null@rpiva.lv
(LV)  English  Latvian
 Ievietots: 2014-03-19 Id=2293

Atvērto durvju diena RPIVA Alūksnes filiālē

11. aprīlī Alūksnes filiālē notika atvērto durvju diena. Interesenti uzmanīgi noskatījās RPIVA rektores, profesores D. Markus uzrunu. Filiāles vadītāja A. Pētersone iepazīstināja ar 2014./2015. studiju gada piedāvātajām studiju programmām, auditorijām, bibliotēku un biroja telpām. Biroja administratore L. Zaķe informēja par studiju kredīta iespējām un organizēja loteriju.
 Ievietots: 2014-04-14 Id=2340    bildes...

Karjeras dienas Vidzemē

9. aprīlī RPIVA Cēsu filiāle piedalījās Karjeras dienu pasākumā "Veru durvis uz augstskolu" Pārgaujas ģimnāzijā. Jaunieši no Valmieras un apkārtējiem novadiem ieguva informāciju par iespējām studēt gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Priecēja, ka ir skolēni, kuri savu nākotnes profesiju saista tieši ar pedagoģiju un psiholoģiju. RPIVA PPA kabineta vadītāja Inga Jurševska interesentiem vadīja nodarbību "Spriedzes mazināšanas iespējas".
Savukārt, 11. aprīlī RPIVA Cēsu filiālē pulcējās Cēsu un apkārtnes novadu jaunieši, lai iepazītos ar RPIVA piedāvātajām studiju programmām, iespējām studēt Cēsīs un Cēsu filiāles studiju vidi.
 Ievietots: 2014-04-14 Id=2339    bildes...

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija organizē 7. Starptautisko zinātnisko konferenci "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā"

2014. gada 10.-11. aprīlī Imantas 7. līnijā 1, Rīgā notika 7. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā". Konferences atklāšanas pasākumā 10. aprīlī plkst. 11.00 tās dalībniekus uzrunāja RPIVA rektore profesore Dace Markus. Turpinājumā notika plenārsēde, kurā uzstājās ārvalstu viesi Indra Krafta, M. Planka Cilvēka kognitīvo funkciju un smadzeņu izpētes institūts, (Vācija), (Indra Kraft, Max Planc Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Germany) un Prof. Dr. med. Ekarts Altenmullers (Mūzikas un drāmas Universitāte (Vācija), (Eckart Altenmüller, Director of the Institute of Music Physiology and Musicians Medicine and the University of Music and Drama, Hannover, Germany). Kopumā konferencē piedalījās vairāk kā 70 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Norvēģijas. Konferences programmu skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2014-04-14 Id=2332    bildes...   lasīt vairāk...
Nospiediet, lai palielinātu

Latvijas augstskolu profesori tiekas Latvijas Jūras akadēmijā

Latvijas augstskolu profesoru asociācijas valdes kārtējā sēde šoreiz 7. aprīlī notika Latvijas Jūras akadēmijā. Valdes locekļi apsprieda ieteikumus pārejai uz PhD zinātnisko grādu sistēmu, uzsverot, ka līdztekus būtu nepieciešams norādīt arī zinātnes nozari. Tas atvieglotu ekspertu un recenzentu izvēli dažādu akadēmisko funkciju veikšanai. Tika sumināta jaunievēlētā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela, apspriests LAPA balvas nolikums, dažādi organizatoriski pasākumi, kā arī iepazīta Latvijas Jūras akadēmijas darbība.
 Ievietots: 2014-04-10 Id=2337

Promocijas darba aizstāvēšana

2014. gada 17. aprīlī plkst. 14.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā Edmunds Veizāns aizstāvēs promocijas darbu "Pusaudžu vērtību attīstība hip-hop kultūras deju skolā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai nozaru (dejas) pedagoģijā.
Promocijas darba vadītāja: profesore Dr. paed. Zenta Anspoka. Recenzenti: asoc. profesore Dr. paed. Andra Fernāte (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija), profesore Dr. paed. Alīda Samusēviča (Liepājas Universitāte), profesore Dr. paed. Rita Spalva (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija). Ar promocijas darbu var iepazīties RPIVA bibliotēkā Imantas 7. līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā.
 Ievietots: 2014-04-09 Id=2336

Promocijas darba aizstāvēšana

2014. gada 17. aprīlī plkst. 12.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā Baiba Brigmane aizstāvēs promocijas darbu "Pieaugušo pašpieredzes veidošanās mācīšanās procesā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai pieaugušo pedagoģijā.
Promocijas darba vadītāja: profesore Dr. habil. paed. Ausma Špona. Recenzenti: profesore Dr. habil. paed. Tatjana Koķe (Latvijas Universitāte), profesors Dr. paed., Dr. sc. ing. Ludis Pēks (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), profesore Dr. paed. Zenta Anspoka (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija). Ar promocijas darbu var iepazīties RPIVA bibliotēkā Imantas 7. līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā RPIVA mājas lapā.
 Ievietots: 2014-04-09 Id=2335

RPIVA Senāta sēde notiks 2014. gada 28. aprīlī plkst. 15.30 Senāta sēžu zālē (227.) telpā

Jautājumus izskatīšanai Senātā var iesniegt 2014. gada 14. aprīlī no plkst. 13.30 līdz plkst. 17.00 Senāta birojā (324. telpā) personīgi Senāta sekretārei D. Kalējai-Gasparovičai (jānosūta arī iesniedzamās dokumentācijas elektroniskais variants uz e-pasta adresi senats@rpiva.lv). Dokumentiem pirms iesniegšanas jābūt saskaņotiem ar juristu O. Stelti un Lietvedības nodaļas vadītāju I. Miķelsoni.

Senāta priekšsēdētāja G. Svence
 Ievietots: 2014-04-09 Id=2334

RPIVA piedalās Bauskas novada Domes Bauskas novada tūrisma attīstības un mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupā

RPIVA piedalās Bauskas novada Domes Bauskas novada tūrisma attīstības un mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupā. Darba grupā darbojas Bauskas novada Domes Tūrisma informācijas centra vadītāja I. Turkupole-Zilpure, Bauskas novada Domes Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja A. Spriņķe, RPIVA Bauskas filiāles vadītāja L. Jankova, RPIVA Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja L. Āzena un novada tūrisma organizētāji. Darba grupā notiek darbs pie novada tūrisma esošās situācijas izvērtējuma un galveno attīstības virzienu un iespēju plānošanas. 8. aprīlī notika kārtējā darba grupas sanāksme, kuras laikā tika apspriestas tūrisma nozares stiprās un vājās puses, un uzsākts darbs pie tūrisma nozarē visu iesaistīto pušu izpētes organizēšanas.
 Ievietots: 2014-04-09 Id=2331
Nospiediet, lai palielinātu

Apsveicam psihologus!

1. aprīlī doktora grādu psiholoģijā ieguva RPIVA ilggadējā docētāja Viktorija Perepjolkina, izcili aizstāvot doktora disertāciju psiholoģijā. Apsveicam!
 Ievietots: 2014-04-09 Id=2330
Nospiediet, lai palielinātu

Latvijas Universitātes Bibliotēka izsaka pateicību RPIVA prorektorei R. Spalvai par grāmatu dāvinājumu!

Latvijas Universitātes Bibliotēka izsaka pateicību RPIVA prorektorei R. Spalvai par nozīmīgu grāmatu dāvinājumu, kas ir aktuāli LU studentiem un akadēmiskajām personālam.
 Ievietots: 2014-04-07 Id=2333
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA Bauskas filiālē diskusija "21. gadsimta novada attīstības izaicinājumi un uzņēmējdarbības speciālistu sagatavošana"

Lai pilnveidotu nākotnes sadarbības formas, attīstītu virziena"Vadība, administrēšana, nekustamo īpašum pārvaldība" studiju programmas, veidotu jaunas tālākizglītības programmas, 2014. gada 4. aprīlī, Bauskas 2. vidusskolā tika organizēta diskusija "21. gadsimta novada attīstības izaicinājumi un uzņēmējdarbības speciālistu sagatavošana". Tikšanās dalībnieki – Bauskas novada darbinieki, uzņēmēji, RPIVA mācībspēki, studenti, absolventi. Pēcdiskusijas secinājumi: jāturpina attīstīt un pilnveidot sadarbība, iespējami dažādojot sadarbības formas, piemēram, jaunu tālākizglītības programmu izstrāde atbilstoši reģiona vajadzībām, sadarbība ar pašvaldībām kopēju projektu izstrādē, studentu aktivizēšana pašvaldības problēmu izpētē.
 Ievietots: 2014-04-07 Id=2329    video...

RPIVA Bauskas filiālē tālākizglītības kursos tiekas apkārtējo novadu pirmsskolas pedagogi

RPIVA Bauskas filiālē 2014. gada 7., 14. martā, un 4. aprīlī norisinājās tālākizglītības kursi pirmsskolas pedagogiem "Mācību grūtības un to korekcijas iespējas pirmsskolā iekļaujošajā izglītībā". Kursu mērķis – paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci efektīvāka mācību procesa nodrošināšanā, veidojot dziļāku izpratni gan par mācību grūtību objektīviem cēloņiem, gan par individuālajiem mācīšanās stiliem un vecumposma specifiskajām mācīšanās īpatnībām kā subjektīvo faktoru mācību grūtību ģenēzē, kā arī spēju izvērtēt bērna ar mācību grūtībām individuālās mācīšanās potences un to izmantošanas iespējas mācību procesā un izmantot pedagoģiskās korekcijas iespējas. Kursantes augstu novērtēja RPIVA pasniedzējas lektores Daces Bērziņas un Valsts Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētājas Ilutas Vilnītes gan teorētisko, gan praktisko zināšanu devumu. Kā atzina kursu dalībnieces, turpmāk darbs ar bērniem, kuriem ir mācību grūtības būs vieglāks, jo zināšanas par šādu bērnu korekcijas iespējamību tika pilnveidotas.
 Ievietots: 2014-04-07 Id=2328    bildes...

RPIVA un SIA "Kurzemes biznesa inkubators" (KBI) noslēdz sadarbības līgumu par Biznesa skolas atvēršanu

RPIVA un SIA Kurzemes biznesa inkubators (KBI) noslēdz sadarbības līgumu par Biznesa skolas atvēršanu, sadarbojoties ar RPIVA Kuldīgas filiāli. Sadarbības pamatojums ir atbalsta sniegšana biznesa ideju autoriem, kuru mērķis ir strauji attīstīt savu biznesa ideju un uzsākt aktīvu uzņēmējdarbību. Sadarbība veidota ar mērķi radīt Kuldīgas novadā jaunas darba vietas, pilnveidot iedzīvotāju zināšanas un prasmes un veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību. Līguma ietvaros KBI apņemas informēt sabiedrību par RPIVA, izvietot RPIVA logotipu KBI interneta mājas lapā pie Sadarbības partneriem, organizēt praktiskus seminārus RPIVA Kuldīgas filiāles studentiem par uzņēmējdarbības plānošanu, attīstīšanu u.c., organizēt sadarbībā ar RPIVA vismaz vienu biznesa ideju atlases konkursu gadā u.c.
 Ievietots: 2014-04-07 Id=2327
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA Kuldīgas filiālē sekmīgi tiek realizēta tālākizglītības programma "Bērnu aprūpes pamati"

RPIVA Kuldīgas filiālē sekmīgi tiek realizēta tālākizglītības programma "Bērnu aprūpes pamati" (norises laiks 08.03.-12.04.). Kursus vada pieredzējuši RPIVA pasniedzēji I. Miltiņa, T. Zīriņa, A. Randoha un R. Karloviča. Dalībnieki ir dažādu vecumu, atšķirīgas pieredzes un profesiju pārstāvji, kuri nolēmuši papildus apgūt šo tālākizglītības programmu, lai, vispirms šīs zināšanas pielietotu brīvajā laikā audzinot mazbērnus, kā arī vasaras mēnešos, kad pirmsskolas izglītības iestādes ir slēgtas, piedāvāt šādu pakalpojumu, saņemot par to arī valstī noteikto samaksu.
 Ievietots: 2014-04-07 Id=2326

RPIVA Kuldīgas filiālē topošie uzņēmēji un biroja administratori diskutē par uzņēmēja lietišķo tēlu

Š. g. 29. martā (jau otro gadu pēc kārtas) RPIVA Kuldīgas filiālē norisinājās vadības virzienā studējošo – topošo uzņēmumu vadītāju un biroja administratoru, diskusijas "Praktiskās uzņēmējdarbības" ietvaros. Mērķis bija noskaidrot, cik veicinošs jaunu un esošu uzņēmumu tēla veidošanai ir uzņēmuma vadītāja un viņa komandas lietišķais tēls. Vai tas ietekmē sadarbību, konkurenci un sabiedrības attieksmi? Studējošie pasniedzējas Intas Kulbergas un Intas Kalniņas vadībā diskutēja par tādām aktuālām tēmām mūsdienu uzņēmējdarbībā, kā biznesa ētika un lietišķais stils uzņēmuma vadītāja darbā. Studējošie analizēja un prezentēja lietas, kas nav lietišķās etiķetes sastāvdaļas, kā arī analizēja sev piemītošās labās un ne tik labās īpašības, kas ir nepieciešamas vadītāja ikdienas darbu veikšanai. Īpaša diskusija šajā grupā izvērtās raksturojot un analizējot nodarbinātības tendences gan Latvijā, gan pasaulē.
 Ievietots: 2014-04-07 Id=2325    bildes...

VISC Kuldīgā organizē semināru par aktuālām tēmām vispārējā izglītībā

2014. gada 16. aprīlī RPIVA Kuldīgas filiāles zālē notiks Republikas pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu (vadītāju vietnieku izglītības jomā) un sākumskolas direktoru vietnieku izglītības jomā seminārs, ko organizē VISC un koordinē A. Miesniece, VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente. Semināru atklās I. Dambīte-Damberga, Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore un RPIVA Kuldīgas filiāles vadītāja R. Karloviča. Tiks diskutēts par aktuālām tēmām vispārējā izglītībā. Programmu skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2014-04-07 Id=2323    lasīt vairāk...

RPIVA turpina izcilības standarta "Investors in Excellence" ieviešanu!

2013. gada jūnijā RPIVA apņēmās kļūt par Investoru izcilībā. Turpinot izcilības standarta "Investors in Excellence" ieviešanu, 2014. gada 3. aprīlī RPIVA notika darba seminārs, kur intensīvā un radošā darbā tika analizētas RPIVA galvenās vērtības, procesi, pakalpojumi un produkti, mērījumi un izcilības prasību izpilde.
 Ievietots: 2014-04-04 Id=2321    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA piedalās Eiropas Moderno valodu centra rīkotajā seminārā

Marta beigās Grācā Eiropas Moderno valodu centrā notika starptautisks seminārs "ECML publications for plurilingual and intercultural education in use" (PIU) 26-28 March 2014, ECML, Graz, Austria. Dalībnieki no 27 valstīm apsprieda svešvalodu apguvei aktuālus jautājumus un iespējamās sadarbības perspektīvas. RPIVA seminārā pārstāvēja Vispārīgās pedagoģijas un valodu katedras docente Dr. paed. D. Liepa. Vairāk informācijas par Eiropas Moderno valodu centru mājas lapā: http://www.ecml.at.
 Ievietots: 2014-04-02 Id=2319

RPIVA Skolas pedagoģijas katedras docentes piedalās Starptautiskajā nedēļā Tiroles Pedagoģiskajā augstskolā

Skolas pedagoģijas katedras docentes Ilze Briška un Daiga Kalēja-Gasparoviča no 24.–28. martam piedalījās Starptautiskajā nedēļā Tiroles Pedagoģiskajā augstskolā, Insbrukā (Austrija). Kopā ar Austrijas, Vācijas, Ungārijas, Čehijas, Beļģijas, Portugāles, Lielbritānijas, Lietuvas, ASV un Dānijas mācībspēkiem tika veidots pieteikums ERASMUS+ projektam ar "Teachers’ competences for inclusive education". Pieteikuma apspriešanas gaitā partneri iepazinās ar dažādu Eiropas valstu izglītības sistēmām, dalījās iekļaujošās izglītības pieredzē, diskutēja par iespējamiem projekta mērķiem un saturu, vienojās par turpmāko sadarbību. RPIVA docentes iepazīstināja starptautisku studentu auditoriju ar iespējām studēt RPIVA un vadīja lekcijas mākslas pedagoģijas studentiem.
 Ievietots: 2014-04-01 Id=2318    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

Codarts Universitātes Roterdamā, Nīderlandē pārstāves vizīte RPIVA

27. un 28. martā RPIVA viesojās Ingrid Stoepker, Codarts Universitātes (Codarts University) bakalaura programmas Deja izglītībā (Dance in Education) vadītāja. Vizītes laikā kopīgi ar Izglītības prorektori Dr. paed. R. Spalvu un Starptautisko attiecību speciālisti tika apspriesta Codarts Universitātes un RPIVA pieredze un prakse deju pedagoģijā un deju un ritmikas pedagogu sagatavošanā, sadarbības iespējas augstskolu starpā, tostarp sadarbība ERASMUS+ mobilitātes programmas ietvaros. Ingrid Stoepker kā novērotājs piedalījās arī RPIVA deju ansambļa "Pērle" mēģinājumā un RPIVA studentu praktiskajās nodarbībās. Sīkāk par Codarts University var lasīt: http://www.codarts.nl.
 Ievietots: 2014-03-28 Id=2315

E-prasmju nedēļas pasākumi RPIVA Tukuma filiālē

27. martā RPIVA Tukuma filiālē notika VSAA pasākums Latvijas reģionos e-prasmju nedēļas ietvaros. VSAA Tukuma nodaļas vadītāja Evita Reimane un klientu apkalpošanas daļas vadītāja Agita Bērziņa stāstīja studentiem kā izmantot interneta resursus un iegūt informāciju par prognozējamo pensiju, un citiem VSAA pieejamiem pakalpojumiem.
 Ievietots: 2014-03-28 Id=2314    bildes...

Karjeras dienas Bauskā

27. marta rītā Bauskas kultūras centrā Bauskas novada izglītības nodaļa bija pulcinājusi pārstāvjus no Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Banku augstskolas, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Bauskas filiāles, Rīgas Juridiskās augstskolas un biznesa augstskolas «Turība». Šāds informatīvs sarīkojums Bauskā notika pirmo reizi. Augstskolu pārstāvji stāstīja par uzņemšanas kārtību, studiju programmām un to maksu un citām sadzīves lietām. Atšķirībā no lielās izstādes «Skola 2014», kas katru gadu notiek Ķīpsalā, Bauskā skolēni, iepazīstot studiju programmu piedāvājumu, varēja saņemt individuālāku un personiskāku skaidrojumu. RPIVA Bauskas filiāles stendā potenciālie studenti interesējās par skolotāja, uzņēmēja un biroja darbinieka profesijām.
Pasākumu papildināja RPIVA Cēsu filiāles psiholoģiskās palīdzības kabineta jauniešu psiholoģe Inga Jurševska, kura deva praktiskus padomus, kā vidusskolas vecumā tikt galā ar stresa radīto sasprindzinājumu.
 Ievietots: 2014-03-28 Id=2312    bildes...

RPIVA notika kursi "Personāla vadība izglītības iestādēs"

"Vispārizglītojošajās skolās personāla vadības process ir direktoru rokās, jo vispārizglītojošajās skolās praktiski nav personālvadības speciālistu. Visus jautājumus, kas saistīti ar personāla vadības procesu, risina un lēmumu pieņem skolas direktors vai viņa vietnieks, izņemot personāla lietvedību, par ko skolā ir atbildīgs lietvedis... Jautājums ir par to, vai skolās pietiek ar esošo kapacitāti," šāds viedoklis izskanēja RPIVA nesen notikušajā diskusijā par personāla vadību (30.01.2014. notika diskusija "Personāla vadība: kompetences un izaicinājumi").
Pamatojoties uz šo diskusiju RPIVA rīkoja kursus "Personāla vadība izglītības iestādēs", kurā ar savu pieredzi dalīsies personāla vadības profesionāļi. Kursu mērķauditorija bija izglītības iestāžu vadītāji un to vietnieki, strādājoši gan pašvaldības, gan valsts, gan privātajās izglītības iestādēs.
 Ievietots: 2014-03-25 Id=2303    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pateicība RPIVA rektorei D. Markus!

J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pateicība RPIVA rektorei D. Markus par grāmatu dāvinājumu JVLMA Bibliotēkai.
 Ievietots: 2014-03-25 Id=2302
Nospiediet, lai palielinātu

LU rektora Mārča Auziņa pateicība RPIVA rektorei Dacei Markui!

LU rektors Mārcis Auziņš izsaka pateicību RPIVA rektorei profesorei, Dr. habil. philol. Dacei Markui par sasniegumiem latviešu valodas fonētikas un fonoloģijas izpētē un līdzdalību Latviešu gramatikas (2013) veidošanā.
 Ievietots: 2014-03-24 Id=2300

RPIVA organizē radošo darbnīcu 12. klašu skolēniem "Kļūt par skolotāju ir moderni"

Piedalīties radotājā darbnīcā aicināti skolēni, kuri vēlētos sevi redzēt kā skolotāju sākumskolā un papildus mācīt vienu priekšmetu pamatskolā. Daudzu profesiju pārstāvji var apskaust skolotājus par 2 mēnešu garo apmaksāto atvaļinājumu vasarā un ziemas brīvlaikā. Pateicoties apgūtajām zināšanām, prasmēm, iespējai apzināties savus talantus, un varbūt- izmainīt pasauli.
Radošās darbnīcas laikā:
  • Iepazīsim sevi, savas iespējas;
  • Meklēsim atbildi skolotāja profesijai kā dzīves mākslai.
Radošo darbnīcu vadīs profesore Anita Petere. Skolēni, kuri apmeklējuši nodarbības, saņem apliecības. Stājoties augstskolā profesionālajā bakalaura studiju programmā "Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā" dokumentu noformēšana būs par brīvu. Ja centralizēto eksāmenu rezultāti ir vienādi ar kādu citu reflektantu un veidojas konkurss uz budžeta vietu, tad priekšrocība ir reflektantiem, kuri apmeklējuši radošās darbnīcas.
Nākamā radošā darbnīca būs 5. aprīlī. Pieteikšanās elektroniski RPIVA mājas lapā.
 Ievietots: 2014-03-21 Id=2298 pieteikties...   bildes...

Konference Cēsīs

19. martā RPIVA Cēsu filiāle pulcēja Vidzemes reģiona pedagogus uz konferenci "Emocionālā inteliģence pozitīvai saskarsmei skolā". Konferenci atklāja Cēsu filiāles vadītāja Mārīte Raudziņa un PPA kabineta vadītāja Inga Jurševska, vēlot visiem tās dalībniekiem gan pilnveidot savu profesionālo kompetenci, gan dziļāk ieskatīties pašiem sevī, sevis apzināšanā un dzīves līdzsvara gūšanā. Konferences dalībniekus sveica Cēsu novada domes Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina, uzsverot, cik Vidzemes reģionam nozīmīga ir pedagogu sagatavošana tieši Cēsīs.
 Ievietots: 2014-03-21 Id=2297    bildes...   lasīt vairāk...

Aptauja par augstākās izglītības internacionalizāciju

Eiropas Starptautiskās izglītības asociācija (European Association for International Education, EAIE) ir uzsākusi jaunu pētījumu par augstākās izglītības internacionalizāciju Eiropas augstākās izglītības telpā (EHEA). Latvijas augstākās izglītības institūciju pārstāvji tiek aicināti aizpildīt tiešsaistes aptaujas anketu, lai būtu iespējams apzināt situāciju par tendencēm un progresu augstākās izglītības internacionalizācijā EHEA ietvaros. Detalizētu informāciju, t. sk. saiti uz aptaujas anketu Jūs atradīsiet šeit. Aicinām piedalīties un izteikt savu viedokli, aptaujas organizatori plānojuši arī bonusa saņemšanas iespēju 5 izlozētiem aptaujas dalībniekiem: Five lucky participants will win a fee waiver to the 26th Annual EAIE Conference in Prague.
 Ievietots: 2014-03-21 Id=2296    lasīt vairāk...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA deju ansamblis "Pērle" piedalās koncertuzvedumā "Pie Daugavas"

Lai bagātinātu latviešu tautas mākslas priekšnesumu daudzveidību, jauktais koris "Aura" un deju ansamblis "Pērle" publikai piedāvā koncertuzvedumu, "Pie Daugavas". Šis koncerts ir īpašs ar to, ka uz vienas skatuves jaunieši apvienos divus Latviešu tautas kultūras pamatelementus – tautas dziesmu un deju dzīvās mūzikas instrumentālā izpildījumā. Koncertuzvedumā tiks izpildītas kora dziesmas, kurām jau ir deju horeogrāfija, dejas, kurām tiks veidoti kora aranžējumi, un jaunas kora dziesmas, kurām tiks speciāli veidota horeogrāfija, kā arī kora dziedātāji izies no ierastajām kora rindām, iestudējot latviešu tautas deju. Koncerta programma veidota, lai ar dziesmām un dejām radītu stāstu par latvieša dzīves gājumu un darbiem saskaņā ar dabas ritumu. Koncertā tiks izdejotas H. Sūnas, U. Žagatas, J. Purviņa, J. Ērgļa, E. Poļa, G. Skujas, A. Spuras un vēl citu horeogrāfu dejas. Uzvedumā piedalās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas deju ansamblis "Pērle" (mākslinieciskais vadītājs Raimonds Dzintars) un Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes jauktais koris "Aura" (mākslinieciskais vadītājs Edgars Vītols). Biļetes jau iespējams iegādāties "Biļešu paradīzē".
 Ievietots: 2014-03-19 Id=2292    lasīt vairāk...

Pasaules bankas pētījuma par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu 1. posma rezultātu apspriešana (papildināts)

Eiropas Savienības mājā 12. martā notika seminārs, kurā tika apspriesta Eiropas prakse augstākās izglītības finansēšanā un Latvijas finansēšanas modeļa stiprās un vājās puses. Uzrunu klātesošiem teica Izglītības un zinātnes ministre I. Druviete Par augstākās izglītības stratēģijas mērķiem, rīcības virzieniem un sagaidāmajiem rezultātiem laika posmā līdz 2020. gadam ziņoja IZM pārstāvji. Seminārā mūsu akadēmiju pārstāvēja Inovāciju un attīstības prorektore Daina Voita. Semināra otrajā daļa tika uzsākts darbs pie Pasaules bankas 2. posma pētījuma, kas koncentrēsies uz finansēšanas modeļa atbilstību stratēģiskās attīstības mērķiem. Klātesošie strādāja darba grupās VIAA un Pasaules bankas pārstāvju vadībā. Katrā darba grupā tika iedalīti vidēji 5-6 dalībnieki. D. Voita piedalījās darba grupā par izglītības internacionalizācijas un reģionālās attīstības jautājumiem. Ziņojumu par pētījuma 2. posma rezultātiem pasaules bankas pārstāvji sola jūnijā. Saņemti pirmie Pasaules bankas pētījuma rezultāti (ziņojuma kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā)(skat. lasīt vairāk...).
 Ievietots: 2014-03-17 Id=2290    bildes...   lasīt vairāk...

Vasaras skola Lisabonā, Portugālē

Novas Biznesa un Ekonomikas augstskola Lisabonā, Portugālē piedāvā studentiem programmu "Vasara Novā" 3 nedēļu garumā. Kā galvenās programmas tēmas 2014. gadam noteiktas – Starptautiskā ekonomika, Starptautiskās finanses un Globālais mārketings. Katras tēmas ietvaros tiek piedāvāts apgūt kursus 11 ECTS apjomā. Vasaras programma noritēs no 7. līdz 25. jūlijam, kā arī no 4. līdz 22. augustam. Vasaras skolas pilna maksa: 1750 EUR. Studentiem, kuri piesakās, izmantojot organizācijas Erasmus Life Lisboa pakalpojumus, papildus iegūst 10 % atlaidi skolas maksai. Sīkāku informāciju var meklēt lasīt vairāk..., kā arī Novas Biznesa un Ekonomikas augstskolas mājas lapā, Erasmus Life Lisboa mājas lapā. Jautājumu un neskaidrību gadījumā griezties Attīstības un starptautisko sakaru daļā, 102. kab. vai rakstīt uz international@rpiva.lv.
 Ievietots: 2014-03-17 Id=2289    lasīt vairāk...

RPIVA organizē kursus "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.)

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) aicina interesentus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.). Mērķauditorija – pedagogi, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē, un interešu izglītības pedagogi. Programmas mērķis – nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi. Kursu ilgums 72 stundas. Kursi notiek RPIVA telpās, Rīgā vai kādā no astoņām RPIVA filiālēm. Maksa par kursiem EUR 197,78 (maksājumu var sadalīt). Kursu beidzēji saņem RPIVA sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski, kad tiek organizēta kursu grupa vai ir pieprasījums.
 Ievietots: 2014-03-12 Id=2286 pieteikties...

Izsludināts jaunās Erasmus+ (2014-2020) programmas konkurss

Izsludināts jaunās Erasmus+ (2014-2020) programmas konkurss, un tā ietvaros ir izsludināts arī konkurss kopīgo maģistrantūras programmu īstenošanai (iepriekš šī aktivitāte bija zināma kā Erasmus Mundus Joint Master programmes).
Informāciju par izsludinātajiem konkursiem Erasmus+ programmas ietvaros, kur pieejama arī informācija par izsludināto kopīgo maģistrantūras programmu konkursu, pieejama šeit: http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_jaunumi/?text_id=23698. Sīkāka informācija pie Projektu daļā pie starptautisko sakaru speciālistes 102. kab (international@rpiva.lv)
 Ievietots: 2014-01-14 Id=2210    lasīt vairāk...

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija uzsāk īstenot NORDPLUS projektu!

RPIVA PPZPI Kreativitātes pētījumu centra pētnieki un Skolas pedagoģijas katedras docētāji ir ieguvuši Nordplus finansējumu projekta Radošas skolas kultūra: radošuma sekmēšana starpnozaru sadarbībā (Projekta Nr: NPHZ-2013/10110) īstenošanai no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. augustam.
 Ievietots: 2013-10-10 Id=2110    lasīt vairāk...

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu.
Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:
  • uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai,
  • veicinātu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 31. decembris vai līdz brīdim, kad ir izlietots grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums.
Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Līdz 2015. gadam Latvijai piešķirts CHF 528 411 (300 tūkst. LVL) liels finansējums. Sīkāka informācija: skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2013-09-25 Id=2093    lasīt vairāk...

Brīvdienas

Erasmus
Podcasting Europe
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Hansabanka
Esfondi
LLP/Socrates
KPFI projekti
null@rpiva.lv
Priecīgas Lieldienas!