joachims.cubriks@rpiva.lv
(LV)  English  Latvian
 

RPIVA 20 gadu jubilejas pasākums 17. oktobrī!

Šogad RPIVA svin 20 gadu jubileju un lepojas ar saviem 20 000 absolventiem – skolotājiem, skolu vadītājiem, psihologiem, uzņēmumu vadītājiem un uzņēmējiem visā Latvijā.
20 gadu jubilejas pasākumi 17. oktobrī:
  • plkst. 13.00 svinīgā Senāta sēde Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, Aktu zālē
  • plkst. 19.00 svinīgais koncerts Rīgas Latviešu biedrības nama Rīgā, Merķeļa iela 13, Lielajā zālē.
Dalības maksa EUR 5,00 vienam dalībniekam. Ielūgumus var iegādāties RPIVA Rīgā 100. kab. un filiālēs. Sīkāku informāciju var saņemt: RPIVA, Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. kab., rakstot uz e-pastu rpiva@rpiva.lv vai pa tālruni 67808010
 Ievietots: 2014-05-20 Id=2400

RPIVA organizē kursus "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.)

RPIVA aicina interesentus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.), 72 stundas. Mērķauditorija – pedagogi, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un interešu izglītības pedagogi. Programmas mērķis – nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi. Kursu ilgums 72 stundas (9 nodarbību dienas): 26.09.-21.11. (piektdienas). Kursi notiek RPIVA telpās, Rīgā (Imantas 7. līnija 1) piektdienās laikā no plkst. 10.00 līdz 17.00. Maksa par kursiem EUR 281.00 (2014./2015. st. g.). Kursu beidzēji saņem RPIVA Sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski, nākamā kursu norise tiek plānota decembra mēnesī.
 Ievietots: 2014-09-17 Id=2502 pieteikties...

RPIVA organizē kursus "Pedagoģijā" (B prog.)

RPIVA aicina strādājošus vispārizglītojošo skolu vai profesionālo izglītības iestāžu skolotājus vai prakšu vadītājus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā „Pedagoģijā’’ (pedagoģiskā procesa organizēšanas jautājumi). Mērķauditorija – pedagogi vai prakšu vadītāji, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība atbilstošā nozarē, kuri strādā profesionālas izglītības iestādēs vai ir prakšu vadītāji profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos, kas īsteno praktiskās mācības vai kvalifikācijas prakses un ir atbalstīti no darba devēju puses, īstenojot darba vidē balstītas mācības. Programmas mērķis – nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi. Kursu ilgums 80 stundas (6 nodarbību dienas), 24.10.-28.11. (piektdienas). Kursi notiek RPIVA telpās Rīgā. Kursu beidzēji saņem RPIVA Sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski. Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkumu „Mācību pakalpojumi projekta „Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana, paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes iespējas, iegūstot papildu kvalifikāciju B programmās” ietvaros” (identifikācijas Nr. IZM 2014/33/B) nolikuma 9.3. punktu nolēma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1. daļā „B programmas „Pedagoģija” īstenošana” piešķirt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai.
 Ievietots: 2014-06-17 Id=2435 pieteikties...

RPIVA docētāja S. Rone piedalījās ENIRDELM 23. konferencē „Kultūra kā  pamats Izglītības pārvaldes un skolu uzlabošanas  sadarbības veicināšanai”

Pēdējās divās desmitgadēs mēs esam piedzīvojuši daudzas pārmaiņas izglītības vadībā ne tikai Latvijā, bet arī vadošajās Eiropas valstīs. Kopš 1991. gada, kad tika dibināts ENIRDELM (European Network International Research Development Educational Leadership Management) tīkls, ir notikušas milzīgas pārmaiņas pasaulē, tai skaitā izglītības vadībā. ENIRDELM tīkls tika izveidots, lai skolu vadītāji, izglītības politikas veidotāji, augstskolu mācībspēki varētu mācīties cits no cita un saprast, kāpēc mūsu domas, pieredze un paradumi ir tik atšķirīgi. Gadu gaitā ENIRDELM tīklā iesaistītajiem pārstāvjiem ir bijusi patiesa vēlme iepazīt dažādas izglītības vadības sistēmas, lai salīdzinātu un uzlabotu jau esošās. Līdz ar to ir bijusi iespēja uzzināt daudz vairāk par skolu sistēmu citās Eiropas valstīs. Rezultātā ir kopīgi izstrādātas  izglītības vadības programmas, pētīti un izveidoti dažādi izglītības vadības un pārvaldības modeļi. Tagad ENIRDELM tīkls ir ļoti populārs cilvēkiem – izglītības vadības augšupejas attīstītājiem.
Laikā no 18-20. septembrim RPIVA docētāja Sandra Rone piedalījās Helsinku un Jivaskulas Universitātes organizētajā ikgadējā starptautiskā tīkla ENIRDELM 23. konferencē „Lielāka uzticamība, mazāk kontroles, mazāk darba? Kultūra kā pamats Izglītības pārvaldes un skolu uzlabošanas sadarbības veicināšanai.” Referātu tematos, darba grupās tika aktualizēta uzticība kā vērtība, kas, salīdzinot ar kontroli, ir galvenais elements, lai jebkādā veidā veicinātu pozitīvu sadarbību starp cilvēkiem. Uzticēšanās trūkums izraisa nevajadzīgu darba apjomu un pārslogo izglītības vadības sistēmu, atņemot laika resursus citām pārvaldības aktivitātēm. Uzticēšanās starp cilvēkiem veicina ciešu sadarbību, uzlabo atmosfēru visos pārvaldības līmeņos.
Konferencē piedalījās delegāti no Eiropas Savienības valstīm, Kanādas, kuru piedāvātā referātu tematika deva plašāku skatu uz izglītības vadību un pārvaldību nākotnē, jo bez uzticības mums nav iespēju godprātīgi strādāt, risināt problēmas un attīstīt izglītības vadības inovācijas.
Kāpēc somi izvēlējās tieši šādu sensitīvu konferences tematiku? Galvenais, lai panāktu visaugstākos sasniegumus pasaulē – ierindotos arī 1. vietā starptautiskajā PISA (The Programme for International Student Assessment) pētījumā, kā to ir paveikuši somi, tad jābūt vienotai sistēmiskai pieejai, un pamatā ir uzticēšanās visos pārvaldības līmeņos.
 Ievietots: 2014-09-30 Id=2514    bildes...

Sveicam pirmos RPIVA starptautiskos maģistrus!

Kopējā Austrijas, Latvijas un Vācijas maģistra studiju programmā “Eiropas izglītības vadība” no 25.09.-01.10. bija nozīmīgi pasākumi. Darbs sākās ar starptautisku zinātnisku konferenci, kurā piedalījās programmas docētāji, absolventi un studenti. Profesors V. Krastiņš uzstājās ar referātu “Change of Paradigma in Education: Latvia`s Experience”, Profesore D. Markus – “Some Challenges in Latvian Higher Education”. Sekoja maģistra darbu aizstāvēšana, diplomus saņēma 4 maģistri no Austrijas, Norvēģijas, Vācijas un Peru, vēl pāris centīsies sekot tuvākajā laikā. Notika programmas konsorcija partneru sanāksme Erdingas Lietišķā menedžmenta universitātes filiālē Unnā un turpinājās lekcijas imatrikulētajiem I kursa studentiem. Kaut arī programmas paplašināšanā traucē problēmas studentu dokumentu noformēšanā dažādās valstīs, programma tiek vērtēta kā ļoti inovatīva un atbilst RPIVA stratēģiskajai specializācijai.
 Ievietots: 2014-09-30 Id=2513    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

Pateicība RPIVA Izglītības prorektorei R. Spalvai

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre S. Liepiņa izsaka pateicību RPIVA Izglītības prorektorei R. Spalvai par atsaucību, atbalstu un viesmīlību, uzņemot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ekspertus.
 Ievietots: 2014-09-30 Id=2512

Mūzikas un dejas pedagoģijas katedras docētāji Laimrota Kriumane un Andris Pundurs Klaipēdas universitātē

RPIVA docētāji Laimrota Kriumane un Andris Pundurs ERASMUS programmas ietvaros no 23. līdz 26. septembrim lasīja lekcijas, vadīja meistarklases, piedalījās diskusijās un vēroja diriģēšanas nodarbības Klaipēdas universitātē (Klaipėdos universitetas), kā arī mūzikas stundas Klaipēdas Vidūnas mākslas vidusskolā.
 Ievietots: 2014-09-26 Id=2511    bildes...

Sveicam RPIVA lektoru Vairi Ļaudamu ar LR IZM Atzinības Raksta piešķiršanu!

Vadībzinātņu katedras lektoram Vairim Ļaudamam par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā piešķirts Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrijas Atzinības Raksts. Vairis Ļaudams ir viens no RPIVA labākiem lektoriem un strādā RPIVA no 2004. gada. Vada nodarbības arī izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldību darbiniekiem, aktīvi iesaistās Erasmus apmaiņas programmā.

 Ievietots: 2014-09-25 Id=2510
Nospiediet, lai palielinātu

Pieredzes apmaiņa Tartu universitātē

Septembra vidū Erasmus Personāla mobilitātes ietvaros Alūksnes un Cēsu filiāļu vadītājas Anita Pētersone un Mārīte Raudziņa apmeklēja Tartu universitāti Igaunijā. Erasmus centrā notika tikšanās un diskusija ar Izglītības institūta administrācijas pārstāvjiem Hasso Kukemelk un Evi Saluveer. Tika iegūta plaša informācija par studiju programmām, pasniedzēju un studentu zinātnisko darbu. Kopējās diskusijas rezultātā tika noteiktas iespējas turpmākajai sadarbībai. Tā varētu būt abpusēja līdzdalība starptautiskajās zinātņu konferencēs, vienotu pētniecības tēmu izvēle bakalauriem, maģistrantiem, doktorantiem, studentu apmaiņa, vasaras skolu kopēja organizēšana u. c. Šajā projektā paveras plašākas iespējas iesaistīties arī filiāļu studentiem.
 Ievietots: 2014-09-25 Id=2509

Lietuvas Edukoloģijas zinātņu un attīstības prorektora viesošanās RPIVA

2014. gada 22. septembrī RPIVA viesojās Lietuvas Edukoloģijas zinātņu un attīstības prorektors Aivas Ragauskas no Viļņas Tikšanās laikā tika apspriestas zinātniskās sadarbības formas un kopīgas starptautiskās zinātniskās konferences organizēšanas iespējas. Lietuvas kolēģis pozitīvi novērtēja Psiholoģiskās izpētes laboratoriju un izteica vēlmi turpmāk attīstīt starpaugstskolu zinātnisko pētījumu projektus.
 Ievietots: 2014-09-23 Id=2508    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA sadarbības iespējas ar Ventspils Augstskolu!

RPIVA vadība 22. septembrī tikās ar Ventspils Augstskolas rektori Dr. Gitu Rēvaldi un rektores padomnieku Aivaru Stankēviču. Tika pārrunātas sadarbības iespējas un kopēja Studiju un zinātnes centra veidošana.
 Ievietots: 2014-09-23 Id=2507
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA rektore D. Markus sveic Liepājas Universitāti 60 gadu jubilejā!

Š. g. 19. septembrī sveicām Liepājas Universitāti 60 gadu jubilejā. Daudz baltu dieniņu!
 Ievietots: 2014-09-23 Id=2505

Piedāvā iespēju saņemt finansējumu sagatavošanās vizītēm

Latvijas, Lihtenšteinas, Islandes un Norvēģijas akreditētās augstākās izglītības iestādes un koledžas, kurām piešķirta Erasmus harta augstākajai izglītībai, var iegūt finansējumu sagatavošanās vizītēm, piedaloties Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas „Pētniecība un Stipendijas” atklātajā konkursā. Sagatavošanās vizītes paredzētas, lai atrastu partnerus pirms projekta iesnieguma rakstīšanas vai tā sagatavošanas laikā dalībai atklātajā konkursā programmas aktivitātē „Stipendijas”. Vizītes laikā ar potenciālajiem partneriem var pārrunāt sadarbības modeļus projektā, definēt mērķus un uzdevumus, partneru lomas u.tml. Sagatavošanās vizīšu projektā partnerība ir obligāta starp vismaz vienu institūciju no Latvijas un vienu institūciju no Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas. Maksimālais projekta finansējums ir 1000 eiro. Vizītes ilgums līdz 5 dienām. Projektā tiek segta ceļa un dienas nauda, kā arī atmaksātas viesnīcas un apdrošināšanas izmaksas. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) plāno rīkot semināru oktobra sākumā, lai interesentiem stāstītu par projektu pieteikumu sagatavošanu. Projektu pieteikumus klātienē (darba dienās) vai pa pastu var iesniegt līdz 2014. gada 13. novembrim (prioritārajiem projektiem līdz 2014. gada 16. oktobrim) VIAA, Vaļņu ielā 1 (5. stāvs), Rīga, LV-1050. Konkursa nosacījumi un detalizētāka informācija par programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā "EEZ un Norvēģijas finanšu instruments". Interesēties RPIVA Attīstības un starptautisko sakaru daļā, 102. kab., tel. 67860668.
 Ievietots: 2014-09-23 Id=2504
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA sadarbojas ar Erdingas Lietišķā menedžmenta universitāti

RPIVA turpinās veiksmīga sadarbība ar Erdingas Lietišķā menedžmenta universitāti. 16.-17. septembrī akadēmijā viesojās Erdingas pārstāvji, tika apspriesta kopīgas doktorantūras programmas veidošana, regulāru kopīgu zinātnisko konferenču organizēšana, kā arī ļoti sekmīgās kopīgās Vasaras skolas un kopīgās maģistra studiju programmas rezultāti.
 Ievietots: 2014-09-17 Id=2503
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA rektore piedalās studenšu korporācijas Spīdola literārajā vakarā

2014. gada 16. septembrī rektore D. Markus uzstājās ar referātu „Valodas un kultūrvēstures pētījumi mūsdienās” studenšu korporācijas Spīdola literārajā vakarā. Viņa iepazīstināja ar jauno „Latviešu valodas gramatiku”, Valsts valodas komisijas organizēto rakstu krājumu „Latviešu valoda” un zinātnisko rakstu krājumu „Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads”, kura jau atkārtoto izdošanu finansējusi Alūksnes novada pašvaldība.
 Ievietots: 2014-09-17 Id=2501
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA rektore piedalās starptautiskajā simpozijā "Perspectives on Spatial Cognition"

12. septembrī rektore D. Markus piedalījās 10. starptautiskajā simpozijā "Perspectives on Spatial Cognition" un uzstājās biedrībā "Zemgales Lāčplēsis" ar prezentāciju par RPIVA un LZA kopīgi veiktajiem kultūrvēsturiskajiem pētījumiem.
 Ievietots: 2014-09-16 Id=2500

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija sagaida 20 gadu jubileju ar labiem uzņemšanas rezultātiem

12. septembrī RPIVA aprit 20 gadi, kopš tā sākusi savu darbību.
Jubilejas gadu RPIVA iesāk ļoti veiksmīgi, jo studijas akadēmijā izvēlējušies vairāk studentu nekā pagājušajā gadā. Svētku video uzrunā RPIVA rektore profesore Dace Markus teica: "Sagaidām jubileju ar labi padarīta darba izjūtu. Akadēmijai, kas dibināta tikai 1994. gadā 20 gadi nozīmē stabilitāti. Tomēr stabilitāti mūsu mainīgajā pasaulē var iegūt tikai attīstoties un nezaudējot kvalitāti. Vai tas ir viegli? Noteikti – nē! Tādēļ paldies mums pašiem par rūpīgu darbu un visiem labajiem cilvēkiem par atbalstu!"
 Ievietots: 2014-09-12 Id=2498    video...

Paplašini savu redzesloku!

RPIVA docētāji tiek aicināti pieteikties LLP/ERASMUS 2014./2015. st. gada docētāju mobilitātes stipendijai. LLP/ERASMUS mobilitātes programmas ietvaros docētājiem ir iespēja lasīt lekcijas, iegūt jaunu pieredzi kādā no RPIVA LLP/ERASMUS sadarbības augstskolām 24 Eiropas valstīs. Pieteikties var gan RPIVA pamatdarbā, gan blakusdarbā strādājošie docētāji. Pieteikšanās līdz 15.10.2014., iesniedzot pieteikuma anketu (lejupielādēt šeit) Starptautisko sakaru speciālistei (102. kab.).
RPIVA starptautisko sakaru speciāliste Evija Sprodzēna
Tālr. 67808032, e-pasts: international@rpiva.lv
 Ievietots: 2014-09-11 Id=2497

RPIVA viesojas vieslektore no Stambulas Kultūras Universitātes Turcijā

No 9. līdz 13. septembrim RPIVA viesojas Stambulas Kultūras Universitātes (İstanbul Kültür University) Turcijā Izglītības fakultātes dekāna vietniece, Izglītības doktore Özge Hacıfazlıoğlu. Vieslektore pasniegs atvērtās lekcijas par Sociālo Kapitālu, izglītības iestāžu vadības lomu sociālā kapitāla veidošanā, kā arī līderību izglītībā, daloties gan ar dažādu pētījumu rezultātiem, gan ar savu pieredzi. Lekcijas notiks piektdien, 12. septembrī, 217. telpā, sākums plkst. 12:20 un sestdien, 13. septembrī, 305. telpā, sākums plkst. 10:40. Visi interesenti laipni aicināti!
 Ievietots: 2014-09-11 Id=2496

DAMA network 2014 aicina studentus

Nordplus Higher Education 2014 ietvaros projekta „DAMA network 2014” rudens darbnīca notiks Visbijā (Zviedrija), Upsalas Universitātē no 3.-9. novembrim.
Laipni aicināti piedalīties bakalaura  un maģistra studiju programmu studenti.
Pieteikšanās līdz 1. oktobrim, nosūtot motivācijas vēstuli un CV „DAMA network 2014” organizatoriem.
Vairāk informācijas ASSD, 102. kab. vai meklēt šeit: http://medialappi.net/dama/dama16/
 Ievietots: 2014-09-10 Id=2493    lasīt vairāk...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA pieprasītākās studijas pirmsskolas un sākumskolas pedagoģijā!

2014. gada septembrī mūs atkal iepriecina liels studentu pieplūdums pirmsskolas un sākumskolas pedagoģijas studijās. Pirmajā studiju sestdienā pirmā kursa nepilna laika studenti piepildīja auditoriju līdz pēdējai iespējai, tika izsniegtas studentu apliecības un notika pirmās lekcijas. Veiksmīgas studijas!
 Ievietots: 2014-09-08 Id=2490

1. septembrī RPIVA notika tradicionālie "Gudrības ābola" svētki

RPIVA jauno mācību gadu uzsāk ar tradicionālu pasākumu - "Gudrības ābola" svētkiem, kuru laikā jaunie studenti tika iepazīstināti ar akadēmijas vadību, Studentu parlamentu un nodeva zvērestu.
Pasākuma norisi var noskatīties: http://www.youtube.com/rpivalv
 Ievietots: 2014-09-03 Id=2488    video...   bildes...

Psiholoģijas dienas Latvijā - RPIVA psiholoģijas docētāji aicina pieteikties uz bezmaksas semināriem

Internet vietnē www.psihologijasdienas.lv/ atradīsiet iespēju apmeklēt bezmaksas pasākumus psiholoģijā, ko organizē Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, Latvijas Veselības psihologu asociācija, Latvijas Psihologu biedrība u. c. Kopā ar RPIVA pasniedzējiem (V. Perepjolkinu, G. Svenci, A. Dudkinu, A. Plaudi) jums ir iespēja pieteikties uz psiholoģijā aktuālu tematu izzināšanas pasākumiem gan RPIVA, gan visā Latvijā.
 Ievietots: 2014-09-03 Id=2483    lasīt vairāk...

RPIVA Pētniecības un inovācijas padomes sēdē notiek diskusija par augstākās izglītības finansēšanu  zinātnes strukturālo reformu kontekstā

2014. gada 29. augustā notika pirmā  Pētniecības un inovācijas padomes sēde.  Izglītības un zinātnes ministriju pārstāvēja  Pasaules Bankas projekta koordinatore Laura Treimane iepazīstinot ar augstākās izglītības finansēšanu  zinātnes strukturālo reformu kontekstā. Tika uzsvērts, ka zinātnes reforma tiek īstenota ar mērķi zinātniskajām institūcijām būt spējīgām kvalificēties un saņemt papildus finansējumu no Eiropas struktūrfondiem.
Latvijas zinātnes strukturālās reformās līdz 2015.gada 1.jūlijam jāievēro zinātnisko institūciju neatkarības principu un tā 4 galvenos virzienus:
  • Zinātnisko institūciju iniciētās reformas;
  • Normatīvā regulējuma un pārvaldības uzlabošana zinātnes nozarē;
  • Atbalsta pasākumi zinātnisko institūciju iniciētajām reformām, t.sk. zinātniskās ekselences attīstībai, resursu konsolidācijai un institūciju stiprināšanai;
  • Zinātniskās darbības monitorings, kas ir daļa no zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas (ZTAI) pamatnostādnēs ietvertās Viedās specializācijas stratēģijas  īstenošanas mērķu sasniegšanas uzraudzības sistēmas.
Lauras Treimanes ziņojums izraisīja spraigas diskusijas sēdes dalībnieku vidū.
Pētījumu un inovācijas daļas vadītāja Aija Kļaviņa informēja par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas inovāciju, attīstības  un zinātnes darba plānu 2014./2015., kā arī izteica ierosinājumus un aicinājumus kolēģiem. Starptautisko sakaru daļas vadītāja Maira Kocēna iepazīstināja ar izmaiņām, iespējām un prasībām Erasmus plus programmā.
 Ievietots: 2014-09-02 Id=2482

ERASMUS+ mobilitāte uz trešajām valstīm

Sākot no 2015./2016. akadēmiskā gada tiks uzsākta studentu un pasniedzēju mācību mobilitātes īstenošana starp Erasmus+ programmas valstīm un trešajām valstīm. Plānots, ka pirmais konkurss projektu pieteikumu iesniegšanai šajā aktivitātē tiks izsludināts 2014. gada rudenī.
Eiropas Komisijas mājas lapā ir pieejams starpinstitucionālā līguma, kas slēdzams starp Erasmus+ programmas valsts un partnervalsts augstākās izglītības iestādēm, paraugs: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2014/20140715-iia_en.htm. Ir noteikts, ka augstākās izglītības iestādēm jāizmanto šī veidlapa, slēdzot līgumus ar partnervalstu augstskolām mobilitātes īstenošanai Erasmus+ programmas ietvaros.
Eiropas Komisijas mājas lapā atrodama arī vispusīga informācija par dokumentiem, kas nosaka Erasmus+ programmas ietvaru mobilitātei augstākās izglītības sektorā, pieejamas saites uz atbilstošajiem dokumentiem un dokumentu paraugiem: http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements.
Aicinu padomāt par sadarbības iespējamā ar trešo valstu partneriem Erasmus+ programmas ietvaros, tādējādi paplašinot akadēmijas starptautiskās sadarbības iespējas!
Lūdzu nāciet uz Attīstības un starptautisko sakaru daļu, runāsim un domāsim par iespējām, 102. kab., tel. 67860668.
 Ievietots: 2014-09-01 Id=2481

Starptautiska starpnozaru konference psiholoģijā, psihofizioloģijā, pedagoģijā, mākslā

Aicinu pieteikties interesentus konferencei "Dzīves koncepta biopsiholoģiskie faktori izglītībai un veselībai’’ š. g. 24.–26. oktobrī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā! Interesanti un inovatīvi referāti un darbsemināri psiholoģijā, medicīnā, pedagoģijā, psihofizioloģijā. Referenti un darbsemināru vadītāji no Vācijas, Lielbritānijas, Slovākijas, Austrijas, Latvijas, Lietuvas, Indonēzijas u. c. Pieteikšanās konferencei līdz 1. oktobrim RPIVA mājas lapā. Vairāk informācijas skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2014-06-25 Id=2440 pieteikties...   lasīt vairāk...

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija uzsāk īstenot NORDPLUS projektu!

RPIVA PPZPI Kreativitātes pētījumu centra pētnieki un Skolas pedagoģijas katedras docētāji ir ieguvuši Nordplus finansējumu projekta Radošas skolas kultūra: radošuma sekmēšana starpnozaru sadarbībā (Projekta Nr: NPHZ-2013/10110) īstenošanai no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. augustam.
 Ievietots: 2013-10-10 Id=2110    lasīt vairāk...

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu.
Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:
  • uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai,
  • veicinātu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 31. decembris vai līdz brīdim, kad ir izlietots grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums.
Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Līdz 2015. gadam Latvijai piešķirts CHF 528 411 (300 tūkst. LVL) liels finansējums. Sīkāka informācija: skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2013-09-25 Id=2093    lasīt vairāk...

5. studiju nedēļa

Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv