(LV)  English  Latvian

Atbalsta sistēma RPIVA darbiniekiem - doktorantiem

RPIVA darbinieku-doktorantu finansēšanas programma

Lai sekmētu RPIVA akadēmiskā personāla izaugsmi, ar RPIVA 27.09.2004. Senāta lēmumu Nr. 30–11 tika apstiprinātas finansējamās jomas RPIVA zinātnes atbalstam un 15.01.2007. ar Senāta lēmumu Nr. 18–5 tika apstiprināti „Noteikumi par RPIVA darbinieku – doktorantu finansēšanas kārtību”.
RPIVA darbinieki - doktoranti meklē noteikumus: RPIVA IS sistēma/Dokumentācija/Zinātniskais darbs/Zinātniskais darbs. Noteikumi/Noteikumi par RPIVA darbinieku - doktorantu finansēšanas kārtību.

Anketa RPIVA darbiniekiem – doktorantiem

Mērķis

Veicināt mērķtiecīgu un plānveidīgu RPIVA docētāju zinātnisko izaugsmi, sniegt finansiālu atbalstu doktorantiem studiju izmaksu segšanai, panākot augstskolas akadēmiskā personāla ar doktora zinātnisko grādu skaita palielināšanos.

Atbalsta formas

  1. Atbalsts RPIVA darbinieku – doktorantu studiju maksas segšanai,
  2. Ar doktorantu promocijas darbu aizstāvēšanas procedūru saistīto izdevumu segšana, ja doktorants nesaņem ESF stipendiju,
  3. Prioritārs atbalsts doktorantu dalībai zinātniskajās konferencēs, publikācijām,
  4. Konsultācijas ar augstskolas zinātnisko struktūrvienību pētniekiem,
  5. Informatīvais atbalsts par zinātniskajām konferencēm, semināriem.

2011./2012. studiju gadā 29 RPIVA docētāji un darbinieki – doktoranti pamatievēlēšanas vietā vai pamatdarbā saskaņā ar sadarbības līgumu saņēmuši atbalstu studijām doktorantūrā.

Programmas darbības rezultātā šobrīd aizstāvēti vai noteikts aizstāvēšanas datums: 14 promocijas darbiem.

Turpmāk lietotie saīsinājumi:
RPIVA – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
LU – Latvijas Universitāte
JVLMA – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Promocijas darba temats Vadītājs Mācību iestāde Promocijas darbs aizstāvēts
1. Laimrota Kriumane Mūzikas skolotāja emocionālās kompetences pilnveide augstskolas studiju procesā Prof. Dr.paed. Māra Marnauza (RPIVA) LU 2013. gadā
2. Jānis Misiņš Topošo mūzikas skolotāju dziedāšanas kompetences pilnveidošanās studiju procesā Prof. Dr.paed. Māra Marnauza (RPIVA) RPIVA 2013. gadā
3. Daiga Kalēja-Gasparoviča Studentu radošuma veicināšana vizuālās mākslas studijās Prof. Dr.habil.paed. Ausma Špona (RPIVA) LU 2013. gadā
4. Andris Pundurs Kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstība studiju procesā Prof. Dr.paed. Māra Marnauza (RPIVA) RPIVA 2013. gadā
5. Anda Kauliņa Integratīva mācību metodika sākumskolēnu specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanai Prof. Dr.paed. Sarmīte Tūbele RPIVA 2013. gadā
6. Sandra Vītola Interpretācijas prasmes veidošanās deju skolotājiem studiju kursa "Klasiskā deja" apguves procesā Prof. Dr.paed. Rita Spalva (RPIVA) RPIVA 2012. gadā
7. Gunta Siliņa-Jasjukeviča Tradicionālās kultūras pedagoģiskais modelis kultūrpiederības veicināšanai jaunākajā skolas vecumā Prof. Dr.paed. Zenta Anspoka (RPIVA) LU 2011. gadā
8. Inese Žune Vijole Latvijas mūzikas kultūras attīstībā Prof. Dr.art. Ilma Grauzdiņa (JVLMA) JVLMA 2011. gadā
9. Guntars Bernāts Latvijas diriģēšanas skolas kultūrvēsturiskā attīstība Prof. Dr.paed. Aīda Krūze (LU) LU 2011. gadā
10. Sanita Madalāne Topošo skolotāju pētnieciskās kompetences pilnveidošanās studiju procesā augstskolā Prof. Dr.paed. Māra Marnauza (RPIVA) LU 2011. gadā
11. Ilze Briška Topošo skolotāju profesionālo vērtību veidošanās mākslinieciski radošā darbībā Prof. Dr.phil. Vladimirs Kincāns (LU) LU 2011. gadā
12. Inga Bērziņa Sadarbības prasmju pilnveidošanās džeza dziedāšanas studiju procesā Prof. Dr.paed. Māra Marnauza (RPIVA) LU 2010. gadā
13. Staņislava Marsone Sociālās audzināšanas vēsturiskā attīstība Latvijā 20. gadsimta 20.-30. gados Prof. Dr.paed. Iveta Ķestere (LU) LU 2010. gadā
14. Tālis Gžibovskis Jauniešu spēju attīstība sitaminstrumentu spēles apguvē Prof. Dr.paed. Māra Marnauza (RPIVA) LU 2009. gadā

Sadarbības līgums ar Latvijas Universitāti doktorantu izglītošanā

2007. gada 28. maijā Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola parakstīja vienošanos par sadarbību doktorantu izglītošanā.
Vienošanās paredz abu pušu sadarbību doktorantūras studiju organizēšanā RPIVA darbiniekiem – doktorantiem. Līgumu parakstīja Latvijas Universitātes zinātņu prorektors prof. Dr. biol. Indriķis Muižnieks un RPIVA zinātņu prorektore prof. Dr. paed. Māra Marnauza.
Vienošanās mērķis bija stiprināt un attīstīt tālāk sadarbību arī doktorantūras studijās pedagoģijas un izglītības zinātnes jomā, izmantojot abu augstskolu rīcībā esošos resursus un intelektuālo potenciālu. Šā mērķa īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sākot ar 2007. gadu piešķīra RPIVA valsts budžeta mērķlīdzekļus doktorantu izglītošanai.
2011./2012. studiju gadā budžeta vieta Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes jomā, vadībzinātņu nozarē piešķirta Mg. sc. soc. Rudītei Kramzakai.

Mērķstipendijas RPIVA darbiniekiem-doktorantiem

ESF projektā "Mērķstipendijas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas doktora studiju programmas "Pedagoģija" doktorantiem" Nr. 2009/0146/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/008

Finansiālais atbalsts doktorantūras studentiem mērķstipendiju veidā ir paredzēts, lai dažādās pedagoģijas jomās piesaistītu jaunus doktorantūras studentus, kuri sekmīgi aizstāvētu promocijas darbus doktora grāda iegūšanai. Tas ļautu panākt studiju procesa iespējamu nepārtrauktību un lielāku veiksmīgi studijas beigušo doktorantu īpatsvaru. Jaunie pedagoģijas zinātņu doktori spētu radīt un ieviest Latvijas izglītības sistēmā jaunas radošas metodes, attīstīt jaunus inovatīvus darbības virzienus, kā arī veicinātu tālāku padziļinātu sabiedrības kvalitatīvu intelektuālo attīstību.

Lasīt vairāk…

Pēdējās izmaiņas veiktas 12.12.2013.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv