joachims.cubriks@rpiva.lv
(LV)  English  Latvian
 

ZIEMAS UZŅEMŠANA!

Ziemas uzņemšana
 Ievietots: 2014-11-12 Id=2564    lasīt vairāk...

X Starptautiskā Jauno zinātnieku konference un 1. starptautiskais kreatoloģijas simpozijs “Kreativitātes pētniecības un kreatoloģijas kā starpnozaru zinātnes attīstība”

Cien./god. studenti, docētāji, pētnieki, interesenti! Aicinām piedalīties 10. Starptautiskajā jauno zinātnieku konferencē / 1. Starptautiskajā kreatoloģijas simpozijā “Kreativitātes pētniecība un kreatoloģijas kā starpnozaru zinātnes attīstība”, kas notiks š. g. 28. – 29. novembrī RPIVA. Simpoziju un konferenci organizē RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa sadarbībā ar PPZPI Kreativitātes pētījumu centru, Latvijas Zinātnieku savienību un Starptautisko Kreatoloģijas zinātnisko centru. Notiks visiem pieejama kopīga plenārsēde ar pasaulē atzītu pētnieku prezentācijām, kam sekos jauno zinātnieku darbs sekcijās un simpozija apaļā galda diskusijas. Materiāli tiks apkopoti simpozija tēžu krājumā un jauno zinātnieku konferences rakstu krājumā.

RPIVA Pētniecības un inovācijas daļa, tālr.: +371 67808124 (Aija Erta), e-pasts: aija.erta@rpiva.lv
 Ievietots: 2014-10-15 Id=2526 pieteikties...   lasīt vairāk...

RPIVA docētāji un studenti aicināti pieteikties EEZ/Norvēģijas programmas stipendiju aktivitātei

Programmas mērķis – uzlabot cilvēkresursu un zināšanu bāzi Latvijā un sekmēt institūciju sadarbību pētniecībā un attīstībā starp EEZ valstīm (Islande, Lihtenšteina) un Norvēģiju, veicinot partnerību un mobilitāti. Programmu veido divas kompetences – pētniecība un stipendijas.
Aktivitātes mērķis – stiprināt divpusējās attiecības, uzlabot divvirzienu mobilitāti starp augstākās izglītības institūcijām iesaistītajās valstīs, uzlabot kapacitāti un kompetenču veidošanu Latvijas institūcijās. Sadarbībai jābalstās uz vienlīdzīgām  partnerībām starp institūcijām, Latvijas institūcijai uzņemoties vadošo lomu.  Aktivitāte “Stipendijas” tiks īstenota  ciešā sinerģijā ar aktivitāti “Pētniecība”. Aktivitātes “Stipendijas” mērķis ir veicināt divpusēju sadarbību pētniecības jomā programmas “Pētniecība” ietvaros, iesaistot projektos doktora, maģistra un bakalaura grāda studentus.
Projekta ietvaros var plānot jebkuru Latvijas studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti uz Norvēģiju vai EEZ valstīm, kā arī no šīm valstīm uz Latviju. Katrā pieteikumā jāietver viena studiju joma – mobilitātes aktivitāte. Tomēr ieteicama ir sadarbība starp pētniecības un mobilitātes projektiem. Projekti var starpdisciplināri (aktivitātes “Pētniecība” tematisko jomu ietvaros) un var ietvert abas jomas.
 Ievietots: 2014-11-12 Id=2565    lasīt vairāk...
Nospiediet, lai palielinātu

13. novembrī RPIVA notika divu zinātnisku monogrāfiju atvēršanas svētki

RPIVA 13. novembrī plkst. 13:30, 308. auditorijā notika divu zinātnisku monogrāfiju atvēršanas svētki. Dzintra Bonda (ASV) un Dace Markus (RPIVA) izstrādājušas latviešu valodā pirmo zinātnisko monogrāfiju fonoloģijā "Ievads fonoloģijā", savukārt RPIVA pirmsskolas pedagoģijas profesore Daina Dzintere kopā ar kolēģēm Ingu Stangaini un Daci Augstkalni publicējušas monogrāfiju "Bērna komunikatīvās kompetences attīstība".
 Ievietots: 2014-11-07 Id=2549    bildes...

RPIVA organizē kursus "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.)

RPIVA aicina interesentus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.), 72 stundas. Mērķauditorija – pedagogi, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un interešu izglītības pedagogi. Programmas mērķis – nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi. Kursu ilgums 72 stundas (9 nodarbību dienas), sākums tiek plānots 12. decembrī. Kursi notiek RPIVA telpās, Rīgā (Imantas 7. līnija 1) piektdienās laikā no plkst. 10.00 līdz 17.00. Maksa par kursiem EUR 281.00 (2014./2015. st. g.). Kursu beidzēji saņem RPIVA Sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski.
 Ievietots: 2014-09-17 Id=2502 pieteikties...
Nospiediet, lai palielinātu

Goda balva RPIVA Kuldīgas filiāles vadītājai

Valsts svētkos sirsnīgi tika sveikti Kuldīgai nozīmīgi cilvēki. Goda balva – rokas pulkstenis ar Kuldīgas simbolu un gravējumu, kā arī naudas balvu par profesionālu un atbildīgu darbu izglītības jomā, tika pasniegta RPIVA Kuldīgas filiāles vadītājai, Kuldīgas novada deputātei Rutai Karlovičai.
Foto no kreisās – RPIVA Kuldīgas filiāles vadītāja R. Karloviča un Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja I. Bērziņa.
 Ievietots: 2014-11-21 Id=2571

Studenti tiek aicināti uz DAMA network 2014 Kopenhāgenā

Nordplus Higher Education 2014 projekta „DAMA network 2014” aicina pietiekties studentus radošajai darbnīcai, kas notiks Kopenhāgenā, Dānijā, Statens Scenekunstskole, 2015. gadā no 19.-23 janvārim.
Pieteikšanās un vairāk informācijas meklēt šeit: http://medialappi.net/dama/dama17/index.htmlhttps://www.facebook.com/groups/damanetwork
ASSD, 19.11.2014.
 Ievietots: 2014-11-19 Id=2569

Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi atklātu projektu iesniegumu atlasi Latvijas zinātnes atpazīstamības veicināšanai Eiropas Savienībā un pasaulē

Lai veicinātu zinātnisko institūciju līdzdalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammās un sekmētu starptautisko sadarbību pētniecības un tehnoloģiju jomā Izglītības un zinātnes ministrija izsludina otro projektu iesniegumu atlases kārtu ERAF 2.1.1.2. aktivitātē "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās"  (sludinājums publicēts portālā www.vestnesis.lv 10.11.2014.). Otrajai atklātas projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais publiskais finansējums ir 2 156 212 euro, kas ir 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums.
Aktivitātes mērķis ir zinātnisko institūciju zinātniskās kapacitātes attīstības un Latvijas zinātnes atpazīstamības veicināšana Eiropas Savienībā un pasaulē, ko nodrošina dalība starptautiskos pētniecības un sadarbības projektu konsorcijos, tai skaitā sadarbības projektos ar Eiropas Kopīgo pētījumu centru (Joint Research Centre) un programmas "Apvārsnis 2020" projektos.
Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar 2014. gada 23. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 571 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2. aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu".
Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi atklātu projektu iesniegumu atlasi, nosakot, ka projekti vērtēšanai ir jāiesniedz līdz 2014. gada 29. decembrim.
Atklātajā  konkursā projektus varēs iesniegt zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai un ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā – zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona, publiska aģentūra vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola.
Vienu projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir noteikta 100 000 euro, ņemot vērā, ka uz vienu ES pētniecības programmas projekta iesniegumu attiecināmais ERAF finansējums nepārsniedz 10 000 euro.
ERAF finansējumu projektu ietvaros var izmantot:
 1. Projektu iesniegumu izstrādei ES pētniecības atbalsta programmās, tai skaitā ES pētniecības un inovācijas pamatprogramma „Apvārsnis 2020” un tehnoloģiju ierosmes;
 2. Darbībām, kas sekmē ES pētniecības atbalsta programmu projektu iesniegumu izstrādi – t.i. dalībai EK organizētās informācijas dienās, Partnerības biržās un starptautiskos pētniecības konsorcijos;
 3. Starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanai Latvijā, ja tiks saņemts konceptuāls IZM saskaņojums.
Potenciālie projektu iesniegumu gatavotāji tiek aicināti 2014. gada 21. novembrī plkst. 13:00 uz informatīvo semināru, kas notiks Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē. Jautājumi par projekta iesnieguma sagatavošanu un dalība seminārā jāpiesaka līdz 2014. gada 19. novembrim, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi: esf@izm.gov.lv.
Projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti un atbalsta materiāli publicēti sadaļā: Projektu iesniedzējiem/Konkursi/2.1.1.2. aktivitates 2. kārta
ASSD, 19.11.2014.
 Ievietots: 2014-11-18 Id=2568
Nospiediet, lai palielinātu

2014. gada 1. novembrī Ogrē notika XIX Jaunrades deju konkurss

2014. gada 1. novembrī Ogres Kultūras centrā notika XIX Jaunrades deju konkursa pirmā kārta, kurā piedalījās 15 deju autori ar 26 dejām. Konkursā piedalījās arī RPIVA studiju programmu Deju un ritmikas skolotājs un Dejas pedagoģija studentes un absolventes Liene Gailāne, Maruta Mīlīgā, Aija Dauģele un Taiga Ludborža. Žūrijas darbu vadīja RPIVA Izglītības prorektore, Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku Goda virsvadītāja, horeogrāfe, profesore Rita Spalva.
Jaunrades deju konkurss deviņpadsmit gadu laikā kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem latviešu dejas nozarē. Konkursa uzdevums ir nodrošināt mākslinieciski augstvērtīga repertuāra izveidi Latvijas tautas deju kolektīviem, stimulēt horeogrāfus jaunrades darbam un sadarbībai ar komponistiem. „Pēdējos divos gados interese par latviešu skatuvisko deju veidošanu ir pārsteidzoša. Pagājušajā konkursā jauno autoru grupā piedalījās 30 topošie horeogrāfi. Šoreiz konkurss notiks divās kārtās, ļaujot garākā darba procesā izvērtēt iesniegtos jaundarbus. Konkursa pirmajā daļā – atklāts konkurss, bet otrajā daļā, deju autoriem bija iespēja uzklausīt žūrijas vērtējumu, gūt atziņas un dzirdēt ieteikumus,” stāsta Latvijas Nacionālā kultūras centra dejas mākslas eksperte Maruta Alpa. Konkursam pieteiktās dejas Ogrē izdejoja kolektīvi: „Dancis”, „Ogre”, „Pērle”, „Lāčplēsis”, „Zīle”, „Raksti”, „Ogrēnietis”, „Sadancis”, „Baltābele”, „Ulenbroks”, „Rēvele”, „Dzieti” un „Tapa”. Konkursa I kārta turpināsies 23. Novembrī  Slampes pagasta Kultūras pilī un 6. Decembrī Rēzeknes Kultūras centrā. XIX Jaunrades deju konkursa fināls notiks 2015. gada 24. janvārī Valmieras Kultūras centrā. XIX Jaunrades deju konkursu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Ogres novada domi, Tukuma novada domi, Rēzeknes pilsētas domi un Valmieras pilsētas pašvaldības iestādi Valmieras Kultūras centru.
 Ievietots: 2014-11-13 Id=2567

Promocijas darba aizstāvēšana

2014. gada 27. novembrī plkst. 10.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā Mario Štallers aizstāvēs promocijas darbu "Sportista treniņu procesa un džiudžitss tehniski taktiskās sacensību struktūras mijsakarības" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai sporta pedagoģijas apakšnozarē. Darba recenzenti: profesore Dr. paed. Inese Jurgena (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); profesore Dr. paed. Agita Ābele (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija); docents Dr. paed. Sergejs Čapulis (Daugavpils Universitāte). Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā.
 Ievietots: 2014-11-11 Id=2563

Promocijas darba aizstāvēšana

2014. gada 27. novembrī plkst. 12.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā Zigrīda Krīgere aizstāvēs promocijas darbu "Ilgdziedāšanas fenomena veidošanās pedagoģiskie līdzekļi operas solista Kārļa Zariņa dzīves gājumā", pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai mūzikas pedagoģijas apakšnozarē. Darba recenzenti: profesore Dr. habil. paed. Ausma Špona (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); profesore Dr. paed. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte); vadošā pētniece Dr. paed. Marina Marčenoka (Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūts). Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7. līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā.
 Ievietots: 2014-11-11 Id=2562

RPIVA doktorante Antra Randoha piedalās pieredzes apmaiņas seminārā Kauņas Universitātē

ESF projekta Nr. 2011/0046/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/009 „Atbalsts studijām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas doktora studiju programmā „Pedagoģija”” doktorante Antra Randoha no 23.09.2014. līdz 26.09.2014. piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā Kauņas Universitātē un vadīja lekciju – semināru: “Fafacilitation of children creativity in art activities in pre-schoolcilitation”.
Pieredzes apmaiņā tika iegūtas atziņas, ka:
 • radošu darbību nevar vadīt, jo to izsauc psihes iekšējie stāvokļi, darbības, motivācija, vērtību orientācija, kas noved pie produktīvas domāšanas rezultātiem, atklājumiem, jaunām idejām vai skatījumiem;
 • jāļauj bērnam kļūdīties, un kļūdas jāizmanto mācību procesā, izvirzot uzdevumus, kuri atbilst bērna pieredzei, spējām, interesēm;
 • jāizvairās no stereotipiem domāšanā, kas izpaužas kā savu domu, viedokļu uzspiešana;
 • tēlotājdarbībā bērns attēlo savas domas, fantāzijas, vizualizēto pasauli, iedomu un asociatīvos tēlus (iztēle) - bērns zīmē (veido, aplicē) to, ko viņš domā, nevis to, ko redz;
 • viss ko bērns attēlo – savā mākslas darbā: svītras, apļi, klekši – nav nejaušības, tās ir zīmes, kuras slēpj dziļu jēgu, tie ir simboli;
 • tēlotājdarbībai ir būtiska nozīme bērna harmoniskā, vispusīgā attīstībā un pasaules izpratnes veidošanas procesā;
 • radošās iztēles darbi aktivizē bērnu darbību: ir iespējas pašizteikties, ir iespējas savu individuālo ieceri neierobežoti vizualizēt.
 Ievietots: 2014-11-10 Id=2560

RPIVA rektore D. Markus piedalās akcijas "Apceļo Atzeles novadu" pasākumā

1. novembrī Alsviķu Tautas namā notika akcijas "Apceļo Atzeles novadu" 4. gada nobeiguma pasākums. Rektore D. Markus pasākumā stāstīja par malēniešu un Malēnijas nosaukumu un valodas īpatnībām. RPIVA balvu par precīzāko malēniešu izlokšņu raksturojumu saņēma Latgales pārstāve.
 Ievietots: 2014-11-10 Id=2553    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

Apsveicam asociēto profesori Aiju Dudkinu!

2014. gada 24. oktobrī Daugavpils Universitātes, Šauļu Universitātes, Ļubļinas Jāņa Pāvila II Katoliskās universitātes un Lietuvas sociālās izpētes centra socioloģijas un psiholoģijas nozares Profesoru padome ievēlēja par asociēto profesori RPIVA Psiholoģijas nozarē, Personības psiholoģijas apakšnozarē Dr. psych. Aiju Dudkinu.
Sirsnīgi sveicam un vēlam izturību asociētā profesora amatā!
 Ievietots: 2014-11-07 Id=2552

RPIVA 20 gadu jubilejas koncerts un rektores D. Markus īpašais priekšnesums

17. oktobrī RPIVA 20 gadu jubilejas pasākumu noslēdza koncerts, kuru bija sagatavojuši akadēmijas mācībspēki un studenti. Koncertā piedalījās: RPIVA sieviešu koris "Balta", mākslinieciskā vadītāja un diriģente Māra Marnauza, deju ansamblis "Pērle", mākslinieciskais vadītājs Raimonds Dzintars, kamerorķestris "Gaudeamus orchestra", mākslinieciskais vadītājs un diriģents Guntars Bernāts, "Bigbends", mākslinieciskais vadītājs un diriģents Raitis Ašmanis.
RPIVA 20 gadu jubilejas koncerta noslēgumā rektore Dace Markus, ar deju skolotāju Klāvu Kantori izpildīja īpašo priekšnesumu – lēno valsi.
 Ievietots: 2014-11-07 Id=2551    video...   bildes...

RPIVA saņem dāvinājumu – Hansa Šikera notis

RPIVA topošie klavierspēles skolotāji saņēma skaistu un vērtīgu dāvinājumu, izcilā Šveices pianista un pedagoga Hansa Šikera notis, kuras viņš novēlēja mūsu studentiem. Dāvinājumu nosūtīja profesora atraitne Lotti Šiker-Dierolf kundze. Kā dāvana, ir arī iespēja piedalīties vienam studentam 2015. gada septembrī klavierspēles meistarklasē Santa Moricā (Šveice), kuru vadīs H. Šikera bijušais students Karl Andreass Kolly. Dalību meistarklasē apmaksā H. Šikera vārdā nosauktais fonds. Paldies par dāvinājumu!
 Ievietots: 2014-11-07 Id=2548
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA prorektore D. Voita plāno sadarbību Mūzikas pedagoģijas, psiholoģijas un neirozinātnes virzienā ar Lincas Diocēzes Izglītības Privāto Universitāti (Austrija)

RPIVA Inovāciju un attīstības prorektore Daina Voita plāno sadarbību ar Lincas Diocēzes Izglītības Privāto Universitāti (Private University College of Education of the Diocese of Linz) starpdiciplinārā pētījumu virzienā – Mūzikas pedagoģija, psiholoģija un neirozinātnes. Sarunas par sadarbības iespējām tika uzsāktas ar bijušo Austrijas augstskolas rektoru profesoru Hansu Šahlu, kas izrādīja ieinteresētību veidot kopējus projektus starpvalstu sadarbībā pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" ietvaros. Šobrīd notiek diskusijas par programmas mērķiem, aktivitātēm un iespējamiem citiem sadarbības partneriem.
 Ievietots: 2014-11-07 Id=2547
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA prorektore D. Voita uzaicināta starptautiskā zinātniskā žurnāla „Health Problems of Civilization” redkolēģijā!

Pēc RPIVA Inovāciju un attīstības prorektores Dainas Voitas tikšanās ar Pāvesta Jāņa Pāvila II Valsts augstskolas Biała Podlaska (Polija) (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska) rektoru un profesoriem, tika noslēgts sadarbības līgums zinātnē, lai paplašinātu Polijas un Latvijas (RPIVA) sadarbības iespējas izglītība, zinātnē un attīstībā.  D. Voita  saņēma arī uzaicinājumu iesaistīties starptautiskā zinātniskā žurnāla „Health Problems of Civilization” zinātniskajā redkolēģijā, strādājot kopā ar Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas, Slovākijas, Igaunijas, Itālijas, Lielbritānijas, Nigērijas un ASV zinātniekiem. Žurnāls tiek izdots 4 reizes gadā angļu valodā. Zinātniskajā žurnālā tiek publicēti raksti par veselības dažādiem aspektiem, fiziskajām aktivitātēm, ar veselīgu dzīves veidu saistītiem paradumiem, mūsdienu slimībām, kā arī par sabiedrības veselības pedagoģiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem.
 Ievietots: 2014-11-07 Id=2546

LATABA 20 gadu jubilejas pasākums

2014. gada 22. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) 20 gadu jubilejas pasākums. LATABA jubilejas konferenci atklāja izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete. Ar referātiem par Latvijas akadēmisko bibliotēku pagātni, tagadni un nākotni uzstājās Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas direktore Aija Janbicka, Latvijas Universitātes Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska un LNB Stratēģijas attīstības nodaļas vadītājs Uldis Zariņš, bet par bibliotēku nākotni digitālā laikmetā vēstīja Eiropas Bibliotēku informācijas un dokumentācijas asociācijas (EBLIDA) prezidents Klauss Pēters Betgers. Sveikt LATABA jubilejā ieradās Kultūras ministrijas pārstāvji, RPIVA rektore Dace Markus, RTU rektors Leonīds Ribickis, kā arī daudzi citi sveicēji.
 Ievietots: 2014-11-05 Id=2544    bildes...

RPIVA veiksmīgi sadarbojas ar Alūksnes novada pašvaldību!

Jau ilgāku laiku LZA, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas un Alūksnes novada pašvaldības sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga, tās rezultātā atkārtoti izdoto rakstu krājumu "Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads" grāmatnīcās neatrast. 30. oktobrī Alūksnē notika novada pašvaldības darbinieku, kultūras dzīves organizētāju, muzeju un bibliotēku darbinieku kārtējais seminārs, kurā uzstājās akadēmiķi Ojārs Spārītis, Saulvedis Cimermanis, Dace Markus, RPIVA Bvpc pētniece Santa Daume, LZA Vēstu atbildīgais redaktors Arno Jundze un novadniece Gunta Tuča. Pasākuma laikā tika saņemta ziņa, ka akadēmiķis S. Cimermenis apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni, klausītāji, pieceļoties kājās, sumināja S. Cimermani. Pēc uzstāšanās referenti diskutēja ar klausītājiem par teorijas un pētījumu metodikas jautājumiem. Sadarbība ar Alūksnes novadu turpināsies.
 Ievietots: 2014-11-03 Id=2542

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija pateicas par sirsnīgajiem apsveikumiem!

17. oktobrī, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) svinēja 20 gadu jubileju. Šajā dienā notika vairāki pasākumi – Svinīgā Senāta sēde un koncerts.
Šī diena bija svētki visiem RPIVA darbiniekiem, studentiem un absolventiem. Svētku kopības sajūtu radīja plašais draugu loks, kuri piedalījās jubilejas pasākumos. RPIVA rektore profesore Dace Markus izsaka lielu paldies visiem jubilejas pasākuma dalībniekiem: "Paldies visiem, kuri pagodināja ar savu klātbūtni RPIVA 20 gadu jubilejas pasākumu! Pateicamies par sirsnīgajiem apsveikumiem, kas mūs iedvesmos un sildīs vēl ilgi".
Īpaši vēlamies pateikties – Latvijas Valsts prezidentam A. Bērziņam, Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrei I. Druvietei, Latvijas Zinātņu akadēmijai, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētājam A. Barševskim, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājam J. Vētram un Latvijas un ārvalstu augstskolu rektoriem un to pārstāvjiem, Latvijas augstskolu profesoru asociācijai, Latvijas Zinātnes padomei, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai, Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām, skolām, absolventiem un studentiem.
 Ievietots: 2014-10-29 Id=2541    lasīt vairāk...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA prorektore D. Voita piedalās radio diskusijā "Rudens – visbīstamākais laiks uz ceļiem"

Rudens tradicionāli uz Latvijas ceļiem ir visbīstamākais laiks. Spēkā stājušās vairākas izmaiņas likumdošanā, lai vairāk pasargātu satiksmes neaizsargātākos dalībniekus – riteņbraucējus un gājējus. Vai ar to pietiks, par to klausieties LR1 2014. gada 2. oktobra raidījumā "Ka labāk dzīvot", kurā piedalījās satiksmes psihofizioloģe, RPIVA inovāciju un attīstības prorektore Daina Voita, Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes, Metodikas un analītikas nodaļas priekšnieks Andris Locs un CSDD pārstāvis Jānis Aizpors (skat. lasīt vairāk...).
Arī šajā gadā RPIVA atkārtoti piedalīsies projektā "Drošākais uzņēmuma autoparks" kopā ar apdrošināšanas kompāniju BALTA, Latvijas Darba devēju konfederāciju, "Drošas Braukšanas Skolu", Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju un auto pārvadātāju asociāciju "Latvijas Auto". Projekts mērķis ir noskaidrot Latvijas uzņēmumus, kuros vissekmīgāk tiek veikta autoparka pārvaldīšana. Eksperti, tai skaitā RPIVA pārstāvēs Daina Voita, izvērtēs uzņēmuma prasmi vadīt un apzināties iespējamos riskus saistībā ar autoparku, darba drošību un darbinieku apmācību.
 Ievietots: 2014-10-29 Id=2539    lasīt vairāk...

RPIVA kamerorķestris "Gaudeamus orchestra" viesojas Tallinā

2014. gada 25. oktobrī RPIVA kamerorķestris „Gaudeamus orchestra” viesojās Tallinā un piedalījās Tallinas universitātes 95 gadu jubilejas koncertā. Koncerts bija noorganizēts Tallinas metodistu baznīcā, kura ir samērā jauna un moderna un tai piemīt laba akustika. Koncerta pirmajā pusē uzstājās mājinieki, kuri atskaņoja populāras klasiskās mūzikas kompozīcijas, kā piemēram Brāmsa 1. un 5. Ungāru deju, svītu no Pētera Čaikovska baleta „Gulbju ezers”, Žorža Bizē svītu par operas „Karmena” tēmām u.c. skaņdarbus.
Koncerta turpinājumā uzstājās RPIVA kamerorķestris „Gaudeamus orchestra”, kuri atskaņoja Ludviga van Bēthovena Romanci vijolei ar orķestri Fa mažorā un soliste bija RPIVA docētāja Kritiāna Strade. Skaisti izskanēja Volfganga Amadeja Mocarta „Exultate, jubilate” ar solisti Zani Jankavu, kura šobrīd studē Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistratūrā. Neizpalika igauņu publikas iepazīstināšana ar latviešu mūziku – orķestra stīgu sastāvs atskaņoja Jēkaba Mediņa „Leģendu”, bet publikas ovācijas izpelnījās 3 skaņdarbi no Marģera Zariņa mūzikas kinofilmai „Pie bagātās kundzes”. RPIVA kamerorķestra uzstāšanās noslēgumā izskanēja Čarlija Čaplina titultēma kinofilmai „Smile”.
Bet īpašs izvērtās koncerta noslēgums, kad abi orķestri sanāca kopā, lai izpildītu Johannesa Brāmsa Akadēmisko svētku uvertīru, kuru diriģēt bija uzticēts viesdiriģentam Guntaram Bernātam. Skaņdarbs izskanēja tik monumentāli, ka klausītāji abiem kolektīviem koncerta izskaņā veltīja ovācijas. Šī koncerta emocionālā pacēluma iespaidā, igauņi izteica vēlmi sadarboties arī turpmāk, jau lielākos un starptautiski vērienīgākos projektos.
 Ievietots: 2014-10-29 Id=2538    video...   bildes...

Izsludināts konkurss Erasmus+ projektu pieteikumiem 2015. gadam

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2015. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+, tajā skaitā arī augstākās izglītības iestādes var iesniegt projektu pieteikumus starptautiskās mobilitātes aktivitātē uz Erasmus+ partnervalstīm 10 pasaules reģionos (Austrumu partnerības valstis, Āzija, Latīņamerika, ASV, Kanāda, Austrālija, Japāna u.c.), kurā konkurss šogad tiek izsludināts pirmo reizi. Konkursā pretendenti var iesniegt projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai, iepriekš iepazīstoties ar Erasmus+ 2015. gada konkursa vadlīnijām. Projektu pieteikumu iesniegšana tikai elektroniski.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:
 • Pamatdarbība Nr.1 (KA1)
  1. Personu mobilitāte izglītības un mācību jomā, tai skaitā starptautiskā studentu un personāla mobilitāte – 2015. gada 4. marts;
  2. Erasmus Mundus kopīgo maģistra programmu īstenošana – 2015. gada 4. marts;
 • Pamatdarbība Nr.2 (KA2)
  1. Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā – 2015. gada 31. marts;
  2. Zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības – 2015. gada 26. februāris;
  3. Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs – 2015. gada 10. februāris;
 • Jean Monnet darbības
  1. Moduļi, profesūras, izcilības centri, atbalsts institūcijām un asociācijām, tīkli, projekti – 2015. gada 26. februāris.
Eiropas Komisija ir noteikusi, ka projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi beidzas plkst. 12.00 pēc Briseles laika. VIAA atbilstoši kompetencei (skolu, profesionālās, pieaugušo, augstākās izglītības un mācību jomā) organizēs seminārus par projektu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību. Plašāku informāciju par programmu Erasmus+, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatiet EK mājaslapā, kā arī VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+” vai arī interesēties Attīstības un starptautisko sakaru daļā, 102. kab., tel. 67860668.
RPIVA ASSD, 27.10.2014.
 Ievietots: 2014-10-28 Id=2535

RPIVA docētāji piedalās 2. Starptautiskajā zinātniski metodiskajā konferencē DANCE EDUCATION TENDENCIES AND PERSPECTIVES Viļņā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju un Lietuvas Edukoloģijas universitāti  saista ilggadēja  sadarbība dejas pedagoģijas jomā. Tās rezultātā no 16.oktobra līdz 19.oktobrim Viļņā notika 2. Starptautiskā zinātniski metodiskā konference DANCE EDUCATION TENDENCIES AND PERSPECTIVES, kurā piedalījās dejas nozares speciālisti no Lielbritānijas, Norvēģijas, Itālijas, Igaunijas un Lietuvas. Latviju konferencē pārstāvēja RPIVA docētājas Sandra Vītola un Ginta Pētersone. Konferences darba programma – plenārsēde, darbs sekcijās, darbsemināri, izrāžu apmeklējumi un diskusijas – dejas profesionāļiem ļāva gūt plašu un noderīgu informāciju dejas nozares attīstībā Eiropā. Konferences materiāli apkopoti dejas pedagoģijas sērijas 3. rakstu krājumā Dance education tendencies and perspectives, kas izdoti ar RPIVA atbalstu.
 Ievietots: 2014-10-27 Id=2534    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA rektore D. Markus sveic dzejnieku K. Skujenieku!

23. oktobrī notika Knuta Skujenieka Dzejas vakars, tajā iemīļotais dzejnieks lasīja savu liriskāko dzeju un stāstīja biogrāfiskus atgadījumus. Pārsteidzoši asais "lēģera" dzīves stāsta un liriskās dzejas pretstats mudināja aizdomāties par cilvēciskumu, par bagātīgu jūtu dzīvi, ko nespēja salauzt smagais ieslodzījums. Kā spilgtākais piemērs tam ir Knuta Sujenieka dzejolis "Poga", kas 33 valodās izdots atsevišķā grāmatiņā, bet atdzejojumi turpinās arī citās valodās.
Nobeigumā rektore D. Markus uzdāvināja dzejniekam RPIVA 20 gadu jubilejas grāmatu un saņēma pretim dzejnieka sveicienus akadēmijas kolektīvam.
 Ievietots: 2014-10-27 Id=2533

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu.
Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:
 • uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai,
 • veicinātu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 31. decembris vai līdz brīdim, kad ir izlietots grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums.
Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Līdz 2015. gadam Latvijai piešķirts CHF 528 411 (300 tūkst. LVL) liels finansējums. Sīkāka informācija: skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2013-09-25 Id=2093    lasīt vairāk...

12. studiju nedēļa

Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv