joachims.cubriks@rpiva.lv
(LV)  English  Latvian
 

Sveicam Latvijas Jūras  akadēmiju 25. dzimumdienā!

3. oktobrī Rektoru padomes sēdes ietvaros sveicām Latvijas Jūras akadēmiju 25. dzimumdienā. Daudz baltu dieniņu!
 Ievietots: 2014-10-20 Id=2527    bildes...

X Starptautiskā Jauno zinātnieku konference un 1. starptautiskais kreatoloģijas simpozijs “Kreativitātes pētniecības un kreatoloģijas kā starpnozaru zinātnes attīstība”

Cien./god. studenti, docētāji, pētnieki, interesenti! Aicinām piedalīties 10. Starptautiskajā jauno zinātnieku konferencē / 1. Starptautiskajā kreatoloģijas simpozijā “Kreativitātes pētniecība un kreatoloģijas kā starpnozaru zinātnes attīstība”, kas notiks š. g. 28. – 29. novembrī RPIVA. Simpoziju un konferenci organizē RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa sadarbībā ar PPZPI Kreativitātes pētījumu centru, Latvijas Zinātnieku savienību un Starptautisko Kreatoloģijas zinātnisko centru. Notiks visiem pieejama kopīga plenārsēde ar pasaulē atzītu pētnieku prezentācijām, kam sekos jauno zinātnieku darbs sekcijās un simpozija apaļā galda diskusijas. Materiāli tiks apkopoti simpozija tēžu krājumā un jauno zinātnieku konferences rakstu krājumā. Sīkāka informācija un reģistrācija skatīt šeit: (info LAT/ENG) (Pieteikuma veidlapa/Registration form).

RPIVA Pētījumu un inovācijas daļa, tālr.: +371 67808124 (Aija Erta), e-pasts: aija.erta@rpiva.lv
 Ievietots: 2014-10-15 Id=2526

RPIVA organizē kursus "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.)

RPIVA aicina interesentus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.), 72 stundas. Mērķauditorija – pedagogi, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un interešu izglītības pedagogi. Programmas mērķis – nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi. Kursu ilgums 72 stundas (9 nodarbību dienas): 26.09.-21.11. (piektdienas). Kursi notiek RPIVA telpās, Rīgā (Imantas 7. līnija 1) piektdienās laikā no plkst. 10.00 līdz 17.00. Maksa par kursiem EUR 281.00 (2014./2015. st. g.). Kursu beidzēji saņem RPIVA Sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski, nākamā kursu norise tiek plānota decembra mēnesī.
 Ievietots: 2014-09-17 Id=2502 pieteikties...

RPIVA docētāji un studenti aicināti pieteikties EEZ/Norvēģijas programmas stipendiju aktivitātes sagatavošanās vizīšu konkursam.

Latvijas, Lihtenšteinas, Islandes un Norvēģijas akreditētās augstākās izglītības iestādes un koledžas, kurām piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta, var iegūt finansējumu sagatavošanās vizītēm, piedaloties EEZ un NFI  programmas „Pētniecība un Stipendijas” Stipendiju aktivitātes Sagatavošanās vizīšu atklātajā konkursā.  Sagatavošanās vizītes paredzētas, lai atrastu partnerus pirms projekta iesnieguma rakstīšanas vai tā sagatavošanas laikā dalībai atklātajā konkursā programmas aktivitātē „Stipendijas”. Aktivitāte „Stipendijas” atbalsta Latvijas augstskolu studentu un mācībspēku mobilitātes īstenošanu Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā. Stipendiju aktivitātes ietvaros finansējums var tikt izmantots gan šeit aprakstītajiem mobilitātes projektiem augstākajā izglītībā, gan sagatavošanās vizītēm. Pilnu informāciju skatīt šeit: (EEZ/Norvēģijas programmas stipendijas). Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 13. novembris. Konkursa nosacījumi un detalizētāka informācija par programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā „EEZ un Norvēģijas finanšu instruments”, kā arī RPIVA Attīstības un starptautisko sakaru daļā, 102. kab., tel. 67860668.
 Ievietots: 2014-10-10 Id=2523    lasīt vairāk...

Studentu uzmanībai! ERASMUS+

RPIVA Student! Līdz 23. oktobrim turpinās pieteikšanās ERASMUS+ praksēm un studijām 2014./15. st. g. otrajam semestrim. Tev ir lieliska iespēja pieteikties LLP/ERASMUS+ praksei un studijām nākamajam (pavasara) semestrim.
Ja vēlies pieteikties studijām, izvēlies kādu no RPIVA partner-augstskolām un aizpildi pieteikumu (ielādē šeit: studiju vai prakses). Prakses vietas vari meklēt pats vai atnākt uz Attīstības un starptautisko sakaru daļu pēc padoma. LLP ERASMUS stipendijai var pieteikties jebkurš RPIVA students, kurš sekmīgi pabeidzis 1. kursu, vienīgais nosacījums-pieteikums tev ir iepriekš jāsaskaņo ar savas programmas direktoru un tad jāiesniedz Attīstības un starptautisko sakaru daļā. Pieteikumi tiks pieņemti līdz 23. oktobrim. Vairāk informācijas Attīstības un starptautisko sakaru daļā, 102. kab. pie Erasmus koordinatores Veras.

Kontaktinformācija: tālr. 67808032, e-pasts: international@rpiva.lv
 Ievietots: 2014-10-08 Id=2522

Starptautiska starpnozaru konference psiholoģijā, psihofizioloģijā, pedagoģijā, mākslā

Aicinu pieteikties interesentus konferencei "Dzīves koncepta biopsiholoģiskie faktori izglītībai un veselībai’’ š. g. 24.–26. oktobrī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā! Interesanti un inovatīvi referāti un darbsemināri psiholoģijā, medicīnā, pedagoģijā, psihofizioloģijā. Referenti un darbsemināru vadītāji no Vācijas, Lielbritānijas, Slovākijas, Austrijas, Latvijas, Lietuvas, Indonēzijas u. c. Pieteikšanās konferencei līdz 1. oktobrim RPIVA mājas lapā. Vairāk informācijas skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2014-06-25 Id=2440 pieteikties...   lasīt vairāk...

RPIVA organizē kursus "Pedagoģijā" (B prog.)

RPIVA aicina strādājošus vispārizglītojošo skolu vai profesionālo izglītības iestāžu skolotājus vai prakšu vadītājus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā „Pedagoģijā’’ (pedagoģiskā procesa organizēšanas jautājumi). Mērķauditorija – pedagogi vai prakšu vadītāji, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība atbilstošā nozarē, kuri strādā profesionālas izglītības iestādēs vai ir prakšu vadītāji profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos, kas īsteno praktiskās mācības vai kvalifikācijas prakses un ir atbalstīti no darba devēju puses, īstenojot darba vidē balstītas mācības. Programmas mērķis – nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi. Kursu ilgums 80 stundas (6 nodarbību dienas), 05.11.-10.12. (trešdienas). Kursi notiek RPIVA telpās Rīgā. Kursu beidzēji saņem RPIVA Sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski. Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkumu „Mācību pakalpojumi projekta „Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana, paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes iespējas, iegūstot papildu kvalifikāciju B programmās” ietvaros” (identifikācijas Nr. IZM 2014/33/B) nolikuma 9.3. punktu nolēma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1. daļā „B programmas „Pedagoģija” īstenošana” piešķirt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai.
 Ievietots: 2014-06-17 Id=2435 pieteikties...
Nospiediet, lai palielinātu

Bauskas filiāle atbalsta un sveic novada Skolotājus Seniorus

2014. gada 9. oktobrī RPIVA Bauskas filiāle kā lieldraugs atbalstīja un piedalījās novada un izglītības nodaļas rīkoto pasākumu „Skolotāju senioru godināšana”. Pasākums bija veltīts Bauskas novada pedagoģijas zelta fondam, tas bija sirsnības un mīlestības piepildīts. Kā atzina svinību dalībnieki, mācīt sirdsgudri, tā ir pedagoģijas zelta atslēga, kura spēj atvērt jebkuru izglītojamo. Lai veselība, dzīvesprieks un jauni mērķi Jums, skolotāji seniori!
 Ievietots: 2014-10-20 Id=2528

Alūksnes filiāles studenti mācību ekskursijā

Vienā no studiju dienām studiju programmas „Darba aizsardzība” Alūksnes filiāles 2.kursa studenti pasniedzēja Mārtiņa Pužula vadībā apmeklēja akciju sabiedrību „Cēsu alus’” un SIA „Byko-Lat”.  SIA „Byko-Lat” mācību ekskursiju par risku novērtēšanas procesiem   vadīja šīs studiju programmas absolvents Sergejs Osipovs, kurš uzņēmumā strādā par darba aizsardzības speciālistu. Studenti pozitīvi novērtēja šo mācību formu, kas ļauj teorētiskās atziņas salīdzināt ar praktisko pielietojumu.
 Ievietots: 2014-10-10 Id=2525    bildes...

14. oktobrī nesenās Skolotāju dienas ieskaņās iesākās studiju diena Alūksnes filiālē

Pasniedzējus un darbiniekus iepriecināja studentu dāvātā torte. Diena pagāja intensīvā procesā. Profesionālās  bakalaura studiju programmas „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”  5.kursa studenti kārtoja kvalifikācijas eksāmenu pirmsskolas mācību metodikās un aizstāvēja kvalifikācijas praksi.  Ļoti radoši strādāja 3. un 3./4. kursu nākamie skolotāji  pirmsskolas rokdarbu metodikā, gatavojot dažādus dekorus no rudens veltēm Mg.paed. L.Priedes vadībā. Ar lielu interesi un aizrautību ritēja nodarbības pirmsskolas mūzikas metodikā pie Dr.paed., asoc.prof. I.Direktorenko. Studiju programmas „Darba aizsardzība” 1. un 3.kursa studenti kārtoja ieskaiti un eksāmenu. Dienas nogalē filiāles vadītāja A.Pētersone tikās ar Alūksnes Tautsaimnieku apvienības valdes priekšsēdētāju A. Mustu, kurš parakstīja sadarbības līgumu ar akadēmiju par turpmāko studentu prakšu nodrošināšanā un citos jautājumos.
 Ievietots: 2014-10-10 Id=2524    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

Pirmsskolas pedagoģijas katedras docētāji Kauņas koledžā

RPIVA Pirmsskolas pedagoģijas docētāji Dagnija Vigule, Antra Randoha, Inga Stangaine un Ligita Priede ERASMUS programmas ietvaros no 23. līdz 26. septembrim lasīja lekcijas, vadīja seminārus, apmeklēja Kauņas pirmsskolas izglītības iestādes, piedalījās diskusijās par tālākas sadarbības iespējām starp RPIVA un Kauņas koledžu.
 Ievietots: 2014-10-03 Id=2521

Jaunas starptautiskās sadarbības iespējas ar Polijas augstskolām

Septembra nogalē Inovāciju un attīstības prorektore Daina Voita un Attīstības un starptautisko sakaru daļas vadītāja Maira Kocēna pārstāvēja RPIVA apmeklējot Polijas augstskolas - Pope John Paul II State School of Higher Education Biała Podlaskā un Humanitāro un dabas zinātņu Universitāti Siedlcē Erasmus sadarbības programmas ietvaros. Apmeklējuma mērķis bija noslēgt savstarpējus sadarbības līgumus kopīgu zinātnes un starptautisku projektu īstenošanai.
Vizītes laikā notika tikšanās ar Pope John Paul II State School of Higher Education Biała Podlaskā rektoru prof. Jozef Bergier, rektora pilnvarnieku starptautiskajos un pētniecības  jautājumos, Ekonomikas katedras vadītāju prof. Mieciszysław Adamowicz, kā arī ar pārstāvjiem no Starptautisko projektu nodaļas, Pētniecības nodaļas, Veselības departamenta un Pedagoģijas institūta. Tikšanās laikā tika apspriestas turpmākās sadarbības iespējas Erasmus+ programmas ietvaros un zinātnes un pētniecības jomā, apskatītas pētniecības darbam aprīkotās laboratorijas, pārrunātas iespējas dalībai starptautiskajos projektos. Polijas augstskolu starptautisko projektu prakse pārsvarā saistīta ar sadarbību Višegradas grupā ietilpstošajām valstīm – Čehiju, Poliju, Slovākiju un Ungāriju un tikšanās laikā tika pārrunātas iespējas RPIVA piedalīties tieši šajos projektos kā arī par kopīgu projektu izstrādi Eiropas programmas HORIZONT2020 ietvaros. Tikšanās rezultātā tika panākta vienošanās par dalību kopīgās zinātnes konferencēs, sadarbību starpdisciplināro pētījumu jomā, kā arī D. Voita tika uzaicināta piedalīties zinātnisko izdevumu redkolēģijas sastāvā.
Vizītes rezultātā RPIVA noslēdza sadarbības līgumus LLP/Erasmus+ programmas ietvaros un  sadarbības līgumus zinātnes jomā kopīgu zinātnes projektu īstenošanai ar Pope John Paul II State School of Higher Education Biała Podlaskā un Humanitāro un dabas zinātņu Universitāti Siedlcē. Noslēgtie līgumi sekmēs RPIVA starptautisko un starpdisciplināro sadarbību, kā rezultātā paplašināsies sadarbības diapazons, iekļaujot tajā Višegradas grupas valstis.
 Ievietots: 2014-10-02 Id=2520    bildes...

Vieslektore Karen Sofie Foss (Bergenas Universitāte) par Inovācijām dejas pedagoģijā!

No 29. septembra līdz 3. oktobrim RPIVA strādāja vieslektore Karen Sofie Foss no Bergenas Universitātes. Viņa lasīja lekcijas un vadīja praktiskās nodarbības studiju priekšmetā Inovācijas dejas pedagoģijā.
 Ievietots: 2014-10-02 Id=2519    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

Apsveicam profesoru Borisu Avramecu!

2014. gada 29. augustā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mākslas nozares Mūzikas apakšnozares profesoru padomē ar sēdes lēmumu Nr. 1 (sēdes protokols Nr. 3) par profesoru RPIVA Mākslas nozarē, Muzikoloģijas apakšnozarē Mūzikas un dejas pedagoģijas katedrā ievēlēts prof. Dr. art. Boriss Avramecs. Sirsnīgi sveicam un vēlam izturību profesora amatā!
 Ievietots: 2014-10-01 Id=2517

DAMA network 2014 joprojām aicina studentus

ASSD atkārtoti aicina pietiekties studentus Nordplus Higher Education 2014 projekta "DAMA network 2014" rudens darbnīcai, kas notiks Visbijā (Zviedrija), Upsalas Universitātē no 3.-9. novembrim. Pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 6. oktobrimDarbnīcā laipni aicināti piedalīties bakalaura un maģistra studiju programmu studenti. Programmas grants sedz studentiem ceļa izdevumus 330 EUR apmērā un 70 EUR uzturēšanās izdevumus. Vairāk informācijas RPIVA ASSD, 102. kab. vai meklēt šeit: http://medialappi.net/dama/dama16/
 Ievietots: 2014-10-01 Id=2516    lasīt vairāk...

RPIVA docētāja S. Rone piedalījās ENIRDELM 23. konferencē „Kultūra kā  pamats Izglītības pārvaldes un skolu uzlabošanas  sadarbības veicināšanai”

Pēdējās divās desmitgadēs mēs esam piedzīvojuši daudzas pārmaiņas izglītības vadībā ne tikai Latvijā, bet arī vadošajās Eiropas valstīs. Kopš 1991. gada, kad tika dibināts ENIRDELM (European Network International Research Development Educational Leadership Management) tīkls, ir notikušas milzīgas pārmaiņas pasaulē, tai skaitā izglītības vadībā. ENIRDELM tīkls tika izveidots, lai skolu vadītāji, izglītības politikas veidotāji, augstskolu mācībspēki varētu mācīties cits no cita un saprast, kāpēc mūsu domas, pieredze un paradumi ir tik atšķirīgi. Gadu gaitā ENIRDELM tīklā iesaistītajiem pārstāvjiem ir bijusi patiesa vēlme iepazīt dažādas izglītības vadības sistēmas, lai salīdzinātu un uzlabotu jau esošās. Līdz ar to ir bijusi iespēja uzzināt daudz vairāk par skolu sistēmu citās Eiropas valstīs. Rezultātā ir kopīgi izstrādātas  izglītības vadības programmas, pētīti un izveidoti dažādi izglītības vadības un pārvaldības modeļi. Tagad ENIRDELM tīkls ir ļoti populārs cilvēkiem – izglītības vadības augšupejas attīstītājiem.
Laikā no 18-20. septembrim RPIVA docētāja Sandra Rone piedalījās Helsinku un Jivaskulas Universitātes organizētajā ikgadējā starptautiskā tīkla ENIRDELM 23. konferencē „Lielāka uzticamība, mazāk kontroles, mazāk darba? Kultūra kā pamats Izglītības pārvaldes un skolu uzlabošanas sadarbības veicināšanai.” Referātu tematos, darba grupās tika aktualizēta uzticība kā vērtība, kas, salīdzinot ar kontroli, ir galvenais elements, lai jebkādā veidā veicinātu pozitīvu sadarbību starp cilvēkiem. Uzticēšanās trūkums izraisa nevajadzīgu darba apjomu un pārslogo izglītības vadības sistēmu, atņemot laika resursus citām pārvaldības aktivitātēm. Uzticēšanās starp cilvēkiem veicina ciešu sadarbību, uzlabo atmosfēru visos pārvaldības līmeņos.
Konferencē piedalījās delegāti no Eiropas Savienības valstīm, Kanādas, kuru piedāvātā referātu tematika deva plašāku skatu uz izglītības vadību un pārvaldību nākotnē, jo bez uzticības mums nav iespēju godprātīgi strādāt, risināt problēmas un attīstīt izglītības vadības inovācijas.
Kāpēc somi izvēlējās tieši šādu sensitīvu konferences tematiku? Galvenais, lai panāktu visaugstākos sasniegumus pasaulē – ierindotos arī 1. vietā starptautiskajā PISA (The Programme for International Student Assessment) pētījumā, kā to ir paveikuši somi, tad jābūt vienotai sistēmiskai pieejai, un pamatā ir uzticēšanās visos pārvaldības līmeņos.
 Ievietots: 2014-09-30 Id=2514    bildes...

Sveicam pirmos RPIVA starptautiskos maģistrus!

Kopējā Austrijas, Latvijas un Vācijas maģistra studiju programmā “Eiropas izglītības vadība” no 25.09.-01.10. bija nozīmīgi pasākumi. Darbs sākās ar starptautisku zinātnisku konferenci, kurā piedalījās programmas docētāji, absolventi un studenti. Profesors V. Krastiņš uzstājās ar referātu “Change of Paradigma in Education: Latvia`s Experience”, Profesore D. Markus – “Some Challenges in Latvian Higher Education”. Sekoja maģistra darbu aizstāvēšana, diplomus saņēma 4 maģistri no Austrijas, Norvēģijas, Vācijas un Peru, vēl pāris centīsies sekot tuvākajā laikā. Notika programmas konsorcija partneru sanāksme Erdingas Lietišķā menedžmenta universitātes filiālē Unnā un turpinājās lekcijas imatrikulētajiem I kursa studentiem. Kaut arī programmas paplašināšanā traucē problēmas studentu dokumentu noformēšanā dažādās valstīs, programma tiek vērtēta kā ļoti inovatīva un atbilst RPIVA stratēģiskajai specializācijai.
 Ievietots: 2014-09-30 Id=2513    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

Pateicība RPIVA Izglītības prorektorei R. Spalvai

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre S. Liepiņa izsaka pateicību RPIVA Izglītības prorektorei R. Spalvai par atsaucību, atbalstu un viesmīlību, uzņemot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ekspertus.
 Ievietots: 2014-09-30 Id=2512

Mūzikas un dejas pedagoģijas katedras docētāji Laimrota Kriumane un Andris Pundurs Klaipēdas universitātē

RPIVA docētāji Laimrota Kriumane un Andris Pundurs ERASMUS programmas ietvaros no 23. līdz 26. septembrim lasīja lekcijas, vadīja meistarklases, piedalījās diskusijās un vēroja diriģēšanas nodarbības Klaipēdas universitātē (Klaipėdos universitetas), kā arī mūzikas stundas Klaipēdas Vidūnas mākslas vidusskolā.
 Ievietots: 2014-09-26 Id=2511    bildes...

Sveicam RPIVA lektoru Vairi Ļaudamu ar LR IZM Atzinības Raksta piešķiršanu!

Vadībzinātņu katedras lektoram Vairim Ļaudamam par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā piešķirts Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrijas Atzinības Raksts. Vairis Ļaudams ir viens no RPIVA labākiem lektoriem un strādā RPIVA no 2004. gada. Vada nodarbības arī izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldību darbiniekiem, aktīvi iesaistās Erasmus apmaiņas programmā.

 Ievietots: 2014-09-25 Id=2510
Nospiediet, lai palielinātu

Pieredzes apmaiņa Tartu universitātē

Septembra vidū Erasmus Personāla mobilitātes ietvaros Alūksnes un Cēsu filiāļu vadītājas Anita Pētersone un Mārīte Raudziņa apmeklēja Tartu universitāti Igaunijā. Erasmus centrā notika tikšanās un diskusija ar Izglītības institūta administrācijas pārstāvjiem Hasso Kukemelk un Evi Saluveer. Tika iegūta plaša informācija par studiju programmām, pasniedzēju un studentu zinātnisko darbu. Kopējās diskusijas rezultātā tika noteiktas iespējas turpmākajai sadarbībai. Tā varētu būt abpusēja līdzdalība starptautiskajās zinātņu konferencēs, vienotu pētniecības tēmu izvēle bakalauriem, maģistrantiem, doktorantiem, studentu apmaiņa, vasaras skolu kopēja organizēšana u. c. Šajā projektā paveras plašākas iespējas iesaistīties arī filiāļu studentiem.
 Ievietots: 2014-09-25 Id=2509

Lietuvas Edukoloģijas zinātņu un attīstības prorektora viesošanās RPIVA

2014. gada 22. septembrī RPIVA viesojās Lietuvas Edukoloģijas zinātņu un attīstības prorektors Aivas Ragauskas no Viļņas Tikšanās laikā tika apspriestas zinātniskās sadarbības formas un kopīgas starptautiskās zinātniskās konferences organizēšanas iespējas. Lietuvas kolēģis pozitīvi novērtēja Psiholoģiskās izpētes laboratoriju un izteica vēlmi turpmāk attīstīt starpaugstskolu zinātnisko pētījumu projektus.
 Ievietots: 2014-09-23 Id=2508    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA sadarbības iespējas ar Ventspils Augstskolu!

RPIVA vadība 22. septembrī tikās ar Ventspils Augstskolas rektori Dr. Gitu Rēvaldi un rektores padomnieku Aivaru Stankēviču. Tika pārrunātas sadarbības iespējas un kopēja Studiju un zinātnes centra veidošana.
 Ievietots: 2014-09-23 Id=2507
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA rektore D. Markus sveic Liepājas Universitāti 60 gadu jubilejā!

Š. g. 19. septembrī sveicām Liepājas Universitāti 60 gadu jubilejā. Daudz baltu dieniņu!
 Ievietots: 2014-09-23 Id=2505

Piedāvā iespēju saņemt finansējumu sagatavošanās vizītēm

Latvijas, Lihtenšteinas, Islandes un Norvēģijas akreditētās augstākās izglītības iestādes un koledžas, kurām piešķirta Erasmus harta augstākajai izglītībai, var iegūt finansējumu sagatavošanās vizītēm, piedaloties Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas „Pētniecība un Stipendijas” atklātajā konkursā. Sagatavošanās vizītes paredzētas, lai atrastu partnerus pirms projekta iesnieguma rakstīšanas vai tā sagatavošanas laikā dalībai atklātajā konkursā programmas aktivitātē „Stipendijas”. Vizītes laikā ar potenciālajiem partneriem var pārrunāt sadarbības modeļus projektā, definēt mērķus un uzdevumus, partneru lomas u.tml. Sagatavošanās vizīšu projektā partnerība ir obligāta starp vismaz vienu institūciju no Latvijas un vienu institūciju no Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas. Maksimālais projekta finansējums ir 1000 eiro. Vizītes ilgums līdz 5 dienām. Projektā tiek segta ceļa un dienas nauda, kā arī atmaksātas viesnīcas un apdrošināšanas izmaksas. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) plāno rīkot semināru oktobra sākumā, lai interesentiem stāstītu par projektu pieteikumu sagatavošanu. Projektu pieteikumus klātienē (darba dienās) vai pa pastu var iesniegt līdz 2014. gada 13. novembrim (prioritārajiem projektiem līdz 2014. gada 16. oktobrim) VIAA, Vaļņu ielā 1 (5. stāvs), Rīga, LV-1050. Konkursa nosacījumi un detalizētāka informācija par programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā "EEZ un Norvēģijas finanšu instruments". Interesēties RPIVA Attīstības un starptautisko sakaru daļā, 102. kab., tel. 67860668.
 Ievietots: 2014-09-23 Id=2504

Psiholoģijas dienas Latvijā - RPIVA psiholoģijas docētāji aicina pieteikties uz bezmaksas semināriem

Internet vietnē www.psihologijasdienas.lv/ atradīsiet iespēju apmeklēt bezmaksas pasākumus psiholoģijā, ko organizē Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, Latvijas Veselības psihologu asociācija, Latvijas Psihologu biedrība u. c. Kopā ar RPIVA pasniedzējiem (V. Perepjolkinu, G. Svenci, A. Dudkinu, A. Plaudi) jums ir iespēja pieteikties uz psiholoģijā aktuālu tematu izzināšanas pasākumiem gan RPIVA, gan visā Latvijā.
 Ievietots: 2014-09-03 Id=2483    lasīt vairāk...

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija uzsāk īstenot NORDPLUS projektu!

RPIVA PPZPI Kreativitātes pētījumu centra pētnieki un Skolas pedagoģijas katedras docētāji ir ieguvuši Nordplus finansējumu projekta Radošas skolas kultūra: radošuma sekmēšana starpnozaru sadarbībā (Projekta Nr: NPHZ-2013/10110) īstenošanai no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. augustam.
 Ievietots: 2013-10-10 Id=2110    lasīt vairāk...

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu.
Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:
  • uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai,
  • veicinātu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 31. decembris vai līdz brīdim, kad ir izlietots grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums.
Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Līdz 2015. gadam Latvijai piešķirts CHF 528 411 (300 tūkst. LVL) liels finansējums. Sīkāka informācija: skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2013-09-25 Id=2093    lasīt vairāk...

Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv