null@rpiva.lv
(LV)  English  Latvian
 Ievietots: 2014-03-19 Id=2293

Lielā talka RPIVA 25. aprīlī!

Ar pavasara atnākšanu, klāt ir arī talkas diena. Kā katru gadu RPIVA darbinieki un studenti tiek aicināti sakopt teritoriju sākot no Imantas 7. līnijas 1 līdz dzelzceļa stacijai "Zolitūde". Pulcēšanās plkst. 10.00 pie RPIVA centrālās ieejas.
 Ievietots: 2014-04-23 Id=2356

RPIVA Uzņēmējdarbības katedra sadarbībā ar Latvijas ekonomistu asociāciju organizē akadēmisko konferenci "Inovatīvi risinājumi augstskolu programmās uzņēmējdarbības apmācības procesu attīstības veicināšanai"

Konferencē aicināti piedalīties uzņēmējdarbības joma strādājošie vadītāji, uzņēmējdarbības praktiķi, dažādu Latvijas augstskolu un koledžu uzņēmējdarbības studiju virzienu vadītāji, studiju programmu direktori, pasniedzēji, kā arī jebkurš ieinteresētais akadēmiskā personāla pārstāvis.
Pieteikšanās konferencei: līdz 2014. gada 30. aprīlim, rakstot uz e-pastu: sarmite_jegere@inbox.lv.
 Ievietots: 2014-04-17 Id=2352    lasīt vairāk...

RPIVA doktorants Edmunds Veizāns veiksmīgi aizstāvējis promocijas darbu!

2014. gada 17. aprīlī RPIVA notika RPIVA doktoranta Edmunda Veizāna promocijas darba "Pusaudžu vērtību attīstība hip-hop kultūras deju skolā" izskatīšana un aizstāvēšana Pedagoģijas promocijas padomes atklātajā sēdē. E. Veizāns savu promocijas darbu izstrādāja ar ESF projekta Nr. 2011/0046/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/009 „Atbalsts studijām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas doktora studiju programmā „Pedagoģija”” atbalstu.
Promocijas darba aizstāvēšana noritēja veiksmīgi, kā rezultātā Pedagoģijas promocijas padomes locekļi balsojot pieņēma lēmumu, ar kuru promocijas darbs tika pozitīvi novērtēts. Pedagoģijas promocijas padomes vērtējums tika dokumentēts ar lēmumu Nr. 6, kas noteic, ka Edmunda Veizāna promocijas darbs "Pusaudžu vērtību attīstība hip-hop kultūras deju skolā" ir aizstāvēts un Edmundam Veizānam tiek piešķirts pedagoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr. paed.) nozaru (dejas) pedagoģijā.
Promocijas darba mērķis bija izpētīt deju kā hip-hop kultūras sastāvdaļu un atklāt pedagoģiskos līdzekļus pusaudžu vērtību attīstībai hip-hop kultūras deju skolā. E. Veizāns savā promocijas darbā pirmo reizi Latvijas pedagoģijas zinātnē ir pētījis hip-hop kultūras deju kā pedagoģisku līdzekli pusaudžu vērtību attīstībai deju skolā, paplašinājis hip-hop kultūras definīciju un pamatterminus, kā arī pilnveidojis hip-hop dejas metodiku un tās izmantošanas iespējas Latvijas formālajā un neformālajā izglītībā. Iegūtie darba rezultāti apkopoti oriģinālā pētījumā ar nozīmīgu zinātnisko un praktisko vērtību, un tie ļauj spriest par to, kā mainās pusaudžu vērtības hip-hop kultūras deju skolā.
Apsveicam promocijas darba zinātnisko vadītāju profesori Dr. paed. Zentu Anspoku un Edmundu Veizānu ar pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanu nozarē (dejas) „Pedagoģija”!
Lai turpmāk seko jauni izaicinājumi un veiksmes!
RPIVA Attīstības un starptautisko sakaru daļa
 Ievietots: 2014-04-23 Id=2359

Atvērta pieteikšanās Japānas valdības stipendijām 2015. gadam!

Japānas vēstniecība ir izsludinājusi pieteikšanos Japānas valdības stipendijām 2015. gadam. Sīkāku informāciju par stipendiju programmām varat atrast pievienotajā aprakstā, kā arī vēstniecības mājaslapā http://www.lv.emb-japan.go.jp/latvian/temp/scholarship.html. Ja Jums ir kādi jautājumu, lūgums ar sazināties ar Japānas vēstniecību pa tālruni 67812003 vai pa e-pastu elize.spridzane@rg.mofa.go.jp.
 Ievietots: 2014-04-23 Id=2358    lasīt vairāk...

RPIVA Tukuma filiālē diskusija "Reģiona attīstības tendences un augstākās izglītības loma"

Lai sekmīgi iekļautos reģionu novadu attīstības programmā un pilnveidotu virzienu "Valdību, administrēšanu, nekustamo īpašumu pārvaldību", studiju programmas veidotu jaunu tālākizglītības programmu RPIVA 2014. gada 25. aprīlī RPIVA Tukuma filiālē notiek diskusija "Reģionu attīstības tendences un augstākās izglītības loma". Diskusijā piedalās reģiona pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, RPIVA mācību spēki, studenti un absolventi.
 Ievietots: 2014-04-23 Id=2357
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA Ventspils filiāles studenti aktīvi piedalās dažādos VATP Ideju studijas semināros

2014. gada 1. februārī, RPIVA Ventspils filiāles un VATP Biznesa inkubatora sadarbības ietvaros, Ventspils filiāles „Komercdarbība un uzņēmumu vadība” studiju programmas studenti piedalījās Ventspils Augsto tehnoloģiju parka (VATP) Ideju studijas rīkotajā seminārā „Kā veidot sadarbību ar tirgotājiem: uzcenojumi, apmaksas nosacījumi, apjomi".
Seminārā savā pieredzē dalījās uzņēmēji no dažādām nozarēm. Tai skaitā, Edijs Brauners (SIA „Baltic Textile Production” un SIA „Lemewe collection” vadītājs, tekstilnozare) dalījās savā pieredzē par tādiem būtiskiem jautājumiem, kā: aspekti darbā ar tirgotājiem (t.sk., apmaksas nosacījumi, apjomi, dokumenti, "zemūdens akmeņi"), uzcenojuma matrica dažādās nozarēs un noieta kanālos, un arī - kā piedāvāt tirgū konkurētspējīgu produkta pārdošanas cenu.
 Ievietots: 2014-04-17 Id=2351    lasīt vairāk...

RPIVA kolektīvi piedalās 17. Baltijas valstu studentu svētkos „Gaudeamus”!

Šajā vasarā Daugavpilī no 27. līdz 29. jūnijam notiks 17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki, kuros plāno piedalīties ap 5000 dažādu studentu tautas mākslas kolektīvu dalībnieki – dziedātāji, dejotāji un mūziķi. Starp svētku dalībniekiem būs gandrīz 100 RPIVA studentu – kamerkoris "Fortius", sieviešu koris "Balta", deju ansamblis "Pērle" un RPIVA studentu pūtēju orķestris.
 Ievietots: 2014-04-17 Id=2349
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA kamerorķestra "Gaudeamus orchestra" sadarbība ar Rīgas 10. vidusskolas estrādes simfonisko orķestri un Baldones un Vecumnieku jauniešu simfonisko orķestri "Draugi"

RPIVA kamerorķestrim "Gaudeamus orchestra" ir izveidojusies cieša sadarbība ar Rīgas 10. vidusskolas estrādes simfoniskais orķestris un Baldones un Vecumnieku jauniešu simfoniskais orķestri "Draugi". Šī sadarbība ilgst jau nepilna gada garumā kopš 1. Latvijas orķestru asociācijas festivāla Rēzeknē, kurš notika pagājušā gada rudenī jaunajā koncertzālē GORS. Sadarboties ar jaunajiem mūziķiem – mūzikas skolu audzēkņiem un vispārizglītjojošo skolu skolēniem mūsu studentiem ir īpašs izaicinājums, jo sadarbība māksliniecisku uzdevumu realizācijā orķestra kopprojektā ir nozīmīga gan jauniešiem, gan arī mūsu studentiem – topošajiem skolotājiem.
Koncertu organizēja VISC kopā ar Latvijas orķestru asociāciju. Šis koncerts tika organizēts ar domu, lai saprastu iespējamos risinājumus iespējamajam simfoniskās mūzikas koncertam XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros.
 Ievietots: 2014-04-16 Id=2348

Promocijas darba aizstāvēšana

2014. gada 30. aprīlī plkst. 1400 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA), Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā Jānis Misiņš aizstāvēs promocijas darbu "Topošo mūzikas skolotāju dziedāšanas kompetences pilnveidošanās studiju procesā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai nozaru (mūzikas) pedagoģijā.
Promocijas darba vadītāja: profesore Dr. paed. Māra Marnauza. Recenzenti: profesore Dr. paed. Zenta Anspoka (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija), profesore Dr. paed. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte), vadošā pētniece Dr. paed. Marina Marčenoka (Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūts). Ar promocijas darbu var iepazīties RPIVA bibliotēkā Imantas 7. līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā.
 Ievietots: 2014-04-16 Id=2347

Promocijas darba aizstāvēšana

2014. gada 30. aprīlī plkst. 1200 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA), Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā Andris Pundurs aizstāvēs promocijas darbu "Kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstība studiju procesā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai nozaru (mūzikas) pedagoģijā.
Promocijas darba vadītāja: profesore Dr. paed. Māra Marnauza. Recenzenti: profesore Dr. paed. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte), vadošā pētniece Dr. paed. Marina Marčenoka (Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūts), profesore Dr. paed. Zenta Anspoka (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija). Ar promocijas darbu var iepazīties RPIVA bibliotēkā Imantas 7. līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā.
 Ievietots: 2014-04-16 Id=2346

RPIVA Ventspils filiāles studentu dalība LIAA un VATP Biznesa inkubatora rīkotajā seminārā "Jaunu ideju ģenerēšana"

RPIVA Ventspils filiāles un VATP Biznesa inkubatora sadarbības ietvaros, 2014. gada 12. aprīlī Ventspils filiāles "Komercdarbība un uzņēmumu vadība" studiju programmas 2. un 3. kursa studenti un absolventi piedalījās LIAA, Ventspils augstskolas un VATP Biznesa inkubatora rīkotajā seminārā "Jaunu ideju ģenerēšana".
Semināra laikā studenti papildināja savas zināšanas ar ideju ģenerēšanas metodēm un to praktisku pielietojumu, savas komandas veidošanu un nepieciešamo kompetenču apzināšanu. Seminārā būtiska loma bija arī praktiskajiem uzdevumiem. Viens no tiem – patērētāju vērtību apzināšana un analīze, kura izstrādes laikā bija nepieciešams izveidot pēc iespējas precīzāku patērētāja arhetipu un risku pārvaldības karti, lai veiksmīgāk orientētu pakalpojumu/produktu uz konkrētu klientu. Seminārs bija noderīgs gan tiem, kas savu biznesa ideju vēl tikai meklē, gan arī tiem, kas jau ir uzsākuši ceļu uz uzņēmējdarbību. Par radošās domāšanas metožu nozīmību uzņēmējdarbībā stāstīja biedrības "Zināšanu un inovācijas sabiedrība" valdes locekle Vita Brakovska.
 Ievietots: 2014-04-16 Id=2345    bildes...

RPIVA 12. aprīlī notika atvērto durvju diena!

Atvērto durvju dienā visi interesenti tika informēti par budžetā vietām, studiju iespējām, uzņemšanas kārtību un noteikumiem, kā arī iepazīstināti ar studentu dzīvi akadēmijā. Atvērto durvju dienā notika tikšanās ar pedagoģijas, psiholoģijas un vadības virzienu vadītājiem un programmu direktoriem, varēja noskaidrot visus interesējošos jautājumus par studijām, studiju norisi un darba iespējām pēc akadēmijas absolvēšanas. Topošos studentus uzrunāja akadēmijas rektore Dace Markus un Studentu Parlamenta pārstāve Ilze Vasiļjeva.
 Ievietots: 2014-04-16 Id=2344    bildes...

RPIVA paraksta sadarbības līgumu ar Apes domi!

15. aprīlī RPIVA rektore D. Markus un Apes domes priekšsēdētāja A. Harju parakstīja sadarbības līgumu. D. Markus, A. Harju un Alūksnes filiāles vadītāja A. Pētersone pārrunāja sadarbības iespējas studiju, zinātnes un novadu kultūrvēstures jomās.
 Ievietots: 2014-04-16 Id=2343    bildes...

Inovatīva pedagoģiski-didaktiskā Eiropas mēroga filma “Grūti kļūt par to, kas esi” RPIVA!

“Izglītības iestāžu starptautiskās sadarbības” kursa ietvaros topošajiem “Organizācijas vadības” 1. kursa maģistrantiem, kā arī “Pedagoģijas” 1. kursa maģistrantiem tika dota iespēja tikties ar filmas “Grūti kļūt par to, kas esi” direktoru, profesoru Vimu Kratsbornu no Nīderlandes Hanzes Universitātes, lai kopīgi noskatītos viņa radīto filmu, diskutētu par to.
2013. gadā filma ieguvusi VITA AWARD apbalvojumu Eiropā. Filma uzņemta 3 gadu laikā (2010.-2013) Beļģijā, Nīderlandē, Latvijā – Rīgā un Cinevillā, veidota jauniešiem un topošajiem pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem, lai pievērstu uzmanību problēmām saistībā ar vēsturiskiem notikumiem pasaulē un Latvijā. Filma izveidota starptautiskā Comenius projekta “To–gather” (2010-2014) ietvaros kā saturiski apkopojošs materiāls, kas balstīts Hovarda Gardnera daudzpusīgās inteliģences identitātes izvēles idejās.
 Ievietots: 2014-04-16 Id=2342    bildes...   lasīt vairāk...

RPIVA rīkotajā konferencē tiek izzinātas jaunas iespējas teorijas sasaistei ar praksi mūsdienu sabiedrības izglītībā

2014. gada 10.-11. aprīlī Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības akadēmijā norisinājās 7. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā". Konferences atklāšanas pasākumā 10. aprīlī tās dalībniekus uzrunāja RPIVA rektore profesore Dace Markus. Turpinājumā notika plenārsēde, kurā uzstājās ārvalstu viesi Indra Krafta, M. Planka Cilvēka kognitīvo funkciju un smadzeņu darbības izpētes institūts, (Vācija), (Indra Kraft, Max Planc Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Germany) un Prof. Dr. med. Ekarts Altenmullers , Mūzikas un drāmas Universitāte (Vācija), (Eckart Altenmüller, Institute of Music Physiology and Musicians Medicine; University of Music and Drama, Hannover, Germany). Skat. foto: 1. daļa, 2. daļa, plenārsēde.
 Ievietots: 2014-04-16 Id=2341    bildes...   lasīt vairāk...

Atvērto durvju diena RPIVA Alūksnes filiālē

11. aprīlī Alūksnes filiālē notika atvērto durvju diena. Interesenti uzmanīgi noskatījās RPIVA rektores, profesores D. Markus uzrunu. Filiāles vadītāja A. Pētersone iepazīstināja ar 2014./2015. studiju gada piedāvātajām studiju programmām, auditorijām, bibliotēku un biroja telpām. Biroja administratore L. Zaķe informēja par studiju kredīta iespējām un organizēja loteriju.
 Ievietots: 2014-04-14 Id=2340    bildes...

Karjeras dienas Vidzemē

9. aprīlī RPIVA Cēsu filiāle piedalījās Karjeras dienu pasākumā "Veru durvis uz augstskolu" Pārgaujas ģimnāzijā. Jaunieši no Valmieras un apkārtējiem novadiem ieguva informāciju par iespējām studēt gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Priecēja, ka ir skolēni, kuri savu nākotnes profesiju saista tieši ar pedagoģiju un psiholoģiju. RPIVA PPA kabineta vadītāja Inga Jurševska interesentiem vadīja nodarbību "Spriedzes mazināšanas iespējas".
Savukārt, 11. aprīlī RPIVA Cēsu filiālē pulcējās Cēsu un apkārtnes novadu jaunieši, lai iepazītos ar RPIVA piedāvātajām studiju programmām, iespējām studēt Cēsīs un Cēsu filiāles studiju vidi.
 Ievietots: 2014-04-14 Id=2339    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

Latvijas augstskolu profesori tiekas Latvijas Jūras akadēmijā

Latvijas augstskolu profesoru asociācijas valdes kārtējā sēde šoreiz 7. aprīlī notika Latvijas Jūras akadēmijā. Valdes locekļi apsprieda ieteikumus pārejai uz PhD zinātnisko grādu sistēmu, uzsverot, ka līdztekus būtu nepieciešams norādīt arī zinātnes nozari. Tas atvieglotu ekspertu un recenzentu izvēli dažādu akadēmisko funkciju veikšanai. Tika sumināta jaunievēlētā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela, apspriests LAPA balvas nolikums, dažādi organizatoriski pasākumi, kā arī iepazīta Latvijas Jūras akadēmijas darbība.
 Ievietots: 2014-04-10 Id=2337

RPIVA Senāta sēde notiks 2014. gada 28. aprīlī plkst. 15.30 Senāta sēžu zālē (227.) telpā

Jautājumus izskatīšanai Senātā var iesniegt 2014. gada 14. aprīlī no plkst. 13.30 līdz plkst. 17.00 Senāta birojā (324. telpā) personīgi Senāta sekretārei D. Kalējai-Gasparovičai (jānosūta arī iesniedzamās dokumentācijas elektroniskais variants uz e-pasta adresi senats@rpiva.lv). Dokumentiem pirms iesniegšanas jābūt saskaņotiem ar juristu O. Stelti un Lietvedības nodaļas vadītāju I. Miķelsoni.

Senāta priekšsēdētāja G. Svence
 Ievietots: 2014-04-09 Id=2334

RPIVA piedalās Bauskas novada Domes Bauskas novada tūrisma attīstības un mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupā

RPIVA piedalās Bauskas novada Domes Bauskas novada tūrisma attīstības un mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupā. Darba grupā darbojas Bauskas novada Domes Tūrisma informācijas centra vadītāja I. Turkupole-Zilpure, Bauskas novada Domes Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja A. Spriņķe, RPIVA Bauskas filiāles vadītāja L. Jankova, RPIVA Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja L. Āzena un novada tūrisma organizētāji. Darba grupā notiek darbs pie novada tūrisma esošās situācijas izvērtējuma un galveno attīstības virzienu un iespēju plānošanas. 8. aprīlī notika kārtējā darba grupas sanāksme, kuras laikā tika apspriestas tūrisma nozares stiprās un vājās puses, un uzsākts darbs pie tūrisma nozarē visu iesaistīto pušu izpētes organizēšanas.
 Ievietots: 2014-04-09 Id=2331
Nospiediet, lai palielinātu

Apsveicam psihologus!

1. aprīlī doktora grādu psiholoģijā ieguva RPIVA ilggadējā docētāja Viktorija Perepjolkina, izcili aizstāvot doktora disertāciju psiholoģijā. Apsveicam!
 Ievietots: 2014-04-09 Id=2330
Nospiediet, lai palielinātu

Latvijas Universitātes Bibliotēka izsaka pateicību RPIVA prorektorei R. Spalvai par grāmatu dāvinājumu!

Latvijas Universitātes Bibliotēka izsaka pateicību RPIVA prorektorei R. Spalvai par nozīmīgu grāmatu dāvinājumu, kas ir aktuāli LU studentiem un akadēmiskajām personālam.
 Ievietots: 2014-04-07 Id=2333
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA Bauskas filiālē diskusija "21. gadsimta novada attīstības izaicinājumi un uzņēmējdarbības speciālistu sagatavošana"

Lai pilnveidotu nākotnes sadarbības formas, attīstītu virziena"Vadība, administrēšana, nekustamo īpašum pārvaldība" studiju programmas, veidotu jaunas tālākizglītības programmas, 2014. gada 4. aprīlī, Bauskas 2. vidusskolā tika organizēta diskusija "21. gadsimta novada attīstības izaicinājumi un uzņēmējdarbības speciālistu sagatavošana". Tikšanās dalībnieki – Bauskas novada darbinieki, uzņēmēji, RPIVA mācībspēki, studenti, absolventi. Pēcdiskusijas secinājumi: jāturpina attīstīt un pilnveidot sadarbība, iespējami dažādojot sadarbības formas, piemēram, jaunu tālākizglītības programmu izstrāde atbilstoši reģiona vajadzībām, sadarbība ar pašvaldībām kopēju projektu izstrādē, studentu aktivizēšana pašvaldības problēmu izpētē.
 Ievietots: 2014-04-07 Id=2329    video...

RPIVA Bauskas filiālē tālākizglītības kursos tiekas apkārtējo novadu pirmsskolas pedagogi

RPIVA Bauskas filiālē 2014. gada 7., 14. martā, un 4. aprīlī norisinājās tālākizglītības kursi pirmsskolas pedagogiem "Mācību grūtības un to korekcijas iespējas pirmsskolā iekļaujošajā izglītībā". Kursu mērķis – paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci efektīvāka mācību procesa nodrošināšanā, veidojot dziļāku izpratni gan par mācību grūtību objektīviem cēloņiem, gan par individuālajiem mācīšanās stiliem un vecumposma specifiskajām mācīšanās īpatnībām kā subjektīvo faktoru mācību grūtību ģenēzē, kā arī spēju izvērtēt bērna ar mācību grūtībām individuālās mācīšanās potences un to izmantošanas iespējas mācību procesā un izmantot pedagoģiskās korekcijas iespējas. Kursantes augstu novērtēja RPIVA pasniedzējas lektores Daces Bērziņas un Valsts Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētājas Ilutas Vilnītes gan teorētisko, gan praktisko zināšanu devumu. Kā atzina kursu dalībnieces, turpmāk darbs ar bērniem, kuriem ir mācību grūtības būs vieglāks, jo zināšanas par šādu bērnu korekcijas iespējamību tika pilnveidotas.
 Ievietots: 2014-04-07 Id=2328    bildes...

RPIVA un SIA "Kurzemes biznesa inkubators" (KBI) noslēdz sadarbības līgumu par Biznesa skolas atvēršanu

RPIVA un SIA Kurzemes biznesa inkubators (KBI) noslēdz sadarbības līgumu par Biznesa skolas atvēršanu, sadarbojoties ar RPIVA Kuldīgas filiāli. Sadarbības pamatojums ir atbalsta sniegšana biznesa ideju autoriem, kuru mērķis ir strauji attīstīt savu biznesa ideju un uzsākt aktīvu uzņēmējdarbību. Sadarbība veidota ar mērķi radīt Kuldīgas novadā jaunas darba vietas, pilnveidot iedzīvotāju zināšanas un prasmes un veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību. Līguma ietvaros KBI apņemas informēt sabiedrību par RPIVA, izvietot RPIVA logotipu KBI interneta mājas lapā pie Sadarbības partneriem, organizēt praktiskus seminārus RPIVA Kuldīgas filiāles studentiem par uzņēmējdarbības plānošanu, attīstīšanu u.c., organizēt sadarbībā ar RPIVA vismaz vienu biznesa ideju atlases konkursu gadā u.c.
 Ievietots: 2014-04-07 Id=2327
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA Kuldīgas filiālē sekmīgi tiek realizēta tālākizglītības programma "Bērnu aprūpes pamati"

RPIVA Kuldīgas filiālē sekmīgi tiek realizēta tālākizglītības programma "Bērnu aprūpes pamati" (norises laiks 08.03.-12.04.). Kursus vada pieredzējuši RPIVA pasniedzēji I. Miltiņa, T. Zīriņa, A. Randoha un R. Karloviča. Dalībnieki ir dažādu vecumu, atšķirīgas pieredzes un profesiju pārstāvji, kuri nolēmuši papildus apgūt šo tālākizglītības programmu, lai, vispirms šīs zināšanas pielietotu brīvajā laikā audzinot mazbērnus, kā arī vasaras mēnešos, kad pirmsskolas izglītības iestādes ir slēgtas, piedāvāt šādu pakalpojumu, saņemot par to arī valstī noteikto samaksu.
 Ievietots: 2014-04-07 Id=2326

RPIVA Kuldīgas filiālē topošie uzņēmēji un biroja administratori diskutē par uzņēmēja lietišķo tēlu

Š. g. 29. martā (jau otro gadu pēc kārtas) RPIVA Kuldīgas filiālē norisinājās vadības virzienā studējošo – topošo uzņēmumu vadītāju un biroja administratoru, diskusijas "Praktiskās uzņēmējdarbības" ietvaros. Mērķis bija noskaidrot, cik veicinošs jaunu un esošu uzņēmumu tēla veidošanai ir uzņēmuma vadītāja un viņa komandas lietišķais tēls. Vai tas ietekmē sadarbību, konkurenci un sabiedrības attieksmi? Studējošie pasniedzējas Intas Kulbergas un Intas Kalniņas vadībā diskutēja par tādām aktuālām tēmām mūsdienu uzņēmējdarbībā, kā biznesa ētika un lietišķais stils uzņēmuma vadītāja darbā. Studējošie analizēja un prezentēja lietas, kas nav lietišķās etiķetes sastāvdaļas, kā arī analizēja sev piemītošās labās un ne tik labās īpašības, kas ir nepieciešamas vadītāja ikdienas darbu veikšanai. Īpaša diskusija šajā grupā izvērtās raksturojot un analizējot nodarbinātības tendences gan Latvijā, gan pasaulē.
 Ievietots: 2014-04-07 Id=2325    bildes...

RPIVA turpina izcilības standarta "Investors in Excellence" ieviešanu!

2013. gada jūnijā RPIVA apņēmās kļūt par Investoru izcilībā. Turpinot izcilības standarta "Investors in Excellence" ieviešanu, 2014. gada 3. aprīlī RPIVA notika darba seminārs, kur intensīvā un radošā darbā tika analizētas RPIVA galvenās vērtības, procesi, pakalpojumi un produkti, mērījumi un izcilības prasību izpilde.
 Ievietots: 2014-04-04 Id=2321    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA piedalās Eiropas Moderno valodu centra rīkotajā seminārā

Marta beigās Grācā Eiropas Moderno valodu centrā notika starptautisks seminārs "ECML publications for plurilingual and intercultural education in use" (PIU) 26-28 March 2014, ECML, Graz, Austria. Dalībnieki no 27 valstīm apsprieda svešvalodu apguvei aktuālus jautājumus un iespējamās sadarbības perspektīvas. RPIVA seminārā pārstāvēja Vispārīgās pedagoģijas un valodu katedras docente Dr. paed. D. Liepa. Vairāk informācijas par Eiropas Moderno valodu centru mājas lapā: http://www.ecml.at.
 Ievietots: 2014-04-02 Id=2319

RPIVA Skolas pedagoģijas katedras docentes piedalās Starptautiskajā nedēļā Tiroles Pedagoģiskajā augstskolā

Skolas pedagoģijas katedras docentes Ilze Briška un Daiga Kalēja-Gasparoviča no 24.–28. martam piedalījās Starptautiskajā nedēļā Tiroles Pedagoģiskajā augstskolā, Insbrukā (Austrija). Kopā ar Austrijas, Vācijas, Ungārijas, Čehijas, Beļģijas, Portugāles, Lielbritānijas, Lietuvas, ASV un Dānijas mācībspēkiem tika veidots pieteikums ERASMUS+ projektam ar "Teachers’ competences for inclusive education". Pieteikuma apspriešanas gaitā partneri iepazinās ar dažādu Eiropas valstu izglītības sistēmām, dalījās iekļaujošās izglītības pieredzē, diskutēja par iespējamiem projekta mērķiem un saturu, vienojās par turpmāko sadarbību. RPIVA docentes iepazīstināja starptautisku studentu auditoriju ar iespējām studēt RPIVA un vadīja lekcijas mākslas pedagoģijas studentiem.
 Ievietots: 2014-04-01 Id=2318    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

Codarts Universitātes Roterdamā, Nīderlandē pārstāves vizīte RPIVA

27. un 28. martā RPIVA viesojās Ingrid Stoepker, Codarts Universitātes (Codarts University) bakalaura programmas Deja izglītībā (Dance in Education) vadītāja. Vizītes laikā kopīgi ar Izglītības prorektori Dr. paed. R. Spalvu un Starptautisko attiecību speciālisti tika apspriesta Codarts Universitātes un RPIVA pieredze un prakse deju pedagoģijā un deju un ritmikas pedagogu sagatavošanā, sadarbības iespējas augstskolu starpā, tostarp sadarbība ERASMUS+ mobilitātes programmas ietvaros. Ingrid Stoepker kā novērotājs piedalījās arī RPIVA deju ansambļa "Pērle" mēģinājumā un RPIVA studentu praktiskajās nodarbībās. Sīkāk par Codarts University var lasīt: http://www.codarts.nl.
 Ievietots: 2014-03-28 Id=2315

E-prasmju nedēļas pasākumi RPIVA Tukuma filiālē

27. martā RPIVA Tukuma filiālē notika VSAA pasākums Latvijas reģionos e-prasmju nedēļas ietvaros. VSAA Tukuma nodaļas vadītāja Evita Reimane un klientu apkalpošanas daļas vadītāja Agita Bērziņa stāstīja studentiem kā izmantot interneta resursus un iegūt informāciju par prognozējamo pensiju, un citiem VSAA pieejamiem pakalpojumiem.
 Ievietots: 2014-03-28 Id=2314    bildes...

Karjeras dienas Bauskā

27. marta rītā Bauskas kultūras centrā Bauskas novada izglītības nodaļa bija pulcinājusi pārstāvjus no Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Banku augstskolas, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Bauskas filiāles, Rīgas Juridiskās augstskolas un biznesa augstskolas «Turība». Šāds informatīvs sarīkojums Bauskā notika pirmo reizi. Augstskolu pārstāvji stāstīja par uzņemšanas kārtību, studiju programmām un to maksu un citām sadzīves lietām. Atšķirībā no lielās izstādes «Skola 2014», kas katru gadu notiek Ķīpsalā, Bauskā skolēni, iepazīstot studiju programmu piedāvājumu, varēja saņemt individuālāku un personiskāku skaidrojumu. RPIVA Bauskas filiāles stendā potenciālie studenti interesējās par skolotāja, uzņēmēja un biroja darbinieka profesijām.
Pasākumu papildināja RPIVA Cēsu filiāles psiholoģiskās palīdzības kabineta jauniešu psiholoģe Inga Jurševska, kura deva praktiskus padomus, kā vidusskolas vecumā tikt galā ar stresa radīto sasprindzinājumu.
 Ievietots: 2014-03-28 Id=2312    bildes...

RPIVA notika kursi "Personāla vadība izglītības iestādēs"

"Vispārizglītojošajās skolās personāla vadības process ir direktoru rokās, jo vispārizglītojošajās skolās praktiski nav personālvadības speciālistu. Visus jautājumus, kas saistīti ar personāla vadības procesu, risina un lēmumu pieņem skolas direktors vai viņa vietnieks, izņemot personāla lietvedību, par ko skolā ir atbildīgs lietvedis... Jautājums ir par to, vai skolās pietiek ar esošo kapacitāti," šāds viedoklis izskanēja RPIVA nesen notikušajā diskusijā par personāla vadību (30.01.2014. notika diskusija "Personāla vadība: kompetences un izaicinājumi").
Pamatojoties uz šo diskusiju RPIVA rīkoja kursus "Personāla vadība izglītības iestādēs", kurā ar savu pieredzi dalīsies personāla vadības profesionāļi. Kursu mērķauditorija bija izglītības iestāžu vadītāji un to vietnieki, strādājoši gan pašvaldības, gan valsts, gan privātajās izglītības iestādēs.
 Ievietots: 2014-03-25 Id=2303    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pateicība RPIVA rektorei D. Markus!

J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pateicība RPIVA rektorei D. Markus par grāmatu dāvinājumu JVLMA Bibliotēkai.
 Ievietots: 2014-03-25 Id=2302
Nospiediet, lai palielinātu

LU rektora Mārča Auziņa pateicība RPIVA rektorei Dacei Markui!

LU rektors Mārcis Auziņš izsaka pateicību RPIVA rektorei profesorei, Dr. habil. philol. Dacei Markui par sasniegumiem latviešu valodas fonētikas un fonoloģijas izpētē un līdzdalību Latviešu gramatikas (2013) veidošanā.
 Ievietots: 2014-03-24 Id=2300

RPIVA organizē kursus "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.)

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) aicina interesentus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.). Mērķauditorija – pedagogi, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē, un interešu izglītības pedagogi. Programmas mērķis – nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi. Kursu ilgums 72 stundas. Kursi notiek RPIVA telpās, Rīgā vai kādā no astoņām RPIVA filiālēm. Maksa par kursiem EUR 197,78 (maksājumu var sadalīt). Kursu beidzēji saņem RPIVA sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski, kad tiek organizēta kursu grupa vai ir pieprasījums.
 Ievietots: 2014-03-12 Id=2286 pieteikties...

Izsludināts jaunās Erasmus+ (2014-2020) programmas konkurss

Izsludināts jaunās Erasmus+ (2014-2020) programmas konkurss, un tā ietvaros ir izsludināts arī konkurss kopīgo maģistrantūras programmu īstenošanai (iepriekš šī aktivitāte bija zināma kā Erasmus Mundus Joint Master programmes).
Informāciju par izsludinātajiem konkursiem Erasmus+ programmas ietvaros, kur pieejama arī informācija par izsludināto kopīgo maģistrantūras programmu konkursu, pieejama šeit: http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_jaunumi/?text_id=23698. Sīkāka informācija pie Projektu daļā pie starptautisko sakaru speciālistes 102. kab (international@rpiva.lv)
 Ievietots: 2014-01-14 Id=2210    lasīt vairāk...

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija uzsāk īstenot NORDPLUS projektu!

RPIVA PPZPI Kreativitātes pētījumu centra pētnieki un Skolas pedagoģijas katedras docētāji ir ieguvuši Nordplus finansējumu projekta Radošas skolas kultūra: radošuma sekmēšana starpnozaru sadarbībā (Projekta Nr: NPHZ-2013/10110) īstenošanai no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. augustam.
 Ievietots: 2013-10-10 Id=2110    lasīt vairāk...

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu.
Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:
  • uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai,
  • veicinātu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 31. decembris vai līdz brīdim, kad ir izlietots grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums.
Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Līdz 2015. gadam Latvijai piešķirts CHF 528 411 (300 tūkst. LVL) liels finansējums. Sīkāka informācija: skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2013-09-25 Id=2093    lasīt vairāk...

11. studiju nedēļa

Erasmus
Podcasting Europe
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Hansabanka
Esfondi
LLP/Socrates
KPFI projekti
null@rpiva.lv