(LV)  English  Latvian

Aktualitāte

Starpaugstskolu seminārs kreativitātes izpētē

20. aprīlī RPIVA notika starpaugstskolu seminārs “Kreativitātes izpēte Latvijā: paveiktais un attīstības perspektīvas”. Pārskatu par kreativitātes pētniecību Latvijā prezentēja prof. Dr. psych. Rita Bebre, Norway grants pētījuma “Atbalsta sistēma kreativitātes izpētei un paaugstināšanai cilvēkresursu attīstībā Latvijā” vadītāja.

Atbilstoši starpvalstu līgumam vismaz 5 gadus pēc granta beigām jāturpina īstenot tā mērķis - veicināt kreativitātes pētniecību un inovāciju attīstību sabiedrības un katra indivīda dzīves līmeņa celšanai, par granta saņēmēja līdzekļiem. Piecu gadu periods beidzās 2. aprīlī, tāpēc seminārā apkopoti 2012. – 2017. gada pētniecības rezultāti: īstenoti vairāki RPIVA un Eiropas grantu pētījumi, notikušas divas starptautiskas kreativitātes konferences “Kreativitāte un radošums izglītībā”, I starptautiskais kreatoloģijas simpozijs, divas metodiskās konferences, notikušas četras pētījumu prezentācijas RPIVA X Starptautiskajā konferencē; izdoti divi starptautiski anonīmi recenzēti zinātnisko rakstu krājumi “Radoša personība/Creative Personality”, divi metodisko materiālu krājumi “Radošas skolas kultūra: skolēnu radošuma sekmēšana starpnozaru sadarbībā/ Creativity needs nurturing: enhancing creative school trough cross-sectional network”, R.Bebres grāmata augstākās izglītības nozarē “15 gadi RPIVA Kreativitātes centram”, izdevniecībā iesniegts R.Bebres monogrāfijas manuskripts “Radošuma pētniecība Latvijā”.

Atskaites periodā aizstāvēti divi promocijas darbi saistībā ar radošumu: D.Kalējas-Gasparovičas “Studentu radošuma veicināšana vizuālās mākslas studijās” un E. Kāļa ”Radoša potenciāla novērtēšanas metodoloģija: tests radošai domāšanai – attēla veidošana,” kura pamati izveidoti, strādājot Kreativitātes zinātniskajā institūtā. Tiek rakstīti divi promocijas darbi: L.Roķe-Reimate ”Pozitīvu emociju ietekme uz radošo domāšanu dažāda vecuma bērniem saistībā ar emocionālo funkcionēšanu” un J.Roze “Līderības un psiholoģiskā klimata nozīme uz inovāciju attīstību vērstas darbinieku rīcības prognozēšanā”.

Semināra dalībniekus ar bagātīgi apgūtu kreativitātes pētniecības instrumentu klāstu iepazīstināja pētniece Līga Roķe-Reimate. Klātesošie noskaidroja, kā iespējams lietot šos materiālus. R. Bebre prezentēja arī ieskatu par kreatoloģijas starpnozaru pētījumiem un principiem.

Diskusijā Dr. paed. I. Briška un Dr. paed. D. Kalēja-Gasparoviča dalījās pieredzē par radošumu pedagoģijā, ideju aprobāciju un izplatīšanu Latvijā. Diskusijā piedalījās arī RPIVA Attīstības un starptautisko sakaru daļas vadītāja Liesma Ose, kas informēja, ka RPIVA viesojies Vācijas Lietišķā menedžmenta augstskolas profesors Dr.K.Verners, kurš izteicis vēlēšanos turpināt sadarbību kreativitātes jomā arī pēc augstskolu reorganizācijas. Sadarbībai šajā jomā atvērta arī LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes vadība. Šie abi fakti iepriecināja kreativitātes pētniekus, kas apsprieda pētījumu attīstības perspektīvas. Kā svarīgākie uzdevumi tika akcentēti: kreativitātes pētījumu metodiskā kabineta atjaunošana, kas Norway grants projekta laikā tika lietpratīgi aprīkots; turpināt radošuma instrumentu adaptāciju; turpināt rakstīt jaunus grantu projektus, , konsultēt studentu zinātniskos darbus u.c. Semināra dalībnieki izteica pateicību Norvēģijas valdībai par apjomīgo un nesavtīgo grantu kreativitātes pētījumiem Latvijā.

Semināra dalībnieki pievienojās tēzei, ka kreativitāte ir tautas un civilizācijas izdzīvošanas jautājums.
 Datums: 2017-05-02 # Ievietots: 2017-05-02 # Izņemts: 2017-06-02 Id=3402    lasīt vairāk...
Pēdējās izmaiņas veiktas 27.02.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv