetences veicināšana radošajās rotaļās Benita Lagoša Dr.paed. Daina Dzintere Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2009. 41 Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu sarunvalodas sekmēšana pirmsskolas izglītības iestādē Aija Bāliņa Dr.paed. Daina Dzintere Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2009. 35 Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu vārdu krājuma aktivizēšana kustību rotaļās ar ritmiskiem runas elementiem Valentīna Žanna Kleinberga Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Daina Dzintere
2009. 33 Jaunākā skolas vecuma bērnu humānās vērtības un to veidošanās televīzijas ietekmē Inese Āboma Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Elita Volāne
2009. 22 Jaunākā skolas vecuma skolēnu izziņas intereses attīstīšanas iespējas mājturības un tehnoloģiju stundās Antra Puriņa Dr.paed. Elita Volāne Dr.paed. Irina Direktorenko
2009. 32 Jaunākā skolas vecuma skolēnu radošuma attīstības veicināšana mūzikas nodarbībās Maija Ādamsone Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Irina Direktorenko
2009.   Jaunieša radošās pašizpausmes iespējas mūsdienu deju kolektīvā Edīte Ābeltiņa Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed. Maruta Sīle
2009.   Jauniešu muzikālās dzirdes attīstība džeza vokālās improvizācijas apguves procesā Evelina Ņevmeržicka Dr.art. Imants Mežaraups Dr.paed. Māra Marnauza
2009.   Jura Kaprāļa devums dejas pedagoģijā Latvijā un pasaulē Tālis Sils Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed. Maruta Sīle
2009.   Karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešana pamatskolā skolēnu karjeras plānošanas prasmju veicināšanai Inta Lemešonoka Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2009.   Karjeras attīstības iepējas Ogres rajonā cilvēkiem ar dzīves laikā iegūtu invaliditāti Ineta Īvāna Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.psych. Guna Svence
2009.   Karjeras centra darbības modeļa izveides stratēģija X rajona X vidusskolā Ivita Keiša Dr.psych. Guna Svence Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
2009.   Karjeras izglītības modelis vakarskolas jauniešu karjeras attīstības plānošanā Anita Rūtenberga Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2009.   Klases stundu saturs pusaudža pašizzināšanas un karjeras plānošanas veicināšanai Vera Lapkovska Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Ivars Muzis
2009. 49 Komunikācija veselības un sociālās aprūpes koledžas vadītāja darbībā Iveta Tigule Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Valdis Krastiņš
2009. 105 Konflikti un to pedagoģiskās risināšanas iespējas pusaudžu vecumā Sandra Pūcīte Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Beatrise Garjāne
2009. 108 Konflikti un to risināšanas iespējas darbā ar pusaudžu vecuma skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem Anita Jančina Dr.paed. Sarmīte Tūbele Dr.paed. Inese Jurgena
2009.   Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietekme uz Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto klientu karjeras attīstību Aija Zepa Dr.psych. Anita Lasmane Dr.paed. Zenta Anspoka
2009.   Latvijas armijas kara orķestru kapelmeistaru pedagoģiskā darbība no 1919. līdz 1940.gadam Māris Visendorfs Dr.art. Boriss Avramecs Dr.paed. Tamāra Bogdanova
2009. 19 Lomu izvēle bērnu rotaļās sagatavošanas klasē Māra Kaminska Dr.psych. Valentīna Romenkova Dr.psych. Tija Zīriņa
2009. 65 Mācību procesa vadība pārmaiņu laikā vakara (maiņu) vidusskolās Ilze Dupate Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2009. 42 Mazvērtības izjūtas izpausmes un to pedagoģiskās korekcijas iespējas vecākajā pirmsskolas vecumā Inese Šīmane Dr.paed. Inese Jurgena Dr.psych. Tija Zīriņa
2009.   Mūzikas un literatūras satura integrācija sakrālās mūzikas apguvē pamatskolas vecākajās klasēs Vilhelmīne Paura Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Māra Marnauza
2009. 104 Nacionālās identitātes problēmas 9.klasē Daiga Pavlova Dr.phil. Oļegs Pavlovs Dr.paed. Iveta Kāposta
2009.   Nedziedošo un vāji intonējošo skolēnu vokālo iemaņu veidošana sākumskolā Ineta Elksne Dr.paed. Irina Direktorenko Dr.paed. Anna Līduma
2009.   Pamatizglītības saturs skolēnu karjeras attīstības veicināšanai Viktorija Budkina Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Ivars Muzis
2009. 97 Pamatskolas skolotāju starptautiskā mobilitāte profesionālās meistarības pilnveidošanā Ilze Freimane Dr.habil.paed. Ausma Špona Dr.paed. Maruta Sīle
2009. 95 Pašaudzināšanas sekmēšana 7. un 8. klasē Sarmīte Jankovska Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Sarmīte Tūbele
2009. 99 Pašcieņas veicināšana sociālo zinību stundās 5., 6. klasē Agita Barkova Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Anna Līduma
2009. 103 Pašcieņas veicināšana vizuālās mākslas stundās 4. klasē Agrita Priedīte Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.phil. Oļegs Pavlovs
2009.   Pašpieredzes sekmēšana profesionālās izglītības iestādes audzekņa karjeras attīstībai Ilvija Biržmane Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Zenta Anspoka
2009. 92 Patriotisma veidošanās ārpusstundu darbā pamatskolā Ineta Krūmiņa Dr.phil. Oļegs Pavlovs Dr.paed. Beatrise Garjāne
2009. 110 Pedagoģiskā darbība pusaudžu mācību sasniegumu uzlabošanai Aelita Grāve Dr.phil. Elmārs Vēbers Dr.paed. Iveta Kāposta
2009. 51 Pedagogu adaptācijas organizēšana izglītības iestādē Inga Ozoliņa Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2009. 64 Pedagogu tālākizglītība – izglītības kvalitāti veicinošs faktors skolā Līga Krūmiņa Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2009. 73 Pedagogu tālākizglītības darba vadība vispārizglītojošā vidusskolā Daiga Elpere Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 54 Pedagogu tālākizglītības organizācija profesionālās izglītības iestādē Linda Pastare Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Anna Līduma
2009.   Pieaugušo mūžizglītības iespēju un karjeras attīstības saistība Zanda Lielbārde Dr.psych. Anita Lasmane Dr.paed. Zenta Anspoka
2009. 96 Piederības izjūtas ģimenei veidošanās pamatskolā Anita Šapkova Dr.phil. Oļegs Pavlovs Dr.paed. Iveta Kāposta
2009. 83 Pirmsskolas izglītīabs iestādes vadības darbība jauno pedagogu profesionalitātes pilnveidē Arnita Ferdate Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 56 Pirmsskolas izglītības iestādes funkciju paplašināšana mainīgos ekonomiskos apstākļos Velga Zāmuele Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Anna Līduma
2009. 71 Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja darbība informācijas aprites nodrošināšanā Olga Saņņikova Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Anna Līduma
2009. 52 Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja darbība jaunā pedagoga adaptācijas procesā Sandra Kobzeva Dr.habil.paed. Ausma Špona Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 70 Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība Mārupes pagastā Dace Tomsone Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 82 Pirmsskolas pedagogu tālākizglītības procesa organizācijas pilnveide Olga Gaļajeva Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Valdis Krastiņš
2009.   Pirmsskolas vecuma bērna radošuma attīstība Daiņa Zariņa mūzikas pedagoģijas atziņu skatījumā Irina Dzina Dr.paed. Tamāra Bogdanova Dr.art. Boriss Avramecs
2009.   Pirmsskolas vecuma bērnu ar īpašām vajadzībām mutvārdu prasmju pilnveide mūzikas nodarbībās Līga Taube Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Laima Mūrniece
2009. 24 Pirmsskolas vecuma bērnu dialoģiskās runas pieredzes veidošanās saskarsmē Dina Tauriņa Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Anita Petere
2009. 39 Pirmsskolas vecuma bērnu drošības izjūtas veidošanās Guna Rudāne Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.psych. Tija Zīriņa
2009.   Pirmsskolas vecuma bērnu sociālās atstumtības mazināšana mūzikas nodarbībās Ilona Safronova Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Māra Marnauza
2009.   Pirmsskolēna emocionālā intelekta attīstība mūzikas nodarbībās Lana Saveļjeva Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.art. Boriss Avramecs
2009.   Priekšstati par karjeru indivīdiem ar dažādām izglītības pakāpēm Ilva Jēkabsone Dr.psych. Guna Svence Dr.paed. Ivars Muzis
2009. 48 Profesionālo skolu attīstība mūsdienu sociālekonomiskajā vidē Vidzemes plānošanas reģionā Anita Romānova Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Anna Līduma
2009.   Pusaudžu dzīves prasmju pilnveide deju nodarbībās Irēna Zaica Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Rita Spalva
2009. 93 Pusaudžu izziņas interešu veidošanās ārpusstundu nodarbībās Aida Vašile Dr.habil.paed. Ausma Špona Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 90 Pusaudzu patstāvības veidošanās matemātikas mācību procesā Žanna Matulēviča Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Inese Jurgena
2009.   Pusaudžu publiskās uzstāšanās pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi ģitārspēles apguves procesā Iveta Āboliņa Dr.oec., Dr.habil.psych. Māra Vidnere Dr.paed. Maruta Sīle
2009. 86 Radošuma attīstības veicināšana literatūras stundās 9.klasē Maija Ļeļa Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Sarmīte Tūbele
2009. 100 Radošuma veicināšana pusaudžiem sociālo zinību stundās Anda Doniņa-Bašlika Dr.phil. Oļegs Pavlovs Dr.paed. Iveta Kāposta
2009. 62 Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas konkurētspējas veicināšana Olga Ļitvinova Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Aldis Baumanis
2009. 44 Runas un valodas attīstīšana latviešu valodas stundās ar rotaļu un spēļu palīdzību bērniem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem 1./2. klasē Aija Ratniece Dr.paed. Sarmīte Tūbele Dr.psych. Valentīna Romenkova
2009. 107 Saudzīgas attieksmes pret vidi veidošanās pamatskolā Ilze Ose Dr.paed. Elita Volāne Dr.paed. Anita Petere
2009. 25 Septiņgadīgu bērnu gatavība mācībām 1.klasē Diāna Pambakere Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Beatrise Garjāne
2009.   Skolas atbalsta personāla darbība 9. un 12. klašu skolēnu karjeras plānošanā Irīda Morozova Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Zenta Anspoka
2009. 85 Skolas vadības un sociālā pedagoga sadarbība ielas bērnu pozitīvu attieksmju sekmēšanā Ginta Dreija Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 111 Skolēna pašcieņas pilnveidošanās 8.klasē Natālija Možaiska Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Margarita Kaltigina
2009. 72 Skolēnu adaptācijas sistēmas pilnveide skolā Maija Vociša Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Iveta Kāposta
2009. 98 Skolēnu izziņas interešu veicināšana krievu valodas apguvē Svetlana Mediņa Dr.paed. Margarita Kaltigina Dr.paed. Iveta Kāposta
2009.   Skolēnu mācīšanās prasmju attīstība pamatskolā Alda Urtāne Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Sarmīte Tūbele
2009. 55 Skolēnu pētnieciskā darba sistēmas organizācija ģimnāzijā Kristīne Lukaševica Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2009. 89 Skolotāja profesionālās kompetences lasītprasmes pilnveidei integrētā mācībā Liāna Biezbārde Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Elita Volāne
2009.   Skolotāja profesionālās kompetences pilnveide tālākizglītībā Bruno Opincāns Dr.habil.paed. Ausma Špona Dr.paed. Maruta Sīle
2009. 77 Skolotāju mācību motivāciju veicinošie faktori izglītības iestādē Ināra Platace Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 50 Skolotāju motivācijas paaugstināšana un iespējas lojalitātes veicināšanai Oksana Meško Dr.paed. Irina Direktorenko Dr.paed. Valdis Krastiņš
2009. 94 Skolotāju pašcieņas pilnveidošanās pamatskolā Edīte Kanaviņa Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.phil. Oļegs Pavlovs
2009. 78 Skolotāju tālākizglītības vadība pirmsskolas izglītības iestādē Ludmila Aļeksejeva Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 81 Sociālās vides prasībām atbilstošas pirmsskolas izglītības iestādes darba organizēšana Gundega Drava Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 31 Sociāli emocionālā intelekta attīstīšanās dramatizācijas aktivitātēs vecākajā pirmsskolas vecumā Inga Pašāne Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2009. 75 Tālmācības studiju procesa organizēšana cilvēkiem ar invaloditāti Sociālās integrācijas valsts aģentūrā Solveiga Serkova Dr.paed. Sarmīte Tūbele Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 106 Telpiskās iztēles attīstības sekmēšana matemātikas stundās pamatskolā Aelita Kāla Dr.paed. Elita Volāne Dr.paed. Irina Direktorenko
2009.   Ulda Šteina ieguldījums dejas pedagoģijā Latvijā Sandra Purmale Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed. Maruta Sīle
2009.   Ulda Žagatas ieguldījums dejas pedagoģijas attīstībā Iluta Mistre Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Rita Spalva
2009.   Uzvedības paradumu veidošanās mūzikas nodarbībās pirmsskolas izglītības iestādē Sanita Anckina Dr.habil.paed. Ausma Špona Dr.paed. Maruta Sīle
2009. 68 Vadības komandas darbība pirmsskolas izglītības skolotāja darba vides veidošanā Sandra Belcāne Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 84 Vadības stili un jaunpieņemto pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku profesionālās meistarības pilnveides sekmēšana Jeļena Koteļņikova Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2009. 74 Vadītāja darbība komandas veidošanā speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē Valda Zoša Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 79 Vadītāja darbība personāla vardarbībasrisku identificēšanai un novēršanai izglītības iestādēs Iluta Vilnīte Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 60 Vadītāja un komandas sadarbība organizācijas kultūras izveidē izglītības iestādē Vineta Meldere Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Inese Jurgena
2009. 29 Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu izziņas darbības veicināšana dabas materiālu apguves procesā Solvita Vinberga-Bambe Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed. Anna Līduma
2009. 37 Vecāku un skolas sadarbība skolēnu izziņas interešu attīstībā Dace Jansone Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Beatrise Garjāne
2009.   Veltas Lodiņas ieguldījums dejas pedagoģijas attīstībā Santa Laurinoviča Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Rita Spalva
2009.   Ventspils rajona deju pedagogu ieguldījums dejas pedagoģijas attīstībā Latvijā Lāsma Millere Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Rita Spalva
2009. 91 Veselīga dzīvesveida izpratnes veidošanās skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem 8. klasē Lilija Bergmane Dr.paed. Sarmīte Tūbele Dr.psych. Valentīna Romenkova
2009. 43 Veselīga dzīvesveida sekmēšanas iespējas 4.klases skolēniem Rūta Helmane Dr.paed. Sarmīte Tūbele Dr.paed. Zenta Anspoka
2009.   Veselīga dzīvesveida veicināšana deju aerobikas nodarbībās pusaudžiem Dana Kalpiņa-Geida Dr.paed. Rita Spalva Dr.paed. Maruta Sīle
2009. 67 Vispārizglītojošo skolu direktoru darbā pieņemšanas pieredze un prakse Latvijā Inguna Tīkmere Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2009.   Vladimira Ponomarjova ieguldījums dejas pedagoģijas attīstībā Gunta Raipala Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Rita Spalva
2008. 53 Drošas un audzinošas skolas vides veidošana Ilze Bieriņa Aiva Līduma Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008. 38 E-mācību ieviešana ģimnāziju mācību procesā Jolanta Kaļiņina Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008. 42 E-mācību organizācija izglītības iestādē Dana Tuče-Novika Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
2008. 23 ES struktūrfondu izmantošanas iespējas profesionālās izglītības iestādes attīstībā Valentīna Ivanova Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Ivars Muzis
2008.   Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kā izglītības iestādes darba kvalitātes pilnveides līdzeklis Ivars Līdaciņš Dr.math. Grigorijs Gorobecs Dr.paed. Aldis Baumanis
2008. 50 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanas vadība izglītības iestādē Anita Migleniece Dr.biol. Juris Porozovs Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008.   Interešu izglītības iestāzū pedaggu darba kvalitātes vērtēšana Elita Logina Dr.habil.paed. Ausma Špona Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008. 51 Izglītība kā viens no investīcijas veidiem cilvekkapitālā Sandra Kuzņecova Dr.paed. Aldis Baumanis Dr.paed. Inese Jurgena
2008. 15 Izglītības iestādes administrācijas darbība konfliktsituāciju risināšanā internātskolā Ilvija Tūtere Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008. 31 Izglītības iestādes vadītāja kompetenču veidošana augstākās izglītības iestādē Elīna Macijevska Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Inese Jurgena
2008. 35 Izglītības iestādes vadītāja loma efektīvas vadības komandas veidošanā Inga Kulakova Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Inese Jurgena
2008.   Izglītības iestādes vadītāja profesionālā ētika pedagoģiskājā saskarsmē Daina Spuriņa Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Inese Jurgena
2008. 24 Izglītības kvalitātes pārvaldība vispārizglītojošajā skolā Rolanda Ķiņķevska Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Ivars Muzis
2008.   Izglītības procesa kvalitāte un tā rezultātu atbilstība darba tirgus prasībām profesionālajā izglītībā Latvijā Iveta Kunkule Dr.paed. Aldis Baumanis Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008. 41 Jaunsargu mācību procesa organizācijas un ārējās sadarbības vadība Zita Rukšāne Dr.paed. Anna Līduma Dr.paed. Aldis Baumanis
2008.   Komandas darba nozīmība sociālo zinību mācību satura īstenošanā pamatskolā Inguna Krebse Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Iveta Kāposta
2008.   Komandas efektivitāte skolēnu mācību sasniegumu pilnveidē Sandija Bērziņa Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Iveta Kāposta
2008. 21 Konfliktu risināšana personāla vadībā vispārējā izglītības iestādē Artūrs Šimkuns Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008.   Korporatīvā sociālā atbildība mūzikas izglītības iestādēs Aleksandra Černišova Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Iveta Kāposta
2008. 47 Latvijas Sporta muzejs - formālās un neformālās sporta izglītības integrācijas procesa veicinātājs Rita Apine Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008.   Metodiskā darba organizācij pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei Arnita Pore Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Iveta Kāposta
2008. 54 Metodiskā darba organizācija un vadība kā viens no mūsdienu izglītības iestādes vadības komandas uzdevumiem Ilze Seipule Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Ivars Muzis
2008. 28 Nevardarbīgas vides veidošana izglītības iestādē Lelde Keiša Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Inese Jurgena
2008.   Organizācijas mācību centra vadība Raivis Jansons Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Ivars Muzis
2008. 34 Pamatskolas vadības un mācību priekšmetu skolotāju sadarbība daudzkultūru mācību vidē Sandra Strupe Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008.   Pašvaldības kā vispārējās izglītības iestādes sociālā partnera iespējas skolas attīstības nodrošināšanā Vidzemes plānošanas reģionā Intars Zitāns Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Ivars Muzis
2008.   Pašvaldības loma skolas darības nodrošināšanā un attīstības veicināšanā Una Zadumina Dr.paed. Aldis Baumanis Dr.paed. Ivars Muzis
2008.   Pedagoģisko darbinieku darba kvalitātes vērtēšana izglītības iestādē Baiba Rama Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Ivars Muzis
2008. 16 Pirmsskolas izglītības iestādes darbība drošas vides veidošanā Svetlana Lugovaja Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.psych. Tija Zīriņa
2008. 43 Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku motivācijas vadība profesionālai darbībai Līga Tauriņa Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.psych. Tija Zīriņa
2008. 14 Pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbība pozitīva psiholoģiskā klimata veidošanā un pedagogu darba pienākumu interpretācija Sarmīte Nigolase Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.psych. Tija Zīriņa
2008. 32 Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja darbība skolotāju darba motivācijas pilnveidošanā Kristīne Gorbunova Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2008. 13 Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja darbība skolotāju komunikācijas organizēšanā Nadežda Girko Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2008. 29 Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja un vecāku sadabība izglītības iestādes darba pilnveidošanā Gita Fjodorova Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2008.   Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vadības stila izvēle personāla stabilitātes veicināšanā Marina Tarasova Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2008. 39 Profeionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās motivācijas veicināšanā Ilze Dzirkale Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008. 22 Skolas kultūras kā audzināšanas procesa sastāvdaļas vadība profesionālas ievirzes izglītības iestādē Viesturs Ostens Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008. 36 Skolas stratēģiskā attīstības plāna nozīme skolēnu mācību sasniegumu kvalitātes paaugstināšanā Leolita Grīnvalde Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008. 46 Skolas vadības darbība pedagogu un vecāku sadarbības organizēšanā Laura Pope Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Beatrise Garjāne
2008.   Skolas vadības darbība skolēnu darba drošibas un arodveselības iemaņu veidošanā Diāna Boļšakova Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics Dr.paed. Aldis Baumanis
2008. 37 Skolas vadības darbība skolotāja kompetenču pilnveidošanā Ināra Krieva Dr.paed. Anita Petere Dr.paed. Inese Jurgena
2008. 27 Skolas vadības darbība skolotāju pašvērtējuma organizēšanā Liene Trūpa Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008.   Skolas vadības un bāriņtiesas sadarbības organizēšana sociālā riska grupas skolēna pamatizglītības iegūšanai Maija Meldere Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Iveta Kāposta
2008.   Skolas vadītāja darba stils starpkultūru dialoga veidošanai multikulturālā vidē Marina Patmalniece Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Beatrise Garjāne
2008. 20 Skolas vadītāja darbība ergonomiskas datorizācijas nodrošināšanā Rudīte Mitlere Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008. 48 Skolēnu drošības vadības sistēma X vidusskolā Ludmila Kudreņicka Dr.paed. Ivars Muzis Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics
2008.   Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas vadība vispārizglītojošajā skolā Mārīte Suhanova Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Anna Līduma
2008. 30 Skolēnu pašpārvaldes līdzdalība skolas vadības komandā Laila Jēkabsone Aiva Līduma Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008.   Skolotāja pašvērtējuma organizēšana un vadība skolā Aiva Zandere Dr.paed. Elita Volāne Dr.paed. Anna Līduma
2008. 40 Skolotāju līdzdalība izglītības iestādes vadīšanā un tās attīstības nodrošināšanā Irīna Grasmane Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008. 44 Skolotāju tālākizglītības kursu programmas izveide un vadība mūzikas izglītības kontekstā pārmaiņu periodā Olga Gorbačova Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Inese Jurgena
2008.   Skolvadības programmatūras nozīme izgītības iestāžu darba pilnveidē Jānis Žižmārs Dr.paed. Nils Sautiņš Dr.paed. Iveta Kāposta
2008.   Sociālo pedagogu metodiskās apvienības darbība pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanai Ineta Jaunskalže Dr.paed. Elita Volāne Dr.paed. Anna Līduma
2008. 17 Struktūrfondu piesaiste un darba plānošana pirmsskolas izglītības interešu centrā Inese Šīmane Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.psych. Tija Zīriņa
2008. 26 Vadības darba organizācija speciālajā internātpamatskolā Inga Auga Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Inese Jurgena
2008. 18 Vadības darbība efektīvas tālmācības un klientu konsultēšanas sistēmas izveidē un vadībā vakara un neklātienes vidusskolā Gita Aulaciema Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Aldis Baumanis
2008. 19 Vadības darbība mūzikas skolas efektīvas attīstības nodrošināšanā Ralda Ziemule Dr.paed. Laima Mūrniece Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008. 45 Vadītāja darbība humānas vides nodrošināšanā bērnu namā Aleta Lipsne Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Valdis Krastiņš
2008. 52 Vadītāja darbība pedagogu motivācijas pilnveidošanā basketbola skolās Kristīne Zuntnere-Fomina Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed. Ivars Muzis
2008. 49 Vadītāja darbība pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidē pirmsskolas izglītības iestādē Ingrīda Žagare Dr.psych. Tija Zīriņa Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa
2008. 25 Vadītāja darbības jaunas izglītības iestādes veidošanā un attīstības plānošanā Dina Tauriņa Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Aldis Baumanis
2008.   Vadītāja un vadības komandas darbība skolas funkciju īstenošanā Sandra Poriņa Dr.paed. Elita Volāne Dr.paed. Ivars Muzis
2008. 33 Vadītāju darbības organizācija pedagoga profesionālo kompetenču sekmēšanā Ilze Celenberga Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Ivars Muzis
2008.   Vispārizglītojošās skolas vadības darbība izglītības vides veidošanā Līga Lapsa Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Iveta Kāposta
2007. 10sv "Darba organizācija speciālajā skolā bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem" Vita Felsberga Dr.paed. Iveta Kāposta  
2007. 43sv "Direktora vietnieka informātikas jautājumos līdzdalība izglītības iestādes vadībā" Māra Bauvare Dr.paed. Iveta Kāposta  
2007.   "Inovatīva informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešana un vadība skolā" Valda Ozola Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2007.   "Interešu izglītības iestādes vadītāja darbība kvalitatīva pedagoģiskā procesa nodrošināšanā" Iveta Murāne Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2007.   "Izglītības iestādes vadītāja darbība bilingvālās izglītības programmu īstenošanā mazākumtautību skolā" Vija Puzule Dr.paed. Zenta Anspoka  
2007.   "Metodiķes darbība pirmsskolas pedagogu tālākizglītības organizāšanā un vadīšanā" Elga Kraukle Mg.paed. Rasma Purmale  
2007.   "Skolas vadītāju komunikatīvā kompetence kā sekmīga profesionālās darbības komponente" Dace Deņisova Dr.habil.paed. Ausma Špona  
2007. 24sv "Skolotāja profesionalitātes veidošana skolā" Snežana Muižniece Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2007. 16sv "Vadītājs un tā loma darba vides veidošanā izglītības iestādē cilvēkiem ar speciālām vajadzībām" Inita Kokoreviča Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2007.   Administrācijas un vecāku sadarbība pirmsskolas izglītības iestādē Lana Kičigina Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Inese Jurgena
2007. 3sv Ārpusklases darba organizatora darbība pamatskolas skolēnu socializācijas procesa veicināšanā Dace Caune Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Anita Petere
2007. 40sv Deju kolektīva vadītāja kompetenču nozīme mākslinieciskā kolektīva efektīvas darbības nodrošināšana Sandra Vītola Dr.paed. Laima Mūrniece  
2007. 25sv Formālo un neformālo grupu pārraudzība pirmsskolas izglītības iestādē Olga Noskova Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Inese Jurgena
2007. 5sv Informācijas sistēmu pārvaldība augstskolās Sintija Deruma Dr.paed. Aldis Baumanis Dr.paed. Iveta Kāposta
2007. 22sv Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana izglītības iestādes vadīšanā Aigars Mālnieks Dr.paed. Aldis Baumanis Dr.paed. Inese Jurgena
2007. 45sv Izglītības iestādes vadības darbība bilingvālas mācību vides organizēšanai vispārizglītojošā mazākumtautību skolā Zane Gruberte Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Iveta Kāposta
2007. 29sv Izglītības iestādes vadības profesionālā ētika Aiga Paulēna Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Inese Jurgena
2007.   Izglītības iestādes vadītāja darbība speciālās internātpamatskolas kultūrvides veidošanā Aldis Ērglis Dr.paed. Inese Jurgena Dr.paed. Iveta Kāposta
2007. 15sv Izglītības pieejamības nodrošināšana bērniem ar dzirdes traucējumiem Latvijā Lilita Janševska Dr.paed. Sarmīte Tūbele Dr.paed. Inese Jurgena
2007.   Kvalitatīvas profesionālās izglītības pieejamības nodrošināšana Zemgales reģionā Iveta Dreņģere Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Aldis Baumanis
2007. 21sv Lēmumu pieņemšanas process un tā ietekme uz pirmsskolas izglītības iestādes attīstību Iveta Magone Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Valdis Krastiņš
2007. 23sv Macību procesa mūsdienīga vadība valodu mācību centrā Baiba Mazkalniņa Dr.paed. Margarita Kaltigina Dr.paed. Zenta Anspoka
2007.   Mācību sasniegumu vērtēšana 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa mācību iestādē tūrisma nozarē Sarmīte Kudiņa Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Iveta Kāposta
2007. 17sv Mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas pilnveide pamatskolā Elga Kostika Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2007. 37sv Metodiskā darba vadība kā viens no pirmsskolas iestādes attīstību veicinošajiem faktoriem Solvita Vasiļevska Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Inese Jurgena
2007. 32sv Mūzikas skolu piedāvājuma un sabiedrības pieprasījuma atbilstība mūzikas izglītībā pamatizglītības pakāpē Kristīne Rāviņa Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Valdis Krastiņš
2007. 13sv Mūzikas studija kā formālās un neformālās muzikālās izglītības integrācijas veids Tamāra Gžibovska Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2007. 8sv Pedagoga kompetenču novērtēšanas organizēšana Inga Elksne Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa
2007.   Pedagoga profesionālo prasmju vērtēšana un pilnveide pirmsskolas izglītības iestādē Agnese Stankēviča Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Inese Jurgena
2007. 44sv Pirmsskolas izglītības iestādes izveide atbilstošas sociālās vides prasībām Sarma Dreimane Dr.paed. Aldis Baumanis Dr.paed. Anita Petere
2007. 19sv Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja darbība bērnu integrācijā Egija Leskavniece Dr.habil.paed. Ausma Špona Dr.paed. Elita Volāne
2007. 12sv Pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbība bērnu uzvedības paradumu pilnveidošanā Gerda Gžibovska Dr.habil.paed. Ausma Špona Dr.paed. Anita Petere
2007. 42sv Pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbība pedagogu darba kvalitātes veicināšanā Sintija Zaļkalne Dr.paed., Mg.psych. Agrita Tauriņa Dr.paed. Anita Petere
2007. 26sv Profesionālās izglītības programmu izstrādes vadība Renāte Ozola Dr.paed. Beatrise Garjāne Dr.paed. Zenta Anspoka
2007. 31sv Sabiedrības līdzdalība skolas attīstības veicināšanā Guna Pudule Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Inese Jurgena
2007.   Salaspils izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija Ruta Ilgaža Dr.paed. Aldis Baumanis Dr.paed. Valdis Krastiņš
2007. 41sv Skolas administrācijas darbība jauno skolotāju adaptācijas sekmēšanā Viktorija Vorobjova Dr.habil.paed. Ausma Špona Dr.paed. Inese Jurgena
2007.   Skolas darbības pašvērtējuma un attīstības plānošanas sakarības Inga Savko Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa Dr.paed. Inese Jurgena
2007. 36sv Skolas direktora kompetences efektīvas skolas darbības nodrošināšanai Dace Strazdiņa Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Valdis Krastiņš
2007. 20sv Skolas kā pagasta atvērta izglītības un kultūras centra attīstības perspektīvas Dace Madalāne Dr.habil.paed. Ausma Špona Dr.paed. Valdis Krastiņš
2007.   Skolas un ģimenes sadarbības modeļa izstrāde un vadība sākumskolā Māra Kārkliņa Dr.paed. Ivars Muzis Dr.paed. Inese Jurgena
2007.   Skolas vadības darba organizācija sociālā riska grupas skolēna izglītības iegūšanai Ilze Stolere Dr.paed. Sandra Rone Dr.paed. Valdis Krastiņš
2007. 14sv Skolas vadības darbība pusaudžu karjeras izglītības nodrošināšanai Īra Hraptoviča Dr.paed. Zenta Anspoka Dr.paed. Valdis Krastiņš
2007. 2sv Skolēnu pašpārvaldes nozīme izglītības iestādes vadībā Vilnis Bekmanis Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Iveta Kāposta
2007. 30sv Skolotāju darba pašvērtējuma organizācija un vadība pamatskolā Guntis Pētersons Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Zenta Anspoka
2007. 28sv Skolvadības darbības modelis atkarību profilakses programmā Marina Ozoliņa Dr.paed. Sarmīte Tūbele Dr.paed. Inese Jurgena
2007.   Speciālās izglītības iestādes vadītāja darbība skolēnu karjeras izglītības veicināšanā Maruta Drubiņa Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Zenta Anspoka
2007.   Speciālās skolas administrācijas darbība komunikatīvas sistēmas izveidē Vija Strauta Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Elita Volāne
2007.   Studiju programmas direktora darbība studiju programmas organizācijā un vadībā IT koledžā Valdis Vīksna Dr.paed. Iveta Kāposta Dr.paed. Zenta Anspoka
2007. 39sv Vadības efektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādē Dace Vilkena Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2007. 7sv Vadības komandas darbības efektivitāte skolas attīstības plānošanā Diāna Eglīte Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Zenta Anspoka
2007. 18sv Vadītāja kompetences un to ietekme interešu izglītības iestādē pedagoģiskā procesa attīstībā Adrians Kukuvass Dr.paed. Valdis Krastiņš Dr.paed. Anita Petere
2007.   Vadītāja pašapziņas attīstības un izglītības iestādes kultūrvides veidošanās mijsakarības Antra Ķestere Dr.paed. Maruta Sīle Dr.paed. Iveta Kāposta
2007.   Vecāku pedagoģiskās kompetences veicināšanas stratēģija un taktika pamatskolā Ineta Žandecka Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2007. 33sv Zemgales reģiona kultūrizglītības metodiskā centra izveide un darbības vadība Pēteris Rudzītis Dr.paed. Maruta Sīle  
2006. 26sv "1.klašu skolēnu adaptācija mācību kvalitātes paaugstināšanā" Inga Kazakeviča Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006.   "Administrācija - demokrātiskas vides veidotāja skolā" Skaidrīte Nagliņa Dr.paed. Anna Līduma  
2006. 29sv "Aktīvo metožu vadības aspekti vidusskolas pedagoģiskajā procesā" Iveta Kramēna Dr.paed. Sandra Rone  
2006. 63sv "Dabaszinību metodisko apvienību vadītāju loma izglītības procesā" Līga Vabulniece Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2006.   "Darbinieku motivēšana kā viens no sadarbības līdzekļiem starp vadītāju un personālu pirmsskolas izglītības iestādē" Daiga Škuberte Mg.paed. Aivis Kārkliņš  
2006. 68sv "Efektīva iekšējā kontrole pirmsskolas izglītības iestādē" Agnese Verbele Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006. 19sv "Efektīvas komunikācijas nozīme pedagoģiskā procesa vadīšanā" Sarmīte Grose Dr.paed. Anita Petere  
2006. 18sv "Humāno vērtību sekmēšanas vadība pamatskolā" Edīte Gīme Dr.paed. Sandra Rone  
2006. 21sv "Integrācijas procesa organizēšana mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādē" Sandra Gūtmane Mg.paed. Rasma Purmale  
2006. 55sv "Izgītības iestādes attīstības plānošana sabiedrības pārmaiņu procesā" Eduards Stalidzāns Dr.paed. Ivars Muzis  
2006. 11sv "Izglītības iestādes pastāvēšanas un attīstības iespējas mūsdienu sociālekonomiskajos apstākļos Alūksnes rajonā" Ilzīte Čerbikova Dr.paed. Ivars Muzis  
2006. 16sv "Izglītības kvalitātes mērīšanas metodes un to izmantošana skolā" Daiga Fokina Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006. 43sv "Izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēma akreditācijas procesā pamatskolā " Liene Ozoliņa Dr.paed. Aldis Baumanis  
2006. 47sv "Izglītības programmu vadība mazākumtautību skolēnu integrācijas latviešu mācībvalodu skolās problēmas risināšanai Balvu rajonā " Eleonora Pleša Dr.paed. Zenta Anspoka  
2006.   "Labvēlīga mikroklimata veidošana pirmsskolas izglītības iestādē" Astrīda Vilerte Dr.paed. Anita Petere  
2006. 45sv "Metodiķa darbība interešu izglītības iestādē" Inga Papirte Dr.paed. Iveta Kāposta  
2006. 3sv "Metodisko komisiju darba sistēma skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšanā " Marita Berķe Dr.paed. Zenta Anspoka  
2006. 48sv "Organizācijas kultūra kā augstākās izglītības iestādes filiāles efektivitātes nodrošināšanas faktors" Mārīte Poiša Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006.   "Pedagogu darba vides nodrošināšana izglītības iestādē" Sigita Dreimane Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2006.   "Pedagogu komandas darbs pirmsskolas izglītības iestādē" Anna Koliškina Dr.psych. Tija Zīriņa  
2006.   "Pedagogu motivācijas veicināšana vidusskolā" Rolanta Pilāne Dr.paed., Mg.psych. Anda Kauliņa  
2006. 70sv "Pedagogu motivēšana kā izglītības iestādes vadītāja darbības joma" Linda Vītiņa Dr.paed. Ivars Muzis  
2006.   "Pedagogu profesionālās darbības pašvērtējuma organizācija vidusskolā' Malda Ignatjeva Dr.paed. Iveta Kāposta  
2006.   "Pedagogu tālākizglītība kā izglītības kvalitātes paaugstinātāja Ances pagastā' Una Teibe Dr.psych. Tija Zīriņa  
2006. 9sv "Pedagogu tālākizglītības organizēšanas efektivitāte Alsungas izglītības iestādēs" Kristīne Brūkle Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2006. 65sv "Personāla kvalitātes pilnveides iespējas Alūksnes bērnu un jauniešu centrā" Lolita Vanaga Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2006. 76sv "Pirmsskoklas izglītības iestādes vadītāja darbība pedagoģiskā procesa organizēšanā jaukta vecuma grupā" Inese Žuka Dr.psych. Tija Zīriņa  
2006.   "Pirmsskolas izglītības iestādes stratēģiskā plānošana" Juta Zlemeša Dr.paed. Ivars Muzis  
2006.   "Pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbības sistēmas izveide" Laila Luzere Dr.paed. Daina Dzintere  
2006.   "Pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbība pedagogu tālākizglītības procesā" Evija Kronberga Dr.psych. Tija Zīriņa  
2006. 8sv "Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja darbība komandas izveidē" Sandra Brieže Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006.   "Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja darbība organizācijas kultūras veidošanā" Ruta Ziemele Dr.psych. Tija Zīriņa  
2006. 61sv "Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja komunikatīvās kompetences nozīme efektīvās lietišķās saskarsmes un pozitīva mikroklimata sekmēšanā izglītības iestādē" Tatjana Trofimova Dr.paed. Laima Mūrniece  
2006. 34sv "Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vadības stils - skolotāju kreativitātes sekmētājs" Valda Liepa Dr.psych. Tija Zīriņa  
2006. 60sv "Profesionālās ievirzes izglītības programmas izveide un ieviešana" Jolanta Šekstello Dr.paed. Iveta Kāposta  
2006. 52sv "Profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas koordinācijas vadība" Sarmīte Ratiņa Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2006.   "Skolas administrācijas darbība skolotāju pašvērtējuma stimulēšanā" Viola Grīnbarte Dr.paed. Inguna Lāce  
2006. 5sv "Skolas darba vide kā nozīmīgs faktors bērniem draudzīgas skolas izveidošanai " Aiga Bērziņa Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2006. 49sv "Skolas un ģimenes sadarbības vadība lauku pamatskolā" Sintija Pušpure Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2006.   "Skolas un pagasta pašvaldības sadarbība kultūrvides saglabāšanā un attīstībā" Elita Kuģeniece Dr.paed. Māra Marnauza  
2006.   "Skolas vadības darba organizācija demokrātiskas vides veidošanā vidusskolā" Antra Ziemele Dr.paed. Sandra Rone  
2006. 75sv "Skolas vadības darbība skolotāju pašvērtējuma organizēšanā" Sandra Žavrida Dr.paed. Iveta Kāposta  
2006. 54sv "Skolas vadības nozīme pedagogu tālākizglītības veicināšanā" Inita Roze Dr.paed. Iveta Kāposta  
2006. 37sv "Skolēnu adaptācijas organizēšana pamatskolā" Lilita Mačtama Dr.paed. Iveta Kāposta  
2006. 12sv "Skolu vadītāju darbība skolēna pašnovērtējuma prasmju pilnveidošanā" Inga Delpere Dr.habil.paed. Ausma Špona  
2006.   "Sporta skolas administrācijas darbības stratēģija sekmīga mācību procesa īstenošanai" Jānis Kaminskis Dr.paed. Tamāra Škoļņikova  
2006.   "Vadības darba organizācija demokrātiskas skolas vides veidošanā" Maruta Birzniece Dr.paed. Sandra Rone  
2006. 44sv "Vadības komandas darbības principi pamatskolā" Agita Pakalniete Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa  
2006. 2sv "Vadības komandas darbs skolas attīstības plānošanā" Liene Baumane Dr.paed. Iveta Kāposta  
2006.   "Vadības komandas un pedagoģiskā kolektīva sadarbība lauku skolas kultūrvides pilnveidē" Marija Vancāne Dr.paed. Inese Jurgena  
2006.   "Vadības komandas unb pedagoģiskā kolektīva sadarbība lauku skolas kultūrvides pilnveidē" Pēteris Vancāns Dr.paed. Inese Jurgena  
2006.   "Vadītāja personības ietekme uz skolas vides attīstību" Inna Rīna Dr.paed. Iveta Kāposta  
2006. 10sv "Vērtīzbizglītības ideju ieviešana mācību procesā skolā" Maira Būdeniece Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006. 17sv "Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas principu izmantošana efektīvas skolas vadīšanā" Brigita Freija Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006.   "Vispārizglītojošās skolas un pašvaldības sadarbības procesa veidošana" Īrisa Korčagina Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006.   Administrācijas nozīme kvalitātes nodrošināšanā pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskajā darbībā Vineta Jejsa Dr.paed. Inguna Lāce  
2006.   Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" administrācijas darbība trenera darba motivācijas veicināšanā Kristaps Kozlovskis Dr.paed. Tamāra Škoļņikova  
2006. 77sv Efektīva izglītības procesa vadība vakara vidusskolā Ilze Žūriņa-Davidčuka Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006. 80sv Efektīvas vadības komandas darbība skolā Ilona Kleistrova Dr.paed. Iveta Kāposta  
2006.   Ergonomiski sakārtota skolas fiziskā vide - būtisks nosacījums skolotāju darba uzlabošanai Inese Liepiņa Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2006. 25sv Humānas sākumskolas attīstības plānošana Ināra Kaķīte Dr.paed. Ivars Muzis  
2006. 64sv Interešu izglītības iestādes vadītāja kompetences Latvijā mūsdienās Juta Vanaga Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2006. 39sv Izglītības iestādes vadītāja darbība lauku skolu pastāvēšanas nodrošināšanā Ingrīda Muižniece Dr.paed. Maruta Sīle  
2006. 7sv Izglītības iestādes vadītāja darbība mazpilsētas izglītības iestāžu sadarbībā Gvido Brenčevs Dr.paed. Maruta Sīle  
2006. 67sv Izglītības iestādes vadītāja nozīme skolas tēla veidošanā Dagnija Veisbuka Dr.paed. Iveta Kāposta  
2006.   Izglītības iestāžu vadītāja iespējas brīvo studiju sistēmas ievešanā mūzikas skolās Pēteris Vilks Dr.paed. Maruta Sīle  
2006. 4sv Izglītības kvalitātes vadība skolā Solveiga Bērziņa Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006. 79sv Izglītības vadības procesu ietekmējošie faktori vakara (maiņu) vidusskolā Ineta Putāne Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006. 27sv Izglītības vadītāja darbība vadības komandas veidošanā Aina Keplere Dr.paed. Ivars Muzis  
2006.   Jauniešu sabiedrisko organizāciju darbības pedagoģiskā vadībā Aivars Ošenieks Dr.paed. Anna Līduma  
2006. 24sv Latvijas augstskolu mūzikas skolotāju programmu studentu prakšu organizēšana un vadīšana Agra Jankovska Dr.paed. Maruta Sīle  
2006. 33sv Mazākumtautības skolas vadības nozīme mazākumtautību skolēnu integrācijas sekmēšanai sabiedrībā Inita Liepa Dr.paed. Zenta Anspoka  
2006. 40sv Mazākumtautību skolas attīstības plānošana skolēnu integrācijas sabiedrībā veicināšanai Ineta Muštukova Dr.paed. Zenta Anspoka  
2006. 46sv Metodiska darba organizācija pamatskolai: problēmas un risinājumi Nataļja Pilajeva Dr.paed. Elita Volāne  
2006. 41sv Metodisko komisiju darba organizācija profesionālās vidējās izglītības iestādēs Arnita Orlova Dr.paed. Iveta Kāposta  
2006. 42sv Otrgadības sociāli pedagoģiskā vadība mācību procesa organizācijā vispārizglītojošajā skolā Astra Orlovska Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006. 6sv Pārmaiņas izglītības politikā Latvijā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā Mārtiņš Bērziņš Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006. 13sv Pašvaldības nozīme vispārējās izglītības iestādes attīstībā Latvijai integrējoties Eiropas savienībā Kristīne Dukāne Dr.paed. Aldis Baumanis  
2006.   Pedagogu darba efektivitāti veicinošas vides nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādē Margarita Četrone Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2006.   Pedagogu tālākizglītība kā kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanu ietekmējošs faktors Biznesa augstskolā "Turība" Irēna Kelle Dr.paed. Iveta Kāposta  
2006. 14sv Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja darbība skolotāju profesionalitātes vērtēšanā Indra Dundere Dr.paed. Maruta Sīle  
2006. 74sv Profesionālās ievirzes mūzikas skolas izglītības programmas pilnveide Liene Žagare Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006. 59sv Sabiedrības izglītības vajadzību realizācija Brocēnu novadā Iveta Stūrmane Dr.paed. Alīda Samuseviča  
2006.   Skolas administrācijas un sociālā pedagoga sadarbība - viens no priekšnosacījumiem pedagoģiskā procesa pilnveidē Gunta Rutka Dr.paed. Anita Līdaka  
2006.   Skolas darba efektīva vadīšana Kristīne Krjukova Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2006. 20sv Skolas direktora nozīme konfliktu risināšanā vispārizglītojošajā skolā Gaļina Gusakova Dr.paed. Inese Jurgena  
2006. 57sv Skolas un ģimenes sadarbības modelis: problēmas un risinājumi Tatjana Staņko Dr.paed. Elita Volāne  
2006. 58sv Skolas vadības darbība kā līdzeklis pedagogu tālākizglītībā Inese Staškeviča Dr.habil.paed. Ausma Špona  
2006. 66sv Skolas vadības nozīme mūsdienīga dabaszinību mācību procesa nodrošināšanā Māris Vāverāns Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2006.   Skolas vadītāja autoritātes nozīme skolas efektīvā vadīšanā Ilze Riekstiņa Dr.paed. Oskars Zīds  
2006.   Skolas vadītāja darbība pozitīvas psihosociālas vides veidošanā pamatskolā Ligita Maģiča Dr.paed. Elita Volāne  
2006. 35sv Skolēnu darba drošības un veselības monitoringa nozīme vispārizglītojošajā skolā Ilze Logina Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2006.   Skolotāja pašvērtējums kā labvēlīgā mikroklimata veidošanās priekšnosacījums pirmsskolas izglītības iestādes vadības procesā Rudīte Andersone Dr.paed. Ivars Muzis  
2006. 22sv Sociālā darba organizēšana pirmsskolā Inga Ģēģere Dr.psych. Tija Zīriņa  
2006. 15sv Sociālo partneru sadarbības kompetences skolas attīstības veicināšanai Lilita Dzilna Dr.paed. Iveta Kāposta  
2006. 62sv Starptautisko salīdzinošo pētījumu nozīme mācību procesa pilnveidē skolā Liene Trokša Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2006. 56sv Vadītāja darbība organizācijas kultūras pilnveidē izglītības iestādē Oskars Staņa Dr.paed. Oskars Zīds  
2006. 32sv Vadītāja darbība pieaugušo izglītības organizācijā Ilze Levāne Dr.paed. Maruta Sīle  
2006.   Vadītāja darbība pirmsskolas izglītības skolotāja profesionālās kompetences attīstīšanā Ilze Šostaka Dr.psych. Tija Zīriņa  
2006. 50sv Vadītāja loma pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanas centra kultūrvides veidošanā Dace Putāne Dr.paed. Inese Jurgena  
2006.   Vadītājs - laikmetīgas darba vides nodrošināšanā skolā Evita Zilgme Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2005.   "Administrācijas loma metodiskā darba vadībā Dignājas pamatskolā" Arta Pavāre Dr.paed. Sandra Rone  
2005.   "Administrācijas vadības loma interešu izglītībā" Egita Kurme Dr.paed. Sandra Rone  
2005.   "Alternatīvo izglītības teoriju pielietojuma iespējas skolvadībā" Vladimirs Pšečenko Dr.paed. Anita Līdaka  
2005.   "Āudzekņu adaptācijas procesa vadība vakarskolā" Ilze Vanaga Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa  
2005.   "Audzēkņu mācību motivācijas veicināšanas sistēmas izveides iespējas vakara vidusskolā" Inga Liepiņa Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "darba vides novērtēšana kā izglītības iestādes plāna veidošanas posms" Andris Kusiņš Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2005.   "Ģimenes un skolas sadarbība - būtisks faktors skolēna socializācijas procesā" Ina Nikolajeva Dr.paed. Margarita Kaltigina  
2005.   "Ģimeņu pedagoģiskā potenciāla pilnveidošanās izglītības iestādēs" Inese Strazdiņa Dr.habil.paed. Ausma Špona  
2005.   "Iekļaujošas skolas vides veidošana bērniem ar speciālās vajadzībām" Gunta Jankovska Dr.paed. Anita Līdaka  
2005.   "Interešu izglītības centra izveide" Dace Jansone Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Interešu izglītības iestādes darba efektivitātes paaugstināšanās" Eva Aizupe Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2005.   "Interešu izglītības vadības aspekti ģimnāzijā" Normunds Venžega Dr.paed. Sandra Rone  
2005.   "Interešu izglītības veicināšanas darba organizācija skolā" Vineta Āboliņa Dr.paed. Inguna Lāce  
2005.   "Internāta skolotāju metodiskās komisijas vadītāja darbība skolotāju pedagoģiskās meistarības pilnveidei" Līga Jankova Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2005.   "Izglītības iestādes resursu efektīvas izmantošanas nosacījumi" Dainis Svarups Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2005.   "Karjeras izglītības un profesionālās orientācijas vadīšana pamatskolā" Marija Stalidzāne Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Latgales lauku pamatskolas attīstības perspektīvas izglītības sistēmas pārmaiņu laikā" Rasma Zuša Dr.paed. Ivars Muzis  
2005.   "Lauku pamatskolas vadītāja darbība pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā" Daiga Ceipiniece Dr.psych. Tija Zīriņa  
2005.   "Mācīšanās motivāciju veicinoša pedagoģiskā procesa vadība sākumskolā" Inita Bračkus Dr.paed. Inguna Lāce  
2005.   "Mājturības metodiskās apvienības vadītāja darbība skolēnu radošuma veicināšanā" Jonika Tērvide Dr.paed. Elita Volāne  
2005.   "Metodiskā darba nozīme skolas mācību procesa kvalitātes nodrošināšanā" Aija Studente Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Mūsdienīgas darba vides nodrošināšana kā priekšnoteikums produktīvam mācību darbam" Santa Mekele Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2005.   "Mūsdienu darba plāns - pirmsskolas izglītības iestādes attīstības pamats" Māra Virskule Mg.paed. Rasma Purmale  
2005.   "Muzikālā izglītība kā vadītāja un līdera iezīmju veidošanās faktors" Jānis Ludbergs Dr.paed. Māra Bernande  
2005.   "Mūzikas un mākslas skolas iespējas kultūrvides attīstībā Preiļu novadā" Laima Sondore Dr.paed. Maruta Sīle  
2005.   "Mūzikas un vispārizglītojošo skolu sadarbības modeļa veidošana pilsētā" Ita Sirtaute Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Optimāla svešvalodu mācību modeļa izveide vācu valodas diploma skolās" Rūta Ķemere Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Organizācijas kultūras reālais un ideālais tēls skolā" Ilze Medniece Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2005.   "Pedagoga darba motivāciju veicinoša skolas vadības darbība" Sanita Lāce Dr.paed. Inguna Lāce  
2005.   "Pedagoģiskās saskarsmes sekmēšana - viena no izglītības iestādes vadītāja pamatfunkcijām" Irēna Fjodorova Mg.paed. Rasma Purmale  
2005.   "Pedagogu darba novērtēšanas iespējas pirmsskolas izglītības iestādēs" Dace Gulbe Dr.psych. Tija Zīriņa  
2005.   "Pedagogu tālākizglītība kā profesionālās izglītības iestādes pedagoģiskā procesa sastāvdaļa" Jekaterina Šagajeva Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Pirmsskolas izglītības iestādes administrācijas nozīme pedagogu radošas darbības veicināšanā" Aija Goldmane Dr.paed. Inguna Lāce  
2005.   "Pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbības sistēmas organizācija" Aiva Parandjuka Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja loma bērnu integrācijas sekmēšanai sabiedrībā bilingvālās izglītības procesā pirmsskolā" Gaida Saveļjeva Dr.paed. Zenta Anspoka  
2005.   "Projektu organizēšanas un vadīšanas īpatnības izglītības iestādē" Aija Rogāle Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Situacijas analize Liepajas pilsetas pirmsskolas izglitibas programmu analizesana" Lidija Astahova Dr.paed. Māra Bernande  
2005.   "Skola kā mācīties spējīga organizācija" Iveta Dreiblate Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Skolas administrācijas darbība sākumskolas skolēnu veselīga dzīvesveida veicināšanā" Kristīne Ignatjeva Dr.paed. Tamāra Škoļņikova  
2005.   "Skolas administrācijas nozīme pedagogu tālākizglītības organizēšanā" Ilze Ponomarjova Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Skolas administrācijas nozīme skolas vides sakārtošanā" Līga Purena Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2005.   "Skolas attīstības plānošanas vadība pamatskolā" Iveta Bērziņa Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2005.   "Skolas bibliotēkas darbība mainīgā informācijas vidē" Ilona Grigorjeva Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Skolas pedagoģiskā procesa iekšējās vērtēšanas sistēmas izveides nosacījumi pamatskolā" Sandra Āriņa Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa  
2005.   "Skolas un ģimenes sadarbības organizēšana" Laila Puķīte Dr.paed. Anita Līdaka  
2005.   "Skolas un vecāku sadarbības organizācija Snēpeles pamatskolā" Anita Ozoliņa Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2005.   "Skolas vadības darbība iekļaujošās izglītības procesa organizēšanā bērniem ar mācīšanās traucējumiem" Judīte Zeltiņa Dr.psych. Tija Zīriņa  
2005.   "Skolas vadības darbs individualizācijas un diferenciācijas principu īstenošanā pedagoģiskajā procesā bērniem ar valodas attīstības traucējumiem" Larisa Sidorčika Dr.paed. Zenta Anspoka  
2005.   "Skolas vadības loma bērnu tiesību nodrošināšanā" Evita Burceva Dr.paed. Margarita Kaltigina  
2005.   "Skolas vadības un vecāku sadarbība demokratizācijas procesā" Inese Pūliņa Dr.paed. Anita Līdaka  
2005.   "Skolas vadītāja kompetence - veselīga uztura ieviešana skolā" Inta Iraida Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2005.   "Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas organizācija pamatskolas 5.-9. klasēs" Ingrīda Priedīte Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas izveides iespējas vispārējās vidējās izglītības iestādē" Inta Ozola Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Skolēnu vecāku līdzdalības vadība skolas darbā" Dace Grāvele Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2005.   "Skolu un pašvaldības iestāžu sadarbības optimizācija" Oskars Elksnis Dr.paed. Maruta Sīle  
2005.   "Stratēģiskās plānošanas process inovāciju un pārmaiņu ieviešanā lauku pamatskolā" Zane Lase Dr.paed. Ivars Muzis  
2005.   "Tūvcīņas programmas nepieciešamība un realizācija NBS" Sandijs Krastiņš Dr.paed. Ivars Muzis  
2005.   "Vadības iespējas pozitīvu saskarsmi veicinošas skolas vides radīšanā" Jeļena Bulīga Dr.paed. Inguna Lāce  
2005.   "Vadības komandas darbība skolas attīstības plānošanā" Rita Pelša Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Vadītāja ietekme uz organizācijas kultūras pilnveidi" Agita Grāvere-Prenclava Dr.paed. Iveta Kāposta  
2005.   "Vadītāja vadības stila un pedagogu darba motivācijas mijsakarība pirmsskolas izglītības iestādes darbībā" Ilze Pētersone Dr.psych. Tija Zīriņa  
2005.   "Vadītājs - pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbības organizētājs" Sondra Krauze Mg.paed. Rasma Purmale  
2005.   "Vadītājs mūsdienu skolas demokratizācijas procesā" Elita Tisjaka Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone  
2005.   "Vecāku un skolotāju līdzdalība skolēnu ārpusstundu nodarbībās" Gita Rīna Dr.habil.paed. Ausma Špona  
2005.   "Veseluma pieejas sekmēšana interešu izglītībā skolas administrācijas darbībā" Arta Masele Dr.paed. Anita Petere  
2005.   "Vidējās vispārējās izglītības iestādes attīstības plānošana" Ainārs Zankovskis Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2005.   "Vienotas vērtēšanas sistēmas nodrošinājums sākumskolā" Silva Zālīte Dr.paed. Anita Līdaka  
2005.   "Vispārizglītojošās skolas bibliotēkas resursu izmantošanas iespējas mācību procesa atbalstam un intensifikācijai" Ināra Bojāre Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2005.   "X pirmsskolas iestādes vadītāja iespējas audzēkkņu ģimeņu pedagoģiskā potenciāla pilnveidošanā" Daina Kadiševska Dr.psych. Tija Zīriņa  
2004.   "Akordeonspēles skolas attīstības tendences mūzikas izglītības sistēmā" Linda Izaka Dr.paed. Maruta Sīle  
2004.   "Ārpusstundu pasākumu sistēma E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā" Kristīne Birava Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2004.   "Audzināšanas procesa organizācija sociālās korekcijas izglītības iestādē nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem" Tatjana Dobriņina Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone  
2004.   "Augstākās izglītības iestādes konkurētspējas nodrošināšana reģionā" Anita Pētersone Dr.paed. Iveta Kāposta  
2004.   "Demokrātiskas pārvaldes veidošanās skolā" Linda Grīnvalde Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2004.   "Inovācijas pirmsskolas izglītības iestādes attīstībai" Sandra Laicena Dr.paed. Iveta Kāposta  
2004.   "Izglītības iestādes darbības nozīme Bērzaines pagasta sociāli ekonomiskajā attīstībā" Sarmīte Freimane Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2004.   "Izglītības iestādes vadītāja loma efektīvās vadības komandas veidošanā" Santa Mičule Dr.paed. Iveta Kāposta  
2004.   "Izmaiņas izglītības metodiskā darba vadībā kā administratīvi teritoriālās reformas sastāvdaļa" Gunta Ļuļe Dr.paed. Aldis Baumanis  
2004.   "Līdera loma pedagoģiskā kolektīva vadīšanā" Haralds Bārzdiņš Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone  
2004.   "Mācību procesa optimizācijas iespējas Dikļu sākumskolā" Anda Katkēviča Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2004.   "Metodiskās apvienības vadītāja loma problēmorientēte didaktiskā modeļa ieviešanā un īstenošanā bioloģijā pamatskolā" Inta Sināte Dr.paed. Zenta Anspoka  
2004.   "Piecgadīgu un sešgadīgu bnu sagatavošanas skolai organizācijas nosacījumi pirmsskolas izglītības iestādē" Agita Ulme Dr.psych. Tija Zīriņa  
2004.   "PII un ģimeņu sadarbības uzlabošanas iespējas Gulbenes rajona N pagasta X pirmsskolas izglītības iestādē" Irisa Puidze Dr.psych. Tija Zīriņa  
2004.   "Pirmsskolas izglītības iestādes darbība Apes pilsētā ar lauku teritorijām" Iluta Apine Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2004.   "Plānošanas specifika Cēsu bērnu un jauniešu centrā" Dzidra Matusēviča Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2004.   "Profesionālās ievirzes izglītības iestādes administratīvās struktūras dokumentālais nodrošinājums" Aivars Tomiņš Dr.paed. Iveta Kāposta  
2004.   "Pusaudžu sociālo prasmju veicinošs pedagoģiskā procesa modelis" Digna Ķīse Dr.paed. Inguna Lāce  
2004.   "Sākumskolas skolotāju profesionalitātes un pašvērtējuma mijsakarība" Vita Lelle Dr.paed. Inguna Lāce  
2004.   "Skolas darba vērtēšanas ietekme uz izglītības kvalitāti" Ināra Līdaciņa Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2004.   "Skolas darbības vērtēšanas nozīme skolas attīstībā" Ligita Krūmiņa Dr.paed. Ivars Muzis  
2004.   "Skolas un sabiedrības veiksmīgas mijiedarbības nosacījumi" Inta Štāle Dr.paed. Ivars Muzis  
2004.   "Skolas vadības iespējas audzināšanas darba organizācijā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā" Agita Zariņa Dr.paed., Mg.hist. Staņislava Marsone  
2004.   "Skolēna ģimens sociālekonomiskā statusa ietekme uz mācību kvalitāti lauku pamatskolā" Mārīte Alkšere Dr.paed. Aldis Baumanis  
2004.   "Skolēnu dzīvesprasmju veidošanās vadība Inešu pamatskolā" Gunta Dadeika Dr.paed. Sandra Rone  
2004.   "Skolotāju profesionalitātes kompetenču pilnveidošana informācijas sabiedrības kontekstā" Arta Pūgule Mg.sc.ing. Inese Urpena  
2004.   "Vides apziņas veidošana skolēniem" Ilva Šembele Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
Maģistrantūra
2004.   Administrācijas loma demokrātiskas skolas vides attīstībā Talsu ģimnāzijā Ilze Kļaviņa Dr.paed. Sandra Rone  
2004.   Divvirzienu bilingvālās izglītības iespējamība Latvijā divplūsmu pamatskolās Imants Mālnieks Dr.habil.paed. Irina Maslo  
2004.   Ergonomiskas darba vietas nodrošināšana vispārizglītojošajā skolā Jānis Indāns Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2004.   Izglītības iestādes vadītāja personības un vadības stila ietekme uz pedagoģiskā kolektīva mikroklimatu Sandra Dzene Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa  
2004.   Izglītības programmas izveides un realizācijas nosacījumi vispārizglītojošajā skolā Ārija Puriņa Dr.paed. Iveta Kāposta  
2004.   Klavierspēles lielās tehnikas pilnveidošanās iespējas Klavierspēles kursa programmas realizācijas procesā Māris Žagars Dr.paed. Tamāra Bogdanova  
2004.   Mācību procesa organizācija medicīnas skolā Jekaterīna Koroļova Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2004.   Metodiskā darba pilnveide Rīgas 3. vidusskolā Rota Nābele-Šneidere Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2004.   Pamatskola kā kultūrvides centrs laukos Ieva Baltā Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2004.   Pedagoģiskā personāla profesionālā izaugsme izglītības iestādē Kristiāna Pauniņa Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2004.   Pirmsskolas izglītības iestādes vadības stils kā skolotāju pedagoģiskās kreativitātes sekmētājs Evita Ustinova Dr.psych. Tija Zīriņa  
2004.   Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pieejamība un nozīmība mazpilsētā Inta Stiene Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2004.   Skolas vadības loma dabaszinību priekšmetu apguves motivācijas veidošanā Alvis Valdemiers Dr.chem., Mg.paed. Jānis Gedrovics  
2004.   Skolēnu apdāvinātībasattīstības vadība skolā Dace Skutele Dr.paed., Dr.sc.ing. Juris Stabiņš  
2004.   Skolēnu sasniegumu vērtēšanas sistēma Jelgavas 1. ģimnāzijā Guna Stepiņa Dr.paed. Iveta Kāposta  
2004.   Skolotāju profesionālās kompetences pašvērtējuma darbība skolā Ineta Tamane Dr.paed. Valdis Krastiņš  
2004.   Skolotāju profesionalitātes izvērtējums pēc dialoģiskās metodes faktoriem Diāna Jaunzeme Dr.psych. Guna Svence  
2004.   Topošo sporta skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošana ar kritiski konstruktīvo didaktisko modeli Dace Augstkalne Dr.paed. Tamāra Škoļņikova  
2004.   Vadības komandas nozīme izglītības iestādes tēla veidošanā Daina Turkopole Dr.paed. Skaidrīte Ozoliņa  
2004.   Vadīšanas specifika interešu izglītībā Sarmīte Kadiķe Dr.paed. Iveta Kāposta  
2004.   Vadītāja loma un kompetence skolas budžeta plānošanā Valdis Zariņš Dr.paed. Ivars Muzis  
2004.   Vērtēšana mācību procesa kontrolē klavierspēles apguvē Līga Opincāne Dr.paed. Beatrise Garjāne  
2004.   Veselību veicinošas vides nodrošināšana pamatskolā Līga Štāle Dr.biol. Jēkabs Raipulis  
2003.   Ārzemju pianisma skolu ietekme Latvijas klavierspēles skolas attīstībā Ilze Bokmeldere Dr.paed. Maruta Sīle  
2003.   Datormācība - vājredzīgu un neredzīgu cilvēku rehabilitācijas un integrācijas līdzeklis Andra Pumpura Dr.paed. Rasma Vīgante  
2003.   Daudzeses pamatskolas darbības pamatojumu pašvērtēšanas sistēmas izveide Aija Tukiša Mg.paed. Daiga Stipina  
2003.   E-mācību organizācija profesionālās izglītības iestādēs audzekņu konkurētspējas nodrošināšanai Iveta Veigule Dr.paed. Iveta Kāposta  
2003.   Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (ITK) iespējas vispārējās vidējās izglītības iestādes vadības procesa pilnveidošanai Mārtiņš Ābele Mg.sc.ing. Inese Urpena  
2003.   Izglītības iestādes vadības procesa demokrātiskums Irita Dambīte Mg.paed. Daiga Stipina  
2003.   Jaunas izglītības programmas izstrādāšana un ieviešana arodvidusskolā Sarmīte Brūvere Dr.paed. Iveta Kāposta  
2003.   Klavierspēles mācību procesa aktualizācija vispārizglītojošajā skolā ar padziļinātu mūzikas apguvi Larisa Maļkova Dr.paed. Tamāra Bogdanova  
2003.   Latviešu tradicionālo kalendāra svētku izmantojums starpkultūru integrācijas mazākumtautības pamatskolā Jeļena Černova Dr.paed. Iveta Kāposta  
2003.   Pašpārvaldes nozīme arodvidusskolas pedagoģiskajā procesā Dace Ozoliņa Dr.paed. Iveta Kāposta  
2003.   Problēmbalstītu mācību organizācija skolēnu mācīšanās motivācijas attīstības nodrošināšanai Irina Degtjarjova Dr.paed. Zenta Anspoka  
2003.   Programmas "Pasaules un Latvijas militārās vides mācība" ieviešanas pedagoģiskie nosacījumi Latvijas Nacionālos Bruņotos spēkos Andro Taimiņš Dr.paed. Inese Jurgena  
2003.   Skolas administrācijas un policijas sadarbība delikvento pusaudžu tikumisko vērtību pilnveidē Sergejs Sorokins Dr.paed. Inese Jurgena  
2003.   Skolas administrācijas un vidusskolēnu efektīvas saskarsmes veidošanās Liene Skrastiņa Dr.paed. Tamāra Škoļņikova  
2003.   Skolu deju kolektīvu nozīme skolu tēla veidošanā Anda Kalniņa Dr.paed. Iveta Kāposta  
2003.   Sporta metodiskās komisijas vadība volejbola treniņos pamatskolā Andrejs Gluhovs Dr.paed. Tamāra Škoļņikova  
Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv